AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012)

Tam metin

(1)

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14/03/2012

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

İÇİNDEKİLER

1- SORU ÖNERGELERĠ ... 3

1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN ... 3

1.1.1- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Madımak Oteli Sanıklarından Vahit Kaynar Hakkında ... 3

1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün TFF 'na BaĢkan Seçimi Hakkında ... 3

1.1.3- Van Milletvekili Özdal Üçer’in GümüĢhane Cezaevinde Hükümlü Bulunan Metin AtmıĢ Hakkında ... 3

1.1.4- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Deniz Feneri e.V. Davasının ... 3

1.1.5- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in HSYK Atamaları Hakkında ... 3

1.1.6- Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin ĠletiĢimin Usulsüz Olarak Dinlenmesi Hakkında ... 4

1.1.7- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevinde Hükümlü Rahmi Özer Hakkında ... 4

1.1.8- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi Hakkında ... 4

1.1.9- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevinde Ölen KaĢif Kozinoğlu Hakkında ... 4

1.1.10- ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim Binici’nin ġanlıurfa Mv. Ġbrahim Ayhan'ın Kelepçeli Olarak Mahkemeye Sevki Hakkında ... 4

1.1.11- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Ergenekon Sanığı Hayrettin Ertekin Hakkında ... 4

1.1.12- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Cezaevinde Hayatını Kaybeden PKK'lı Latif Badur Hakkında ... 4

1.1.13- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Manisa-Akhisar Ceza Ġnfaz Kurumu Projesi Hakkında ... 5

1.1.14- ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim Binici’nin Cezaevlerinin ġartları Hakkında ... 5

1.1.15- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün CumhurbaĢkanının Görev Süresi Hakkında ... 5

1.1.16- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Çocuk Tutuklulara Cezaevlerinde Kötü Muamele Yapılması Hakkında ... 5

1.1.17- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Maltepe Çocuk Cezaevindeki Tutuklu Çocukların Kötü Muameleye Maruz Kaldığı Hakkında ... 5

(2)

1.1.22- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın Elektrik Faturalarında Tahsil Edilen Bedeller Hakkında ... 6 1.1.23- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanuna Muhalefetten Dolayı Hakkında Dava Açılanlar Hakkında ... 6 1.1.24- Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir’in Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Sorunları Hakkında ... 6 1.1.25- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Bir KöĢe Yazarının Bazı Ġddiaları Hakkında ... 6 1.1.26- KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlık Merkez TeĢkilatı Araçları ve Lojmanların Giderleri Hakkında... 6 1.1.27- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'’ın Kocaeli Cezaevinin Kapasitesi Hakkında ... 6 1.1.28- UĢak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın Cezaevinde Hayatını Kaybeden MĠT Eski Görevlisiyle Ġlgili Bazı Ġddialar Hakkında... 6 1.1.29- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın 6100 Sayılı HMK Hakkında ... 7 1.1.30- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın 28 Mart 2006'da Diyarbakır'da YaĢanan Olayla Ġlgili Açılan Dava Hakkında... 7 1.1.31- Kütahya Milletvekili Alim IĢık'ın KarĢılıksız Çek Suçu Nedeniyle AçılmıĢ Davalar Hakkında .. 7 1.1.32- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığın Kamu Hizmetinin Aksatılmaması Ġçin Afet KarĢısında Hazır Planı Olup Olmadığı Hakkında ... 7 1.2- BAġBAKANLIĞA YÖNELTĠLĠP BAKANLIĞIMIZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE

CEVAPLANDIRILAN ... 7 1.2.1- Ġstanbul Milletvekili Ġhsan Barutçu'nun Terörle Mücadele Kapsamında Çıkarılan PiĢmanlık Yasası ve Etkin PiĢmanlık Yasası Hakkında ... 7 1.2.2- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Ġhalelerde AKP’lilere Öncelik Verdiğine Dair Ġddialar Hakkında ... 7 1.2.3- Ġzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in 1993'te Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sanıklarından Cafer Erçakmak Hakkında ... 7 1.2.4- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in CMK'nın Tutukluluk Süresi Hakkında ... 8 1.2.5- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın Deniz Feneri e.V. SoruĢturması ... 8 1.2.6- Kütahya Mv. Prof. Dr. Alim IĢık'ın Deniz Feneri Davasıyla Ġlgili Bazı Ġddialara ĠliĢkin Hakkında

... 8 8.3- DĠĞER BAKANLIKLARDAN GELEN ... 8 8.3.1- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Hakkari’deki ÇatıĢmada Kimyasal Silah Kullanıldığı Ġddiaları Hakkında ... 8 8.3.2- Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce'nin 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Milletvekili Adayı Olmak Ġçin Ġstifa Eden Kamu Görevlileri Hakkında ... 8 8.3.3- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun 58, 59, 60 ve 61. Hükümetler Döneminde BaĢbakanlık ve BaĢbakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Alınan Uzman Yardımcıları Hakkında ... 8 2- GENEL KURUL SORULARI ... 9

(3)

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14/03/2012

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012 - 29/02/2012)

1- SORU ÖNERGELERĠ

1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN

1.1.1- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Madımak Oteli Sanıklarından Vahit Kaynar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 29/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Madımak Oteli sanıklarından Vahit Kaynar hakkındaki 7/1205 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün TFF 'na BaĢkan Seçimi Hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 29/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün TFF 'na baĢkan seçimi ili ilgili Aziz Yıldırım'ın BaĢbakan ile yaptığı iddia edilen görüĢme hakkında inceleme ve araĢtırma yapılıp yapılmadığı hakkındaki 7/1311 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.3- Van Milletvekili Özdal Üçer’in GümüĢhane Cezaevinde Hükümlü Bulunan Metin AtmıĢ Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Van Milletvekili Özdal Üçer’in GümüĢhane cezaevinde hükümlü bulunan Metin AtmıĢ'ın ailesinin bulunduğu yere nakledilmesi hakkındaki 7/2008 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.4- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Deniz Feneri e.V. Davasının

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 15/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Deniz Feneri e.V. davasının hâkim ve savcılarının değiĢtirilmesi ve yıllara göre hakim ve savcılar hakkında açılan soruĢturma sayıları hakkındaki 7/955 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

(4)

1.1.6- Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin ĠletiĢimin Usulsüz Olarak Dinlenmesi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 07/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Prof.Dr.Özcan Yeniçeri’nin iletiĢimin usulsüz olarak dinlenmesi ve teknik takibe alınanlar hakkındaki 7/1475 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.7- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevinde Hükümlü Rahmi Özer Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 11/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü Rahmi Özer'in intihar iddiaları hakkındaki 7/777 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.8- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 11/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde Ekim ayı içinde sevk edilen tutuklu ve hükümlüler ve cezaevi uygulamaları hakkındaki 7/851 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir

1.1.9- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevinde Ölen KaĢif Kozinoğlu Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 29/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevinde ölen KaĢif Kozinoğlu hakkındaki 7/1207 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.10- ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim Binici’nin ġanlıurfa Mv. Ġbrahim Ayhan'ın Kelepçeli Olarak Mahkemeye Sevki Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim Binici’nin ġanlıurfa Mv.Ġbrahim Ayhan'ın kelepçeli olarak mahkemeye sevki hakkındaki 7/1307 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir

1.1.11- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Ergenekon Sanığı Hayrettin Ertekin Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Ergenekon sanığı Hayrettin Ertekin'in muayene için hastaneye götürülüp orada unutulduğu haberi hakkındaki 7/1309 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir

1.1.12- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Cezaevinde Hayatını Kaybeden PKK'lı Latif Badur Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın 01.11.2011 tarihinde cezaevinde hayatını kaybeden PKK'lı Latif Badur hakkındaki 7/1376 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

(5)

1.1.13- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Manisa-Akhisar Ceza Ġnfaz Kurumu Projesi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 07/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Manisa-Akhisar Ceza Ġnfaz Kurumu projesinin tamamlanma durumu hakkındaki 7/1479 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.14- ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim Binici’nin Cezaevlerinin ġartları Hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 15/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim Binici’nin Cezaevlerinin Ģartlarına ve hasta kiĢisel ihtiyaçlarını karĢılayamayan bir hükümlü hakkındaki 7/1584 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.15- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün CumhurbaĢkanının Görev Süresi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün CumhurbaĢkanının görev süresi hakkındaki 7/1919 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.16- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Çocuk Tutuklulara Cezaevlerinde Kötü Muamele Yapılması Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 23/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Çocuk tutuklular cezaevlerinde kötü muameleye maruz kalmaları hakkındaki 7/1044 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.17- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Maltepe Çocuk Cezaevindeki Tutuklu Çocukların Kötü Muameleye Maruz Kaldığı Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Maltepe Çocuk Cezaevindeki tutuklu çocukların kötü muameleye maruz kalmaları hakkındaki 7/1169 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.18- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Terörle Mücadele Yasası Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 25/10/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Terörle Mücadele Yasası hakkındaki 7/670 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.19- Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IĢık’ın Anayasa Mahkemesi BaĢkanının ABD Ankara Büyükelçisini Ziyareti Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 17/10/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IĢık’ın Anayasa Mahkemesi BaĢkanının ABD Ankara Büyükelçisini ziyareti hakkındaki 7/476 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

(6)

1.1.21- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in Madımak Oteli Olayında Tutuklu KiĢiler, Arama, Ġade ve Sanıklardan Vahit Kaynar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 29/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in Madımak Oteli olayında tutuklu kiĢiler, arama, iade ve sanıklardan Vahit Kaynar hakkındaki 7/1204 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.22- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın Elektrik Faturalarında Tahsil Edilen Bedeller Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 07/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın Elektrik faturalarında tahsil edilen bedeller nedeniyle açılan dava sayıları hakkındaki 7/1477 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.23- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanuna Muhalefetten Dolayı Hakkında Dava Açılanlar Hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 11/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanuna muhalefetten dolayı hakkında dava açılanlar hakkında istatistik hakkındaki 7/850 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.24- Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir’in Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Sorunları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 15/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Muğla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir’in tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunları hakkındaki 7/956 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.25- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Bir KöĢe Yazarının Bazı Ġddiaları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 19/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Konya Milletvekili Atilla Kart’ın bir köĢe yazarının bazı iddialarına iliĢkin hakkındaki 7/2416 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.26- KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlık Merkez TeĢkilatı Araçları ve Lojmanların Giderleri Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/12/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlık merkez teĢkilatı araçları ve lojmanların giderleri hakkındaki 7/1806 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.27- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'’ın Kocaeli Cezaevinin Kapasitesi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 11/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'’ın Kocaeli cezaevinin kapasitesi hakkındaki 7/854 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.28- UĢak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın Cezaevinde Hayatını Kaybeden MĠT Eski Görevlisiyle Ġlgili Bazı Ġddialar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 15/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan UĢak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın Cezaevinde

(7)

hayatını kaybeden MĠT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialar hakkındaki 7/1578 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.29- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın 6100 Sayılı HMK Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 11/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gider Avansları konusunda HMK'nın 120, 265, 283 ve 440. maddeleri hakkındaki 7/852 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.30- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın 28 Mart 2006'da Diyarbakır'da YaĢanan Olayla Ġlgili Açılan Dava Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 29/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın 28 Mart 2006'da Diyarbakır'da yaĢanan olayla ilgili açılan davanın sanıkları ve delilleriyle ilgili iddialar hakkındaki 7/1310 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.31- Kütahya Milletvekili Alim IĢık'ın KarĢılıksız Çek Suçu Nedeniyle AçılmıĢ Davalar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık'ın karĢılıksız çek suçu nedeniyle açılmıĢ davalar hakkındaki 7/2010 Esas No.lu soru önergesine 29/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.1.32- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığın Kamu Hizmetinin Aksatılmaması Ġçin Afet KarĢısında Hazır Planı Olup Olmadığı Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 22/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığın kamu hizmetinin aksatılmaması için afet karĢısında hazır planı olup olmadığı hakkındaki 7/2007 Esas No.lu soru önergesine 29/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.2- BAġBAKANLIĞA YÖNELTĠLĠP BAKANLIĞIMIZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILAN

1.2.1- Ġstanbul Milletvekili Ġhsan Barutçu'nun Terörle Mücadele Kapsamında Çıkarılan PiĢmanlık Yasası ve Etkin PiĢmanlık Yasası Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve 16/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Ġhsan Barutçu'nun Terörle mücadele kapsamında çıkarılan piĢmanlık yasası ve etkin piĢmanlık yasası hakkındaki 7/764 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.2.2- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Ġhalelerde AKP’lilere Öncelik Verdiğine Dair Ġddialar Hakkında

Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve 18/10/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sebahat Akiray’ın 7

(8)

Aksünger'in 1993'te Sivas'ta meydana gelen olayların sanıklarından Cafer Erçakmak hakkındaki 7/7 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.2.4- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in CMK'nın Tutukluluk Süresi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve 21/10/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in CMK'nın tutukluluk süresini belirleyen 102.maddesindeki değiĢiklik sonucu tahliye edilen Hizbullah davası sanıkları hakkındaki 7/22 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.2.5- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın Deniz Feneri e.V. SoruĢturması

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve 14/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın Deniz Feneri e.V. soruĢturması kapsamında MASAK tarafından inceleme ve soruĢturma yapılıp yapılmadığına hakkındaki 7/1305 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.2.6- Kütahya Mv. Prof. Dr. Alim IĢık'ın Deniz Feneri Davasıyla Ġlgili Bazı Ġddialara ĠliĢkin Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve 14/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Mv. Prof.Dr.Alim IĢık'ın Deniz Feneri davasıyla ilgili bazı iddialara iliĢkin hakkındaki 7/1366 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

1.3- DĠĞER BAKANLIKLARDAN GELEN

1.3.1- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Hakkari’deki ÇatıĢmada Kimyasal Silah Kullanıldığı Ġddiaları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilen 02/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Hakkari’deki çatıĢmada kimyasal silah kullanıldığı iddiaları hakkındaki 7/1127 Esas Nolu soru önergesine 02/12/2011 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına cevap verilmiĢtir.

1.3.2- Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce'nin 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Milletvekili Adayı Olmak Ġçin Ġstifa Eden Kamu Görevlileri Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 26/10/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce'nin 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için istifa eden kamu görevlileri hakkındaki 7/5 Esas No.lu soru önergesine 08/02/2012 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına cevap verilmiĢtir.

1.3.3- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun 58, 59, 60 ve 61. Hükümetler Döneminde BaĢbakanlık ve BaĢbakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Alınan Uzman Yardımcıları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 02/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun 58, 59, 60 ve 61. Hükümetler döneminde BaĢbakanlık ve BaĢbakanlığa bağlı kurum ve kuruluĢlara alınan uzman yardımcısı hakkındaki 7/1154 Esas No.lu soru önergesine 13/02/2012 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına cevap verilmiĢtir.

(9)

2- GENEL KURUL SORULARI

ġubat ayı içinde genel kurul çalıĢmaları sırasında Bakanlığımıza yöneltilen ve cevaplandırılan soru bulunmamaktadır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :