• Sonuç bulunamadı

KAMUSAL ALAN VE KENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KAMUSAL ALAN VE KENT"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

8. Hafta

KAMUSAL ALAN VE KENT

(2)

Ortaçağ Erken Dönem (5- 10.yy)

Karanlık çağ

Nüfusun azalması

Pax Romana ortadan kalkıyor

Üretim ve Ticaretin azalması

Okuma yazma oranı düşüyor

(3)

Yükseliş Dönemi (11.-13.yy)

Nüfus artıyor

İlk Üniversiteler Kuruluyor (Bologna, Paris, Oxford)

Kilise ikiye ayrılıyor (Batı-Katolik, Doğu Ortodoks)

Yunan ve Roma Metinleri yeniden

keşfedilmeye başlıyor (Yahudi ve İslam Kaynakları)

(4)

Geç Ortaçağ Dönemi (13.- 15.yy)

Büyük kıtlık

Kara ölüm – Veba

Nüfusun azalması

Matbaanın kullanılmaya başlanması

(5)

Merkezi örgütlenmenin dağılmasıyla tek örgütlü kurum olarak kilise kalıyor.

Böylece kilise hem siyasal hem toplumsal yaşamın merkezi oluyor.

Nüfuz azalıyor ve nüfusun büyük kısmı kentleri terkedip köylere yerleşiyor.

Kentler tamamen yok olmuyor ama kent hayatı canlılığını kaybediyor.

(6)

Ortaçağ kentleri genelde yüksek duvarlarla korunuyor Sokaklar dar ve dolambaçlı

Şehrin merkezinde genelde büyük bir meydan bulunuyor.

Burası Pazar yeri olarak da kullanılıyor.

Etrafında katedral, belediye binası, önemli kamu binaları bulunuyor.

(7)

Kentler

Kentler, ağırlıklı olarak liman, büyük yol kavşakları, akarsu, manastır, kilise ve kale etrafında, yani ticarete imkan veren

yerlerde

10. yy’dan itibaren ticaret artıyor ve kent yaşamında canlanma başlıyor.

(8)

Bologna: ilk üniversite

İlk üniversiteler MS 1000-1300 arasında kuruluyor

Università di Bologna 1088 Université de Paris 1150 Oxford University 1167

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu derste, öncelikle tarihsel süreç içinde kentsel mekanların düzenlenişi ve kullanılışı kamusal alan fikriyle karşılıklı ilişkisi içinde

Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma?.

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine

Türkiye’nin kentleşme sürecine nüfusun kentsel alanlardaki bi- rikim süreci ötesinde bakıldığında; kentleşmenin, ekonomi-poli- tik, toplum-mekan ilişkisi, ekolojik etki