AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/ /07/2013)

Tam metin

(1)

1/20

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/08/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- SORU ÖNERGELERĠ ... 6 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 6

1.1.1- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarında Istifa, Emeklilik Ölüm vb Nedenlerle BoĢalan Kadro Sayısı ve Bu Kadroların Nekadarına Atama Yapıldığı ile Halen BoĢ Kadro Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 6 1.1.2- 2002-2013 Döneminde Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında Hizmet Gereği Atananların

Sayıları, Dava Açarak Eski Görev Yerlerine Gelenlerin Sayıları ve Yapılan Yer DeğiĢikliklerinin Siyasi Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 6 1.1.3- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında TaĢeron, Geçici veya Hizmet

Alımı Yoluyla ÇalıĢtırılan ĠĢçi Sayıları, Bu Hizmet Ġçin Yapılan Ödemeler, Bu Hizmetler Alınırken Siyasi Ayrım Yapıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 6 1.1.4- Çözüm Süreci Kapsamında Sınır DıĢına Çıkan Terör Örgütü Mensuplarına TSK ve Emniyet

Güçlerince Müdahalede Bulunulmamasının Nedenleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.5- 2012-2013 Yılları Arasında Kütahya Ġlinde Çocuklar Tarafından ĠĢlenen Suçlar ve Alınan

Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.6- Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.7- 1 Nisan 2013 Tarihinden Ġtibaren Sosyal Medya Hesaplarından PaylaĢtıkları Mesajlar

Nedeniyle Yargılananların Ġllere Göre Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.8- Türkiye Genelinde ve Malatya E Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlülerden Her

Ay 5 TL Alındığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.9- Gezi Protestoları Kapsamında Sosyal Medyada Yayınladıkları Mesajlar Nedeniyle

Haklarında SoruĢturma Açılanların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.10- 2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Gerçek veya

Tüzel KiĢiler ile Yabancı Ülkeler Tarafından Açılan Davaların Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.11- Son 5 Yıl Ġçerisinde Bakanlığımız Mensuplarından Yabancı Dilini GeliĢtirmek Amacıyla

Yurt DıĢına Gönderilenlerin Sayıları, Bu Personelden Hâkim Savcı ve Üst Düzey Yönetici Olanlar DıĢında Personel Olup OlmadığıHakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.12- 2009-2013 Yılları arasında Bursa Ġli Ġçin BaĢlatılan ve BaĢlatılması DüĢünülen Projeler ve

Bu Projeler Ġçin Bütçeden Ayrılan Kaynak Miktarı Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.13- Ankara Numune Hastanesinde Tutuklu ve Hükümlülerin Kaldıkları 'Hasta KoğuĢu'nun

DeğiĢtirilmesi Ankara Çevresindeki Ġllerden Kaçından Hükümlü ve Tutuklular Bu KoğuĢa Sevk Edilmekte ve Bu Hasta KoğuĢunun Hijyen DurumuHakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.14- 2002-2013 Yılları Arasında Vekaleten Yöneticilik Yapanların Sayıları, Bu Yöneticilerden

Sendikaya Üye Olanların Sayıları ve Üye Oldukları Sendikaların Ġsimleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 8

(2)

2/20 1.1.15- 2002-2013 Yıllara Arasında Haklarında SoruĢturma Açılan Personel Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Ceza Türleri, Verilen Cezalarla Ġlgili Olarak Ġdareye Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.16- 5 Ocak 2008 Tarihinden Bu Güne Kadar Tanık Koruma Yasası Kapsamına Alınan KiĢi

Sayısı, Gizli Tanıklardan Kaçının Kimliklerinin DeğiĢtirildiği, Gizli Tanıklara Ücret Ödenip Ödenmediği ve Tanık Koruma Yasası Uygulamasının Türkiye'ye Maliyeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.17- Cizre’de Devam Etmekte Olan Kazı ÇalıĢmaları, Türkiye Genelinde Mezar Kazı ÇalıĢmaları

Uzmanlarca Değil Kolluk Görevlileri Tarafından Yapıldığı Ġddiaları ve Mezar Kazılarında Minnesota Protokolüne Uyulup Uyulmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.18- Ankara Ġcra Müdürlüklerinin TaĢınma Nedenleri, Ankara Adliyesi Tadilatı Ġçin Harcanan

Para Miktarı ve Ankara Ġçin Yapılması DüĢünülen Büyük Adliye Projesi Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.19- 2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Açılan Davaların

Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.20- Bakanlığımız ÇalıĢanlarının Sosyal Medya Hesaplarının Takip Edilip Edilmediği, Sosyal

Medyada PaylaĢtıkları Mesajlar Nedeniyle SoruĢturma Açılan Personel Sayısı ile Bakanlık ÇalıĢanlarının Kurum E-Posta Hesaplarının Ġncelenip Ġncelenmediği Hakkındaki Soru Önergesi 10 1.1.21- Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari

Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.22- Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari

Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.23- PKK Terör Örgütü ile Çözüm Süreci Kapsamında KCK Davasından Tutukluların Serbest

Bırakılması ve Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.24- PKK Ġzmir Ġlindeki Ġcra Takipleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.25- Mobbing Uygulamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.26- Cezaevlerindeki PKK Terör Örgütü Mensubu Tutukluların Salıverildiği Ġddiaları Hakkındaki

Soru Önergesi ... 11 1.1.27- 2002-2013 Döneminde Çocuk Suçlarının ve Bu Suçları ĠĢleyen Çocuk Sayıları Hakkındaki

Soru Önergesi ... 11 1.1.28- 2002-2013 Döneminde Ġlgili Mahkemelerce Iflas Erteleme Kararı Verilen Gerçek ve Tüzel

KiĢilerin Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.29- Iğdır'da Mayın Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ġki Asker ve Mayınların Eski Olduğu

Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.30- Bingöl'deki Bir Uzman ÇavuĢ Hakkındaki Ġddialar ile SoruĢturma Açılıp Açılmadığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.31- Yabancı Uyruklu Tutuklu ve Hükümlülerin Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.32- Muhalefet Partilerine Mensup KiĢilerin FiĢlenerek Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen

Ihaleleri Kazanmalarının Engellendiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.33- Yüksekova, Cizre ve Çukurca Ġlçelerine Yönelik Proje ve Yatırımlar Hakkındaki Soru

Önergesi ... 12 1.1.34- Soru Önergeleri ve Bunların Cevaplanması Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.35- Çankırı'nın Orta Ġlçesinde Yapılması Planlan Cezaevi Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.36- 2002-2013 Yılları Arasında Cezaevlerindeki Açlık Grevleri ve Ġntihar Vakaları Hakkındaki

Soru Önergesi ... 12 1.1.37- Bakanlık Tarafından Düzenlenen Toplantılar Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.38- Toplumsal Olaylar Nedeniyle Mağduriyet YaĢayan VatandaĢların Mağduriyetlerinin

Giderilmesi Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 12

(3)

3/20 1.1.39- Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Uludere Olayına Görevsizlik Kararı Verilmesi

Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.40- Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda Görev Yapan TaĢeron ĠĢçiler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 13 1.1.41- Bakanlık Makam Odalarındaki Ofis Mobilyaları ve Bakanlığın Kırtasiye Harcamaları

Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.42- 16 Haziran 2013 Tarihinde Ġstanbul'da Yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi Mitingine Silivri

Cezaevinde ÇalıĢan Memurların da Götürüldüğü Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.43- El Kaide, Ġbda -C ve Hizbullah Davalarında Hüküm Giyen KiĢiler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 13 1.1.44- 2011 Yılında Bir Bakanın Ġçinde Bulunduğu Aracın da KarıĢtığı Bir Trafik Kazası

Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.45- Ġslami Hareket Davasında Hüküm Giyen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.46- Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Ait Lojmanlar ile Söz Konusu Lojmanların SatıĢı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.47- 2002-2013 Yılları Arasında ÇeĢitli Suçlardan Hakkında SoruĢturma Açılan 18 YaĢ Altındaki

KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.48- 2002-2013 Yılları Arasında Mülakat ile ĠĢe Alınan Personel Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.49- 2002-2013 yılları arasında KPSS ile ĠĢe Alınan Personel ve Atamalar ile Ġlgili Iddialar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.50- Umut Davasında Hüküm Giyen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.51- Kiralanan veya Satın Alınan Araçlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.52- 2012 Yılında Eğitim Amaçlı Yurt DıĢına Gönderilen Bakanlığa bağlı Kurum ve KuruluĢ

Personeli Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.53- 2002-2013 Yılları Arası Haklarında Yolsuzluk, Zimmet gibi Suçlardan Dava Açılan Cami

Dernekleri, Ġllere ve Yıllara Göre Dağılımı Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.54- Ardahan'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat ÇalıĢmalarının

Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.55- Bayburt'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.56- GümüĢhane'de Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp

Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.57- Ağrı'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.58 Iğdır'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.59 Kars'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.60- Erzurum'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp

Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.61- ġırnak'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.62- Hakkari'de Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp

Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.63- Batman'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.64- 11 Mayıs'ta Hatay-Reyhanlı'da Meydana Gelen Patlama Sonrası Sayın BaĢbakan'ın

Açıklamaları, Yayın Yasağı Konulması ve Yakalananlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.65- Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatında Mobbing Mağdurlarının Sayısının Giderek

Arttığı Iddiası ve Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 16

(4)

4/20 1.1.66- 2002-2013 Döneminde Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında Yönetici Olarak Görev

Yaparken MüĢavir Veya DanıĢman Olarak Görevlendirilenler Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.67- 2002-2013 Döneminde Adalet Bakanlığında Göreve BaĢlayan Engelli Sayısı Hakkındaki

Soru Önergesi ... 17 1.1.68- Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarda ĠĢe Gitmeden

MaaĢ Alan Personel Sayısının Giderek Arttığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.69- 2002-2013 Döneminde Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatları ile Bağlı ve Ġlgili

KuruluĢlarda Engelliler Ġçin Ayrılan Kontenjanların Doldurulmadığı ve Engellilerin ĠĢe YerleĢtirilmesinde Haksızlıklar Yapıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.70- Diyarbakır E Tipi Cezaevinden Siirt E Tipi Cezaevine Nakledilen Üç Hükümlü Hakkındaki

Soru Önergesi ... 17 1.1.71- Çözüm Süreci Kapsamında PKK'lı Teröristlerin SınırdıĢına Çekilmesine Rağmen

Demokratik Adımların Atılmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.72- Çözüm Süreci Kapsamında PKK Terör Örgütü ElebaĢı ve Liderleri ile Yürütülen

Müzakerelerde Görev Alan Kamu Görevlileri ile 7/18617 Esas Nolu Soru Önergesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.73- Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarınca Düzenlenen Toplantı ve

Organizasyonların Belli Yerlerde Yapıldığı ve Bu Yolla Bazı Gerçek yada Tüzel KiĢilere Önemli Miktarlarda Ödeme Yapıldığı Iddiası ile 7/20605 Esas Nolu Soru Önergesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.74- 2002-2013 Döneminde Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Örgüte Yardım ve Yataklık

Etmek vb.Suçlar Nedeniyle Haklarında Dava Açılan KiĢi Sayısı ile Bunların Serbest Bırakıldığı Iddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.75- Adana Milletvekili Ali Halman’ın Adalet Bakanlığına Bağlı Kurum ve KuruluĢlardaki BoĢ

Memur Kadroları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.76- Adana Milletvekili Ali Halman’ın Adalet Bakanlığında Güvenlik ve Temizlik ĠĢlerini Yerine

Getiren KiĢilerin Kadroya Alınması Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.77- KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Ülkemizdeki Hâkim ve Savcı Sayısının

Ne Zaman AB Standartlarını Yakalayacağı ve 2013 Yılı Ġçerisinde Toplam Kaç Adet Hâkim Savcı Ataması Yapılacağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.78- 2002/2013 Yılları Arasında Hint Keneviri YetiĢtiriciliği Ġle Ġlgili SoruĢturmalar, Konuya

ĠliĢkin Kaç KiĢinin Ceza Aldığı, Ne Ceza Aldıkları, Terör Örgütü Üyesi Olup, Olmadıklarına ĠliĢkin Ġstatistik Bilgiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.79- Niğde Milletvekili Doğan ġafak Niğde Adliyesinin Fiziki Yetersizliği Hakkındaki Soru

Önergesi ... 19 1.1.80- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında UyuĢturucu Kuryeliği

ve Ticareti Suçları Nedeniyle Hakkında SoruĢturma Açılan Kamu Görevlilerine ĠliĢkin Ġstatistik Bilgiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.81- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un 2005 Yılında Antalya’da Kaçırılan ve Daha Sonra

Kaybolan GülĢah Yılmaz Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.82- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Cinsel Taciz ve Saldırı Suçları Nedeni ile Hakkında

SoruĢturma Açılan Kamu Görevlileri Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.83- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın Iğdır'da Mayın Patlaması Sonucu Hayatını

Kaybeden Ġki Asker ve Mayınların Eski Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 20

1.2.1- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in Özel Yetkili Mahkemelerin Faaliyetleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.2.2- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu 2009-2012 Yılları Arasındaki KarĢılıksız Çeklerin

Sayısındaki ArtıĢ, 6273 Sayılı Kanununu Yürürlüğe Girmesi Sonucu Tahliye Edilenlerin Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.2.3- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2003-2012 Yılları Arasında Terör Örgütü

Mensuplarından Teslim Olan ve Yakalananlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

(5)

5/20 1.2.4- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 2002-2012 Yılları Arasında Askerlik Süresi

Boyunca Disiplin ve Hapis Cezası Alan Askerler Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

(6)

6 / 20

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/08/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

1- SORU ÖNERGELERĠ

1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ

1.1.1- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarında Istifa, Emeklilik Ölüm vb Nedenlerle BoĢalan Kadro Sayısı ve Bu Kadroların Nekadarına Atama Yapıldığı ile Halen BoĢ Kadro Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarında Ġstifa, Emeklilik Ölüm vb Nedenlerle BoĢalan Kadro Sayısı ve Bu Kadroların Nekadarına Atama Yapıldığı Ġle Halen BoĢ Kadro Olup Olmadığı” hakkındaki 6/4141 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.2- 2002-2013 Döneminde Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında Hizmet Gereği Atananların Sayıları, Dava Açarak Eski Görev Yerlerine Gelenlerin Sayıları ve Yapılan Yer DeğiĢikliklerinin Siyasi Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Döneminde Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında Hizmet Gereği Atananların Sayıları, Dava Açarak Eski Görev Yerlerine Gelenlerin Sayıları ve Yapılan Yer DeğiĢikliklerinin Siyasi Olduğu Ġddiaları” hakkındaki 6/4143 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.3- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında TaĢeron, Geçici veya Hizmet Alımı Yoluyla ÇalıĢtırılan ĠĢçi Sayıları, Bu Hizmet Ġçin Yapılan Ödemeler, Bu Hizmetler Alınırken Siyasi Ayrım Yapıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında TaĢeron, Geçici veya Hizmet Alımı Yoluyla ÇalıĢtırılan ĠĢçi Sayıları, Bu Hizmet Ġçin Yapılan Ödemeler, Bu Hizmetler Alınırken Siyasi Ayrım Yapıldığı Ġddiaları” hakkındaki 6/4168 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(7)

7 / 20 1.1.4- Çözüm Süreci Kapsamında Sınır DıĢına Çıkan Terör Örgütü Mensuplarına TSK ve Emniyet Güçlerince Müdahalede Bulunulmamasının Nedenleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Çözüm Süreci Kapsamında Sınır DıĢına Çıkan Terör Örgütü Mensuplarına TSK ve Emniyet Güçlerince Müdahalede Bulunulmamasının Nedenleri” hakkındaki 6/4176 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.5- 2012-2013 Yılları Arasında Kütahya Ġlinde Çocuklar Tarafından ĠĢlenen Suçlar ve Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2012-2013 Yılları Arasında Kütahya Ġlinde Çocuklar Tarafından ĠĢlenen Suçlar ve Alınan Önlemler”

hakkındaki 6/4177 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.6- Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Son Üç Yıl Ġçerisinde Tazyik Hapsine Maruz Kalanların Sayıları ve Tazyik Hapsinin Kaldırılması ile Ġlgili Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı” hakkındaki 6/4178 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.7- 1 Nisan 2013 Tarihinden Ġtibaren Sosyal Medya Hesaplarından PaylaĢtıkları Mesajlar Nedeniyle Yargılananların Ġllere Göre Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “1 Nisan 2013 Tarihinden Ġtibaren Sosyal Medya Hesaplarından PaylaĢtıkları Mesajlar Nedeniyle Yargılananların Ġllere Göre Sayıları” hakkındaki 7/26188 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.8- Türkiye Genelinde ve Malatya E Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlülerden Her Ay 5 TL Alındığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Türkiye Genelinde ve Malatya E Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlülerden Her Ay 5 TL Alındığı Ġddiaları” hakkındaki 7/26186 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.9- Gezi Protestoları Kapsamında Sosyal Medyada Yayınladıkları Mesajlar Nedeniyle Haklarında SoruĢturma Açılanların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un “Gezi Protestoları Kapsamında Sosyal Medyada Yayınladıkları Mesajlar Nedeniyle Haklarında SoruĢturma Açılanların Sayıları” hakkındaki 7/26194 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(8)

8 / 20 1.1.10- 2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Gerçek veya Tüzel KiĢiler ile Yabancı Ülkeler Tarafından Açılan Davaların Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Gerçek veya Tüzel KiĢiler ile Yabancı Ülkeler Tarafından Açılan Davaların Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları” hakkındaki 7/26198 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.11- Son 5 Yıl Ġçerisinde Bakanlığımız Mensuplarından Yabancı Dilini GeliĢtirmek Amacıyla Yurt DıĢına Gönderilenlerin Sayıları, Bu Personelden Hâkim Savcı ve Üst Düzey Yönetici Olanlar DıĢında Personel Olup OlmadığıHakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “Son 5 Yıl Ġçerisinde Bakanlığımız Mensuplarından Yabancı Dilini GeliĢtirmek Amacıyla Yurt DıĢına Gönderilenlerin Sayıları, Bu Personelden Hâkim Savcı ve Üst Düzey Yönetici Olanlar DıĢında Personel Olup Olmadığı” hakkındaki 7/26187 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.12- 2009-2013 Yılları arasında Bursa Ġli Ġçin BaĢlatılan ve BaĢlatılması DüĢünülen Projeler ve Bu Projeler Ġçin Bütçeden Ayrılan Kaynak Miktarı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın

“2009-2013 Yılları arasında Bursa Ġli Ġçin BaĢlatılan ve BaĢlatılması DüĢünülen Projeler ve Bu Projeler Ġçin Bütçeden Ayrılan Kaynak Miktarı” hakkındaki 7/26195 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.13- Ankara Numune Hastanesinde Tutuklu ve Hükümlülerin Kaldıkları 'Hasta KoğuĢu'nun DeğiĢtirilmesi Ankara Çevresindeki Ġllerden Kaçından Hükümlü ve Tutuklular Bu KoğuĢa Sevk Edilmekte ve Bu Hasta KoğuĢunun Hijyen DurumuHakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un “Ankara Numune Hastanesinde Tutuklu ve Hükümlülerin Kaldıkları 'Hasta KoğuĢu'nun DeğiĢtirilmesi Ankara Çevresindeki Ġllerden Kaçından Hükümlü ve Tutuklular Bu KoğuĢa Sevk Edilmekte ve Bu Hasta KoğuĢunun Hijyen Durumu” hakkındaki 7/26193 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.14- 2002-2013 Yılları Arasında Vekaleten Yöneticilik Yapanların Sayıları, Bu Yöneticilerden Sendikaya Üye Olanların Sayıları ve Üye Oldukları Sendikaların Ġsimleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında Vekaleten Yöneticilik Yapanların Sayıları, Bu Yöneticilerden Sendikaya Üye Olanların Sayıları ve Üye Oldukları Sendikaların Ġsimleri” hakkındaki 7/26196 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(9)

9 / 20 1.1.15- 2002-2013 Yıllara Arasında Haklarında SoruĢturma Açılan Personel Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Ceza Türleri, Verilen Cezalarla Ġlgili Olarak Ġdareye Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yıllara Arasında Haklarında SoruĢturma Açılan Personel Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Ceza Türleri, Verilen Cezalarla Ġlgili Olarak Ġdareye Açılan Davalar” hakkındaki 7/26199 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.16- 5 Ocak 2008 Tarihinden Bu Güne Kadar Tanık Koruma Yasası Kapsamına Alınan KiĢi Sayısı, Gizli Tanıklardan Kaçının Kimliklerinin DeğiĢtirildiği, Gizli Tanıklara Ücret Ödenip Ödenmediği ve Tanık Koruma Yasası Uygulamasının Türkiye'ye Maliyeti Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın “5 Ocak 2008 Tarihinden Bu Güne Kadar Tanık Koruma Yasası Kapsamına Alınan KiĢi Sayısı, Gizli Tanıklardan Kaçının Kimliklerinin DeğiĢtirildiği, Gizli Tanıklara Ücret Ödenip Ödenmediği ve Tanık Koruma Yasası Uygulamasının Türkiye'ye Maliyeti” hakkındaki 7/26190 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.17- Cizre’de Devam Etmekte Olan Kazı ÇalıĢmaları, Türkiye Genelinde Mezar Kazı ÇalıĢmaları Uzmanlarca Değil Kolluk Görevlileri Tarafından Yapıldığı Ġddiaları ve Mezar Kazılarında Minnesota Protokolüne Uyulup Uyulmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in “Cizre’de Devam Etmekte Olan Kazı ÇalıĢmaları, Türkiye Genelinde Mezar Kazı ÇalıĢmaları Uzmanlarca Değil Kolluk Görevlileri Tarafından Yapıldığı Ġddiaları ve Mezar Kazılarında Minnesota Protokolüne Uyulup Uyulmadığı” hakkındaki 7/26191 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.18- Ankara Ġcra Müdürlüklerinin TaĢınma Nedenleri, Ankara Adliyesi Tadilatı Ġçin Harcanan Para Miktarı ve Ankara Ġçin Yapılması DüĢünülen Büyük Adliye Projesi Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un “Ankara Ġcra Müdürlüklerinin TaĢınma Nedenleri, Ankara Adliyesi Tadilatı Ġçin Harcanan Para Miktarı ve Ankara Ġçin Yapılması DüĢünülen Büyük Adliye Projesi Olup Olmadığı” hakkındaki 7/26192 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.19- 2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Açılan Davaların Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Açılan Davaların Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları” hakkındaki 7/26197 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(10)

10 / 20 1.1.20- Bakanlığımız ÇalıĢanlarının Sosyal Medya Hesaplarının Takip Edilip Edilmediği, Sosyal Medyada PaylaĢtıkları Mesajlar Nedeniyle SoruĢturma Açılan Personel Sayısı ile Bakanlık ÇalıĢanlarının Kurum E-Posta Hesaplarının Ġncelenip Ġncelenmediği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu’nun

“Bakanlığımız ÇalıĢanlarının Sosyal Medya Hesaplarının Takip Edilip Edilmediği, Sosyal Medyada PaylaĢtıkları Mesajlar Nedeniyle SoruĢturma Açılan Personel Sayısı ile Bakanlık ÇalıĢanlarının Kurum E-Posta Hesaplarının Ġncelenip Ġncelenmediği” hakkındaki 7/26189 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.21- Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un

“Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği” hakkındaki 7/26200 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.22- Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un

“Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği” hakkındaki 7/26200 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.23- PKK Terör Örgütü ile Çözüm Süreci Kapsamında KCK Davasından Tutukluların Serbest Bırakılması ve Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “PKK Terör Örgütü ile Çözüm Süreci Kapsamında KCK Davasından Tutukluların Serbest Bırakılması ve Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Sayısı” hakkındaki 7/25115 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.24- PKK Ġzmir Ġlindeki Ġcra Takipleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 03/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili Rahime A.Türeli’nin “PKK Ġzmir Ġlindeki Ġcra Takipleri” hakkındaki 7/25760 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(11)

11 / 20 1.1.25- Mobbing Uygulamaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen ve 03/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili Rahmi AĢkın'ın “Mobbing Uygulamaları” hakkındaki 7/26235 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.26- Cezaevlerindeki PKK Terör Örgütü Mensubu Tutukluların Salıverildiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın

“Cezaevlerindeki PKK Terör Örgütü Mensubu Tutukluların Salıverildiği” iddiasına iliĢkin 6/4218 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.27- 2002-2013 Döneminde Çocuk Suçlarının ve Bu Suçları ĠĢleyen Çocuk Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Döneminde Çocuk Suçlarının ve Bu Suçları ĠĢleyen Çocuk Sayıları” hakkındaki 6/4219 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.28- 2002-2013 Döneminde Ġlgili Mahkemelerce Iflas Erteleme Kararı Verilen Gerçek ve Tüzel KiĢilerin Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Döneminde Ġlgili Mahkemelerce Ġflas Erteleme Kararı Verilen Gerçek ve Tüzel KiĢilerin Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı” hakkındaki 6/4217 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.29- Iğdır'da Mayın Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ġki Asker ve Mayınların Eski Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilen ve 08/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın “Iğdır'da Mayın Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ġki Asker ve Mayınların Eski Olduğu Ġddiaları” hakkındaki 7/23551 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.30- Bingöl'deki Bir Uzman ÇavuĢ Hakkındaki Ġddialar ile SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilen ve 08/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken'in “Bingöl'deki Bir Uzman ÇavuĢ Hakkındaki Ġddialar ile SoruĢturma Açılıp Açılmadığı” hakkındaki 7/26068 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.31- Yabancı Uyruklu Tutuklu ve Hükümlülerin Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un “Yabancı Uyruklu Tutuklu ve Hükümlülerin Sorunları” hakkındaki 7/26639 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(12)

12 / 20 1.1.32- Muhalefet Partilerine Mensup KiĢilerin FiĢlenerek Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen Ihaleleri Kazanmalarının Engellendiği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Muhalefet Partilerine Mensup KiĢilerin FiĢlenerek Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen Ġhaleleri Kazanmalarının Engellendiği” iddiaları hakkındaki 7/26637 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.33- Yüksekova, Cizre ve Çukurca Ġlçelerine Yönelik Proje ve Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“Yüksekova, Cizre ve Çukurca Ġlçelerine Yönelik Proje ve Yatırımlar” hakkındaki 7/26640 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.34- Soru Önergeleri ve Bunların Cevaplanması Hakkındaki Soru Önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Celal Adan’ın “Soru Önergeleri ve Bunların Cevaplanması” hakkındaki 7/26638 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.35- Çankırı'nın Orta Ġlçesinde Yapılması Planlan Cezaevi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün

“Çankırı'nın Orta Ġlçesinde Yapılması Planlan Cezaevi” hakkındaki 7/26630 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.36- 2002-2013 Yılları Arasında Cezaevlerindeki Açlık Grevleri ve Ġntihar Vakaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Cezaevlerindeki Açlık Grevleri ve Ġntihar Vakaları” hakkındaki 7/27066 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.37- Bakanlık Tarafından Düzenlenen Toplantılar Hakkındaki Soru Önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Celal Adan’ın “Bakanlık Tarafından Düzenlenen Toplantılar” hakkındaki 7/26636 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.38- Toplumsal Olaylar Nedeniyle Mağduriyet YaĢayan VatandaĢların Mağduriyetlerinin Giderilmesi Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Toplumsal Olaylar Nedeniyle Mağduriyet YaĢayan VatandaĢların Mağduriyetlerinin Giderilmesi Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar” hakkında 7/26629Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(13)

13 / 20 1.1.39- Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Uludere Olayına Görevsizlik Kararı Verilmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın

“Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Uludere Olayına Görevsizlik Kararı Verilmesi”

hakkındaki 7/26631 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.40- Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda Görev Yapan TaĢeron ĠĢçiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Celal Adan’ın “Bakanlığa Bağlı Kurum Ve KuruluĢlarda Görev Yapan TaĢeron ĠĢçiler” hakkındaki 7/26633 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.41- Bakanlık Makam Odalarındaki Ofis Mobilyaları ve Bakanlığın Kırtasiye Harcamaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Bakanlık Makam Odalarındaki Ofis Mobilyaları ve Bakanlığın Kırtasiye Harcamaları”

hakkındaki 7/26634 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.42- 16 Haziran 2013 Tarihinde Ġstanbul'da Yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi Mitingine Silivri Cezaevinde ÇalıĢan Memurların da Götürüldüğü Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “16 Haziran 2013 Tarihinde Ġstanbul'da Yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi Mitingine Silivri Cezaevinde ÇalıĢan Memurların da Götürüldüğü Ġddiası” hakkındaki 7/27071 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.43- El Kaide, Ġbda -C ve Hizbullah Davalarında Hüküm Giyen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “El Kaide, Ġbda -C ve Hizbullah Davalarında Hüküm Giyen KiĢiler” hakkındaki 7/27069 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.44- 2011 Yılında Bir Bakanın Ġçinde Bulunduğu Aracın da KarıĢtığı Bir Trafik Kazası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“2011 Yılında Bir Bakanın Ġçinde Bulunduğu Aracın Da KarıĢtığı Bir Trafik Kazası”

hakkındaki 7/26635 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.45- Ġslami Hareket Davasında Hüküm Giyen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Ġslami Hareket Davasında Hüküm Giyen KiĢiler” hakkındaki 7/27072 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(14)

14 / 20 1.1.46- Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Ait Lojmanlar ile Söz Konusu Lojmanların SatıĢı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Celal Adan’ın “Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Ait Lojmanlar Ġle Söz Konusu Lojmanların SatıĢı” hakkındaki 7/26632 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.47- 2002-2013 Yılları Arasında ÇeĢitli Suçlardan Hakkında SoruĢturma Açılan 18 YaĢ Altındaki KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında ÇeĢitli Suçlardan Hakkında SoruĢturma Açılan 18 YaĢ Altındaki KiĢiler” hakkındaki 7/27065 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.48- 2002-2013 Yılları Arasında Mülakat ile ĠĢe Alınan Personel Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında Mülakat ile ĠĢe Alınan Personel” hakkındaki 7/27068 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.49- 2002-2013 yılları arasında KPSS ile ĠĢe Alınan Personel ve Atamalar ile Ġlgili Iddialar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın”2002-2013 Yılları Arasında KPSS Ġle ĠĢe Alınan Personel ve Atamalar ile Ġlgili Ġddialar” hakkındaki 7/27067 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.50- Umut Davasında Hüküm Giyen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Umut Davasında Hüküm Giyen KiĢiler” hakkındaki 7/27070 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.51- Kiralanan veya Satın Alınan Araçlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun “Kiralanan veya Satın Alınan Araçlar” hakkındaki 7/27063 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.52- 2012 Yılında Eğitim Amaçlı Yurt DıĢına Gönderilen Bakanlığa bağlı Kurum ve KuruluĢ Personeli Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 09/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun “2012 Yılında Eğitim Amaçlı Yurt DıĢına Gönderilen Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢ Personeli” hakkındaki 7/27064 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(15)

15 / 20 1.1.53- 2002-2013 Yılları Arası Haklarında Yolsuzluk, Zimmet gibi Suçlardan Dava Açılan Cami Dernekleri, Ġllere ve Yıllara Göre Dağılımı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakan Yardımcılığına (Sn.

Bekir Bozdağ) gönderilen ve 10/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Ġhsan Özkes “2002-2013 Yılları Arası Haklarında Yolsuzluk, Zimmet gibi Suçlardan Dava Açılan Cami Dernekleri, Ġllere ve Yıllara Göre Dağılımı” hakkındaki 7/24002 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.54- Ardahan'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat ÇalıĢmalarının Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“Ardahan'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat ÇalıĢmalarının Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27433 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.55- Bayburt'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“Bayburt'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve kuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı”

hakkındaki 7/27434 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.56- GümüĢhane'de Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“GümüĢhane'de Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27435 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.57- Ağrı'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “Ağrı'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27436 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.58 Iğdır'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “Iğdır'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27437 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(16)

16 / 20 1.1.59 Kars'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “Kars'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı”

hakkındaki 7/27438 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.60- Erzurum'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “Erzurum'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27439 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.61- ġırnak'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “ġırnak'ta Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27440 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.62- Hakkari'de Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“Hakkari'de Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27441 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.63- Batman'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“Batman'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Binalarında Tadilat Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/27442 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.64- 11 Mayıs'ta Hatay-Reyhanlı'da Meydana Gelen Patlama Sonrası Sayın BaĢbakan'ın Açıklamaları, Yayın Yasağı Konulması ve Yakalananlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Mersin Milletvekili Ali Öz’ün “11 Mayıs'ta Hatay-Reyhanlı'da Meydana Gelen Patlama Sonrası Sayın BaĢbakan'ın Açıklamaları, Yayın Yasağı Konulması ve Yakalananlar” hakkındaki 7/27443 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.65- Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatında Mobbing Mağdurlarının Sayısının Giderek Arttığı Iddiası ve Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Mersin Milletvekili Ali Öz’ün “Adalet

(17)

17 / 20 Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatında Mobbing Mağdurlarının Sayısının Giderek Arttığı Ġddiası ve Açılan Dava Sayısı” hakkındaki 7/27444 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.66- 2002-2013 Döneminde Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında Yönetici Olarak Görev Yaparken MüĢavir Veya DanıĢman Olarak Görevlendirilenler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Döneminde Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında Yönetici Olarak Görev Yaparken MüĢavir veya DanıĢman Olarak Görevlendirilenler” hakkındaki 7/27445 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.67- 2002-2013 Döneminde Adalet Bakanlığında Göreve BaĢlayan Engelli Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Celal Adan’ın “2002-2013 Döneminde Adalet Bakanlığında Göreve BaĢlayan Engelli Sayısı” hakkındaki 7/27446 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.68- Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarda ĠĢe Gitmeden MaaĢ Alan Personel Sayısının Giderek Arttığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarda ĠĢe Gitmeden MaaĢ Alan Personel Sayısının Giderek Arttığı Ġddiası” hakkındaki 7/27447 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.69- 2002-2013 Döneminde Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarda Engelliler Ġçin Ayrılan Kontenjanların Doldurulmadığı ve Engellilerin ĠĢe YerleĢtirilmesinde Haksızlıklar Yapıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Döneminde Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarda Engelliler Ġçin Ayrılan Kontenjanların Doldurulmadığı ve Engellilerin ĠĢe YerleĢtirilmesinde Haksızlıklar Yapıldığı Ġddiası” hakkındaki 7/27448 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.70- Diyarbakır E Tipi Cezaevinden Siirt E Tipi Cezaevine Nakledilen Üç Hükümlü Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un “Diyarbakır E Tipi Cezaevinden Siirt E Tipi Cezaevine Nakledilen Üç Hükümlü” hakkındaki 7/27449 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.71- Çözüm Süreci Kapsamında PKK'lı Teröristlerin SınırdıĢına Çekilmesine Rağmen Demokratik Adımların Atılmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Çözüm Süreci Kapsamında PKK'lı Teröristlerin SınırdıĢına Çekilmesine Rağmen Demokratik Adımların Atılmadığı Ġddiası” hakkındaki 7/27450 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(18)

18 / 20 1.1.72- Çözüm Süreci Kapsamında PKK Terör Örgütü ElebaĢı ve Liderleri ile Yürütülen Müzakerelerde Görev Alan Kamu Görevlileri ile 7/18617 Esas Nolu Soru Önergesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Çözüm Süreci Kapsamında PKK Terör Örgütü ElebaĢı ve Liderleri ile Yürütülen Müzakerelerde Görev Alan Kamu Görevlileri ile 7/18617 Esas Nolu Soru Önergesi” hakkındaki 7/27451 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.73- Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarınca Düzenlenen Toplantı ve Organizasyonların Belli Yerlerde Yapıldığı ve Bu Yolla Bazı Gerçek yada Tüzel KiĢilere Önemli Miktarlarda Ödeme Yapıldığı Iddiası ile 7/20605 Esas Nolu Soru Önergesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarınca Düzenlenen Toplantı ve Organizasyonların Belli Yerlerde Yapıldığı ve Bu Yolla Bazı Gerçek yada Tüzel KiĢilere Önemli Miktarlarda Ödeme Yapıldığı Ġddiası ile 7/20605 Esas Nolu Soru Önergesi” hakkındaki 7/27452 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.74- 2002-2013 Döneminde Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Örgüte Yardım ve Yataklık Etmek vb.Suçlar Nedeniyle Haklarında Dava Açılan KiĢi Sayısı ile Bunların Serbest Bırakıldığı Iddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Döneminde Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Örgüte Yardım ve Yataklık Etmek vb.Suçlar Nedeniyle Haklarında Dava Açılan KiĢi Sayısı ile Bunların Serbest Bırakıldığı Ġddiası” hakkındaki 7/27453 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.75- Adana Milletvekili Ali Halman’ın Adalet Bakanlığına Bağlı Kurum ve KuruluĢlardaki BoĢ Memur Kadroları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Adana Milletvekili Ali Halman’ın “Adalet Bakanlığına Bağlı Kurum ve KuruluĢlardaki BoĢ Memur Kadroları” hakkındaki 6/4350 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.76- Adana Milletvekili Ali Halman’ın Adalet Bakanlığında Güvenlik ve Temizlik ĠĢlerini Yerine Getiren KiĢilerin Kadroya Alınması Hakkındaki Soru Önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Adana Milletvekili Ali Halman’ın “Adalet Bakanlığında Güvenlik ve Temizlik ĠĢlerini Yerine Getiren KiĢilerin Kadroya Alınması”

hakkındaki 6/4351 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.77- KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Ülkemizdeki Hâkim ve Savcı Sayısının Ne Zaman AB Standartlarını Yakalayacağı ve 2013 Yılı Ġçerisinde Toplam Kaç Adet Hâkim Savcı Ataması Yapılacağı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 23/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Ülkemizdeki “Hâkim ve Savcı Sayısının Ne Zaman AB Standartlarını Yakalayacağı ve 2013 Yılı Ġçerisinde Toplam

(19)

19 / 20 Kaç Adet Hâkim Savcı Ataması Yapılacağı” hakkındaki 6/4313 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.78- 2002/2013 Yılları Arasında Hint Keneviri YetiĢtiriciliği Ġle Ġlgili SoruĢturmalar, Konuya ĠliĢkin Kaç KiĢinin Ceza Aldığı, Ne Ceza Aldıkları, Terör Örgütü Üyesi Olup, Olmadıklarına ĠliĢkin Ġstatistik Bilgiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“2002/2013 Yılları Arasında Hint Keneviri YetiĢtiriciliği ile Ġlgili SoruĢturmalar, Konuya ĠliĢkin Kaç KiĢinin Ceza Aldığı, Ne Ceza Aldıkları, Terör Örgütü Üyesi Olup, Olmadıklarına ĠliĢkin Ġstatistik Bilgiler” hakkındaki 7/27840 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.79- Niğde Milletvekili Doğan ġafak Niğde Adliyesinin Fiziki Yetersizliği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Niğde Milletvekili Doğan ġafak “Niğde Adliyesinin Fiziki Yetersizliği” hakkındaki 7/27837 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.80- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında UyuĢturucu Kuryeliği ve Ticareti Suçları Nedeniyle Hakkında SoruĢturma Açılan Kamu Görevlilerine ĠliĢkin Ġstatistik Bilgiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında UyuĢturucu Kuryeliği ve Ticareti Suçları Nedeniyle Hakkında SoruĢturma Açılan Kamu Görevlilerine ĠliĢkin Ġstatistik Bilgiler” hakkındaki 7/27836 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.81- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un 2005 Yılında Antalya’da Kaçırılan ve Daha Sonra Kaybolan GülĢah Yılmaz Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Antalya Milletvekili Arif Bulut’un “2005 Yılında Antalya’da kaçırılan ve Daha Sonra Kaybolan GülĢah Yılmaz Akıbeti” hakkındaki 7/27839 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.82- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Cinsel Taciz ve Saldırı Suçları Nedeni ile Hakkında SoruĢturma Açılan Kamu Görevlileri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin “Cinsel Taciz ve Saldırı Suçları Nedeni ile Hakkında SoruĢturma Açılan Kamu Görevlileri”

hakkındaki 7/27838 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.83- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın Iğdır'da Mayın Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ġki Asker ve Mayınların Eski Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilen ve 08/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın Iğdır'da Mayın Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ġki Asker ve Mayınların Eski Olduğu Ġddiaları hakkındaki 7/23551 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :