• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
19
0
0

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÖNÜMLEME –

(3)

İçerik

3

 Sönümleme yapısı

(4)

Sönümleme Yapısı

4

 Küçük ölçekli sönümleme iki farklı mekanizma ile ortaya çıkar.

 İşaretin zamanda yayılımı

Gecikme

 Kanalın zamanla değişimi

(5)

Sönümlemenin Modellenmesi

5

 4 temel mekanizma

 Çok yol güç profili

 Frekans ilinti fonksiyonu  Zaman ilinti fonksiyonu  Doppler güç spektrumu

(6)

Sinyalin Zamanda Yayılımı

6

 Çok yol güç profili – zaman gecikme bölgesi

 Alınan sinyal gücünün zaman gecikmesi ile değişimi  Çok yol gecikmesi

 Aşan gecikme süresi

 Frekans ilinti fonksiyonu – frekans bölgesi

 Çok yol güç profilinin Fourier dönüşümü

 Kanalın farklı frekanslardaki iki sinyale verdiği tepkiler

arasındaki ilinti

(7)

Kanalın Zamanla Değişimi

7

 Zaman ilinti fonksiyonu – zaman bölgesinde

 Kanalın farklı zamanlardaki iki sinyale verdiği tepkiler

arasındaki ilinti

 Uyumlu zaman

 Doppler güç spektrumu – Doppler kayması bölgesi

 Zaman ilinti fonksiyonun Fourier dönüşümü  Taşıyıcı frekansın Doppler kayması sonucunda

(8)

Sinyalin Zamanda Yayılımı

8

 1. ve 2. momentler kullanılarak hesaplanır.

 Ortalama aşan gecikme süresi  rms gecikme yayılımı

(9)

Zamanda Yayılım Parametreleri

9

 Ortalama aşan gecikme süresi

 Güç gecikme profilinin 1.momenti

 rms gecikme yayılım süresi

 Güç gecikme profilinin 2.momentinin karekökü

   

  k k k k k k k k k k P P a a      2 2 2 2         

  k k k k k k k k k k P P a a      2 2 2 2 2

(10)

Zamanda Yayılım Parametreleri

10

 En büyük aşan gecikme süresi

Çok yol enerjisinin en yüksek değerden X dB değerine

düşmesi için geçen süre

 Aşan gecikme yayılımı,

Çok yol bileşeninin en güçlü bileşeninden X dB’ye

kadar küçük değerlerin içinde olduğu gecikme süresi

0  x

x

(11)

Uyumlu Bant Genişliği

11

 Gecikme yayılımı yansıma ve kırınım sonucunda ortaya çıkar.

Uyumlu bant genişliği, Bc , rms gecikme yayılımı ile tanımlanabilir.

 Kanalın düz sönümleme gösterdiği frekans aralığı

(12)

Uyumlu Bant Genişliği

12

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans bileşeni arasındaki

(13)

Doppler Yayılımı

ve Uyumlu Süre

13

Doppler yayılımı ve uyumlu süre harekete bağlı kanalın zamanla değişen özelliklerini tanımlar.  Gecikme yayılımı ve uyumlu bant genişliği,

(14)

Doppler Yayılımı

14

Doppler yayılımı, BD , radyo kanalındaki değişime bağlı ortaya çıkan spektral genişlemenin ölçüsüdür.

(15)

Doppler Yayılımı

15

fD spektral genişlemesi gezgin istasyonun hızına, yönüne ve dalgaların geliş açısına bağlıdır.

 Temel bant sinyalinin bant genişliği Doppler

yayılımından çok büyükse, Doppler yayılmasının etkileri ihmal edilebilir.

(16)

Uyumlu Süre

16

 Kanalın zamanla değişen frekans saçılmasını tanımlamak için kullanılır.

 Doppler yayılımı ile ilişkili süre birbiriyle ters orantılıdır.

fm en büyük Doppler kayması

m c

f

(17)

Uyumlu Süre

17

 Kanal dürtü tepkisinin zamanla değişmez olduğu süreyi istatistiksel olarak ifade eden değer.

İki sinyal arasında Tc süresinden daha fazla zaman aralığı varsa, sinyaller kanaldan farklı etkilenir.

 Temel bant sinyalinin süresi kanalın ilişkili

süresinden çok büyükse, kanal özellikleri iletilen sinyal süresinde değişmektedir.

(18)

Sönümleme Parametreleri

18  Sinyal Parametreleri  Bant genişliği  Sembol süresi  Kanal Parametreleri  Doppler yayılımı  Gecikme yayılımı

(19)

Kaynaklar

19

Wireless Communications, Principles and Practice

 Theodore S. Rappaport

Digital Communications, Fundamentals and

Applications

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu çalışmada Nesnelerin İnterneti kavramında yeni olan Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB-IoT, Narrow Band Internet of Things) ile çalışan sayaç otomasyonu uygulaması

Eğitim ve öğretim alanındaki uluslararası dönüşümleri dikkate alan yenilikçi yaklaşımlarla, öğrenciyi merkeze alan, çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilen,

Literatürde τ etkin ile ilgili birçok çalışma varken [6–8] farklı kanal profilleri için FİF kullanılarak elde edilen kanalın TBG’ sinin verildiği

Tipik İletişim Sistemi 4 Modülatör Radyo Kanalı Kaynak Kaynak Kodlayıcı Kanal Kodlayıcı... Hücresel

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği5.  Başlangıçta çok güçlü tek bir verici  Çok geniş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği..  Bir hücredeki çok

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar.

 Yeni nesil hücreler sistemler bina içi yayılım. modellerine olan

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği.. 

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

2- Microflow policing: Bu teknikte bir arayüzden geçen bütün trafiğe değil de o arayüzden akan tek bir trafik akışına (flow) bant genişliği sınırlaması

Şekil 4.5 : MMSE Sezim Tekniği ile OFDM Sistemleri için Farklı Kestirim Algoritmalarının SHO Karşılaştırması (120 km/saat)..

Aşkı Memnu adlı romanı (1889) kimi edebiyat tarihçilerince ilk büyük ve önemli Türk romanı

Gözlemler ve tahminler arasında tüm istasyonlar için elde edilen yüksek korelasyon değerleri, önerilen yöntemin akım verilerinin tahmininde başarılı olduğunu

Nâzım Hikm etin, Necip Fazıl ın, Ahmet Ham- di Tanpınar’ın kendilerinden öncekilere de sonra­.. kilere de şiirlerini kabul

Zira bunların bi­ risi zengin kocayı bulduktan sonra- sevgili­ sine kendisini tamamen takdimi kabul etmiş olmakla beraber o güne kadar muayyen bir haddi aşmasını

FP-Growth algoritması kullanılarak birliktelik kuralı oluşturmak için geliştirilen uygulama ilk çalıştırıldığında http://localhost:5000 veri tabanı sunucusuna bağlantı

     Kombine  Spinal  Epidural  (KSE)  anestezi  yöntemi