E⁄‹T‹C‹LER‹N SORUMLULUKLARI

Belgede Yetiflkin E itimi K lavuzu (sayfa 169-174)

Temel De¤erler ve

B. E⁄‹T‹C‹LER‹N SORUMLULUKLARI

Bu çerçevede :

• Kat›l›mc›lar›n (e¤itimlerden yararlanan kiflilerin) rahat ve huzurlu bir e¤itim ortam›nda olmalar›

sa¤lanmal›,

• Yürütülen etkinliklerde yap›lan görüflmelerde görüflülen kimselerin sayg›nl›klar› korunmal› ve gelifltirilmeli,

• Yetifltirme ve gelifltirme etkinlikleri süresince kiflilerin mahremiyeti korunmal›,

• Yetifltirme ve gelifltirme etkinlikleri, hizmetlerden yararlananlar›n en üst düzeyde yarar sa¤lamalar›

için gerekli biçimde düzenlenmelidir.

B.2. Kat›l›mc›lara/Ö¤renen Kiflilere Karfl› Sorumluluklar

1. Tüm kat›l›mc›lar›n sayg›nl›¤› korunmal› ve mümkün olan her durumda gelifltirilmelidir.

2. (a) E¤itim program›n›n amaçlar›, (b) E¤itici, yönetici, ö¤renen/kat›l›mc› ve program sponsorunun rolleri, (c) Devam politikas›, iflbafl›nda e¤itim uygulamas›ndan beklentiler ve e¤itim esnas›nda paylafl›lan bilgilerin mahremiyetine iliflkin politikalar gibi kat›l›mc›y› etkileyen kurallar/politikalar ve (d) Baflkalar›n›n görüfllerine kat›lmamay› sayg› çerçevesinde ifadelendirme gibi kifliler aras› davran›fllar ile ilgili beklentiler program bafllamadan belirlenmelidir .

3. Kat›l›mc›lar›n fiziksel ve duygusal güvenliklerinin sa¤lanmas› konusunda azami özen gösterilmeli ve bu konuda gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r. E¤itim faaliyetlerinin kat›l›mc›lar›n fiziksel ve duygusal güvenliklerine karfl› bir risk tafl›mas› halinde (ör: bir gencin kendisine ya da baflkalar›na zarar vermesini önlemek için fiziksel müdahale yönteminin ö¤renilmesi), e¤itim faaliyetinin muhtemel kazan›mlar›

kat›l›mc›ya verilebilecek muhtemel rahats›zl›k ve zarar dikkate al›narak de¤erlendirilmeli ve alternatif ö¤retim etkinlikleri göz önünde bulundurulmal›d›r.

4. Kat›l›mc›n›n rahats›zl›k duymas› ya da zarar görmesine iliflkin muhtemel bir riskin varl›¤› halinde kat›l›mc› durum hakk›nda bilgilendirilmeli ve programa kat›l›p kat›lmama konusunda kendisine seçme f›rsat› sunulmal›d›r.

5. E¤itim içeri¤indeki konunun duygusal tepkiler yaratma olas›l›¤›n›n yüksek olmas› halinde e¤iticinin, di¤er kat›l›mc›lar›n e¤itim sürecinden kopmamalar›n› sa¤layacak flekilde, söz konusu tepkiyi gösteren kat›l›mc›yla ilgili ne yap›lmas› gerekti¤ine dair ek plan› olmal›d›r.

6. E¤iticiler, e¤itim etkinlikleri s›ras›nda güven ve karfl›l›kl› sayg› ortam› yaratmal›d›r; kat›l›mc›lar, daha iyi ö¤renmek ve geliflmek için risk al›rken e¤iticinin deste¤ini arkalar›nda hissetmelidir.

7. E¤iticiler kat›l›mc›lar›n bilgi ve beceri kazan›mlar›n› gelifltirirken ayn› zamanda kendilerini tan›malar›n›

ve gelifltirmelerini de sa¤lamal›d›r.

8. E¤iticiler, kat›l›mc›lar›n ö¤rendiklerini uygulamaya aktarmak için plan yapmalar›nda onlara yard›mc›

olmal›d›r.

9. Kat›l›mc›lara ald›klar› e¤itim ve gelifltirme hizmetlerine iliflkin geri bildirimde bulunma f›rsat›

verilmelidir. E¤iticiler geri bildirime/de¤erlendirmeye iliflkin süreçler hakk›nda aç›k ve yönlendirici olmal›d›r.

10. Kat›l›mc› olmak isteyenler; ›rk, cinsiyet, yafl, engellilik, cinsel e¤ilimler, din veya milliyet bak›m›ndan herhangi bir ayr›m yap›lmaks›z›n programlara kabul edilmelidir.

11. Stratejik ö¤retim amaçlar› nedeniyle kat›l›mc›lardan bilgi saklanmas› ya da kat›l›mc›lara yanl›fl yönlendirici bilgi verilmesi gibi durumlarda e¤itimciler e¤itim etkinli¤inin sonunda, do¤ru bilgiyi sa¤layarak yan›lg›lar› önlemelidir. Yan›lt›c› bilgiler kat›l›mc›larda güven kayb›na ve/veya rahats›zl›klara neden olabilir.

12. E¤itim faaliyetleri s›ras›nda paylafl›lan bilginin mahremiyete iliflkin beklentiler ve mahremiyetin s›n›rlar› bu faaliyetlerin öncesinde ve/veya bafl›nda netlefltirilmelidir. E¤er bilgiler baflkalar›yla paylafl›lacaksa (ör: kat›l›mc›lar›n bilgi testi puanlar›n›n kat›l›mc›n›n amiriyle paylafl›m›), kat›l›mc›n›n önceden bilgilendirilmesi gerekmektedir.

B.3. ‹flveren veya Sponsora Karfl› Sorumluluklar

1. E¤itim faaliyetlerinin bafllang›c›ndan önce iflverenle/sponsorla afla¤›daki konularda beklentiler netlefltirilmelidir:

a. E¤itim ve gelifltirme program›n›n amaçlar› (ör: hangi e¤itim ihtiyac›na karfl›l›k verildi¤i), b. E¤itim ve gelifltirme faaliyetlerine dahil olanlar›n rolleri (e¤itici, yönetici , ö¤renci ve program sponsoru gibi),

c. Ö¤renme ve transfer sürecine dahil olan ö¤rencileri ve di¤erlerini etkileyen kurallar/politikalar (kat›l›m politikas›, ifl bafl›nda ö¤renme uygulamas›ndan beklentiler, e¤itim esnas›nda paylafl›lan bilgilerin mahremiyetine iliflkin politikalar),

d. Baflkalar›n›n görüfllerine sayg› çerçevesinde kat›lmama gibi kifliler aras› davran›fllar.

2. E¤iticiler iflverenlere ve sponsor örgütlere verilen taahhütlere uyulmas› için çaba göstermelidir.

E¤itim profesyonelleri, iflverenlerin ya da sponsor örgütlerin etik yükümlülüklere müdahale etmesine izin vermemelidir.

B.4. Mesleki Sorumluluklar

1. E¤iticilerin iki ana alanda uzman olmalar› gerekmektedir:

• Ö¤retilecek konu

• E¤itim

E¤iticiler kendi yeterlilik alanlar› d›fl›nda çal›flmamal›d›r. E¤er belirli bir yeterlilik alan›nda bilgi birikimi yoksa söz konusu kiflinin ya yeterliliklerini gelifltirmesi ya da o alandaki uygulamalar›na son vermesi gerekmektedir. Bu alanlardan birinde yeterli olmayanlar, o alanda yetkin olan baflka bir profesyonelle beraber çal›flarak eksikliklerini gidermelidir.

2. E¤itim faaliyetleri yaln›zca meflru e¤itim ve gelifltirme ihtiyaçlar›na cevap vermek için kullan›lmal›d›r.

E¤itim ve gelifltirme faaliyeti d›fl›nda müdahalelerin daha uygun oldu¤u durumlarda kullan›lmamal›d›r.

3. E¤itim faaliyetleri özel ç›kar sa¤lamak veya siyasi, dini ya da baflka nedenlerle destek sa¤lamak amac›yla kullan›lmamal›d›r.

4. E¤itim faaliyetleri ürün veya hizmet satmak amac›yla ya da e¤itim profesyonelinin mali ç›karlar›

için kullan›lmamal›d›r. E¤itim ve gelifltirme profesyonelleri hizmetlerini yürütmek ve/veya belirlenen e¤itim ihtiyac›n› karfl›layan ürünleri sa¤lamak için belli bir ödeme alabilecek olsalar dahi ders zaman›

promosyon amac›yla kullan›lmamal›d›r.

5. E¤iticiler bütün e¤itim faaliyetlerine ö¤renme faaliyetlerinin ifle/uygulamaya transferini dahil etmelidir.

6. E¤iticiler tüm e¤itim süreçlerine kültürel geliflimi sa¤layacak stratejileri ve/veya içeri¤i dahil etmelidir.

7. E¤iticiler e¤itim de¤erlendirme ve araflt›rma çal›flmalar›n›n e¤itim faaliyetlerinin gelifltirilmesi için kullan›lmas›n› sa¤lamal›d›r. De¤erlendirme ve araflt›rmalar var olan en üstün nitelikte yap›lmal›d›r.

8. E¤itim faaliyetlerinde bir de¤erlendirme arac› kullan›lmas› halinde (örn.: ö¤renme tarz› envanteri),

e¤iticiler arac›n önerilen yönergelerine uymal›d›r. Arac›n uygulama için geçerlili¤ine dair eldeki bilgiler ›fl›¤›nda uygulanmas› ve sonuçlar›n uzman taraf›ndan yorumlanmas› gerekmektedir. Bir arac›n yanl›fl kullan›m›n›n ya da sonuçlar›n›n yanl›fl yorumlanmas›n›n önüne kesinlikle geçilmelidir.

9. E¤itim kay›tlar› ( program›n içeri¤i ve tan›m›, kat›l›mc›lara da¤›t›lan materyaller, devam - devams›zl›k durumu, baflar› durumu, vb.) mahremiyet de göz önünde bulundurularak, e¤itim profesyonelleri taraf›ndan tutulmal›d›r.

10. E¤iticiler sahip olduklar› yeterlilikleri (deneyim, e¤itim - ö¤renim geçmifli) ve uzmanl›klar› her durumda temsil edebilmelidir.

11. E¤iticiler çal›flma iliflkisiyle kiflisel iliflkinin kar›flt›r›lmamas› için kendileriyle di¤erleri aras›nda uygun s›n›rlar belirlemelidir.

B.5. Meslektafllara Karfl› Sorumluluklar

1. E¤iticiler en iyi uygulamalar› sa¤lamak ve sunmak üzere e¤itim ve gelifltirme konular›nda bilgi taban›n› zenginlefltirmek için bilgi paylafl›m›nda bulunmal›d›r.

2. Baflkalar›n›n e¤itime yapt›klar› katk›lar› gerekti¤i flekilde takdir etmelidir.

3. E¤iticiler telif haklar› yasalar›na uymal›d›r. Kullan›lan materyalin telif hakk› sembolü tafl›mad›¤›

durumlarda dahi, yaz›l› olarak materyalin kayna¤›na at›fta bulunmal›d›r.

4. E¤iticiler e¤itim faaliyetlerinin amac›na uygun ve gerekti¤i flekilde kullan›lmas› için savunuculuk yapmal›d›r.

B.6. Topluma Karfl› Sorumluluklar

1. E¤iticiler e¤itim ve gelifltirme ihtiyaçlar›na yan›t verebilmek için kaynaklar› etkili kullanmal›d›r.

2. E¤iticiler bireysel uzmanl›k alanlar›nda liderlik yapmal›d›r. Hizmet sunumlar›yla ilgili yasalar, politikalar ve iyi uygulamalar hakk›nda bilgilerini güncel tutarak hizmet kurumlar›nda ve toplumda çocuklar›n, yetiflkinlerin ve ailelerinin esenli¤ini gelifltirmek ad›na savunuculuk yapabilirler.

EK-5

De¤erlerlendirme

Belgede Yetiflkin E itimi K lavuzu (sayfa 169-174)