AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/ /05/2013)

Tam metin

(1)

1/58

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/06/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2013-31/05/2013)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- MEVZUAT ... 14

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR ... 14

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ... 14

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER ... 14

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER ... 14

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 14

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 14

2.1.1- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ... 14

2.1.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 14

2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 15

2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ... 15

2.2.2- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ... 15

2.2.3- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ... 15

2.2.4- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ... 15

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN ... 15

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 15

3.1.1- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ... 15

3.1.2- UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanununun Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı... 15

3.1.3- Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Önerisi Ġçeren Taslak ... 16

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 16

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 16

4- GÖRÜġE SUNULAN ... 16

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 16

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 16

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 16

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN ... 16

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI ... 16

(2)

2/58 5.2- DĠĞER KURUMLARDAN GELEN - GĠDEN KANUN TASARI TASLAKLARI ... 16

5.2.1- Kozmetik Kanunu Tasarısı Taslağı ... 16 5.2.2- Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanıma Kanunu ve Türk Medeni Kanununda DeğiĢiklik

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ... 16 5.1.3- Finansal UyuĢmazlıkların Söz Konusu Alanın Mahiyetine Uygun Olarak Uzmanlık

Mahkemeleri Nezdinde Yargılama Konusu Yapılmasına ĠliĢkin Olarak Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı ... 17 5.1.4- 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Taslağı ... 17 5.1.5- Ereğli ġirketinden Alınan Liman, Demiryolu ve Madenlerle Kozlu ve Kilimli Demiryollarının

ĠĢletilmesi ve Havzadaki Deniz ĠĢlerinin Ġnhisar Altına Alınması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 17 5.1.6- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Taslağı ... 17 5.1.7- 633 sayılı Diyanet iĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 17 5.1.8- Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı Taslağı ... 17 5.1.9- Nükleer Enerji Alanında Üçüncü KiĢilere KarĢı Hukuki Sorumluluk Kanunu Tasarısı Taslağı .. 17 5.1.10- Belediye Gelirleri Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 17 5.1.11- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair

Kanun Tasarısı Taslağı ... 17 5.1.12- Yardım Toplama Kanunu Tasarısı Taslağı ... 18 5.1.13- Yargıtay Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 18 5.1.14- Devlet Memurları Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 18 5.1.15- Uzman Jandarma Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 18 5.1.16- Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunda DeğiĢiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 18 5.3- KANUN TEKLĠFLERĠ ... 18

5.3.1- Kırıkkale Milletvekili ġenol GünĢan ve ArkadaĢlarının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Teklifi ... 18 5.3.2- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Teklifi ... 18 5.3.3- AteĢli Silahlar ve Bıçaklar Ġle Diğer Aletler Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair

Kanun Teklifi... 18 5.3.4- Ġstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün Diyanet iĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri

Hakkında Kanun ve Devlet Ġhale Kanunu ile Kamu Konutları Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ... 18 5.3.5- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın Türkçe'nin Kullanımına ĠliĢkin Kanun Teklifi ... 19 5.3.6- Ġstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün 3160 sayılı Emniyet TeĢkilatı UçuĢ ve DalıĢ Hizmetleri

Tazminat Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ... 19 5.3.7- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar‟ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ... 19 5.3.8- Ġstanbul Milletvekili Osman AĢkın Bak'ın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları

Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Teklifi... 19 5.3.9- ġanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök‟ün ĠĢ Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Kanun Teklifi... 19 5.3.10- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar‟ın 1111 sayılı Askerlik Kanununda DeğiĢiklik

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ... 19 5.4- TÜZÜKLER ... 19

(3)

3/58

5.4.1- Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tüzük Taslağı ... 19

5.5- YÖNETMELĠK... 19

5.4.1- Balıkçı Gemilerinde Yapılan ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı ... 19

5.4.2- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ile Bildirimi Hakkında Yönetmelik Taslağı ... 19

5.4.3- ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Taslağı ... 20

5.4.4- Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Yönetmelik Taslağı ... 20

5.4.5- Türk Silahlı Kuvvetleri Ġzin Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 20 5.4.6- Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Personelin Görevde Yükselme veya Unvan DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına ĠliĢkin Genel Yönetmelik Taslağı ... 20

5.4.7- Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı ... 20

5.4.8- Gürültü Yönetmeliği Taslağı ... 20

5.4.9- Sağlık veya Güvenlik ĠĢaretleri Yönetmeliği Taslağı ... 20

5.4.10 Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmelik Taslağı ... 20

5.4.11- ġehitlik Yönetmelik Taslağı ... 20

5.4.12- TitreĢim Yönetmeliği Taslağı ... 20

5.4.13- Geçici veya Belirli Süreli ĠĢlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Taslağı ... 20

5.4.14- TitreĢim Yönetmeliği Taslağı ... 21

5.4.15- Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı ... 21

5.4.16- Gürültü Yönetmeliği Taslağı ... 21

5.4.17- Sağlık veya Güvenlik ĠĢaretleri Yönetmeliği Taslağı ... 21

5.4.18- Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmelik Taslağı ... 21

6- ÇALIġMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR ... 21

7- DĠĞER FAALĠYETLER ... 21

7.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 21

7.1.1-AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Toplantısı ... 21

7.1.2- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Toplantısı ... 21

7.1.3- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Toplantısı ... 21

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 22

7.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 22

7.3.1- Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki Ġhtilafların Azaltılması ve Alternatif UyuĢmazlık Çözüm Yöntemleri ÇalıĢtay ... 22

7.3.2- Kurum Ġdari Kurulu Konulu Toplantı ... 22

7.3.3- Ġngiltere Heyetinin ÇalıĢma Ziyareti çerçevesinde Mağdur ve Tanık Hakları Konulu Toplantı .. 22

7.3.4- Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Avrupa - Avrasya Bölgesel Ġnceleme Grubu (EERRG) Konulu Toplantı ... 22

7.3.5- Türkiye‟de Ġfade ve Basın Özgürlüğü Projesi Toplantısı ... 22

7.3.6- DıĢ Yardım Kanunu Toplantısı ... 22

7.3.7- Avrupa Sosyal ġartı Ülke Savunması Toplantısı ... 22

7.3.8- 2013 Ġlerleme Raporu Toplantısı ... 23

(4)

4/58

7.3.9- Gemilerde Özel Güvenlik Personeli Bulundurulmasına Yönelik ÇalıĢma Grubu Toplantısı ... 23

7.3.10- Ġnsan Ticareti Konulu Toplantı ... 23

7.3.11- Ġnsan Ticareti Konulu Toplantı ... 23

7.3.12- Ġdari Yargıya yönelik Hukuki Müzakere Konulu Toplantı ... 23

7.3.13- Adli Yargıya yönelik Hukuki Müzakere Konulu Toplantı ... 23

7.3.14 - Ġdari Yargıya yönelik Hukuki Müzakere Konulu Toplantı ... 23

7.3.15- Ġdari Yargıya yönelik Hukuki Müzakere Konulu Toplantı ... 23

7.3.16- Pozitif Gündem-ġirketler Hukuku Faslı ÇalıĢma Grubu Teknik Toplantısı ... 23

7.3.17- Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin GeliĢtirilmesi Projesi Konulu Toplantı ... 23

7.3.18- BiliĢim Suçlarıyla Mücadele Kapasitesinin Arttırılması Projesi ÇalıĢtayı ... 24

7.3.19- Türkiye‟de Adli Eğitim Konulu ÇalıĢma Ziyareti ... 24

7.3.20- Avrupa Ġnsan Hakları Standartları IĢığında Türkiyede Tutuklama Uygulamaları TAIEX Konulu Toplantı ... 24

7.3.21- Hukuki Müzakere Konulu Toplantı ... 24

7.3.22- Hukuki Müzakere Konulu Toplantı ... 24

7.3.23- Yargı Reformu Etki Analizi Konulu Toplantı ... 24

7.3.24- Kamu Ġhale Kanununda Yapılması DüĢünülen DeğiĢiklik Konulu Toplantı ... 24

7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 24

7.5- ULUSLARARASI ÇALIġMALAR ... 24

7.6- ĠġLEM YAPILAN DĠLEKÇELER ... 24

7.7- ĠġLEM YAPILAN BĠLGĠ EDĠNME TALEPLERĠ ... 25

8- SORU ÖNERGELERĠ ... 25

8.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 25

8.1.1- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Yüksek Seçim Kurulu Yöneticilerinin Özlük Hakları ile Kuruma Ait Lojman ve Makam Araçları Hakkındaki Soru Önergesi ... 25

8.1.2- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun BaĢbakan tarafından Gazetecilere ve Siyasetçiler Adına Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 25

8.1.3- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu Yöneticilerinin Özlük Hakları Ġle Kuruma Ait Lojman ve Makam Araçları Hakkındaki Soru Önergesi ... 25

8.1.4- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna‟nın Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülerle Ġlgili ÇeĢitli Veriler Hakkındaki Soru Önergesi ... 25

8.1.5- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın Polisin Kovalaması Sonucu Dicle Nehri'ne Atlayarak YaĢamını Yitirdiği Ġddia Edilen Bir VatandaĢ Hakkındaki Soru Önergesi ... 25

8.1.6- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan‟ın Uzun Bir Süredir Personele Yönelik Görevde Yükselme Sınavı Açılmaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 26

8.1.7- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın Ceza Ġnfaz Kurumlarındaki Sağlık KoĢulları Hakkındaki Soru Önergesi ... 26

8.1.8- UĢak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz‟ın Bazı Tutukluların Sağlık Sorunlarına ve Bir Tutuklunun Cezaevindeki Ölümü ile Ġlgili SoruĢturma Hakkındaki Soru Önergesi... 26

8.1.9- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan‟ın Ceza Ġnfaz Kurumu ÇalıĢanlarının Mali ve Sosyal Haklarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 26

8.1.10- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Diyarbakır'daki Nevruz Etkinliğinde YaĢanan Olaylar ve Etkinlik Alanında Türk Bayrağının Bulunmaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 26

8.1.11- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen Ġhaleler Hakkındaki Soru Önergesi ... 26

(5)

5/58 8.1.12- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Hastalığı Olan Mahkûmlarla Ġlgili ÇeĢitli

Konular Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.13- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan‟ın “Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevinde Yabancı

Ġstihbarat Uzmanlarıyla ve Erbil'de Terör Örgütü Mensuplarıyla GörüĢtüğü Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.14- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Bakanlık Personelinin Psikolojik Taciz (mobbing)

ġikayetlerine ve Yapılan ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.15- Manisa Milletvekili Özgür Özel‟in Ameliyat Olması Gereken Ancak Refakatçi Talebi Kabul

Edilmeyen Mahkumlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.16- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek‟in Abdullah Öcalan'a Vasi Atanması Hakkındaki Soru

Önergesi ... 27 8.1.17- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt‟un BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a Suikast GiriĢimi

Ġddiaları Üzerine Açılan SoruĢturmanın Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.18- Kütahya Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin Harun Torgay Ġsimli Mahkûmun Sincan F tipi

Cezaevinde Ġntiharı Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.19- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın Sami Özbil Ġsimli Hükümlüye Uygulandığı Ġddia Edilen

GörüĢ Yasağı ve Bu Hükümlüye 'Tehlikeli Mahkum' Tanımlaması Yapıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.20- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın 2002 Yılından Bu Yana Bakanlığımızca Bursa

Ġlinde Ġstihdam Edilen Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.21- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı

ġiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması Ġçin Yapılan Yasal Düzenlemeler, Bütçeden Ayrılan Kaynak ve Diğer Bakanlıklarla Yapılan Veya Yapılması Planlanan ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.22- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan‟ın Kocaeli Adliyesinin Nereye Yapılacağı Konusu

Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.23- 6284 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanunun Uygulanması ve Bakanlığımızda Bu

Kanunla Ġlgili Eğitim Alan ÇalıĢanların Sayıları, Bu Yasanın Uygulamasında KarĢılaĢılan Problemler ve Bu Yasanın Uygulaması Sırasında Ġhmali Bulunan ÇalıĢanlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.24- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün‟ün Tokat/Çamlıbel F tipi Cezaevinde Bulunan

Mahkûmlara Kötü Muamele Yapıldığı ve PKK Yanlısı Mahkumlara Daha Ġyi Davranıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.25- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan‟ın PKK'nın Çekilme Sürecinin Nasıl Olacağı ve Bu

Süreç Ġçin Ġhtiyaç Duyulan Yasal Düzenlemeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.26- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Ġzmir Kırıklar 1 Nolu F tipi Cezaevinde Bulunan Ümit

Aydın Ġsimli Mahkumun Sağlık Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.27- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in Cezaevlerinde Bulunan Kadın Tutuklu Sayıları,

Ceza Alma Nedenleri, EĢine KarĢı ġiddet Uygulayan Tutuklu Kadın Sayıları ve Tutuklu Bulunan Anneleri Ġle YaĢamak Zorunda Kalan Çocukların Sayılar Hakkındaki Soru Önergesi.... 29 8.1.28- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in Elektronik Kelepçe ve Aparatlarının Ġhale

KoĢulları, Kullanılacak Teknoloji Ve Teknik Desteği Sağlayacak Kurum ... 29 8.1.29- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt‟ün ĠĢlerine Son Verilen Bazı Personelin Hakkındaki

Mahkeme Kararının Uygulanması Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.30- Batman Milletvekili Ayla Atak Ata‟nın 2013 Yılı Ġtibariyle Cezaevlerinde Bulunan Engelli

Birey Sayısı ile Fiziksel Engelli Birey Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.31- Batman Milletvekili Ayla Atak Ata‟nın 2002-2013 Yılları Arasında Cezaevlerinde YaĢamını

Yitiren Tutuklu Sayısı ve 2013 Yılı Ġtibariyle Cezaevinde Bulunan Hasta Sayısı ile Bu Hastaların Kaç Tanesinin Ağır Hastalığının Bulunduğu Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.32- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu‟nun Adli UyuĢmazlıklarda Sulh Hakkındaki

Soru Önergesi ... 30 8.1.33- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan‟ın Referandum ve Seçim Sonuçlarının Maniple Edildiği

Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 30

(6)

6/58 8.1.34- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan‟ın Faili meçhul Cinayetlerin SoruĢturulması ve Uğur

Mumcu Cinayeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.35- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arası, Rögar Kapağı Hırsızlığı

Nedeniyle Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.36- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında Çocuk Dilendirildiği

Ġçin Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.37- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında, Sahte Diploma

Düzenleme Suçundan Açılan Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.38- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında Adliye Önlerinde,

Mahkemelerde YaĢanan Vakalar Ġçin Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.39- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın BaĢbakanın 2002-2013 Tarihleri Arasında Açtığı

Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.40- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında, Yıllara ve Suç

Türlerine Göre Cezaevlerinde Bulunan Öğrenci Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.41- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın ġırnak'ta Nöbetçi Savcının Bir Cenazenin Otopsisini

Keyfi Olarak Geciktirdiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.42- Kütahya Milletvekili Alim IġIK‟ın Adalet Bakanlığı BiliĢim Alt Yapısı ile Pardus ĠĢletim

Sistemine Geçilip Geçilmeyeceği Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.43- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2008-2013 Yılları Arasında Adalet Bakanlığı ve

Bağlı Kurumlarına Ait Ġnternet Sitelerine Yapılan Siber Saldırılar Hakkındaki Soru Önergesi .... 32 8.1.44- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet GümüĢ‟ün Balıkesir'deki Bor ĠĢletmesinde ÇalıĢan

TaĢeron ĠĢçilerin YaĢadığı Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.45- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın Ġzmir ġakran Cezaevi'nde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak

Ġhlalleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.46- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Cezaevlerinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri

Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/05/2013 tarihinde

Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in “Cezaevlerinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri” hakkındaki soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir. ... 32 8.1.47- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟ın Gebze ve Alanya Cezaevlerinde Hükümlülerin

ÇeĢitli Keyfi Uygulamalara Maruz Bırakıldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.48- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın 2013 Yılı Ġtibarıyla Cezaevlerinde Tutuklu Bulunan

Gazeteci Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.49- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2008-2013 Yılları Arasında, Toplum Üzerinde

Korku ve Panik Ortamı OluĢturarak Çıkar Sağladıkları Gerekçesiyle Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.50- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında, Yıllara Göre Kan

Davası ile Ġlgili Suçlamalar Nedeniyle Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.51- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın Bursa'da Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda

Yapılan Denetimler Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.52- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Ġtibarıyla Akrabalar Arası ĠĢlenen

Suçlarla Ġlgili Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.53- Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2008-2013 yılları Arasında Kamu Kurumlarına KarĢı

Yapılan Siber Saldırılar Sonucu Açılan Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.54- Van Milletvekili Nazmi Gür‟ün Van F Tipi Cezaevinde Ölü Bulunan Bir KiĢiyle Ġlgili

Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.55- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün Türkiye ve Dünyadaki En Uzun Süre Hüküm Giyen

KiĢi Sayıları ile Müebbet Hapis Cezası Alanlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.56- Adana Milletvekili O.Faruk Loğoğlu‟nun Suriye'de YaĢanan Ġç SavaĢta Türkiye'nin

Oynadığı Ġddia Edilen Rolü Hakkındaki Soru Önergesi ... 34

(7)

7/58 8.1.57- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında, Cami ve Diğer

Ġbadethanelerden Hırsızlık Nedeniyle Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.58- Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce‟nin BaĢbakan'ın 1989 Yerel Seçimlerinin Ardından

Söylediği Ġddia Edilen Sözler Nedeniyle Açılan Davanın Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi... 34 8.1.59- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet

Komisyon BaĢkanlıklarınca Yapılan Zabıt Kâtipliği Sınav Sonuçları Hakkındaki Soru Önergesi 34 8.1.60- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın Diyarbakır Lice'de Patlama Sonucu Vefat Eden Ceylan

Önkol'un SoruĢturma Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.61- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt‟ün 2002-2012 Yılları Arasında Ardahan Iline Yapılan

Yatırımlar ve Yapılması DüĢünülen Hizmetler Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.62- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt‟ün 2002-2012 Yılları arasında Kars Ġline Yapılan

Yatırımlar ve Yapılması DüĢünülen Hizmetler Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.63- MuĢ Milletvekili Demir Çelik‟in Diyarbakır Devlet Hastanesinde Görevli Dr.Burhan Birel

Hakkinda Yürütülen SoruĢturma Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.64- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın 2002-2012 Yılları Arasında Bakanlığımız ve Bağlı

KuruluĢlarının Yaptığı Harcamalar ve Kütahya Ġline Yapılan ve Yapılacak Olan Harcamalar/Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.65- Van Milletvekili Özdal Üçer‟in Alanya L Tipi Ġnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlülere

Kötü Muamele Yapıldığı Ġddiası ve Cezaevi Yönetimi Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.66- MuĢ Milletvekili Demir Çelik‟in Silivri Cezaevinde Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Sayıları

ile Kurumda Görevli Kaç Sağlık Personeli Olduğu ve Türkiye‟de Kanser Tedavisi Gören Mahkum Sayıları ile Hayatını Kaybedenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.67- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟in Türk Telekom'un ÖzelleĢtirilmesinden Sonra Eski

ÇalıĢanlarının Açtıkları Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.68- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Batman M Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan Elfo

Ürper'in Sağlık Durumu ve CumhurbaĢkanlığı Özel Affından Yararlandırılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.1.69- Ġstanbul Milletvekili A.Levent Tüzel‟in Kocaeli Ilinde Bir VatandaĢa Terör Örgütüne

Yardım ve Yataklık Suçundan Dolayı Elektronik Kelepçe Takıldığı Ġddiası ve 4. Yargı Paketi Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.1.70- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Tekirdağ Cezavinde Tutuklu ve Hükümlülere Kötü

Muamele Yapıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.1.71- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Ġmralı Cezaevinde Tutuklu Bulunan Abdullah Öcalan'a

Verildiği Ġddia Edilen TV ve Ġzlemesine Ġzin Verilen TV Kanalları Hakkındaki Soru Önergesi... 36 8.1.72- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Cezaevlerinde Bulunan Hasta Tutuklu ve Hükümlülerin

Tahliye Edilmeleri ile Ġlgili Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.1.73- Adana Milletvekili Murat Bozlak‟ın Cezaevlerinde Bulunan Hasta Tutuklu ve Hükümlülerin

Sayıları ile Bunlara ĠliĢkin Uygulamalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.1.74- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner‟in Sincan F Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde Bulunan

KESK Üyesi Tutuklulara Kötü Muamele Yapıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.1.75- Ġstanbul Milletvekili Atila Kaya‟nın Ġmralı Cezaevinde Tutuklu Bulunan Abdullah Öcalan'a

Sağlandığı Ġddia Edilen Ġmtiyazlar ve 4. Yargı Paketi Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.1.76- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner‟in BaĢta Ġstanbul Adliyesi Olmak Üzere Türkiye

Genelindeki Adliyelerde Bulunan Nezarathanelerin KoĢulları Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.1.77- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk‟ün Ġlaç Yolsuzluğu Davası Kapsamında Yargılanan

Roche Firması Hakkındaki Davanın Akıbeti ve Yabancı ġirketlerde Görevli Yöneticilerin Türkiye‟de RüĢvet Dağıttığı Gerekçesiyle Açılan Dava Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.1.78- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut‟un 2002-2013 Yılları Arasında Türkiye Genelinde

ve Balıkesir Özelinde Açılan Icra Dairesi Sayısı ve Dosya Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi .. 37

(8)

8/58 8.1.79- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında TBMM ve Bağlı Kurumlarında YaĢanan Hırsızlık Olayları ve Yargılananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.1.80- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü‟nün Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde YaĢanan Açlık

Grevi ve Cezaevinde Kötü Muamele Yapıldığı Iddiaları ile Ceza Evleri KoĢullarının DeğiĢtirilmesine Yönelik ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.1.81- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü‟nün Sincan Çocuk Cezaevinde YaĢanan Açlık Grevi ve

Cezaevinde Kötü Muamele Yapıldığı Ididaları ile Cezaevi KoĢullarının Düzeltilmesine Yönelik Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.1.82- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu‟nun 2002-2012 Yılları Arasında Kadına

Yönelik ġiddet, Bu Yıllarda Cezaevlerinde Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Sayıları, AĠHM de Türkiye KarĢı Açılan Davalar, Bu Yallar Arasında Yasaklanan Kitaplar, Bu Yıllarda Tutuklanan Milletvekili, Gazeteci ve Belediye BaĢkan Sayıları ile Ġcra Davası ve BoĢanma Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.1.83- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan‟ın Kocaeli Ilinde Bir Annenin Terör Örgütüne

Mensup Oğluna Yardımcı Olması Nedeniyle Yardım ve Yataklık Suçundan Dolayı Yargılanması, Çözüm Süreci Kapsamında Bu Suçla Ilgili Yasal Düzenleme Yapılıp Yapılmayacağı Konuları Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.1.84- Ankara Milletvekili Aylin Nazhaka‟nın 2003 Yılı Ġtibariyle Mevcut Sosyal Tesis Sayısı,

2003-2013 Yılları Arasında Kapatılan Sosyal Tesis Sayısı, 2007-2013 Yıllara Ġtibariyle Bu Tesislerden Yararlanan Personel Sayısı ve Bu Tesislerde Alkollü Ġçecek Servisi Yasağı ile 2007-2013 Yıllarında Hizmet Ġçi Eğitim, Tatil vb. ĠĢler Ġçin Kiralanan Tesis Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 8.1.85- Ankara Milletvekili Aylin Nazhaka‟nın Mobbinge Maruz Kalan Personel Sayısı, Açılan

Dava ve Siyasi GörüĢ ve Inancı Nedeniyle Mobbinge Maruz Kalanların Sayıları ile Mobbingin Önlenmesi Ġçin Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 8.1.86- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın Ceza Evlerinde Bulunduğu Ġddia Edilen Ağır Hastalar

ve Bu Hastaların Tahliye Edilmelerine ĠliĢkin ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 8.1.87- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Yürürlüğe Girdikten

Sonra Haklarında SoruĢturma Açılan Aġ ve Kooperatifler, Kesinlen Cezalar ve Avukat Bulundurmayan ġirket ve Kooperatiflerin Ne ġekilde Tespit Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 8.1.88- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu‟nun Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin

Mektuplarına 'Karalama Kararı' Uygulandığı ve Mektupların ġantaj Aleti Olarak Kullanıldığı Ġddiaları ve Cezası Bittiği Halde Cezaevinde Tutulma Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 8.1.89- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Kocaeli Ġlinde Bir Annenin Terör Örgütüne Üye Oğluna

Yardım Etmesi Nedeniyle Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Suçundan Dolayı Elektronik Kelepçe Takıldığı Ġddiası ve Hasta Tutukluların Hastalıklarından Dolayı Tutukluluk Sürelerini Ailelerinin Yanında Geçirmeleri Ġçin Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Konuları Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 8.1.90- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner‟in Ġstanbul Adliyesine alınacak mübaĢirler için 3 Nisan

2013 tarihinde yapılan sınav komisyonu ve sorulan sorular ile yapılan mülakatta mezhep memleket ayrımı yapıldığı iddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 8.1.91- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinin Kapasitesi ve

Türkiye Genelindeki Cezaevlerinin Kapasiteleri- KoĢulları ile Son 10 Yıl Içinde Yeni Cezaevi ve Tutukevi Yapımı Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 8.1.92- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün 29/04/2013 Tarihi Ġtibariyle Cezaevlerindeki Açlık

Grevleri, 2002 Yılından Bu Yana YaĢanan Açlık Grevleri, Cezaevi KoĢulları, Cezaevlerinde Okunmasının Yasaklandığı Ġddia Edilen Yayınlar, Ana Dilde Savunma, Cezaevlerinin Sağlık KoĢulları ve Sağlık Personelleri, Cezaevlerinde Kötü Muamele ve ĠĢkence Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 8.1.93- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt‟ün Son Üç Yıl Ġçerisinde Ardahan Ġlinde Banka ve

Kooparatife Borçlarını Ödeyemedikleri Ġçin Ġcra Takibi ve Haciz ĠĢlemi BaĢlatılanların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 8.1.94- Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan‟ın KPSS Sınavında Yüksek Puan Alıp Mülakatta Keyfi

Uygulamalara Kalan VatandaĢ Ġddiaları Hakkında Soru Önergesi... 41

(9)

9/58 8.1.95- Ġzmir Milletvekili Alaattin Yüksel‟in 2003-2013 Yılları Arasında Ġflas Ertelemesi

BaĢvuruları ile KarĢılıksız Çekler Hakkında Soru Önergesi ... 41 8.1.96- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın Diyarbakır 5 Nolu Askeri Cezaevinin Müzeye

DönüĢtürülmesi Ġle Ġlgili Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkında Soru Önergesi ... 41 8.1.97- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Anayasa Mahkemesine Bireysel BaĢvurular

Hakkında Soru Önergesi ... 41 8.1.98- Ġstanbul Milletvekili Celal Adan‟ın 4.Yargı Paketi, KCK Davasından Tutukluların

Durumları ve TCK'nın 220. Maddesinin 6 ve 7. Fıkralarının DeğiĢtirilmesi Hakkında Soru Önergesi ... 41 8.1.99- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar‟ın PKK ElebaĢı Murat Karayılan'ın Açıklaması

Kapsamında Öcalan'ın Serbest Bırakılması, Teröristlerin Silahsızlandırılması ġartı ve PKK'ya Verilen Sözler Hakkında Soru Önergesi ... 41 8.1.100- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın BaĢbakanın Makam Odasının ve Evinin Dinlendiği

Ġddiaları ve Bu Dinlemelere ĠliĢkin Yapılan ĠĢlemler Hakkında Soru Önergesi ... 42 8.1.101- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt‟ün Ġcra Dairesi ve Ġcra Dosyası Sayılarına Hakkında Soru

Önergesi ... 42 8.1.102- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın Bursada Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda

2002-2013 Yılları Arasında Ġstihdam Edilen Personel Hakkında Soru Önergesi ... 42 8.1.103- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın 2002 Yılından Ġtibaren Bursada'ki Cezaevlerinde

Yapılan Denetimler Hakkında Soru Önergesi ... 42 8.1.104- Kocaeli Milletvekili LütfüTürkkan‟ın Bir VatandaĢın Kaçırılması Hakkında Soru Önergesi .. 42 8.1.105- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Bakanlık ve Bağlı Kurumlarda Sosyal Medya,

Web Sayfası ve Ġnternet Hizmetleri Ġçin Yapılan Ödemeler Hakkında Soru Önergesi ... 42 8.1.106- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın Cezaevlerindeki Hasta Tutuklu ve Hükümlüler ile

Tahliye Edilmeyen Bir Hasta Hükümlü Ödemeler Hakkında Soru Önergesi ... 42 8.1.107- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu‟nun Kamu Görevlileri Hakkındaki Ġdari

SoruĢturmalar ve Kamu Davaları Hakkında Soru Önergesi ... 43 8.1.108- MuĢ Milletvekili Demir Çelik‟in Hasta Tutuklu ve Hükümlüler Hakkında Soru Önergesi ... 43 8.1.109- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut‟un Cezaevlerinde Bulunan KCK Örgüt

Elemanları Hakkında Soru Önergesi ... 43 8.1.110- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Tutuklu ve Hükümlü Emekli ve Muvazzaf Asker Sayıları

Hakkında Soru Önergesi ... 43 8.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 43

8.2.1- KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu‟nun 2002-2012 yılları arasında Yap-ĠĢlet- Devret Modeliyle Yapılan Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 8.2.2- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarda Kamu Hizmetlerinde

Kullanılan Araçlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 8.2.3- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt‟un 6352 sayılı Yasa (3.Yargı Paketi)'da Ġcra Ġflas Yasasının

DeğiĢtirilen Maddelerinin Uygulamaya Konulamaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 8.2.4- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın Malatya Ġli Akçadağ Belediye BaĢkanı Hakkındaki

Usulsüzlük Ġddiaları Ġle SoruĢturma BaĢlatılıp BaĢlatılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 8.2.5- Manisa Milletvekili Erkan Akçay‟ın Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel BaĢvuru

Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 8.2.6- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Sosyal PaylaĢım Sitelerinde Mizah Dergilerinde

Yer Alan Karikatürleri PaylaĢtıkları Gerekçesiyle 6 Sendika ÇalıĢanı Hakkında SoruĢturma Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 8.2.7- Mersin Milletvekili Ali Öz‟ün Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde Adli Tıp Alanında Bölüm

Bulunmaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 8.2.8- Mardin Milletvekili Erol Dora‟nın Tutuklu ve Hükümlü Çocuklara ve Bunların Cezaevi

ġartlarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 44

(10)

10/58 8.2.9- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın Dicle Üniversitesinde Hakkında SoruĢturma Açılan

Öğrenciler ve SoruĢturmaların Sonuçları Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 8.2.10- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Cezaevi Kantinlerinde Satılan Ürünlerin Hangi

Kriterlere Göre Belirlendiği ve Denetimleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 8.2.11- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy‟un Erzurum H Tipi Cezaevinde Ġki Eli Olmayan Bir

Tutuklunun YaĢadığı Sıkıntılar ve Cezaevlerinde Engelli Tutuklu Ve Hükümlülere Yönelik Fiziki KoĢulların Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 8.2.12- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Ġle Bağlı

Birimlerinde Yapılan Tanıtım Faaliyetleri Harcamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 8.2.13- Manisa Milletvekili Erkan Akçay‟ın Terör Örgütü ElebaĢı Adem Uzun'la Ġlgili Fransa'daki

Ġlgili Makamlarla Yapılan Temaslar Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 8.2.14- ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan‟ın Tutuklu Bir Gazetecinin YasadıĢı Faaliyetleri Nedeniyle

Cezaevinde Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 8.2.15- Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker‟in 2003-2012 Yılları Arasında ġiddet Gören ve

Koruma Tedbir Kararı Verilen Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 8.2.16- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟ın Sincan Cezaevindeki Dört Kadın Mahkûma Kötü

Muamele Yapıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 8.2.17- Malatya Milletvekili Veli Ağbaa‟nın Cezaevlerinde Ġzlenecek Televizyon Kanallarının

Hangi Kritere Göre Belirlendiği ve Mahkumların Taleplerine Rağmen Bazı Kanalların Ġzletilmeme Gerekçesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 8.2.18- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın “Antalya Cumhuriyet Savcısının Bazı Uygulamaları ile

Ġlgili Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 8.2.19- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar‟ın Ġnebolu'ya Adliye Sarayı Yapılması Hakkındaki Soru

Önergesi ... 46 8.2.20- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığa Bağlı KuruluĢların Makam

Araçlarının Sayısı, Yıllık Akaryakıt ve Bakım Masrafları Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 8.2.21- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi‟nin Kastamonu'da Kapatılan Adliyeler Nedeniyle

YaĢanılan Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 8.2.22- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Adalet Bakanlığında Görev Yapan DanıĢmanlar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 8.2.23- Ġzmir Milletvekili Rahmi AĢkın Türeli‟nin Basın Özgürlüğü ve Tutuklu Gazeteciler

Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 8.2.24- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin 8. CumhurbaĢkanı Turgut Özal'ın Ölümü ile Ġlgili

Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 8.2.25- KahramanmaraĢ Milletvekili Mesut Dedeoğlu‟nun 2002-2012 Yılları Arasında Toplam Kaç

Kadının Öldürüldüğü Hakkındaki Soru Önergesi... 47 8.2.26- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'in Katıldığı

YurtdıĢı Gezileri ile Bu Gezilere Yapılan Ödemeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 8.2.27- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın Eti Maden ĠĢletmelerinin Bulunduğu Binanın

Mülkiyeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 8.2.28- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça‟nın Telefon Dinlemeleri ve Teknik Takipler ile Ġlgili

Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 8.2.29- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığın Kiraladığı Gayrimenkuller

Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 8.2.30- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2005-2012 Yılları Arasında GümüĢhane Ġlindeki

Evlenme-BoĢanma Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 48 8.2.31- Manisa Milletvekili Özgür Özel‟in Ceza infaz Kurumlarında ÇalıĢan Kaloriferci ve AĢçıların

Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesi ÇalıĢmaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 48 8.2.32- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın 2006-2012 Yılları Arasında Dinleme Kararı Verilenler,

YasadıĢı Dinleme Faaliyetiyle Ġlgili Hakkında SoruĢturma Açılanlar Hakkındaki Soru Önergesi 48

(11)

11/58 8.2.33- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın 1990'lı Yıllarda ĠĢlenen Faili Meçhul Cinayetler ile

Albay Cemal Temizöz'ün Sanık Olduğu Davadaki Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 48 8.2.34- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Sayıları,

Ortalama Hükümlülük Süresi Hakkındaki Soru Önergesi ... 48 8.2.35- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Yasakladığı

Gıda Maddelerinin Cezaevlerinde Mahkumlara Verildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 48 8.2.36- KahramanmaraĢ Milletvekili Durdu Özpolat‟ın VatandaĢların Siyasi Partilere Ġstem ve

Bilgileri DıĢında Üye Yapıldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 48 8.2.37- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın 2002-2012 Yılları Arasında F Tipi Cezaevlerinde

Bulunan Hükümlü ve Tutukluların Cezaevi Nakilleri, Nakil Sayısı, KiĢi BaĢı ĠaĢe Miktarı Hakkındaki Soru Önergesi ... 49 8.2.38- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin

Önlenmesi Konulu Eğitimler Hakkındaki Soru Önergesi... 49 8.2.39- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan‟ın Tutuklu Gazetecilere ĠliĢkin Soru Önergesi ... 49 8.2.40- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in Elektronik Kelepçe Uygulaması Hakkındaki Soru

Önergesi ... 49 8.2.41- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Ceza ve Tevkifevlerindeki Hükümlülere Yönelik

Islah ÇalıĢmaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 49 8.2.42- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar‟ın Deniz Kuvvetleri Komutanı Veysel Kösele'nin

Tutuklanma Nedeni ve Genel Kurmay BaĢkanı Necdet Özel'in BaĢbakan ve Adalet Bakanıyla GörüĢmesinin Ardından Serbest Bırakılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 49 8.2.43- Ġstanbul Milletvekili Ġhsan Özkes‟in Ġstanbul Tarihi Surların Bakımsızlığı ve 2002 Yılından

Bu Yana Bu Yerlerde Kaç Adli Olay Meydana Geldiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 50 8.2.44- Mersin Milletvekili Ali Öz‟ün Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele ile Yapılan ÇalıĢmalar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 50 8.2.45- ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan‟ın GercüĢ Ġlçesi Eymir Köyünde VatandaĢların Bilgisi

DıĢında AKP'ye Üye Yapıldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 50 8.2.46- Manisa Milletvekili Erkan Akçay‟ın Manisa Ġlindeki 2002-2012 Yılları Arasındaki Dava

Dosya Sayıları, Mahkemelere Göre Dağılımı, Ġcra Dosya Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 50 8.2.47- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Savcı ve Hakimlerin Terfi Kriterleri Hakkındaki Soru

Önergesi ... 50 8.2.48- Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova‟nın 2002 Yılından Bu Yana Kolluk Kuvvetleri

Tarafından Operasyon Düzenlenen Belediyeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 50 8.2.49- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna‟nın Antalya L Tipi Cezaevinde Bazı Mahkumlara

ĠĢkence Yapıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 50 8.2.50- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun BaĢbakan'ın ÇalıĢma Ofisinde Dinleme Cihazı

Bulunması ve 2008-2012 Yılları Arasında Mahkeme Kararıyla Yapılan Telefon Dinlemeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 51 8.2.51- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen‟in Cezaevlerindeki Mahkûmların EĢleriyle GörüĢmeleri

Ġçin Oda Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 51 8.2.52- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın KesinleĢmiĢ Mahkeme Kararı Bulunmasına Rağmen

Antalya Manavgat Ġlçesi Ilıca Belediye BaĢkanı'nın Görevine Devam Ettiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 51 8.2.53- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk‟ün Sayın BaĢbakan'ın ÇalıĢma Ofisinde Dinleme Cihazı

Bulunması Hakkındaki Soru Önergesi ... 51 8.2.54- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın Eylül 2012 Yılları Arasındaki ĠletiĢimin Dinlenmesine

Yönelik Sayısal Bilgiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 51 8.2.55- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in 1990-2012 Yılları Arasında Faili Meçhul Cinayetler,

AĠHM‟de Bu Konuda Kaç Dosyanın Bulunduğu ve Toplam Tazminat Miktarı Hakkındaki Soru Önergesi ... 51

(12)

12/58 8.2.56- Batman Milletvekili Ayla Akat‟ın 2002-2012 Yılları Arasında Gözaltına Alınan ve

Tutuklanan Üniversite Öğrencileri Hakkındaki Soru Önergesi ... 52 8.2.57- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟ın ġakran Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlülerin

Tahliyelerinde YaĢanan Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 52 8.2.58- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟ın Said-Ġ Nursi'nin Mezar Yeri Hakkındaki Soru Önergesi .. 52 8.2.59- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in ġakran Cezaevi Nakillerinde YaĢanan Sorunlar ve Nakil

Sırasında Yanan Cezaevi Aracının SoruĢturması Hakkındaki Soru Önergesi ... 52 8.2.60- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın 2012 Kasım Ayında BaĢlayan Açlık Grevlerine

Katılanlara Disiplin Cezası Verilip Verilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 52 8.2.61- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in 2005-2012 Yılları Arasında TCK'nın 214-

220.Maddeleri Ġle TMK'nın 7.Maddesi ve 2911 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 52 8.2.62- Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu‟nun Öcalan'ın Avukatları ile Yaptığı

GörüĢmelerin Tutanak Haline Getirilmesi Ġçin Kayıt Çözüm Cihazı Alındığı Ġddiasına Hakkındaki Soru Önergesi ... 52 8.2.63- Ġstanbul Milletvekili Celal Adan‟ın Cezaevlerinde Terör Örgütü Mensuplarının (PKK)

Bulundukları KoğuĢların Örgütün Eğitim Alanına DönüĢtüğü Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 53 8.2.64- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar‟ın BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a Suikast

Davası SoruĢturmasını Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 53 8.2.65- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Ġcra Takibi Yapılan Çiftçi Sayısı Hakkındaki

Soru Önergesi ... 53 8.2.66- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Edirne F Tipi Cezaevinde Bulunan Hükümlü ve

Tutukluların Suç Türleri, Ölüm Nedenleri, Kötü Muamele-ĠĢkence, Açlık Grevlerine ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 53 8.2.67- Batman Milletvekili Ayla Akat‟ın “6352 sayılı Kanunla Yapılan DeğiĢikliklerden Etkilenen

Dava, Tutuklu ve Hükümlü Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 53 8.2.68- Adana Milletvekili Ali Demirçalı‟nın Sayın BaĢbakanın Ġdam Cezasının Yeniden

Getirilmesine ĠliĢkin Açıklamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 53 8.2.69- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna‟nın Hukuka Aykırı Yakalama, Tutuklama, Arama ve

Gözaltı ĠĢlemlerinden Dolayı Ödenen Tazminat Hakkındaki Soru Önergesi ... 54 8.2.70- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Bulunan Hükümlü

ve Tutukluların Suç Türleri, Ölüm Nedenleri, Kötü Muamele-ĠĢkence, Açlık Grevlerine ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 54 8.2.71- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Türkiye'deki Tutuklu-Hükümlü Sayıları ile Bunların

Cezaevleri Türlerine Oranı Hakkındaki Soru Önergesi ... 54 8.2.72- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Bulunan Hükümlü

ve Tutukluların Suç Türleri, Ölüm Nedenleri, Kötü Muamele-ĠĢkence, Açlık Grevlerine ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 54 8.2.73- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın 2002-2012 Yılları Arasında Türkiye Nüfusu, Kredi

Kartı ve Tüketici Kredisi Borcu Nedeniyle Ġcralık Olan KiĢi Sayısı, Ġcra Müdürlüğü Sayısına ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 54 8.2.74- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü‟nün Abdullah Öcalan'ın Avukatlarıyla

GörüĢtürülmemesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 54 8.2.75- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan‟ın 2002-2012 Yılları Arasındaki Hükümlü-Tutuklu

Sayıları, Öğrenci Tutuklular, Kapatılan Cezaevleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 54 8.2.76- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut‟un Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine GeçiĢ

Yapan Öğretmenler Hakkındaki Soru Önergesi ... 55 8.2.77- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar‟ın Bülent Arınç'a Suikast GiriĢimi Ġddiasına ĠliĢkin

Davanın Geldiği Süreç Hakkındaki Soru Önergesi ... 55

(13)

13/58 8.2.78- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın Tekirdağ F Tipi Cezaevinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Yasakladığı Gıda Maddelerinin Mahkûmlara Verildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 55 8.2.79- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna‟nın Siirt E Tipi Kapalı Cezaevindeki Bir Hükümlünün

Ġntihar Etmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 55 8.2.80- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Hâkim ve Savcılara Yönelik Ġndirimli Silah

Kampanyası Hakkındaki Soru Önergesi ... 55 8.2.81- Iğdır Milletvekili Sinan Ogan‟ın 2010 yılında KPSS'de Meydana Gelen Kopya Olayı

SoruĢturmasının Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 55 8.2.82- Ġstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder‟in 3. Yargı Paketi Hakkındaki Soru Önergesi ... 55 8.2.83- Ġstanbul Milletvekili ġafak Pavey‟in Selden Zarar Gören Çerkezköy Adliye Binası

Hakkındaki Soru Önergesi ... 56 8.2.84- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Van F Tipi Cezaevinde Bulunan Hükümlü ve

Tutukluların Suç Türleri, Ölüm Nedenleri, Kötü Muamele-ĠĢkence, Açlık Grevlerine ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 56 8.2.85- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin

Engellenmesi Kapsamında GerçekleĢtirilen ÇalıĢmalara ve Aile Ġçi ġiddet Vakalarına ĠliĢkin Önlemlerin Alınıp Alınmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 56 8.2.86- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça‟nın Bir KiĢinin Birden Fazla Siyasi Partiye Üye

Olması Hakkındaki Soru Önergesi ... 56 8.2.87- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Ġmralı F Tipi Cezaevinde Bulunan Hükümlü ve

Tutukluların Suç Türleri, Ölüm Nedenleri, Kötü Muamele-ĠĢkence, Açlık Grevlerine ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 56 8.2.88- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevinde Bulunan Hükümlü

ve Tutukluların Suç Türleri, Ölüm Nedenleri, Kötü Muamele-ĠĢkence, Açlık Grevlerine ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 56 8.2.89- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Niğde Ġlinde 2005-2012 Yılları Arasında Evlenen-

BoĢanan Çiftlerin Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 57 8.2.90- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Niğde ilinde 2005-2012 Yılları Arasında Evlenen-

BoĢanan Çiftlerin Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 57 8.2.91- Ġzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu‟nun Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Hakları

ve Diğer Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 57 8.2.92- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça‟nın Teknik Takip ve Dinleme Yapılan, Gözaltına

Alınan ve SoruĢturma Geçiren Belediye BaĢkanları ve Bunların Partilere Göre Dağılımı Hakkındaki Soru Önergesi ... 57 8.2.93- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010 Yılında KPSS'de Meydana Gelen

Kopya Olayı SoruĢturmasının Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 57 8.2.94- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan‟ın Mahkemelerde Anadilde Savunma Yapılmasına

Ġzin Verilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 57 8.2.95- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın Elektronik Ġzleme Sistemi Ġhalesi Hakkındaki Soru

Önergesi ... 57 8.2.96- Ağrı Milletvekili Halil AKSOY‟un Güvenlik Güçlerine Teslim Olup, Yer Gösterme

Sırasında Mayın Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Orhan Yakar'ın Cesedinin Akıbeti Hakkında Soru Önergesi ... 58 8.2.97- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan‟ın Artvin‟deki Kamu Kurumlarında Ġhale Alan

Firmaların Hak EdiĢ Ödemelerinin Gecikmeleri Hakkında Soru Önergesi ... 58 8.2.3- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın 4. Yargı Paketi Hakkında Soru Önergesi ... 58 9- GENEL KURUL SORULARI ... 58 10- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA

GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ ... 58

(14)

14 / 58

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/06/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2013-31/05/2013)

1- MEVZUAT

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR

Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe giren kanun bulunmamaktadır.

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname bulunmamaktadır.

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER

Mayıs ayı içerisinde yayımlanan tüzük bulunmamaktadır.

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER

Mayıs ayı içerisinde yayımlanan yönetmelik bulunmamaktadır.

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.1.1- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Devlet sırlarının ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının yapılması, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluĢturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına hangi hâllerde gönderileceği ve yükümlülüklere iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesine iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 24/11/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.1.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Tasarıyla, elektronik ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine iliĢkin esas ve usûllerin düzenlenmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi: 26/07/2010) (TBMM:

27/12/2011) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

(15)

15 / 58 2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI 2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticarî iĢletme ve Ģirketler, bankalar, sigorta Ģirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumları ile bunlarla ticarî iliĢkide bulunan müĢterilerin, ticarî sır, banka sırrı ve müĢteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, kullanılması ve korunmasına iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 12/07/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 01/02/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi:

21/10/2011)

2.2.2- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler doğrultusunda, infaz sisteminin temelini oluĢturan ceza infaz kurumları ve tutukevleri hizmetlerinin çağdaĢ bir anlayıĢ içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın günün Ģartlarına uygun hale getirilmesi çalıĢmaları kapsamında, ceza infaz kurumları dıĢ güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devrine iliĢkin hükümler getirilmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi:

14/12/2007-23/09/2011) (TBMM: 06/05/2008)

2.2.3- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Yargıtayın denetim fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla, dairelerin aynı dava hakkında birbirinin aksine iki kesin bozma kararı vermesi durumunda üçüncü incelemenin Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılmasına iliĢkin yeni bir mekanizma getirilmiĢtir. Hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalarda ihtisaslaĢmanın sağlanması amacıyla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna iĢ dağılımı yapma imkânı tanınmaktadır. Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının uyuĢmazlıkları alternatif yöntemlerle çözmelerindeki baĢarılarının, terfi ve yükselmelerinde değerlendirmeye alınma esası getirilmektedir. (Sevk Tarihi:25/02/201) (TBMM: 07/03/2013)

2.2.4- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim mevzuatının tekleĢtirilmesi ve Ġstanbul Tahkim Merkezi kurulması amaçlanmaktadır. (Sevk

Tarihi: 01/03/2011) (İşlemin Devamı Talep Tarihi: 15/09/2011) (TBMM: 25/03/2013)

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

3.1.1- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile kiĢisel nitelikteki verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla idarî bir yapının oluĢturulması ile bireylerin Ģahsiyet haklarının himayesine iliĢkin düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 02/06/2004) (Yenileme Tarihi: 28/07/2006-03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.2- UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanununun Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde UyuĢmazlık Mahkemelerinin daha hızlı ve verimli çalıĢması amaçlanmaktadır.

(16)

16 / 58 3.1.3- Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Önerisi Ġçeren Taslak

Tasarıyla; Türkiye ve dünyadaki değiĢme ve geliĢmeleri izleyerek, anayasa hukuku ve insan hak ve özgürlükleriyle ilgili konularda bilimsel araĢtırmalar yapmak, yaptırmak, bu araĢtırmalar ıĢığında, eğitim çalıĢmaları yürütmek veya yapılan eğitim çalıĢmalarına destek olmak, Anayasa Mahkemesinin daha etkin ve verimli Ģekilde hizmet vermesi için her türlü desteği sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amaçlanmaktadır.

3.1.4- Yargı Hizmetleri ile Ġlgili Olarak Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Tasarıyla; 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen ancak esas itibarıyla Anayasaya aykırı olmayan yargı hizmetlerine iliĢkin hükümlerinin, uygulamada herhangi bir hukuki boĢluğa ve tereddüde yer vermemek amacıyla, yeniden kanun olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen tüzük taslağı bulunmamaktadır.

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

4- GÖRÜġE SUNULAN

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde görüĢe sunulan kanun taslağı bulunmamaktadır.

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde görüĢe sunulan tüzük taslağı bulunmamaktadır.

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde görüĢe sunulan yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde Genel Müdürlüğümüzce üzerinde çalıĢılan kanun tasarısı taslağı bulunmamaktadır.

5.2- DĠĞER KURUMLARDAN GELEN - GĠDEN KANUN TASARI TASLAKLARI

5.2.1- Kozmetik Kanunu Tasarısı Taslağı

Sağlık Bakanlığından (Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) gelen “Kozmetik Kanunu Tasarısı” taslağı hakkında çalıĢmalar devam etmektedir.

5.2.2- Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanıma Kanunu ve Türk Medeni Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) gelen

“Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanıma Kanunu ve Türk Medeni Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” taslağı hakkında görüĢ bildirilmiĢtir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :