TÜRK FİNANS SİSTEMİ VE KATILIM BANKACILIĞI

Tam metin

(1)

TÜRK FİNANS

SİSTEMİ VE KATILIM BANKACILIĞI

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Bankacılık Hizmetleri Koordinatörlüğü

Haziran 2021

(2)

Temel Makro Ekonomik Göstergeler - Gayrisafi Yurtiçi Hasıla - Milyon USD 2020

301.924 383.067 700.118 720.101 1.058.424 1.076.163 1.330.901 1.444.733 1.483.498 1.630.525 1.643.408 1.886.445 2.603.004 2.622.984 2.707.744

3.806.060

5.048.690

14.722.731

20.936.600

- 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

Kaynak: Dünya Bankası – G20 Ülkeleri baz alınarak hazırlanmıştır.

(3)

Temel Makro Ekonomik Göstergeler - Gayrisafi Yurtiçi Hasıla/Bankacılık Sektörü Aktifleri – Milyon USD 2005-2020

Kaynak: Dünya Bankası

506.000

720.101

302.045

826.498

- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri

Bankacılık sektörünün 2005 yılındaki toplam aktif büyüklüğü 302 Milyar USD seviyesinde iken aynı yılda gayrisafi yurtiçi hasıla 506 Milyar USD seviyesindedir.

Bankacılık sektörü aktiflerinin GSYH’ye oranı ise 60%

seviyesindedir. 2020 yıl sonu itibariyle

bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 826 Milyar USD olarak gerçekleşirken, gayrisafi yurtiçi hasıla 720 Milyar USD seviyesindedir.

Oran %115 olarak gerçekleşmiştir.

(4)

Temel Makro Ekonomik Göstergeler – Cari İşlemler Dengesi– (Milyon USD) 2005-2021 Ağustos

Kaynak: TCMB

Cari İşlemler Dengesi ödemeler dengesi hesapları içinde yer alan mal ve hizmet ticareti ile birincil ve ikincil gelir hesaplarını kapsamaktadır. Cari işlemler hesabında, gelirlerin giderleri aştığı, yani, farkın artı olduğu durum cari işlemler fazlası olarak adlandırılırken;

giderlerin gelirleri aştığı, yani, farkın eksi olduğu durum ise cari işlemler açığı olarak

adlandırılmaktadır. 2021 yılının ilk sekiz ayında cari işlemler açığı 13.9 Milyar USD

seviyesindedir.

-20.980

-31.168

-36.949

-39.425

-11.358

-44.616

-74.402

-47.963

-55.856

-38.851

-27.314 -27.038

-40.810

-21.744

5.315

-35.018

-13.992

-80.000 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(5)

Temel Makro Ekonomik Göstergeler – İhracat/İthalat– (Milyon USD) 2005-2021 Ağustos

Kaynak: TUİK

Toplam ihracatımız 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle 140.1 Milyar USDseviyesine ulaşmış geçen yılın aynı

dönemine göre %26’lık bir büyüme

kaydetmiştir. 2021 yılı Ağustos ayındaki ithalat rakamı ise 169.9 Milyar USDseviyesinde

gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı

%82,5’tir.

161.481 166.505

150.982 149.247 164.495 177.169 180.833

169.638

140.195

-260.823 -251.142

-213.619 -202.189

-238.715 -231.152

-210.345 -219.517

-169.975

-300.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ağustos

İhracat İthalat

(6)

Temel Makro Ekonomik Göstergeler – Enflasyon ve Faiz (%) 2005-2021 Eylül

Kaynak: TCMB

19,58

18,16

0 5 10 15 20 25

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Enflasyon Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları

*2021 Eylül enflasyonunda bir önceki yılın aynı ayından bu aya kadar olan yıllık değişim eklenmiştir.

(7)

Türk Bankacılık Sektörü – Haziran 2021

Kaynak: BDDK

Katılım Bankaları Mevduat Bankaları

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

Toplam Banka Sayısı 6 32 15

Bankacılık Sektörü

53

Toplam Şube Sayısı 1290 9803 63 11156

Toplam Personel Sayısı 17328 179201 5138 201667

(8)

Türk Bankacılık Sektörü – Sermaye Yeterlilik Rasyosu ve Takipteki Kredilerin Oranı (%) 2005-2021 Haziran

Kaynak: BDDK

*2021 Haziran rakamı kullanılmıştır.

23,73 21,90

18,94 17,99

20,62 18,97

16,55 17,86

15,28 16,28

15,57 15,57

16,85 17,30

18,40 18,74 17,75

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu (%)

4,72

3,74 3,48

3,68 5,27

3,66

2,70 2,86

2,75 2,85

3,09 3,24 2,95

3,87 5,36

4,08 3,66

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler (%)

(9)

Bankacılık Gruplarının Sektör İçerisindeki Payı Haziran 2021 (%)

Katılım Bankaları

7,49%

9,65%

6,35%

5,1%

11,5%

Mevduat Bankaları

85,73%

90,35%

85,65%

85,88%

87,99%

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

6,78%

- 8,00%

9,06%

0,55%

Toplam Aktler

Toplam Şube Sayısı Toplam Aktifler Toplam Toplanan Fonlar Toplam Kullandırılan Fonlar

Toplam Özkaynaklar

8,50% 88,97% 2,52%

Toplam Personel Sayısı

4,76% 95,24% -

Toplam ATM Sayısı

Haziran 2021

8,05%

4,45%

Haziran 2020

6,81%

8,87%

6,17%

4,60%

10,54%

Kaynak: BDDK

(10)

7,83% 7,95%

4,28% 5,14% 4,36%

20,53%

11,21%

Aktifler Toplanan Fonlar

Kullandırılan Fonlar

Takipteki Alacaklar

Özkaynaklar Net Kâr* Menkul Kıymetler Katılım Bankalarının Temel Bilanço Göstergelerinin 3 Aylık Değişimleri

Mart 2021 – Haziran 2021 Değişimi(%)

Kaynak: BDDK

(11)

Katılım Bankalarının Toplam Aktiflerinin Gelişimi (Milyon TL) Haziran 2021 (%)

504.310 2,4% 2,8%

3,3% 3,5%

4,0% 4,3% 4,6%

5,1% 5,5%

5,2% 5,1% 4,9% 4,9%

5,4%

6,3%

7,2% 7,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Haziran

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları Katılım Bankalarının Sektördeki Payı (%)2021

Kaynak: BDDK

(12)

Katılım Bankalarının Toplanan Fonlarının Gelişimi (Milyon TL) Haziran 2021 (%)

373.433 3,3% 3,6%

4,2% 4,2%

5,2% 5,4% 5,6% 6,2% 6,5% 6,2% 6,0%

5,6% 6,1% 6,7%

8,4%

9,3% 9,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Haziran

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları Katılım Bankalarının Sektördeki Payı (%)2021

Kaynak: BDDK

(13)

Katılım Bankalarının Toplanan Fonlarının Türler ve Vade Yapısına Göre Dağılımı Haziran 2021 (%)

118.138 ; 32%

182.802 ; 49%

72.493 ; 19%

Katılım Bankaları

TP YP

KIYMETLİ MADEN

1.603.115 ; 46%

1.664.055 ; 48%

228.844 ; 6%

Mevduat Bankaları

TP YP

KIYMETLİ MADEN

373.433 3.496.544

161.475; 43%

211.958; 57%

ÖZEL CARİ HESAP KATILMA HESABI

1.120.538 ; 32%

2.375.476 ; 68%

VADESİZ VADELİ

373.433 3.496.544

Katılım Bankalarının Toplanan Fonlarının Türlerine Göre Dağılımı Mevduat Bankalarının Toplanan Fonlarının Türlerine Göre Dağılımı

Kaynak: BDDK

(14)

Katılım Bankalarının Toplanan Fonlarının Türler ve Vade Yapısına Göre Dağılımı Haziran 2021 (%)

39%

52%

52%

47%

10%

1%

Katılım Bankaları

Mevduat Bankaları

Katılma Hesaplarının Para Türlerine Göre Dağılımı

TP YP KIYMETLİ MADEN

22,6%

32,6%

45,4%

49,7%

32,0%

17,7%

Katılım Bankaları

Mevduat Bankaları

Özel Cari Hesapların Para Türlerine Göre Dağılımı

TP YP KIYMETLİ MADEN

Kaynak: BDDK

(15)

Katılım Bankalarının Kullandırılan Fonlarının Gelişimi (Milyon TL) Haziran 2021 (%)

271.258 4,6% 4,6%

5,2% 4,9%

6,1% 6,0% 5,9% 6,2% 6,3%

5,5% 5,2%

4,8% 5,0% 5,1% 5,5%

6,5% 6,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Haziran 2021

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları Katılım Bankalarının Sektördeki Payı (%)

Kaynak: BDDK

(16)

Katılım Bankalarının Kullandırılan Fonlarının Müşteri Segmenti ve Türlerine Göre Dağılımı Haziran 2021 (%)

2%

25%

13%

88%

51%

56%

11%

24%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kalkınma ve Yatırım Mevduat Bankaları Katılım Bankaları

BİREYSEL KURUMSAL KOBİ

15%

68%

59%

85%

32%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kalkınma ve Yatırım Mevduat Bankaları Katılım Bankaları

TP YP

Kaynak: BDDK

(17)

Katılım Bankalarının Özkaynakalarının Gelişimi (Milyon TL) Haziran 2021 (%)

32.000 1,7%

2,6%

3,1%

4,3% 4,0% 4,1% 4,3%

4,1%

4,6%

4,2% 4,1%

3,8% 3,8% 4,0%

4,4% 4,6%

5,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Haziran 2021

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları Katılım Bankalarının Sektördeki Payı (%)

Kaynak: BDDK

(18)

Katılım Bankalarının Şube, Personel ve ATM Sayılarının Sektöre Oranı Haziran 2021 (%)

61 ; 1% 1.280 ; 11%

9.825 ; 88%

Toplam Şube Sayısı

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları

5.098 ; 3% 17.181 ; 8%

179.775 ; 89%

Toplam Personel Sayısı

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları

- ; 0%

2.320 ; 5%

46.402 ; 95%

Toplam ATM Sayısı

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları

11.166 202.054 48.722

Kaynak: BDDK

(19)

Katılım Bankalarının Kira Sertifikası İstatistikleri Eylül 2021

Kaynak: TKBB

- 520 870 2.574 3.359 7.208

20.538 40.484

54.142 74.982

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eylül

2010 - 2021 Eylül

Toplam Kira Sertifikası İşlem Hacmi

204.6 Milyar ₺

Toplam Kira Sertifikası İhraçlarının Yıllara Göre Gelişimi (Milyon TL) Toplam Kira Sertifikası İhraçlarının Bankalara Göre Ayrımı (Milyon TL)

(20)

TEŞEKKÜRLER

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :