• Sonuç bulunamadı

Makro döngü, ekil 9’dan da görüldü ü gibi, öncelikle ö rencilere konunun tantlmas ile ba lar. Bu ba langç a amasnda ö retmen, ö rencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinden yola çkarak daha önce ö rendiklerini hatrlatr ve hedef modelin ne oldu u konusunda bilgi verir. Günlük ya am deneyimleri ö rencilerin konuyla ilgili var olan zihinsel modellerini ortaya çkarmada yardmc olur.

kinci olarak, ö retmen ö rencilerin hedef model hakkndaki ön bilgilerini ortaya çkartmalarna ve buna dayanarak var olan zihinsel modellerini ortaya koymalarna (M1) yardmc olur. Bu a ama, modelleme i lemine ba lama a amas

oldu undan ö rencilerin süreç sonunda ne kadar yol ald n göstermesi bakmndan önemlidir.

Üçüncü a amada ise, ö retmen ö rencilerin dü üncelerini yönlendirerek hedef modele uygun daha karma k bir model yaplandrmalarna yardmc olur. Bunun için, ö retmen ve ö renciler birlikte çal arak, mikro döngülerle ve uygun ele tirilerle hedef modele yönelik orta düzeyde zihinsel model (M2) olu tururlar. Mikro döngülerde kullanlan yöntem ve tekniklere ilerde de inilecektir.

Daha sonra, ö retmen ö rencilere bilimsel modeli içeren, bilgisayar animasyonu, sunum, okuma parças verir. Böylece, bilim adamlarnn modelleri ile kendi modeli arasnda kar la trma yapmas sa lanr (M3). Ancak burada ileri sürülen ürün son do ru model olarak tantlmaz. Bilimsel modelin, bilim adamnn kavrama ili kin yorumu oldu u vurgulanr.

Son a amada ise, ö retmen ö rencilerinden ba langç modelleri (M1) ile son halini verdikleri modellerini (M3) kar la trmalarn ve gerekli ise ba langç modelleri üzerinde de i ikliler yapmalarn ister. ö rencilerin kendi kavramsal de i imlerini bili -üstü bir bak açsyla yorumlamalar konusunda te vik eder.

ekil 9’da içerde gösterilen süreç ise mikro döngü süreçlerini göstermektedir. Mikro süreçlerde ö retmen ö rencilerin modellerini hedef kavrama do rultusunda

gözden geçirerek, düzeltmelerini sa lamak üzere uyu mazlk yollar sunarak ö rencilere rehberlik eder. Ö rencilerin konu hakknda ki yanl bilgilerini, çeli kilerini ve bo luklarnn farkna varmalarna ve gidermelerine yardmc olur. Mikro döngüler, ö retmen tarafndan ö rencilerin durumlarna göre hazrlanm ve dikkatlice uygulanarak ö rencilerin modellerindeki uyu mazlklar ortaya çkaramaya ve gidermeye yönelik pek çok ö retme yolu (takti i) uygulanr.

Mikro Döngüler:

Mikro döngüler, ekil 4’te gösterildi i gibi M1 modelinden M2 modeline geçi te arada yer alan M1I, M1II, M1III, …, M1n ya da M2modelinden M3modeline geçi te arada yer alan M2I, M2II, M2III, …, M2n modellerini olu turan döngülerdir. Modellerin yaplandrlma ve ele tirilme döngüleridir. Bir mikro döngüde ö renci ve ö retmene ait Üretme-De erlendirme ve De i tirme ya da Geçersizli ini Ortaya Koyma’dan olur. Mikro döngüler, her bir makro döngünün içinde modelleme sürecinde, ö retmen ve ö rencinin beraberce yaplandrdklar çekirdek mekanizmay olu tururlar. Bir makro döngü içersinde yer alan mikro döngülerin says (Mn), her konu alan ya da hedef model için ö rencinin ba langçta sahip oldu u ilk modeli ile hedef modeli arasndaki farka ba ldr.

Mikro döngülerle ö retme, ö rencinin dü üncesini üretme, gözden geçirme ve modelindeki eleman de i tirmeye yönlendirir. Mikro döngüde ö retmen ilk olarak ö rencinin modelindeki (M1 ya da M2) yanl , denenmemi , eksik ya da bo lu a yo unla arak, ö rencinin dikkatini bu noktaya çeker. Burada ö retmenin ö rencinin modelinde yer alan ve bilimsel açdan do ru ve hedef kavramla uyumlu noktalarla ilgili olarak destekleyici yönde dü üncelerini ö rencileriyle payla r.

kinci olarak ö retmen, modeldeki bilimsel olmayan ve hedef modele uymayan ögelerle ilgili olarak ö rencilerde ho nutsuzluk olu turmaya çabalar. Bunun için ö retmen, ö rencilerin olu turduklar model (M1I ya da M2I) ile, hedef model arasndaki uyu mazlklar vurgulayabilmek için en uygun uyu mazlk yaratma ve model üretme yolunu seçer. Uygun yolu belirleyebilmek için ö retmenin ö rencilerin

zihinsel modellerinin çok iyi farknda olmas gerekir. Bu nedenle, uygun yollarn seçimi ö retmenin ö rencilerin konu ile ilgili ön kavramalarnn bilgisine do rudan ba ldr. Bu a amayla birlikte, ö rencilerde sahip olduklar ya da geli tirdikleri modellerle ilgili hafif ya da iddetli düzeyde ho nutsuzluk olu ur. Burada kullanlacak olan ö retimsel yollar, farkl düzeylerde kavramsal doyumsuzluk- ho nutsuzluk üretebileceklerinden, amaca (hedef modele) ve ö rencinin bulundu u duruma (ön bilgi, hazr bulunu luk) göre, optimum yol seçilmelidir.

Mikro döngünün son a amasnda, ö retmen ö rencileri modellerini gözden geçirmeleri ve dü üncelerini de i tirmeleri için giri imlerde bulunmaya te vik eder. Ö renciler, modellerinde yer alan ve ho nutsuzluk yaratan ögeleri de i tirme yoluna gider. Sonuç olarak, ö rencilerin bir önceki a amada ya adklar ho nutsuzluk hafif düzeyde ise dü üncelerine yeni fikirler ekleyerek; iddetli düzeyde ise modellerini (ya da var olan emasn )tamamyla yeni bilgiye uyacak ekilde yeniden yaplandrrlar (M1I, M1II, M1III, …, M1n ya da M2I, M2II, M2III , …, M2n).

Ö retme Yollar (taktikleri):

Ö retme yollar, ö retmenin snf içinde modelleme etkinliklerini (mikro döngüde yer alan) etkili bir ekilde uygulamak üzere kullandklar yollardr. Nunez- Ovideo (2004) bu ö retme yollarn ö rencilerde uyu mazlk ve yaplandrma üreten yollar ve destekleyici yollar olmak üzere ikiye ayrm tr.

Ö rencilerde uyu mazlk ve yaplandrma üreten yollar, ö rencilerin zihinlerinde bunlardan bazen ayr ayr birini ya da ayn anda ikisini olu turmaya yönelik kullanlan etkinliklerdir. Benzetimler, uygulamal etkinlikler, deneyimleri payla ma, resim yapma, bilgisayar animasyonlar izleme bu etkinliklere örnek gösterilebilir. Ara zihinsel modellerin (M1’den M2’ye ve M2’den M3’e geçi te yer alan ara modeller) yaplandrlmasnda ve ele tirilmesinde kullanlr. Etkinliklerin temel amac, ö rencilerin var olan zihinsel modellerinin yetersiz oldu unu ve yerine akla yatkn, hedef modele uygun modelin ksmen ya da tamamen yaplandrlmasnn gereklili ini hissettirmek oldu undan ö retme sürecinde en uygun zamanda ve ö rencilerin durumuna göre en uygunu seçilerek kullanlmaldr.

Destekleyici yollar ise, ö retmenin ö retim sürecinde devam eden akl yürütmeyi sürdürmesini olanakl klan yollardr. Yüksek sesle dü ünme tekni i, çizimler, diyaloglar, senaryolar v.b. Bu destekleyici etkinlikler tüm ö retim srasnda da kullanlabilir.

Taylor ve arkada larnn (2003) 4 A amal Stratejisi:

Taylor ve arkada lar temel astronomi konularnda, 7-8 ya larndaki ö rencilerin zihinsel modellerini yaplandrmalarn esas alan pedagojik yakla mlarnda 4 a amal bir süreci uygulam lardr.

lk a ama olarak ö rencilerin var olan zihinsel modellerini ortaya koymasna ve snf içersinde arkada laryla bu modelleri payla malarna frsat tannr. Böylece, hem kendi zihinsel modellerinin hem de arkada larnn modellerinin farkna vararak konu ile ilgili ön bilgilerini aç a çkartlr.

kinci olarak var olan zihinsel modellerden hangilerinin konuyu açklayabildi i belirlenir ve bu modeli yeni problem çözme durumlarnda kullanmalar istenir. Bu sayede ö rencilerin modellerini tahmin ve gözlemlerini açklamak için kullanmalar sa lanr.

Üçüncü olarak, bir önceki a amadaki bulgularn arkada laryla payla arak modelleri ele tirmeleri ve de erlendirmelerine olanak tannr. Modelleri de erlendirirken, kendi modellerini arkada larnn sorular kar snda savunarak problemle ilgili bilimsel modeli peki tirmi olurlar.

Son a amada ise, olu turulan ve kullanlan modellerle ilgili yanstma etkinlikleri yer alr. Ö renciler, kullandklar modelin sahip olduklar zihinsel modelin birebir ve ölçeklendirilmi hali olmad n; modellerin zihinsel modelleri üretme ve test etmeye yardmc oldu unu anlarlar.

Halloun’un (2004) Modellemeye Dayal Ö renme Döngüsü:

Halloun’un (2004) olu turdu u modellemeye dayal ö renme döngüsünün iyi tanmlanm bir amac vardr: gerçek ya amdaki belli bir alana kar lk gelen kavramsal bir modeli geli tirmek ve belli bir bilimsel kuram do rulamak. Ö renciler istenen modelin kapsamn döngünün ilk a amasnda ortaya koyarlar ve ö retmeninde yönlendirmesiyle uygun ekilde döngüyü geli tirirler. Döngü ekil 10’da gösterilmi tir.