• Sonuç bulunamadı

Kavram Belirleme Testi geli tirilirken, Treagust’un (1988) üç a amadan olu an kavram belirleme snav yaps göz önünde bulundurulmu tur. Bu yap, içeri in belirlenmesi, kavram yanlglar hakknda bilgi toplanlmas, belirleme testinin geli tirilmesi olmak üzere kendi içinde alt i lemlerden olu an ba lca üç basamaktan olu maktadr.

çeri in Belirlenmesi:

1- Önerme eklindeki bilgi ifadelerini belirleme: Varolan Fen ve Teknoloji programnda (MEB, 2005) belirlenen 7. snf I k Ünitesi kazanmlarna (Ek-1) uygun olarak önermeler yazlm tr. Ancak 1.1 ve 3.4 kazanmlarndan yola çkarak yazlan önermelerin yeteri kadar açk olmad  görülerek 1.1.1, 3.4.1 ve 3.4.2 önermeleri ilave edilmi tir. Hazrlanan önermeler Ek-1’de sunulmu tur.

2- Kavram haritalarnn geli tirilmesi: Ünite ile ilgili belirlenen önermelerin, ö retim için belirlenen konunun do asna uygunlu unu incelemek üzere I k Ünitesi kavram haritas geli tirilmi tir. Bunun için Fen ve Teknoloji Ö retim Programnda verilen (M.E.B., 2005) kavram haritasndan yararlanlarak konu kapsam do rultusunda az da olsa eklemeler yaplm tr (Ek-2).

3- Önermesel bilgilerin kavram haritasyla ili kilendirilmesi: Ele alnan içeri in iç tutarl ndan emin olmak için, ilk admda hazrlanan önermeler, do rudan kavram haritas ile ili kilendirilir. Burada amaç hem önermelerin hem de kavram haritasnn ayn içeri e sahip olmas sa lamaktr. Önermelerin hazrlanan kavram haritasna uygun olup olmad n görmek için, 2 yedinci snf ö rencisine, 1 fen dersi ö retmenine ve 1 alan uzmanna kavram haritalar verilerek, kavram haritalarn okumalar ve okuduklarn yazmalar istenmi tir. Daha sonra ö renci, ö retmen ve alan uzmannn yazdklar ile önermeler kar la trlarak gerekli düzeltmeler yaplm tr.

4- çeri in geçerli inin onaylanmas: Önceki admlarda belirlenen içeri in, ara trma kapsamnda ele alnan konu alan bilgisine ve ölçülmek istenen özelliklere uygunlu u açsndan alannda uzman 2 ö retmen ve 5 alan uzman akademisyene inceletilerek alnan görü ve öneriler do rultusunda gerekli düzeltmeler yaplm tr.

Ö rencilerin Kavram Yanlglar Hakknda Bilgi Toplanlmas:

5- Alan yaznn taranmas: Kavram yanlglar ile ilgili olarak alanda yürütülen di er çal malar taranarak, ele alnan konu ile ilgili belirlenen kavram yanlglar taranm tr. Gerek yaplan görü melerden gerekse alan yazn taramasnn ardndan konu ile ilgili ula lan kavram yanlglar (alternatif kavramalar) Ek 5’teki Belirtke Tablosunda sunulmu tur.

Ö rencilerle yaplandrlmam görü melerin yaplmas: Çal lacak ö renci grubunun konu hakkndaki kavramalarn belirlemek üzere ilgili alan yaznndan ve ders kitaplarndan yararlanarak görü me sorular öncelikle açk uçlu sorular olarak hazrland. Daha sonra açk uçlu sorular, yar yaplandrlm görü me sorularna dönü türülerek 2 fen bilgisi ö retmeni ve 5 alan uzman tarafndan kapsam, içerik ve görünü geçerli i açsndan inceletilerek öneriler do rultusunda yeniden düzenlenmi tir. Elde edilen yar yaplandrlm görü me formunun (Ek-3) i lerli ini snamak üzere 5 ö renci ile pilot görü me yaplm tr. Pilot görü melerin analizinin ardndan, görü me formunda çok az de i iklik yaplarak test için asl görü me a amasna geçilmi tir. Buca lçesinden 4 farkl okuldan, 7. snfa devam eden toplam 20 ö renci ile yar-yaplandrlm ekilde görü ülmü tür. Ö rencilerin hemen hemen alan yaznndakilere benzer yantlar verdikleri ancak, alan yaznnda daha önceden belirtilmeyen kavram yanlglarnn yan sra alternatif kavramlara sahip olduklar görülmü tür. Baz görü me sorularndan kesitler ve alnan yantlar a a da sunulmu tur:

“G: … burada beyaz   n bir görevi var m? Ö: I  n rengini bir ton açar.”

“Ö:.. camn rengi mavi oldu u için. Cam ye il olsayd yine ye il olarak görülürdü.

G: Neden?

Ö:… Çünkü cam krmz,  k beyaz, burada önemli olan camn rengi.

G:… Camn rengi nasl bir etkide bulunuyor? Ö:….Beyaz  k önemli de il, camn rengi boyuyor.” “Ö:.. Siyah renkteki bölümü gri olarak görürüz. G:…Peki siyah neden gri gibi görürüz?

Ö:… Çünki beyaz  k vurdu unda açk renk oldu undan siyahla kar r ve gri gibi gözükür.”

“Ö:…Gündüz mavi görürüz çünkü atmosferde mavi rengin daha çok olmasdr, geceleri de güne kendi   n gösteremez o yüzden siyah görürüz.

G:… Peki atmosfer mavi rengi nasl alr? Ö:Atomlar sayesinde.

G:…Neyin atomlar sayesinde, biraz daha açklayabilir misin?

Ö: Renk atomlar.

G: Peki atmosferde kendi ba na bulunabilir mi renk atomu?

Ö:Evet

G:Peki örnek verebilir misin, u anda gündüz ve çevremize bakyoruz, atmosfere bakyoruz, mavi. Renk atomlar nerede bulunuyorlar?

Ö: Mesela u lambada renk atomlar var (tavandaki flüoresans lambay göstererek).

Ö: çindeki  ktan dolay alyor. G: Peki onda da renk atomu var m? Ö:Evet.

G: Peki ne renk onun renk atomu? Ö: Beyaz”

“Ö:…biz sar görüyoruz.ama krmz da olabilir G:..hmm nasl karar verdin?

Ö:Sonuçta güne ten farkl renkler geliyor, yakc bir eydir güne , alevlerden dolay krmz oluyor ama biz sar görüyoruz.

G:..Neden acaba farkl görüyoruz ki biz?

Atmosferden dolay olabilir. Atom zararl  nlar geçirmez, krmz  nlar mesela yanstlmaz bize.”

“Ö:… ye il bitkinin enerjisi krmz saksya göre daha fazladr? G: Neden acaba?

Ö: Çünki kendi de ayn renk, lambann    da ayn renk, saks da yanstma olay var,ye il bitkinin kendisi de ye il gelen  k da ye il o yüzden i i daha kolayla yor, daha az enerji sarfeti i için enerjisi daha çok kalyor,

G: Peki ye il renkli bitki nasl bir enerji sarfediyor olabilir? Ö: So urma i leminde, çünki gelen    yanstyor, krmz ise daha çok enerji sarfediyor çünki hiç ye il yok, kendi rengini yanstmas daha zor.”

6- Konuyla ilgili serbest yantl çoktan seçmeli maddelerin geli tirilmesi: Elde edilen görü me verilerinden yola çkarak test gövdesinin geli tirilmesi çal malarna ba lanm tr. Görü me sorularndan bazlarna verilen yantlar belli kategorilere alnamad ndan bu sorularn açk uçlu

olarak kalmasna karar verilmi tir. I k ünitesine yönelik konu alannn tümünü kapsamas açsndan, bu ünite ile ilgili tam bir de erlendirmenin yaplabilmesi için açk uçlu sorular ve kavram testi bir arada kullanlmaldr. Açk uçlu sorular Ek-4’te sunulmu tur.

Kavram Testinin Geli tirilmesi:

8- Üç a amal testin geli tirilmesi:. Testin ilk a amas iki ya da üç seçenekten olu an çoktan seçmeli soru içerir. kinci ksm ise, ilk ksmda verilen yantn nedenini belirlemek üzere dört olas seçenek içerir. Seçenekler kavram yanlglarndan ve do ru yanttan olu ur. Kavram testi maddeleri yazlrken, görü me sorularnda kullanlan soru kökleri aynen korunmu tur. Bu soru köklerine verilen yantlardan olu turulan seçenekler (en çok 6) ö rencilerin görü me sorularna verdikleri ilk yantlardan olu maktadr. Testin ikinci a amasnda ise, ö rencilerin bir önceki soruya verdikleri yantlarn nedeni sorulmu tur. Konuyla ilgili çoktan seçmeli testin yantlar alan yaznndan ve ö rencilerle görü melerde elde edilen kavram yanlglarna dayanarak yazlm tr.

kinci a amaya yant olu turmak üzere de, ö rencilerin görü me sorularnda açklam olduklar nedenler gruplandrlarak (en fazla frekansa sahip olan ve duruma göre en çok 6 seçenek) yazlm tr. Ayrca, ö rencilerin kendi kavram yaplarnda var olan ancak seçeneklerde belirtilmeyen yantlar ifade edebilmelerine olanak tanyabilmek için en sona bo bir seçenek braklm tr. De erlendirme yaplrken, ö renciler e er bo seçene i i aretleyerek do ru neden belirtmi lerse, bilgiyi öznel ve kendi bili sel yaplarna göre yaplandrdklar gerçe inden ve ö rencilerin ya ayabilecekleri olas ifade ve tanm güçlü ünün a lmas gereklili ini göz önünde bulundurarak, o a amaya do ru yant verdikleri kabul edilmi tir. Üçüncü a amada ise, ö rencilerin ilk iki a amaya verdikleri sorularn do rulu undan emin olup olmadklar yoklanm tr.

9- Belirtke Tablosunun olu turulmas: Kavram testin tüm önermeleri ve kavram haritasn kapsad ndan emin olmak üzere belirtke tablosu olu turulmu tur. Hazrlanan belirtke tablosu Ek-5’te sunulmu tur.

10- Testin uygulanmas: Testin geli tirilmesi ve yapsal özelliklerinin bilinebilmesi esastr. Bunun için son hali verilen test (Ek-6), görünü ve kapsam geçerli i açsndan alannda uzman 2 ö retmen ve 5 alan uzman akademisyene inceletilerek görü leri do rultusunda yeniden düzenlenmi tir. I k konusunu ö renmi ilkö retim 7. snf ö rencilerinden 5 ki ilik bir gruba test verilerek okutulmu ve gerek sorularn anlamca anla lr olup olmad  gerekse 1. ve 2. a ama seçeneklerinin belirgin olup olmad  kontrol edilmi tir. Ardndan, 2005 Fen ve Teknoloji programnn uyguland  pilot ilkö retim okulu ö rencilerinden 30 ki ilik bir grupla testin pilot çal mas yaplm tr. Pilot çal mada ö rencilerden gelen dönütlerle testteki maddelerin anla lr ve testi tamamlamak için 40 dakikalk bir ders saatinin yeterli oldu u görülmü tür. Ö rencilerin tümü konuyu ö renmi oldu undan, sorular anlamakta ve yantlamakta güçlük çekmedikleri gözlenerek, testin pilot çal mada kullanlan haliyle asl uygulama için hazr oldu una karar verilmi tir. Daha sonra test, Bölüm 3.2’de ve Tablo 11’de belirtilen ö renci grubuna uygulanm tr.

Verilerin Analizi:

Uygulanan kavram testinden elde edilen veriler alan yaznnda üç a amal testlerin geli tirildi i çal malarda (Erylmaz ve Sürmeli, 2000; Kutluay, 2005; Pe man, 2005; Türker, 2005) kullanlan benzer yöntemlerle incelenmi tir. Üç a amal testten elde edilen veriler öncelikle bilgisayara MS Excel programna satrlar ö rencileri ve sütunlarda üç a amal kavram testinde yer alan her bir soruyu gösterecek ekilde ham veri olarak girilmi tir. De i kenlerin belirlenmesi ve verilerin saysalla trlmas i lemlerinin ardndan elde elden yar-i lenmi verilerin

analizine SPSS ve FINESSE programlarnda devam edilerek güvenirlik, madde güçlü ü, ilk iki a amaya verilen do ru yantlarn ve kavram yanlglarnn faktör analizi, yanl olumlu ve yanl olumsuz oran hesaplamalar yaplm tr.

Geçerlik:

Testin olu turulma a amasnda içerik, kapsam ve görünü geçerlikleri uzman görü leriyle sa lanm tr. Olu turulan üç a amal testin yap geçerli ine sahip olup olmad n belirlemek için ise puan türleri arasndaki ili kinin hesaplanmas, faktör analizi ve alternatif kavrama puan türleri arasndaki ili kiler hesaplanm tr.

Puan türleri arasndaki ili kinin hesaplanmas: lk olarak deneme uygulamasndan elde edilen veriler kullanlarak ö rencilerin ilk iki a amaya vermi olduklar yantlar ile üçüncü a amadaki emin olma düzeyleri arasndaki ili ki katsays bulunmu tur. Buradaki amaç, sorular ve seçenekleriyle i leyen bir testten yüksek puan alan ö rencilerin, testi düzgün okuyarak yantladklar, okuduklarn anladklarndan da emin olmalar beklentisinden yola çkarak (Çatalo lu, 2002), do ru yantlar ve verilen yanttan emin olma arasndaki ili ki katsaysnn hesaplanmasdr. Bunun için ö rencilerden elde edilen puanlar a amalara göre hesaplanm tr. Ö rencilerin, testteki sorularn ilk a amalarna verdikleri do ru yantlarn “1”, yanl yantlarn “0” olarak kodlanmasyla her bir sorunun testte do ru yantlanma oran için elde edilen puan Puan türü-1 olarak adlandrlm tr. Testteki sorularn ilk iki a amasna birden ayn anda do ru olarak verilen yantlarn “1”, yanl olarak verilen yantlarn “0” olarak kodlanmasyla her sorunun tüm sorular içinde iki a amasnn birden yantlanma oran da Puan Türü-2 olarak hesaplanm tr. Ö rencilerin ayn anda do ru olarak yantladklar ilk a amadan emin olma durumlarnn (üçüncü a ama) “1”, emin olmama durumlarnn da “0” olarak kodlanarak her bir sorunun ayn anda üç a amasnn da do ru olma durumunun tüm sorularn do ru olma durumu oran da Puan Türü-3 olarak hesaplanm tr. edilen Puan Türü-1 ve Puan Türü-3 arasndaki ili ki Pearson Korelasyon katsays hesaplanarak elde edilmi tir (Tablo 15).

Tablo 15

PT 1 ve PT 2 arasndaki ili ki Katsays

*p< 0.01 düzeyinde anlamldr (2-uçlu).

Tablo 15’den de görüldü ü gibi her iki puan türü arasnda yüksek ve olumlu bir ili ki bulunmaktadr (r=,892). Puan Türü-1 ve Puan Türü-2 arasndaki ili kiyi gösteren grafik ekil 13’te sunulmu tur.