AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/ /08/2012)

Tam metin

(1)

1/12

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/09/2012

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- MEVZUAT ... 4

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR ... 4

1.1.1 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu... 4

1.1.2- 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ... 4

2.1.1- Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 4

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ... 5

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER ... 5

1.3.1 Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ... 5

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER ... 5

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 5

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 5

2.1.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ... 5

2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 5

2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ... 5

2.2.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 5

2.2.3- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 6

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN ... 6

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 6

3.1.1- Ġstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı ... 6

3.1.2- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ... 6

3.1.3- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ... 6

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 6

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 6

4- GÖRÜġE SUNULAN ... 6

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 6

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 6

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 6

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN ... 6

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI ... 6

(2)

2/12

5.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 7

5.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 7

6- ÇALIġMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR ... 7

7- DĠĞER FAALĠYETLER ... 7

7.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 7

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 7

7.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 7

7.3.1- Hafta Tatili Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı . 7 7.3.1- Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ... 7

7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 7

7.5- ULUSLARARASI ÇALIġMALAR ... 7

7.6- ĠġLEM YAPILAN DĠLEKÇELER ... 7

7.7- ĠġLEM YAPILAN BĠLGĠ EDĠNME TALEPLERĠ ... 7

8- SORU ÖNERGELERĠ ... 8

8.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN ... 8

8.1.1- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Bir Televizyon Kanalında Yayınlanan Dizi Hakkında ... 8

8.1.2- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Evli Kadınların Sadece Kendi Soyadlarını Kullanabilmeleri Hakkında ... 8

8.1.3- Ġstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın Mehmet Ağar’ın Mahkumiyet Kararının KesinleĢmesi ve Yenipazar Cezaevinde Yapılan ÇalıĢmalar Hakkında ... 8

8.1.4- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin 12 Eylül 1980 Döneminde Çıktığı Halde Halen Yürürlükte Bulunan Yasalar Hakkında... 8

8.1.5- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda Hizmetlerde TaĢeronlaĢmaya ve TaĢeron Firma ÇalıĢanlarının Sorunları Hakkında ... 8

8.1.6- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Denetimli Serbestlik KoĢullarının Uygulanmasında Farklılıklarla KarĢılaĢıldığı Ġddialar Hakkında ... 8

8.1.7- Ġzmir Milletvekili Hülya Güven’in Hsyk Tarafından Düzenlenen “Yargıda Durum Analizi Toplantıları” Sonucunda Hazırlanan Bir Raporun Sonuçları Hakkında ... 9

8.1.8- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Cumhuriyet Savcılarınca Hazırlanan Ġddianamelerin Nitelikleri ve Ġade Edilen Ġddianame Sayıları Hakkında ... 9

8.1.9- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Yargıya Güven Duyulmadığı Ġddia Edilen Anket Sonuçları Hakkında ... 9

8.1.10- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Pay Sahiplerinin ġirketlerinden Borçlanamamaları Hakkında ... 9

8.1.11- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan Ttk’da Ticari Defterlerin Noter Tasdikleri ve AçılıĢ Tasdiklerinin BaĢlangıç ve Son Onay Tarihleri ile Ġlgili Hüküm Bulunmaması Hakkında ... 9

8.1.12- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Yakınlarla, Akrabalarla ve Hısımlarla Ticaret Yapmanın Yasaklanması Hakkında ... 9

8.1.13- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’da ĠĢlemlerin Deftere Yazım Süreleri ile Ġlgili Hüküm Bulunmaması Hakkında ... 9

8.1.14- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Denetim Elemanlarına Bilgi ve Belge Ġbraz Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında ... 10

8.1.15- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’da Haksız Rekabetle Ġlgili Düzenlenen Hapis ve Para Cezaları Hakkında ... 10

8.1.16- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’da Haksız Rekabetle Ġlgili Düzenlenen Hapis ve Para Cezaları Hakkında ... 10

(3)

3/12 8.1.17- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’nın Bir KiĢiyle Anonim ġirket Kurulabileceği Yönündeki Maddesi Hakkında ... 10 8.1.18- bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Her Türlü Belgede Yer Alması Zorunlu Bilgiler Hakkında ... 10 8.1.19- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Hazırlanması Gereken Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler Hakkında ... 10 8.1.20- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Ticari Sır Niteliğindeki Bilgilerin Yayınlanması Uygulamasının DeğiĢtirilmesi Hakkında... 10 8.1.21- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Maddelerarası ÇeliĢkilerin ve Bazı Ġfade YanlıĢlıklarının Düzeltilmesi Hakkında ... 11 8.1.22- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Kobi’lerin Denetimi Hakkında ... 11 8.1.23- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün 28 ġubat Sürecinde Genelkurmay Karargâhında Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Katıldığı Brifing Hakkında ... 11 8.1.24- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Mersin Cezaevinde Siyasi Tutuklulara ġiddet Uygulandığı Ġddiaları Hakkında ... 11 8.1.25- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2002-2012 Yılları Arasında Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatında ÇalıĢan Kadrolu ve SözleĢmeli Personel Sayısı Hakkında ... 11 8.1.26- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Çek Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Sonrası Çek Kullanımı ve KarĢılıksız Çek Kullanımının Artması Hakkında ... 11 8.1.27- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Mehmet Ağar’ın Mahkûmiyet Kararının KesinleĢmesi ve Yenipazar Cezaevinde Yapılan ÇalıĢmalar Hakkında ... 11 8.1.28- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un Akp Genel BaĢkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’nin BDP’li Belediye Yöneticileri Hakkındaki Söylemleri ve Adil Yargılamayı Etkilemeye TeĢebbüs Ettiği Ġddiası Hakkında ... 12 8.2- BAġBAKANLIĞA YÖNELTĠLĠP BAKANLIĞIMIZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE

CEVAPLANDIRILAN ... 12 8.2.1- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Müebbet Hapis Cezası Alan Yasin Demir’in Sağlık Sorunları Hakkında ... 12 8.3- DĠĞER BAKANLIKLARDAN GELEN ... 12 9- GENEL KURUL SORULARI ... 12 10- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA

GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ ... 12

(4)

4 / 12

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/09/2012

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012 – 31/08/2012)

1- MEVZUAT

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR

1.1.1 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Kanunla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesine imkân tanımak, bir kısım uyuĢmazlıkların çekiĢmeli yargı Ģeklinde mahkemelere intikali yerine nizasız kaza, sulh, uzlaĢma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak ve karĢılaĢtırmalı hukuktaki geliĢmeleri hukuk usulü yargılamasına yansıtmak amacına yönelik hükümler getirilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 14/05/2008) (TBMM: 03/06/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011) (Kabul Tarihi: 07/06/2012) (Resmi Gazete 22/06/2012-28331)

1.1.2- 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

Kanunla; gerçek ve tüzel kiĢilerin idarenin iĢleyiĢi ile ilgili Ģikâyetlerini, idarenin her türlü eylem ve iĢlemleri ile tutum ve davranıĢlarını; adalet anlayıĢı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araĢtırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuĢtur. (Başbakanlığa Sevk Tarihi:

22/11/2010-15/05/2012) (TBMM: 05/01/2011-17/05/2012) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Kabul Tarihi:

14/06/2012) (Resmi Gazete 29/06/2012-28338)

2.1.1- Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Kanunla; Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmüne yer verilmiĢ, Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢmenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da herkesin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının “makul süre içinde” görülmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiĢtir.

Son yıllarda yargının iĢ yükünün aĢırı Ģekilde ağırlaĢması ve yargılama sürecinin yavaĢ iĢlemesi, Anayasamızın ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin kabul ettiği makul sürede yargılanma hakkı ve devletin makul sürede yargılama yükümlülüğünün gereğinin yerine getirilmesini önemli derecede engellemektedir. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin ihlâli nedeniyle Türkiye’nin tazminat ödemek zorunda kaldığı fiillerin önemli bir kısmının da makul sürede yargılama ilkesinin ihlâliyle ilgili olduğu düĢünüldüğünde, makul sürede yargılama yükümlülüğünün önemi daha da artmaktadır.

(5)

5 / 12 Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bugüne kadar yapılan düzenlemelerin devamı niteliğinde olan bu Tasarı, icra-iflas, ceza ve idarî yargı mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıĢtır. (Sevk Tarihi: 16/01/2012) (TBMM: 30/01/2012) (Kabul Tarihi: 02/07/2012) (Resmi Gazete 05/07/2012-28344)

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Ağustos ayı içinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname bulunmamaktadır.

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER

1.3.1 Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

Tüzükle; 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına iliĢkin usûl ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve 28/12/2011 tarihinde yürürlüğe konulması amacıyla BaĢbakanlığa sevk edilen “Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” in Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, Kanuna eklenen Geçici 1 inci madde gereğince Tebligat Tüzüğü hükümleri geçersiz olacağından Tebligat Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıĢtır. (Sevk Tarihi 08/05/2012) (Resmi Gazete 07/08/2012-28377)

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER

Ağustos ayı içinde yayımlanan yönetmelik bulunmamaktadır.

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI 2.1.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Devlet sırlarının ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının yapılması, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluĢturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına hangi hâllerde gönderileceği ve yükümlülüklere iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesine iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 24/11/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI 2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticarî iĢletme ve Ģirketler, bankalar, sigorta Ģirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumları ile bunlarla ticarî iliĢkide bulunan müĢterilerin, ticarî sır, banka sırrı ve müĢteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, kullanılması ve korunmasına iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 12/07/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 01/02/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi:

21/10/2011)

2.2.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Tasarıyla, elektronik ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine iliĢkin esas ve usûllerin düzenlenmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi: 26/07/2010) (TBMM:

27/12/2011) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

(6)

6 / 12 2.2.3- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Terörizmin finansmanı suçunun uluslararası belgelere uyumlu hale getirilmesi ve konuyla ilgili BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının Ülkemizde uygulanması bakımından yasal bir mekanizma kurulması öngörülmektedir. (Sevk Tarihi:

09/06/2010 – 20/12/2010 – 07/09/2011) (TBMM: 01/02/2011-21/10/2011)

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

3.1.1- Ġstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağı ile tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim mevzuatının tekleĢtirilmesi ve Ġstanbul Tahkim Merkezi kurulması amaçlanmaktadır. (Sevk Tarihi: 01/03/2011) (İşlemin Devamı Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.2- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile kiĢisel nitelikteki verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla idarî bir yapının oluĢturulması ile bireylerin Ģahsiyet haklarının himayesine iliĢkin düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 02/06/2004) (Yenileme Tarihi: 28/07/2006-03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.3- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler doğrultusunda, infaz sisteminin temelini oluĢturan ceza infaz kurumları ve tutukevleri hizmetlerinin çağdaĢ bir anlayıĢ içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın günün Ģartlarına uygun hale getirilmesi çalıĢmaları kapsamında, ceza infaz kurumları dıĢ güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devrine iliĢkin hükümler getirilmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi:

14/12/2007-23/09/2011) (TBMM: 06/05/2008)

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen tüzük taslağı bulunmamaktadır.

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

4- GÖRÜġE SUNULAN

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde görüĢe sunulan kanun taslağı bulunmamaktadır.

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde görüĢe sunulan tüzük taslağı bulunmamaktadır.

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde görüĢe sunulan yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde üzerinde çalıĢılan kanun tasarısı taslağı bulunmamaktadır.

(7)

7 / 12 5.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde üzerinde çalıĢılan tüzük taslağı bulunmamaktadır.

5.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Ağustos ayı içinde üzerinde çalıĢılan yönetmelik taslağı bulunmamaktadır

6- ÇALIġMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR

Ağustos ayı içinde çalıĢma yapılması plânlanan konular bulunmamaktadır.

7- DĠĞER FAALĠYETLER

7.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR

Ağustos ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan toplantı bulunmamaktadır.

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR

Ağustos ayı içinde Genel Müdürlüğümüzde yapılan toplantı bulunmamaktadır.

7.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR

7.3.1- Hafta Tatili Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Kalkınma Bakanlığı Koordinatörlüğünde 13/08/2012 tarihinde yapılan, 10. Kalkınma Planı Özel Ġhtisas Komisyonu ÇalıĢmalarına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Ahmet Akbaba katılmıĢtır.

7.3.1- Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi

Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 02/08/2012 tarihinde yapılan

“Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi” toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Adem Çelik katılmıĢtır.

7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR

Ağustos ayı içinde yurtdıĢında yapılan toplantı bulunmamaktadır.

7.5- ULUSLARARASI ÇALIġMALAR

Ağustos ayı içinde yapılan uluslararası çalıĢma bulunmamaktadır.

7.6- ĠġLEM YAPILAN DĠLEKÇELER

Genel Müdürlüğümüze 01/08/2012 – 31/08/2012 tarihleri arasında vatandaĢların Bakanlığımızla ilgili bazı konularda bilgi verilmesi ve kanun değiĢikliği yapılması talebini içeren dilekçeleri ile 246 adet baĢvuru yapılmıĢ olup, 130 tanesine cevap verilmiĢ bir kısım dilekçelere ise 3071 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri gereğince iletiĢim adreslerinin ve imzalarının yeterli olmaması nedeniyle iĢlem yapılamamıĢ, ayrıca daha önceden cevap verilen dilekçeler mükerrer ve aynı mahiyette olması sebebiyle dosyasına kaldırılmıĢtır.

7.7- ĠġLEM YAPILAN BĠLGĠ EDĠNME TALEPLERĠ

Genel Müdürlüğümüze 01/08/2012 – 31/08/2012 tarihleri arasında vatandaĢlar tarafından Bakanlığımızla ilgili bazı konularda bilgi verilmesi ve kanun değiĢikliği yapılması

(8)

8 / 12 talebini içeren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 40 adet baĢvuru yapılmıĢ olup, 38 adet dilekçeye cevap verilmiĢtir.

8- SORU ÖNERGELERĠ

8.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN

8.1.1- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Bir Televizyon Kanalında Yayınlanan Dizi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 29/03/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in bir televizyon kanalında yayınlanan dizi hakkındaki 7/5187 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.2- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Evli Kadınların Sadece Kendi Soyadlarını Kullanabilmeleri Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın evli kadınların sadece kendi soyadlarını kullanabilmeleri hakkındaki 7/7300 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.3- Ġstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın Mehmet Ağar’ın Mahkumiyet Kararının KesinleĢmesi ve Yenipazar Cezaevinde Yapılan ÇalıĢmalar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın Mehmet Ağar’ın mahkumiyet kararının kesinleĢmesi ve Yenipazar Cezaevinde yapılan çalıĢmalar hakkındaki 7/6726 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.4- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin 12 Eylül 1980 Döneminde Çıktığı Halde Halen Yürürlükte Bulunan Yasalar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin 12 Eylül 1980 döneminde çıktığı halde halen yürürlükte bulunan yasalar hakkındaki 7/7357 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.5- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda Hizmetlerde TaĢeronlaĢmaya ve TaĢeron Firma ÇalıĢanlarının Sorunları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 14/03/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığa Bağlı Kurum Ve KuruluĢlarda Hizmetlerde TaĢeronlaĢmaya Ve TaĢeron Firma ÇalıĢanlarının Sorunları Hakkındaki 7/4684 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.6- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Denetimli Serbestlik KoĢullarının Uygulanmasında Farklılıklarla KarĢılaĢıldığı Ġddialar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 14/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Denetimli Serbestlik KoĢullarının Uygulanmasında Farklılıklarla KarĢılaĢıldığı Ġddialar Hakkındaki 7/6592 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

(9)

9 / 12 8.1.7- Ġzmir Milletvekili Hülya Güven’in Hsyk Tarafından Düzenlenen “Yargıda Durum Analizi Toplantıları” Sonucunda Hazırlanan Bir Raporun Sonuçları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili Hülya Güven’in Hsyk Tarafından Düzenlenen “Yargıda Durum Analizi Toplantıları” Sonucunda Hazırlanan Bir Raporun Sonuçları Hakkındaki 7/7298 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.8- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Cumhuriyet Savcılarınca Hazırlanan Ġddianamelerin Nitelikleri ve Ġade Edilen Ġddianame Sayıları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 20/06/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Cumhuriyet savcılarınca hazırlanan iddianamelerin nitelikleri ve iade edilen iddianame sayıları hakkındaki 7/8190 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.9- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Yargıya Güven Duyulmadığı Ġddia Edilen Anket Sonuçları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 30/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Yargıya Güven Duyulmadığı Ġddia Edilen Anket Sonuçları Hakkındaki 7/7438 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.10- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Pay Sahiplerinin ġirketlerinden Borçlanamamaları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Pay Sahiplerinin ġirketlerinden Borçlanamamaları Hakkındaki 7/5918 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.11- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan Ttk’da Ticari Defterlerin Noter Tasdikleri ve AçılıĢ Tasdiklerinin BaĢlangıç ve Son Onay Tarihleri ile Ġlgili Hüküm Bulunmaması Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’da ticari defterlerin noter tasdikleri ve açılıĢ tasdiklerinin baĢlangıç ve son onay tarihleri ile ilgili hüküm bulunmaması hakkındaki 7/5917 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.12- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Yakınlarla, Akrabalarla ve Hısımlarla Ticaret Yapmanın Yasaklanması Hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre yakınlarla, akrabalarla ve hısımlarla ticaret yapmanın yasaklanması hakkındaki 7/5908 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.13- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’da ĠĢlemlerin Deftere Yazım Süreleri ile Ġlgili Hüküm Bulunmaması Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’da iĢlemlerin deftere yazım süreleri ile ilgili hüküm bulunmaması hakkındaki 7/5916 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

(10)

10 / 12 8.1.14- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Denetim Elemanlarına Bilgi ve Belge Ġbraz Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan Ttk’ya Göre Denetim Elemanlarına Bilgi ve Belge Ġbraz Zorunluluğu Getirilmesi Hakkındaki 7/5915 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.15- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’da Haksız Rekabetle Ġlgili Düzenlenen Hapis ve Para Cezaları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’da haksız rekabetle ilgili düzenlenen hapis ve para cezaları hakkındaki 7/5920 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.16- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’da Haksız Rekabetle Ġlgili Düzenlenen Hapis ve Para Cezaları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’da haksız rekabetle ilgili düzenlenen hapis ve para cezaları hakkındaki 7/5919 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.17- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’nın Bir KiĢiyle Anonim ġirket Kurulabileceği Yönündeki Maddesi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan Ttk’nın Bir KiĢiyle Anonim ġirket Kurulabileceği Yönündeki Maddesi Hakkındaki 7/5909 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.18- bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Her Türlü Belgede Yer Alması Zorunlu Bilgiler Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre her türlü belgede yer alması zorunlu bilgiler hakkındaki 7/5910 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.19- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Hazırlanması Gereken Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre hazırlanması gereken tüzük, yönetmelik ve tebliğler hakkındaki 7/5911 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.20- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Ticari Sır Niteliğindeki Bilgilerin Yayınlanması Uygulamasının DeğiĢtirilmesi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre ticari sır niteliğindeki bilgilerin yayınlanması uygulamasının değiĢtirilmesi hakkındaki 7/5912 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

(11)

11 / 12 8.1.21- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Maddelerarası ÇeliĢkilerin ve Bazı Ġfade YanlıĢlıklarının Düzeltilmesi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan Ttk’ya Göre Maddelerarası ÇeliĢkilerin Ve Bazı Ġfade YanlıĢlıklarının Düzeltilmesi Hakkındaki 7/5913 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.22- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in Yürürlüğe Girecek Olan TTK’ya Göre Kobi’lerin Denetimi Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/04/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Hasan Ören’in yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre KOBĠ’lerin denetimi hakkındaki 7/5914 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.23- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün 28 ġubat Sürecinde Genelkurmay Karargâhında Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Katıldığı Brifing Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 03/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün 28 ġubat Sürecinde Genelkurmay Karargahında Hâkim Ve Cumhuriyet Savcılarının Katıldığı Brifing Hakkındaki 7/6498 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.24- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Mersin Cezaevinde Siyasi Tutuklulara ġiddet Uygulandığı Ġddiaları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 03/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Mersin Cezaevinde Siyasi Tutuklulara ġiddet Uygulandığı Ġddiaları Hakkındaki 7/7714 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.25- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2002-2012 Yılları Arasında Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatında ÇalıĢan Kadrolu ve SözleĢmeli Personel Sayısı Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2002-2012 yılları arasında Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatında çalıĢan kadrolu ve sözleĢmeli personel sayısı hakkındaki 7/6721 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.26- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Çek Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Sonrası Çek Kullanımı ve KarĢılıksız Çek Kullanımının Artması Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 20/06/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Çek Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Sonrası Çek Kullanımı Ve KarĢılıksız Çek Kullanımının Artması Hakkındaki 7/8056 Esas Nolu soru önergesine 03/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.1.27- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Mehmet Ağar’ın Mahkûmiyet Kararının KesinleĢmesi ve Yenipazar Cezaevinde Yapılan ÇalıĢmalar Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 16/05/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Mehmet Ağar’ın mahkumiyet kararının kesinleĢmesi ve Yenipazar Cezaevinde yapılan çalıĢmalar hakkındaki 7/6724 Esas Nolu soru önergesine 06/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

(12)

12 / 12 8.1.28- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un Akp Genel BaĢkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’nin BDP’li Belediye Yöneticileri Hakkındaki Söylemleri ve Adil Yargılamayı Etkilemeye TeĢebbüs Ettiği Ġddiası Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 20/06/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Hakkari Milletvekili Adil Kurt’un Akp Genel BaĢkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’nin Bdp’li Belediye Yöneticileri Hakkındaki Söylemleri Ve Adil Yargılamayı Etkilemeye TeĢebbüs Ettiği Ġddiası Hakkındaki 7/8318 Esas Nolu soru önergesine 06/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.2- BAġBAKANLIĞA YÖNELTĠLĠP BAKANLIĞIMIZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILAN

8.2.1- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Müebbet Hapis Cezası Alan Yasin Demir’in Sağlık Sorunları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilip, Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 06/06/2012 tarihinde müebbet hapis cezası alan Yasin Demir’in sağlık sorunları hakkındaki 7/7420 Esas Nolu soru önergesine 02/08/2012 tarihinde cevap verilmiĢtir.

8.3- DĠĞER BAKANLIKLARDAN GELEN

Ağustos ayında diğer Bakanlıklardan gelen soru önergesi bulunmamaktadır.

9- GENEL KURUL SORULARI

Ağustos ayı içinde genel kurul çalıĢmaları sırasında Bakanlığımıza yöneltilen ve cevaplandırılan soru bulunmamaktadır.

10- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ

ÇALIġMA GRUPLARI

TOPLANTI TARĠHLERĠ GÜN SAYISI TOPLANTI YERĠ

- - -

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :
Outline : SORU ÖNERGELERĠ