Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin Yeni Yönetim Tekniklerini

Belgede T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI (sayfa 126-150)

4.6. Bulgular ve Değerlendirme

4.6.3. Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin Yeni Yönetim Tekniklerini

Anket yapılan işletmelerin yeni yönetim tekniklerini kullanarak rekabet üstünlüğü sağlama etkileri aşağıdaki tablolarla birlikte yer almaktadır.

Tablo 14’e göre “Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda sektördeki pazar payımız ve kârlılığımız artmıştır.” ifadesine 8 kişi toplamda %6,7’lik oranla kesinlikle katılmazken, 2 kişi %1,7 oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 24 kişi %20,2’lik bir payla kısmen katılırken, 45 kişi %37,8’lik bir oranla ile

“katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 40 kişi %33,6’lık bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 71,4’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği ve buna bağlı olarak kalite yönetim sisteminin uygulamaları sonucunda sigorta sektöründe kârlılığı ve pazar payını artırdığı görülmektedir.

Tablo 14. “Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda sektördeki pazar payımız ve kârlılığımız artmıştır.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 8 6,7 6,7

Katılmıyorum 2 1,7 8,4

Kısmen Katılıyorum 24 20,2 28,6

Katılıyorum 45 37,8 66,4

Değer

Kesinlikle Katılıyorum 40 33,6 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 15’de “Kalite yönetimi uygulamalarıyla birlikte poliçe üretim, satış, hasar, satın alma ve benzeri süreçlerimizde iyileşme (hız kazanma, hatalı işlem sayısında ve maliyetlerde azalma) kaydettik.” ifadesine 6 kişi, toplamda %5’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 2 kişi %1,7 oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye 14 kişi %11,8’lik bir payla kısmen katılırken, 52 kişi %43,7’lik bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 45 kişi, toplamda %37,8’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 71,5’lik bir oranla bu ifadenin

“kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği ve buna bağlı olarak kalite yönetimi uygulamalarıyla birlikte poliçe üretim, satış, hasar, satın alma ve benzeri süreçlerde iyileşme kaydedildiği görülmektedir.

Tablo 15. “Kalite yönetimi uygulamalarıyla birlikte poliçe üretim, satış, hasar, satın alma ve benzeri süreçlerimizde iyileşme (hız kazanma, hatalı işlem sayısında ve maliyetlerde azalma) kaydettik.” ifadesinin frekansı

Kesinlikle Katılıyorum 45 37,8 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 16’da “Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda şirketimizde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmıştır.” ifadesine 5 kişi, toplamda %4,2’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 4 kişi %3,4’lük bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 19 kişi %16’lık bir payla kısmen katılırken, 50 kişi %42’lik bir oranla ile

“katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 41 kişi, %34,5’luk bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. %76,5’luk bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum”

ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği ve buna bağlı olarak kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda işletmelerde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmıştır.

Tablo 16. “Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda şirketimizde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmıştır.” ifadesinin frekansı

Tablo 17’de “Kalite yönetim sistemiyle acentelerden kaynaklanan sorunlarımızda azalma olmamıştır.” ifadesine 49 kişi %41,2’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 35 kişi %29,4’lük bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 22 kişi %18,5’luk bir payla kısmen katılırken, 7 kişi %5,9’luk bir oranla ile “katılıyorum”

seçeneğini işaretlemiş olup, 6 kişi %5’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı

vermiştir. % 70,6’lık bir oranla “kesinlikle katılmıyorum” ve “katılmıyorum” olarak işaretlendiği ve buna bağlı olarak toplam kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucu işletmelerin acentelerden kaynaklanan sorunlarında azalma olduğu görülmüştür.

Tablo 17. “Kalite yönetim sistemiyle acentelerden kaynaklanan sorunlarımızda azalma olmamıştır.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 49 41,2 41,2

Katılmıyorum 35 29,4 70,6

Tablo 18’de “Sektördeki en iyi işletmelerle kıyaslama yaparak müşteri isteklerini karşılama konusunda en iyi seviyeye geldik, müşteri memnuniyeti sağladık.”

ifadesine 4 kişi, toplamda %3,4’lük bir oranla kesinlikle katılmazken, 14 kişi %11,8’lik bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 21 kişi %17,6’lık bir payla kısmen katılırken, 34 kişi %28,6’lık bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 46 kişi, toplamda %38,7’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 67,3’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği ve buna bağlı olarak uygulama yapılan işletmelerin kıyaslama yaparak müşteri isteklerini karşılama konusunda iyi bir seviyeye geldikleri, müşteri memnuniyeti sağladıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 18. “Sektördeki en iyi işletmelerle kıyaslama yaparak müşteri isteklerini karşılama konusunda en iyi seviyeye geldik, müşteri memnuniyeti sağladık.”

ifadesinin frekansı

Kesinlikle Katılıyorum 46 38,7 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 19’da “Sektördeki veya sektör dışındaki en iyi işletmelerin iş süreçlerini, ürünlerini kıyaslayarak organizasyon etkinliğimizde, verimliliğimizde ve performansımızda artış sağladık.”ifadesine 6 kişi, toplamda %5’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 9 kişi %7,6’lık bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye 21 kişi %17,6’lık bir payla kısmen katılırken, 40 kişi %33,6’lık bir oranla ile

“katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 43 kişi, toplamda %36,1’lik bir oranla

“kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 69,7’lik bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği ve buna bağlı olarak uygulama yapılan işletmelerin kıyaslama yaparak organizasyon etkinliğinde, verimliliğinde ve performansında artış sağladıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 19. “Sektördeki veya sektör dışındaki en iyi işletmelerin iş süreçlerini, ürünlerini kıyaslayarak organizasyon etkinliğimizde, verimliliğimizde ve performansımızda artış sağladık.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 6 5,0 5,0

Katılmıyorum 9 7,6 12,6

Kısmen Katılıyorum 21 17,6 30,3

Katılıyorum 40 33,6 63,9

Değer

Kesinlikle Katılıyorum 43 36,1 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 20’deki ifadeye 4 kişi, toplamda %3,4’lük bir oranla kesinlikle katılmazken, 9 kişi %7,6’lık bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 31 kişi

%26,1 lik bir payla kısmen katılırken, 35 kişi %29,4 bir oranla ile “katılıyorum”

seçeneğini işaretlemiş olup, 40 kişi %33,6’lık bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 63’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum”

olarak işaretlendiği, %26,1 ‘lik kesimin de kısmen katıldığı göz önünde bulundurulursa işletmelerin kıyaslama yaparak maliyetlerinde azalış sağladıkları söylenebilir.

Tablo 20. “Sektördeki veya sektör dışındaki en iyi şirketlerle kıyaslama yaparak

Kesinlikle Katılıyorum 40 33,6 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 21’deki “Sektördeki veya sektör dışındaki en iyi şirketlerle kıyaslama yaparak kârlılığımızda artış sağladık.”ifadesine 4 kişi, toplamda %3,4’lük bir oranla kesinlikle katılmazken, 11 kişi %9,2’lik bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye 29 kişi %24,4 lük bir payla kısmen katılırken, 48 kişi %40,3 bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 27 kişi, toplamda %22,7’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 63’lük bir oranla bu ifadenin

“kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği, %24,4 ‘lük kesimin de kısmen katıldığı göz önünde bulundurulursa uygulama yapılan işletmelerin kıyaslama yaparak kârlılığında artış sağladıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 22’deki “Şirketimizde iş süreçlerimizi yenileyerek müşterilere hemen cevap verebilme ve iş çözümleme süresini azalttık, zamandan tasarruf ettik.”ifadesine 6 kişi, toplamda %5’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 9 kişi %7,6’lık bir oranla

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye12 kişi %10,1’lik bir payla kısmen katılırken, 52 kişi %43,7’lik bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş

olup, 40 kişi, toplamda %33,6’lık bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir.

% 77,3’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği göz önünde bulundurulursa uygulama yapılan işletmelerin değişim mühendisliği için sormuş olduğumuz bu ifadeyle iş süreçlerini yenileyerek müşterilere hemen cevap verebilme ve iş çözümleme sürelerini azalttıkları ve zamandan tasarruf ettikleri ortaya çıkmaktadır.

Tablo 22. “Şirketimizde iş süreçlerimizi yenileyerek müşterilere hemen cevap verebilme ve iş çözümleme süresini azalttık, zamandan tasarruf ettik.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 6 5,0 5,0

Katılmıyorum 9 7,6 12,6

Kısmen Katılıyorum 12 10,1 22,7

Katılıyorum 52 43,7 66,4

Değer

Kesinlikle Katılıyorum 40 33,6 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 23’de “Şirketimizde gereksiz işleri elimine ettiğimizden dolayı maliyetlerimizde azalış sağladık.”ifadesine 5 kişi, toplamda %4,2’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 16 kişi %13,4’lük bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye19 kişi %16’lık bir payla kısmen katılırken, 26 kişi %21,8’lik bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 53 kişi, toplamda %44,5’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 66,3’lük bir oranla bu ifadenin

“kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği göz önünde bulundurulursa uygulama yapılan işletmelerin değişim mühendisliği için sormuş olduğumuz bu ifadeyle maliyetlerinde azalış sağladıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 23. “Şirketimizde gereksiz işleri elimine ettiğimizden dolayı

Kesinlikle Katılıyorum 53 44,5 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 24’deki “Şirketimizde gereksiz işleri elimine ettiğimizden ve iş süreçlerini yenilediğimizden dolayı pazar payımızı ve kârımızı artırdık.”ifadesine 6 kişi, toplamda %5’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 18 kişi %15,1’lik bir oranla

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye 28 kişi %23,5’lik bir payla kısmen katılırken, 23 kişi %19,3’lük bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 44 kişi, toplamda %37’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 56,3’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği, kısmen katılanlarında %23,5’u kapsadığı göz önünde bulundurulursa uygulama yapılan işletmelerin değişim mühendisliği için sormuş olduğumuz bu ifadeyle pazar paylarının ve kârlarının artırdıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 24. “Şirketimizde gereksiz işleri elimine ettiğimizden ve iş süreçlerini yenilediğimizden dolayı pazar payımızı ve kârımızı artırdık.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum 44 37,0 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 25’deki ifadeye 12 kişi %10,1’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 5 kişi %4,2’lik bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 14 kişi %11,8’lik bir payla kısmen katılırken, 52 kişi %43,7’lük bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 36 kişi %30,3’lük bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir.

% 74’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği, uygulama yapılan işletmelerin yenilik yönetimi için sormuş olduğumuz bu ifadeyle yeni bir hizmet veya ürün oluşturduklarını ve markalaştıklarını görüyoruz.

Tablo 25. “Müşterilere (daha önce var olmayan örn. kaskometre, iyi sürücü vb.) yeni bir hizmet veya yeni bir ürün sunduk ve sektörde markalaştık.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 12 10,1 10,1

Katılmıyorum 5 4,2 14,3 katılmazken, 11 kişi %9,2’lik bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye 19 kişi %16’lik bir payla kısmen katılırken, 31 kişi %26,1’lik bir oranla ile

“katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 52 kişi, toplamda %43,7’lik bir oranla

“kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 69,8’lik bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği, uygulama yapılan işletmelerin yenilik yönetimi için sormuş olduğumuz bu ifadeyle yeni bir hizmet veya ürünleriyle kârlılıklarında artış olduğunu görüyoruz.

Tablo 26. “Oluşturduğumuz yenilikle (ürün, hizmet) birlikte kârlılığımızda artış sağladık.” ifadesinin frekansı

Kesinlikle Katılıyorum 52 43,7 100,0

Değer kişi %12,6’lık bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye 18 kişi

%15,1’lik bir payla kısmen katılırken, 47 kişi %39,5’lik bir oranla ile “katılıyorum”

seçeneğini işaretlemiş olup, 29 kişi %24,4’lük bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. % 63,9’luk bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum”

olarak işaretlendiği, uygulama yapılan işletmelerin yenilik yönetimi için sormuş olduğumuz bu ifadeyle maliyetlerinde azalış sağladıklarını görüyoruz.

Tablo 27. “Oluşturduğumuz yenilikle (ürün, hizmet) birlikte maliyetlerimizde azalış sağladık.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 10 8,4 8,4

Katılmıyorum 15 12,6 21,0

Kısmen Katılıyorum 18 15,1 36,1

Katılıyorum 47 39,5 75,6

Değer

Kesinlikle Katılıyorum 29 24,4 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 28’deki ifadeye 5 kişi %4,2’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 12 kişi

%10,1’lik bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Aynı ifadeye 16 kişi

%13,4’lük bir payla kısmen katılırken, 35 kişi %29,4’lük bir oranla ile “katılıyorum”

seçeneğini işaretlemiş olup, 51 kişi %42,9’luk bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. %72,3’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum”

olarak işaretlendiği, uygulama yapılan işletmelerin yenilik yönetimi için sormuş olduğumuz bu ifadeyle müşteri sayısında ve memnuniyetinde artış ortaya çıkmaktadır.

Tablo 28. “Oluşturduğumuz yenilikle birlikte müşteri sayımızda ve müşteri memnuniyetinde artış sağladık.” ifadesinin frekansı

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 5 4,2 4,2

Katılmıyorum 12 10,1 14,3

Kısmen Katılıyorum 16 13,4 27,7

Katılıyorum 35 29,4 57,1

Değer

Kesinlikle Katılıyorum 51 42,9 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 29’daki ifadeye 3 kişi %2,5’luk bir oranla kesinlikle katılmazken, 8 kişi

%6,7’lik bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 31 kişi %26,1’lik bir payla kısmen katılırken, 32 kişi %26,9’luk bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 45 kişi %37,8’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. %64,7’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği, uygulama yapılan işletmelerin dış kaynak kullanımı için sormuş olduğumuz bu ifadeyle dış kaynak kullanımıyla verimlilik ve etkinlik artışı sağladıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 29. “Dış kaynak kullanımı ile verimlilik ve etkinlik artışı sağladık.”

Kesinlikle Katılıyorum 45 37,8 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 30’daki ifadeye 3 kişi %2,5’luk bir oranla kesinlikle katılmazken, 13 kişi %10,9’luk bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 26 kişi %21,8’lik bir payla kısmen katılırken, 28 kişi %23,5’lik bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 49 kişi %41,2’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir.

%64,7’lük bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği, dolayısıyla uygulama yapılan işletmelerin dış kaynak kullanımıyla zamandan tasarruf ettikleri ortaya çıkmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum 49 41,2 100,0

Toplam 119 100,0

Tablo 31’deki ifadeye 5 kişi %4,2’lik bir oranla kesinlikle katılmazken, 13 kişi

%10,9 bir oranla “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 25 kişi %21’lik bir payla kısmen katılırken, 33 kişi %27,7’lik bir oranla ile “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiş olup, 43 kişi %36,1’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. %63,8’lik bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” olarak işaretlendiği, uygulama yapılan işletmelerin dış kaynak kullanımı için sormuş olduğumuz bu ifadeyle dış kaynak kullanımıyla kâr artışı sağladıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 31. “Dış kaynak kullanımı ile kârımızda artış sağlandı.” ifadesinin frekansı Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

seçeneğini işaretlemiş olup, 43 kişi %36,1’lik bir oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiştir. %58,8’lik bir oranla bu ifadenin “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum”

olarak işaretlendiği ve %30,3 oranında kısmen katılanlar göz önünde bulundurulursa uygulama yapılan işletmelerin dış kaynak kullanımı için sormuş olduğumuz bu ifadeyle dış kaynak kullanımıyla maliyetlerinde azalış sağladıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 32. “Dış kaynak kullanımı ile maliyetlerde azalma sağladık.” ifadesinin

Kesinlikle Katılıyorum 43 36,1 100,0

Değer

İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı

Şekil 12. Anket Yapılan İşletmelerde Dış Kaynak Kullanım Oranları

Şekil 12’ye göre hasar hizmetleri ve personel taşımacılığı %14’er payla en çok kullanılan dış kaynak olup, bilgi işlem %12’lik payla ikinci, denetim %11’lik payla üçüncü, reklam/halkla ilişkiler %9’luk payla dördüncü, muhasebe finansman, temizlik, yemek %8 ‘er payla beşinci insan kaynakları %7’lik bir payla altıncı, pazarlama ve çağrı merkezi %1’lik payla sonuncu en çok kullanılan dış kaynaktır.

Tablo 33’de Kalite gelişimi ile pazar payı ve kârlılık artırma arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01) Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) çok kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,872) Kalite gelişimi ile pazar payı ve kârlılık artırılmaktadır.

Kalite gelişimi ile hız kazanma, hatalı işlem sayısında ve maliyetlerde azalma arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01) Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,743) Kalite gelişimi ile hız kazanma, hatalı işlem sayısında ve maliyetlerde azalma sağlanmaktadır.

Kalite gelişimi sonucu etkinlik ve verimlilik artışı sağlanır. Araştırma yaptığımız işletmelerde de kalite gelişimi ile işletmede sağlanan etkinlik ve verimlilik

artışı arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01) Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,806). Buna göre organizasyonlarda geliştirilen kalite ile etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmaktadır.

Tablo 33. Toplam Kalite Yönetiminin Rekabet Üstünlüğü Sağlama İlişkisi

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 34’de Deming’in kalite zinciri reaksiyonuna göre kalite gelişimi sonucu etkinlik ve verimlilik artışı sağlanır. Araştırma yaptığımız işletmelerde de kalite gelişimi ile işletmede sağlanan etkinlik ve verimlilik artışı arasında anlamlı bir ilişki vardır.

(p<0,01) Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,806). Buna göre organizasyonlarda geliştirilen kalite ile etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmaktadır.

Tablo 34. Kalite Gelişimi ve Etkinlik - Verimlilik Artırımı İlişkisi

Kalite yönetim sistemiyle kalitemizi geliştirdiğimiz için müşteri sayımızda artış sağlanmıştır.

Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda şirketimizde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmıştır.

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 35’de Deming’in kalite zincirine göre işletmelerde uygulanan etkinlik ve verimlilik artışı maliyetlerde azalma sağlayacağından yola çıkarak anket yapılan işletmelerde de yapılan analiz sonucu etkinlik ve verimlilik artışı ile maliyetlerde azalma sağlanması arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01) Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) çok kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,887). Buna göre organizasyonlarda kalite yönetimiyle beraber oluşturulan etkinlik ve verimlilik artışı ile hız kazanma ve maliyetlerde azalma sağlanmaktadır.

Kalite yönetimi uygulamalarıyla birlikte poliçe üretim, satış, hasar, satın alma ve benzeri süreçlerimizde iyileşme (hız kazanma, hatalı işlem sayısında ve

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 36’da yine Deming’in kalite zincirinde yer alan maliyetlerdeki azalma piyasa payını artıracağı görüşü araştırma yaptığımız işletmelerde de görülmektedir.

Kalite yönetimiyle hız kazanılması ve maliyetlerde azalma sağlanmasıyla pazar payının ve kârlılığın artması arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01) Değişkenler arasında

doğru yönlü (pozitif) kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır.(r=0,816).Kalite yönetimiyle sağlanan maliyet azaltılması ile pazar payının ve kârlılığın artacağından söz edebiliriz.

Tablo 36. Toplam Kalite Yönetimi ile Maliyetlerde Azalma ve Pazar Payının Artması İlişkisi

Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda sektördeki pazar payımız ve kârlılığımız artmıştır.

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 37’deki verilere göre işletmelerin sektördeki veya sektör dışı en iyi işletmelerle iş süreçlerini, ürünlerini ve ne yaptıklarını her zaman takip etmesi ve kendi işletmelerindeki iş süreçleriyle ve ürünleriyle kıyaslamasıyla müşteri memnuniyeti sağlaması arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01). Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,675). İşletmeler sektördeki veya sektör dışı en iyi işletmelerle iş süreçlerini, ürünlerini ve ne yaptıklarını her zaman takip etmesi ve kendi işletmelerindeki iş süreçleriyle ve ürünleriyle kıyaslayarak müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. İşletmelerin sektördeki veya sektör dışı en iyi işletmelerle iş süreçlerini, ürünlerini ve ne yaptıklarını her zaman takip etmesi ve kendi işletmelerindeki iş süreçleriyle ve ürünleriyle kıyaslamasıyla organizasyon etkinliğinde, verimliliğinde ve performans artışı arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01).

Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır.

(r=0,692). İşletmeler kıyaslama yaparak organizasyon etkinliğinde, verimliliğinde ve performansında artış sağlamaktadır. İşletmelerin sektördeki veya sektör dışı en iyi işletmelerle iş süreçlerini, ürünlerini ve ne yaptıklarını her zaman takip etmesi ve kendi işletmelerindeki iş süreçleriyle ve ürünleriyle kıyaslamasıyla maliyetlerinde azalış sağlaması arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01). Değişkenler arasında doğru yönlü

(pozitif) orta kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,633). İşletmeler kıyaslama yaparak maliyet azalışı sağlamaktadır. İşletmelerin sektördeki veya sektör dışı en iyi işletmelerle iş süreçlerini, ürünlerini ve ne yaptıklarını her zaman takip etmesi ve kendi işletmelerindeki iş süreçleriyle ve ürünleriyle kıyaslamasıyla kârlılığında artış sağlaması arasında anlamlı bir ilişki vardır. (p<0,01). Değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) orta kuvvetli bir ilişki (korelasyon) vardır. (r=0,592).

Tablo 37. Kıyaslamanın Rekabet Üstünlüğü Sağlama İlişkisi

Sektördeki veya sektör dışı en iyi işletmelerin iş süreçlerini, ürünlerini ve ne yaptıklarını her zaman takip ederiz ve kendi işletmemizdeki süreçleri ve ürünlerimizle kıyaslarız.

Sektördeki en iyi işletmelerle kıyaslama yaparak müşteri isteklerini karşılama konusunda en iyi seviyeye geldik, müşteri işletmelerin süreçlerini, ürünlerini kıyaslayarak organizasyon etkinliğimizde, verimliliğimizde ve performansımızda artış sağladık. şirketlerle kıyaslama yaparak kârlılığımızda artış sağladık.

Sektördeki en iyi işletmelerle kıyaslama yaparak müşteri isteklerini karşılama konusunda en iyi seviyeye geldik, müşteri işletmelerin süreçlerini, ürünlerini kıyaslayarak organizasyon etkinliğimizde, verimliliğimizde ve performansımızda artış sağladık. şirketlerle kıyaslama yaparak kârlılığımızda artış sağladık.

Belgede T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI (sayfa 126-150)