• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
18
0
0

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)
(3)

İçerik

3

 Frekans seçici ve frekans seçici olmayan

sönümleme

(4)

Küçük Ölçekli Sönümleme Çeşitleri

4

 Zaman yayılması

 Çok yol gecikmesine bağlı  Frekans seçici sönümleme

 Frekans yayılması

 Doppler kaymasına bağlı  Zaman seçici sönümleme

(5)

Küçük Ölçekli Sönümleme Etkileri

5

 Çok yol zaman gecikmesine bağlı etkiler

 Düz sönümleme

 Frekans seçici sönümleme

 Doppler yayılımına bağlı etkiler

 Hızlı sönümleme  Yavaş sönümleme

(6)

Çok Yol Gecikme Yayılımına Bağlı

Sönümleme

6

 Frekans seçici olmayan (düz) sönümleme  Frekans seçici sönümleme

(7)

Frekans Seçici Olmayan Sönümleme

7

 Düz sönümleme

 Kanal bant genişliği, iletilen sinyal bant

genişliğinden büyük ve sabit bir kazanç ile doğrusal faza sahiptir.

 İletilen sinyalin spektral özellikleri alıcıda

bozulmadan elde edilir.

  c s B B  T s T 

(8)

Düz Sönümleme

8

 Dar bant kanalı ya da genliği değişen kanal olarak

adlandırılır.

 Derin sönümleme yaşandığında 20-30 dB daha

(9)

Düz Sönümleme

9

 Düz sönümleme kanalında meydana gelen genlik

değişimlerine ait dağılım

(10)

Frekans Seçici Sönümleme

10

 Kanal bant genişliği, iletilen sinyal bant

genişliğinden küçük ve sabit bir kazanç ile doğrusal faza sahiptir.

 İletilen sinyalin spektral özellikleri alıcıda bozularak

elde edilir.

(11)

Frekans Seçici Sönümleme

11

 Geniş bant kanal

 Frekans seçici sönümlemeye sinyal süresine çok

yakın ya da daha büyük çok yol gecikmeleri yol açar.   c s B B     s T

(12)

Doppler Yayılımına Bağlı Sönümleme

12

 Hızlı Sönümleme  Yavaş Sönümleme

(13)

Doppler Yayılımına Bağlı Sönümleme

13

 Kanalın hızlı ya da yavaş sönümlemede olması

frekans seçici ya da düz sönümlemede olmasını etkilemez.

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak

(14)

Hızlı Sönümleme

14

 Kanal dürtü tepkisinin değişim süresi, iletilen

sinyalin değişim süresinden küçüktür.

 Frekans bölgesinde ise iletilen sinyalin bant

genişliği, Doppler yayılımından küçüktür.

 Çok düşük data hızlarında meydana gelir.   c s T T > B B 

(15)

Yavaş Sönümleme

15

 İletilen temel bant sinyaline göre kanal dürtü

tepkisinin değişim süresi çok uzundur.

 Frekans bölgesinde ise kanalın Doppler yayılımı

temel bant sinyalinin bant genişliğinden çok küçüktür.   c s T T  D s B B 

(16)

Rayleigh Sönümleme Dağılımı

16

 Düz sönümlemeye uğrayan sinyalin zamanla

değişen zarfı

 Normal dağılıma sahip iki sinyalin toplamının zarfı

 , olasılık yoğunluk fonksiyonu , birikimli dağılım           r e r r p r 0 , 2 2 2 2         2 R R       

(17)

Rice Sönümleme Dağılımı

17

 Sönümlemeye uğramayan baskın bir görüş hattı

varsa alınan sinyalin zarfı Rice dağılımı

 Baskın görüş hattı zayıfladıkça Rice dağılımı

Rayleigh dağılımına yaklaşır.

     0 0 , 2 0 2 2 2 2 2            r ve A Ar I e r r p A r   

(18)

Kaynaklar

18

Wireless Communications, Principles and Practice

 Theodore S. Rappaport

Digital Communications, Fundamentals and

Applications

Referanslar

Benzer Belgeler

n Yeni OLED’ler görünür ışıkla artık daha hızlı kablosuz iletişim sağlıyor Tuncay Baydemir Araştırmacılar, daha hızlı veri transferine ilişkin taleplerin son

Bu ilaç depo- larının eczacıya sundukları teklifler ödeme peşin (P) olacaksa yüzde indirim yapma, taksitli (T) olacaksa eczacının belirli miktarda alacağı

İleri tuşu Windows'taki ileri işlevi Geri tuşu Windows'taki geri işlevi DPI tuşu DPI anahtarı: 1000, 1600, 2400 Eşleştirme değiştirme. tuşu 2.4G/ Bluetooth

Yanıp Sönüyor WLAN aktif ve veri transferi var Yanmıyor Modemin kablosuz özelliği aktif değil.. veya kablosuz modülünde sorun var WPS Yanıp Sönüyor Modem, WPS

Yeşil Yanıp Sönüyor Kablosuz ağ aktif ve veri akışı var veya kablosuz ağ özelliğini kullanan başka bir istemci ile HG658c arasında veri akışı var - Yanmıyor

Yanıp Sönüyor Internet bağlantısı sağlandı ve veri akışı var Yanmıyor Cihaz kapalı veya internet

Pillerin ve eski elektrik/elektronik donanımların bertaraf edimiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen şehrinizdeki veya.. belediyenizdeki ilgili yetkililerle, sorumlu

Yukarıda verilen spektrumlar incelendiğinde kompozit polimer yapıyı oluĢturan materyallerden birinin radikalik yapıda olduğu (ġekil 7.30 a ve b), diğerinin ise

Tipik İletişim Sistemi 4 Modülatör Radyo Kanalı Kaynak Kaynak Kodlayıcı Kanal Kodlayıcı... Hücresel

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği5.  Başlangıçta çok güçlü tek bir verici  Çok geniş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği..  Bir hücredeki çok

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar.

 Yeni nesil hücreler sistemler bina içi yayılım. modellerine olan

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği.. 

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

Çok dar yerleşim alanlarında bile birbirinden değişik söyleyiş biçimlerin bulunması, bu topraklara gelenlerin önceki farklılıklarını yeni ülkelerinde de

Filmin muhayyelatı hakikatten çok uzaktır, fakat tari­ hî sahneler ve bilhassa Abdülhamid in kendisi çok canlı, modeline son derece benzetilerek tem­ sil

This is in order to understand the relationship between a particular object and the types of people who want it, a demographic strategy uses definitions of