• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
14
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)

GENİŞ ÖLÇEKLİ YOL KAYBI –

TEMEL KAVRAMLAR

(3)

İçerik

 Radyo Yayılım Modelleri  Boşluk Yayılım Modeli

(4)

Radyo Yayılımına Giriş

 Alıcı ile verici arasındaki binalar, doğal engeller  Doğrusal olmayan görüş hattı

 Farklı uzunluk ve özellikteki yollar

 Farklı özellikteki kanallar

(5)

Radyo Yayılımı

 Elektromanyetik dalga yayılımını etkileyen temel faktörler

 Yansıma  Kırınım  Saçılım

(6)

Radyo Yayılım Modelleri

 Geniş Ölçekli Yayılım Modelleri – Yol Kaybı

 Vericiden belirli bir uzaklıktaki alıcıda elde edilecek

ortalama sinyal gücünün modellenmesi

 Kapsama alanı içindeki uzaklıklar

 Küçük Ölçekli Yayılım Modelleri – Sönümleme

 Kısa mesafelerde alıcıda elde edilen sinyalin ortalama

gücündeki ani değişimlerin modellenmesi

(7)

Küçük Ölçekli Sönümleme

 Gezgin istasyonun hareketli olması

 Alıcıda elde edilecek sinyal gücünde hızlı değişimler

 Sinyal bileşenlerinin yapıcı veya bozucu katkıları  Alınan sinyal gücünde 30-40 dB seviyesinde farklar

(8)

Boşluk Yayılım Modeli

 Alıcı ile verici arasında engel olmayan ortamda alıcıdaki ortalama sinyal gücünü modellemek

 Uydu haberleşmesi, doğrusal görüş hattına sahip

mikrodalga

 Alıcı ile verici arasındaki uzaklığa bağlı yol kaybı

 Alınan sinyal gücü uzaklığın karesi ile azalmaktadır

 Yol Kaybı:          2 2 2 4 log 10 log 10 ) ( d G G P P dB PL t r r t  

(9)

Temel Yayılım Mekanizmaları

 Alınan sinyal gücü (yol kaybı)

 Yansıma  Kırınım  Saçılım

(10)

Temel Yayılım Mekanizmaları

 Yansıma

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar

 Kırınım

 Keskin kenarlara sahip yapılar neticesinde ikincil

dalgalar

 Saçılım

(11)

Yansıma

 Farklı özelliklere sahip ortama geçen radyo

dalgasının bir kısmı iletilirken bir bölümü yansır.  Yansıma katsayısı

 Ortam özelliklerine, geliş açısına, frekansına ve

polarizasyona bağlı

 Brewster açısı

(12)

Kırınım

 Alıcı ile verici arasında bir engel bulunduğunda ikincil dalgaların iletimi sağlaması

(13)

Saçılım

 Vericiden gönderilen işaret genellikle küçük boyutlu cisimlere çarparak saçılıma uğrar.

 Saçılım neticesinde alıcıya yansıma ve kırınım modellerine ilave işaret gücü ulaşır.

(14)

Kaynak

Wireless Communications, Principles and Practice

Referanslar

Benzer Belgeler

- Enerji etkili karınca temelli yönlendirme (EEABR) algoritması Camilo tarafından 2006 yılında karınca kolonisi tabanlı optimizasyon olarak kablosuz algılayıcı ağlar

Bu çalışma, Türkiye’de Lojistik sektörünün performans ve verimliliğinin araştırılması, sektöre ışık tutacak alana ilişkin yeni veri ve bulguların elde edilmesi,

Öyle görünüyor ki, rehberlik ve müşavirlik müfettişin başlıca va­ zifeleridir ve bunların üç manzara­ sı vardır; 1) Mesleğe yeni girenleri yetiştirmek,

Nitekim, modelin Young modül değeri belirli oranlarda azaltılarak uygulandığında; örneğin E=10 4 kg/cm 2 değerine kargın elde edilen yatay yerdeğişim değerleri,

It is also worth indicating that research participants who stated that they don’t prefer reading e- books because they simply prefer reading printed books instead of digital

Tipik İletişim Sistemi 4 Modülatör Radyo Kanalı Kaynak Kaynak Kodlayıcı Kanal Kodlayıcı... Hücresel

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği5.  Başlangıçta çok güçlü tek bir verici  Çok geniş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği..  Bir hücredeki çok

 Yeni nesil hücreler sistemler bina içi yayılım. modellerine olan

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği.. 

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

“Yakın infrared” ışınımı, görünür bölge ışınımının dalgaboyuna çok yakın olurken, “Uzak infrared” ise elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesine

Elde edilen sonuçlara göre farklı hasat dönemlerinin drog herba verimi hariç diğer tümüne etkili olduğu ve ölçüm değerlerinin hasat dönemlerine göre farklılık

Bütün bu nedenlerin toplamında, bir çok şirketin çok büyük boyutlarda sahip olduğu veri yığınlarını anlamlı hale getirmeleri için tek umut olarak veri

bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi

Bu çalışmada, genelleştirilmiş bir kübik elastik ortamda yayılan uzun ve kısa boyuna dalgalar arasındaki etkileşimindeki yüksek mertebe doğrusal olmayan ve