Program ve Örnek Ders Ak›fllar›

Belgede Yetiflkin E itimi K lavuzu (sayfa 183-186)

Afla¤ıda örnek bir sınıf içi e¤itim programı ve ders akıflları sunulmufltur. Program iki günlük 'E¤iticilerin E¤itimi' programıdır; önceden katılımcılara gönderilen 'hazırlık çalıflması' sonrasında uygulanacak flekilde tasarlanmıfltır. Programın ilk yarım günü örnek olarak ayrıntılandırılmıfltır.

Hazırlık çalıflmasında Yetiflkin E¤itimi K›lavuzu’nun Ek 2’de ve Ek 3’te yer alan Felsefi Yaklafl›m Belirleme ile Ö¤retim Tarz›n› Tan›mlama Anketleri, yüz yüze e¤itimin bafllamas›ndan bir hafta önce kat›l›mc›lara postayla gönderilecek ve bir e¤itici olarak kendilerini tan›malar› için olanak yaratılacaktır.

E¤iticilerin E¤itim Semineri’nin amac›; yetiflkin e¤itim konusunda temel bilgilerin gözden geçirilmesini sa¤lamak, iflbirli¤ine dayal› ö¤renmenin önemini kavratmak ve uygulayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri gelifltirmektir.

Ö¤le Aras›

Yetiflkin E¤iticisinin Özellikleri

Ö¤renme Ortam›,

E¤itim Programlar›: Amaç-Hedef-De¤erlendirme,

Mikro Ö¤retim: Haz›rl›k

Geliflim ve E¤itim Planlar›n›n

Yap›lmas›, 50

50

50 50 50

E¤itici Olarak Kendini Tan›ma Uygulama, Geri Bildirim 50

Süre-dak Süre-dak

Tan›flma

E¤itimin Amac›, Hedefler Beklentiler

1. Gün 2. Gün

‹flbirli¤ine Dayal› Ö¤renme, Yans›t›c› Düflünme

Yetiflkin E¤itiminde Temel De¤erler, E¤itim Program›n›n Bölümleri ve El Kitaplar›n›n Tan›t›m›

Uygulama: 5 Dakikal›k Sunufllar Geri Bildirim

S›n›f Yönetimi 50

50 50

50

50 50 Yetiflkinlerde Ö¤renme

E¤iticilerin E¤itimi Program›

60

Günün De¤erlendirmesi

Günün ve Program›n

De¤erlendirilmesi ve Kapan›fl

10 30

Ö¤le Aras› 60

7 • Günün De¤erlendirmesi 15

Gün sonu de¤erlendirmesi yapt›r›l›p ertesi günkü uygulama çal›flmalar› hakk›nda bilgi ve akflam çal›flmalar› için yans›t›c›

ödev verilir.

•Günün ve yap›lanlar›n de¤erlendir-mesini yapar

•Ertesi Günün Planlamas› ve materyal haz›rl›¤›n› yapar

• Tan›flma, beklentilerin al›nmas›,

• Program›n Amac›, Hedefleri, süreci

E¤itici ve kat›l›mc›lar tan›fl›r.

Karfl›l›kl› beklentiler paylafl›l›r.

E¤itimin amac›, hedefleri ve ak›fl›yla ilgili bilgiler verilir.

Kat›l›mc›n›n proje içindeki rolü tart›fl›l›r.

E¤iticilerin Kullanaca¤› El Kitaplar› tan›t›l›r

• Proje içinde kendi görevini tan›mlar

•E¤itimin amac›n› aç›klar

•E¤itimin hedeflerini s›ralar

•Kat›l›mc›lardan beklenenleri aç›klar

1 50

• Yetiflkinler ve Ö¤renmeye

‹liflkin Özellikleri

• Temel Varsay›mlar,

• Ö¤renme ‹lkeleri,

Yetiflkinler için düzenlenecek etkili bir e¤itim için e¤iticilerin bilmesi gereken yetiflkin özellikleri tart›fl›l›r.

Yetiflkinlerin ö¤renmesine iliflkin temel varsay›mlar› ve yetiflkin e¤itimi ilkelerini birlikte ö¤renirler.

•Yetiflkin özelliklerini söyler

•Yetiflkinlerin ö¤renmesine iliflkin temel varsay›mlar› s›ralar

•Yetiflkin e¤itimi ilkelerinden en az iki tanesini aç›klar

2 50

• ‹flbirli¤ine Dayal› Ö¤renme,

• Yans›t›c› Düflünme ve Ö¤renme

‹flbirli¤i ve iflbirli¤ine dayal› ö¤renme yöntemi aç›klan›r

‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme yöntemini ve yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar› aç›klan›r .

Yans›t›c› düflünme ve ö¤renme konusunda bilgi edinir Kat›l›mc›lar, e¤itime gelmeden önce kendilerine gönderilen ve doldurmalar› istenen anketlerin sonuçlar›n› paylafl›rlar.

3 50

4 •Yetiflkin E¤iticisin Özellikleri 50

Yetiflkin e¤iticisinin sahip olmas› gereken özellikler aç›klan›r.

Kat›l›mc›n›n, bu özelliklere sahip olma durumunu de¤erlendirmesi sa¤lan›r.

•Yetiflkin e¤iticisinin sahip olmas› gereken özellikleri s›ralar

•Yetiflkin e¤iticisi özelliklerine sahip olma durumunu de¤erlendirir

5 50

6 50

•E¤itici Olarak Kendini, Ö¤reneni, ‹çerik ve Yöntemi Tan›ma

Yetiflkinlerin tercih ettikleri ö¤renme durumlar›n›, farkl›

ö¤renme yaklafl›mlar›n› ve s›n›f içinde ortaya ç›kabilecek sorunlu kat›l›mc› davran›fllar›yla bafletme yollar›n› birlikte ö¤renirler

S›n›f içinde ortaya ç›kabilecek sorunlu kat›l›mc›

davran›fllar›yla bafletme yollar› gözden geçirilir

Ö¤renme biçimi envanteri-anketi uygulan›r, izlenimler al›n›r.

Herkesin farkl› ö¤renme biçimi olabilece¤i ve e¤iticilerin bunun fark›nnda olarak planlama yapmas› gerekti¤i vurgulan›r.

Farkl› ö¤renme biçimlerine göre uygun yöntem ve strateji seçmek uygulamak gerekti¤i vurgulan›r, örnek durumlar üzerinde tart›fl›l›r.

Ö¤renme Ortam›, E¤itim Programlar›: Amaç-Hedef-De¤erlendirme,

•Ö¤renme ortam›n›n öneminin fark›nda olur.

•Olumlu ö¤renme ortam›n›n ögelerini tan›r

•S›n›f düzeni,araç gereç ve insan unusurunun ö¤renmeyi nasil etkiledi¤ini bilir, bunlar› etkili kullanmak üzere harekete geçer

•Program ögeleri; amaç-hedef-de¤erlendirme aras›nda iliflki kurar

•Bir programda amaç ve hedefi bulur,

•Amaç ve hedef iliflkisini tan›mlar

•De¤erlendirme ile iliflkilendirir aç›klar

•Amaca hedefe göre uygun materyal araç gereç seçer

Ö¤renme ortam›n›n özellikleri ve ögeleri tan›t›l›r Ö¤renme ortam›n›n olumlu ve olumsuz etkileri tart›fl›l›r, örnekler verilmesi sa¤lan›r

Olumlu ö¤renme ortam›n›n düzenlenmesinde e¤itimcinin rolu tart›fl›l›r.

E¤itim program›n›n amac› ve hedefinin nas›l yaz›ld›¤›

gözden geçirilir.

El kitaplar›ndan örneklerle amaç hedef iliflkisi aç›klan›r;

amaca uygun süreci ve materyali seçme konusunda yonlendirme yap›l›r.

De¤erlendirme ile nas›l iliflkilendirme yap›ld›¤› aç›klan›r.

•Yetiflkinlerin tercih ettikleri ö¤renme durumlar›n› tan›mlar

•Farkl› ö¤renme yaklafl›mlar›n› s›ralar

•Yetiflkin e¤iticisi olarak kendi ö¤renme biçiminin fark›nda olur

•Ö¤retime bireysel yaklafl›m›n farkl›

ö¤renme biçimlerine göre uyarlanmas›

gerkti¤ini kavrar

•Ö¤renene uygun , içerik ve yöntemi tan›r, seçer, uygular

Süre

Ders Ad› dak Hedefler Ders Özeti

•‹flbirli¤ini tan›mlar

•‹flbirli¤ine dayal› ö¤renmeyi tan›mlar

•‹flbirli¤ine dayal› ö¤renmenin di¤er ö¤renme yöntemlerine olan üstünlü¤ünü kavrar

•Yans›t›c› düflünmenin ö¤renmedeki önemini kavrar

Ö¤le Aras› 60

7 •Genel De¤erlendirme 15

•Kapan›fl

Uygulama plan› yapt›r›l›r.

E¤itim Program› De¤erlendirme Formu doldurtulur;

kat›l›mc›lar›n sözlü olarak program hakk›ndaki genel görüflleri al›n›r.

•E¤itici olarak kendisinin en çok yararlanaca¤› konular› s›ralar

• Yetiflkin E¤itiminde Temel De¤erler ve ‹lkeler,

• E¤itim Program›n›n Bölümleri ve El Kitaplar›n›n Tan›t›m›

• Mikro Ö¤retim Haz›rl›¤›

• Geri bildirim verme

Yetiflkin e¤iticilerin sahip olmas› gereken temel de¤erler ve ilkeleri grup olarak ö¤renirler.

Bu ilke ve de¤erlere uyulmamas› durumunda ortaya ç›kabilecek sorunlar hakk›nda tart›fl›rlar.

Proje kapsam›nda haz›rlanm›fl El Kitaplar› tan›t›l›r , bu kitaplar›n içinde yer alan e¤itim amac›, hedefler, e¤itim için gerekli malzemeler, yönerge, ders ak›fl› gibi bilgilerin önemini, yerlerini ve nas›l kullanacaklar›n› birlikte ö¤renirler Geri bildirim neden verilir, ne zaman ve nas›l verilir, örneklerle aç›klan›r, uygulamalarla pekifltirilir.

•Yetiflkin e¤iticisinin uymas› gereken temel de¤erleri ve ilkeleri tan›mlar

•Yetiflkin e¤iticisinin uymas› gereken temel de¤erler ve ilkelerin öneminin fark›na var›r

•Haz›rlanm›fl El Kitaplar›n›n Bölümlerini tan›r

•Bölümlerde yer alan bilgileri kullanman›n önemini kavrar

•5’ er dakikal›k sunum icin etkinlik konular› seçer

•Geri bildirimi tan›mlar

•Öneminin fark›ndad›r

•Fonksiyonlar›n› s›ralar

•Gerekti¤inde yap›c› yönlendirici geri bildirim verir

1 50

• Uygulama:

• 5 dakikal›k sunufllar

• Geri bildirim

Yetiflkin e¤iticileri olarak teker teker k›sa sunumlar yapt›r›l›r Etkili dinlemeleri sa¤lan›r

Gerektikce uygulamalara iliflkin geri bildirim vermeleri ve almalar› sa¤lan›r.

•K›sa sunumlar› yapar

•Di¤erlerinin sunumlar›n› etkili takip eder

•Etkili ve yap›c› geri bildirim verir

2 50

• S›n›f Yönetimi

S›n›f içi e¤itimin ve etkileflimin olumlu geliflmesi için; beden dili , farkl› ö¤renme biçimileri , yetiflkinlerde ö¤renme ilkeleri konusunda bilgi edinmeleri sa¤lan›r. Gerkli uygulamalar yap›l›r ve örnek durumlar üzerinde çal›fl›l›r.

S›n›f içi iletiflimde yararlan›labilecek ipuçlar› paylafl›l›r.

3 50

4 •Mikro Ö¤retim Haz›rl›¤› 50

•( 30’ar dakikal›k sunufllar)

Kat›l›mc›lar aras›ndan gönüllü olan 4-5 kifli El Kitab›nda yer alan ve kendilerinin seçtikleri bir dersin tamam›n› ya da bir bölümünü 20’ fler dakikal›k sürelerle uygulamak uzere haz›rlar.

•Bir e¤itim program›n›n uygulanmas›yla ilgili unsurlar› s›ralar

•Gerekli ön haz›rl›¤› yapar

•Uygulama s›ras›nda ortaya ç›kabilecek sorunlar› öngörür, tart›fl›r, çözer

5 60

6 50

•Uygulama ve uygulamalara iliflkin geri bildirimler

Uygulama performanslar›n› s›n›f arkadafllar› ve e¤itici de¤erlendirir.

Uygulamalarla ilgili genel geri bildirimler birlikte de¤erlendirilir

•Geliflim ve E¤itim Planlar›n›n Yap›lmas›

•E¤itici olarak geliflim plan› yapar

•Bu plana uyma konusunda kararl› olur

Yetiflkin e¤iticisi olarak bu e¤itimde en çok yararland›¤›

konular› belirler.

Yak›n, orta ve uzak erimli geliflim planlar› için form doldurulur Bunlar›n gerçekçi olmas› için her türlü durum öngörülmeye çal›fl›l›r.

•El Kitab›nda yer alan bir dersi uygular

•Uygulama çal›flmas› yapan arkadafl›n›n uygulama performans›n› de¤erlendirir.

•Uygulamalarla ilgili genel geri bildirimleri de¤erlendirir

Süre

Ders Ad› dak Hedefler Ders Özeti

Ö¤le Aras› 60

•Beden Dilinin anlam› ve önemini kavrar

• Farkl› ö¤renme biçimlerine uygun stratejileri tan›r

• Yetiflkinlerde ö¤renme ilkelerinin uygulamaya aktar›lmas› konusunda örnek olur

• Yetiflkin Ö¤renenlerin Güdülendirilmesi gere¤ine inan›r

• Etkili iletiflim kurma konusunda dikkatli davran›r, s›n›f içinde problemli durumlara haz›rl›kl› olur

DERS ÖZET‹: E¤itici kendini tan›t›r. Proje bilgilerini ve e¤iticilerin bu proje içerisindeki yerini aç›klar. Kat›l›mc›lar›n e¤itimden beklentileri ile e¤iticinin kat›l›mc›lardan beklentileri paylafl›l›r. E¤itimin amac›, hedefleri ve yürütülüflüyle ilgili bilgiler paylafl›l›r.

Tan›flma, Proje Bilgileri, E¤itim Amac›,

Belgede Yetiflkin E itimi K lavuzu (sayfa 183-186)