• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
23
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)

MODÜLASYON TEKNİKLERİ –

ANALOG MODÜLASYON

(3)

İçerik

3

 Modülasyon

 Analog Modülasyon  Genlik Modülasyonu

(4)

Modülasyon – Kipleme

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

 Bilgiyi iletim için uygun hale getirme işi.

 Temel bant mesaj işaretini çok daha geniş olan

bant geçiren spektruma taşımak.

 Taşıyıcının

 Genlik  Faz

 Frekans

(5)

Modülasyon

5

 Modüle eden işaret

 Temel bant mesaj işareti

 Modüle edilmiş işaret

 Bant geçiren işaret

 Taşıyıcı işaret

(6)

Analog ve Sayısal Modülasyon

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

6

 Analog Modülasyon

 Genlik ve Açı (frekans ve faz) Modülasyonları

 Sayısal Modülasyon

(7)

Genlik Modülasyonu (GM),

Frekans Modülasyonu (FM)

7

 Genlik Modülasyonu

 Birinci nesil sistemlerde kullanılmış olan yöntem.

 Taşıyıcının genliği mesaj işaretine bağlı olarak değişir.  Frekans sabit – Genlik değişken

 Frekans Modülasyonu

 Gezgin radyo sistemlerinde en sık kullanılan yöntem.  Taşıyıcının frekansı mesaj işaretine bağlı olarak değişir.  Genlik sabit – Frekans değişken

(8)

Genlik Modülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

8

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit

(9)

Frekans Modülasyonu

9

 Gezgin radyo sistemlerinde en yaygın kullanılan

analog modülasyon tekniği

 Genlik sabit – Frekans değişken

 Tüm bilgi taşıyıcının faz veya frekansında  FM eşik değeri

(10)

GM – FM Karşılaştırması

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

10

 FM gürültüye karşı daha dirençlidir.

 Genlikte bozulmaya yol açacak toplu gürültüye

karşı FM daha dirençlidir.

 FM eşik değerinin üstünde sorunsuz çalışır.

 Modülasyon indisi ve ihtiyaç duyulan bant genişliği

(11)

GM – FM Karşılaştırması

11

 GM sinyalleri çok az bant genişliğine ihtiyaç duyar.  GM alıcı ve verici sistemleri basit yapıdadır.

(12)

Genlik Modülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

12

 Yüksek frekansa sahip taşıyıcı genliği,

modüle eden sinyalin anlık genlik değerlerine bağlı olarak değişir.

 Modüle edilmiş işaret

 

 

1

 

cos 2

AM c c s tAm tf t   c  c  c  c  c AM f A f f M f f f f M f f S          2 1

(13)

Genlik Modülasyonu

13  Taşıyıcı   Mesaj işareti:   Modülasyon indisi, k

f t

Ac cos 2 c

 

t m c m A A k 

(14)

Genlik Modülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

14  GM işareti   GM işaretinin zarfı 

 

1

 

cos 2

AM c c s tAm tf t

 

t A

m

 

t

gc 1

(15)

GM Bant Genişliği

15

 Alt yan bant, üst yan bant ve taşıyıcı  Bant genişliği:

 Toplam güç

 Mesaj gücü, mesajın ortalaması ve taşıyıcı gücü

m f BW  2 ( ) [ ] [ ( )] [ E m t E m t ] A PAM c21+2 + 2 2 1 =

(16)

Genlik Modülasyonu ve Güç

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

16

 Modüle eden işaret tek frekansa sahip bir

sinüzoidal ise,

 Taşıyıcı gücü,  Mesaj gücü,  Toplam güç,

 Taşıyıcı gücün toplam güce oranı,

( ) cos 2 m m tkf t 2 2 c c A P  2 2 m m A P  2 2 1 2 2 c AM m c A k PPP       2 2 2 c AM P P  k

(17)

Genlik Modülasyonu Çeşitleri

17

 Çift yan bant

 Taşıyıcı bastırılmış çift yan bant  Taşıyıcı bastırılmış tek yan bant

(18)

Tek Yan Bant GM

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

18

 Her iki yan bant aynı bilgiyi taşımaktadır.

 Tek bir yan bant tüm bilgiyi taşımak için yeterlidir.  Bant genişliği verimi artar!

 Hilbert Transformu:

 -90 derece faz kayması

 

t A

m

 

t f t m

 

t f t

sSSBc cos2 c  ˆ sin 2 c   0 , 0 , {      f j f j f H         t t m t h t m t m HT  1 * * ˆ  

(19)

Tek Yan Bant Genlik Modülasyonu

19

 Süzgeç yöntemi

 Yan bantlardan bir tanesini süzen bant geçiren süzgeç

 Dengeli modülatör yöntemi

 Modüle eden işaret özdeş iki parçaya ayrılır.  Eş evreli ve dik evreli modülasyon

(20)

GM Sinyalinin Demodülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

20

 Uyumlu Demodülasyon

 Alıcıda taşıyıcının frekans ve fazına ihtiyaç duyulur.

 Uyumsuz Demodülasyon

 Alıcı faz bilgisine ihtiyaç duymaz.

 Sinyal gücünün gürültü gücünden fazla olduğu

(21)

Çarpım Dedektörü

21

 Faz dedektörü

(22)

Uyumsuz Demodülasyon

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

22

 Zarf Dedektörü

 Ucuz ve kolay

(23)

Kaynak

23

Wireless Communications, Principles and Practice

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu amaçla imal edrilen bir laboratuvar sarsma düzeni yardımıyla çeşitli frekans ve genliklerde tek kayısı tanesinin daldan ayrılması için geçen süreler

tüm lehim bağlantıları unsoldered olduğundan emin olmak için hafifçe 3D analog çubuk

Bu modül sonunda, analog ve sayısal haberleşmenin temel prensiplerini, haberleşme sistemlerinde kullanılan modülasyon çeşitlerinden genlik modülasyonu, frekans

Osiloskop ile modülasyon indisini bulmak için ; DSB vericinin anten çıkışı osiloskoba bağlanarak modüleli işaretin dalga şekli osiloskop ekranında elde edilir. Şekil 3.7

Şekil 4’te de görebi- leceğiniz gibi kombinasyon vanasını oluşturan grup- tan sağ taraftaki fark basınç kontrol vanası, sol taraf- ta gözüken motorlu vananın üstündeki

Key words: symmetric modules, reduced modules, rigid modules, semicom- mutative modules, abelian modules, Rickart modules, principally projective

Tez çalışmasının son aşamasında karbon dioksit buhar basınç termometresi geliştirerek, 217 K ile 293 K arasında gazın termo-fiziksel özellikleri kullanılarak

Within the scope of this research, validity and reliability tests of CCQ have been done in order to determine the cognitive coaching approach used by the teachers at the schools

Sonuç olarak, n-birim döngüleri için geli¸stirilen sezgisel algoritmanın m makineli ve n adet parça üreten bir sistemdeki problem için hem çözüm kalitesi hem de çözüm sü-

eprüvasyon: Üçüncü aşılamadan 20 gün sonra (hayvanlar ı 40 günlük iken) yapılan bu testte 50 adet aşılı ve 9 adet aşısız hayvan kul- lanılmış ve aynı tarzda

Tipik İletişim Sistemi 4 Modülatör Radyo Kanalı Kaynak Kaynak Kodlayıcı Kanal Kodlayıcı... Hücresel

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği5.  Başlangıçta çok güçlü tek bir verici  Çok geniş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği..  Bir hücredeki çok

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar.

 Yeni nesil hücreler sistemler bina içi yayılım. modellerine olan

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği.. 

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

Aku- punktur yaln›zca daha sa¤l›kl› bir yaflam sürebil- mek, a¤r› gidermek ve dengeye gelmek için uy- gulanan bir yöntem.. Zay›flamada dolayl›