• Sonuç bulunamadı

D) Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin birbirine dönüşmediğine

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "D) Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin birbirine dönüşmediğine"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İnteraktif Eğitim

www.testimiz.com 1. Yaprakların ve meyvelerin dalından düşmesi,

eşyaların yukarı taşınması, lunaparklardaki döner salıncakların hareketi ve yayın sıkışması gibi olaylar hangi dönüşüme örnektir?

A) Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüştüğüne.

B) Potansiyel enerjinin ve esnek enerjiye dönüştüğüne.

C) Kinetik enerjinin ve ısı enerjisine dönüştüğüne.

D) Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin birbirine dönüşmediğine.

2. Yerden düşey doğrultuda yukarı doğru atılan topun yaptığı hareket ile ilgili aşağıda

verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Topun hareketi sırasında potansiyel ve kinetik enerji dönüşümleri gerçekleşir.

B) Top yükselirken sürati azalacağından kinetik enerjisi azalır. Ancak yüksekliği arttığı için potansiyel enerjisi artar.

C) Top yere doğru düşerken topun yüksekliği azaldığından potansiyel enerjisi artar.

Fakat sürati arttığı için kinetik enerjisi azalır.

D) Topun hareketi boyunca enerji kaybı olmaz. Sadece enerji bir türden başka bir türe dönüşür.

3. Sarkaçlı saat ve salıncak, salınım hareketi yapar. Salınım hareketi sırasında aşağıdaki dönüşümlerden hangisi görülmez?

A) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.

B) Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür.

C) Salınımın en üst noktasında potansiyel enerji görülürken en alt noktasında kinetik enerji artışı olur.

D) Potansiyel enerji kinetik enerjiye, kinetik enerji ısı enerjisine dönüşür.

4. Sallanan bir salıncakta kinetik enerjinin en fazla olduğu nokta hangisidir?

A) Salıncağın en aşağıda ve ortada olduğu nokta.

B) Salıncağın en yüksek konuma çıktığı nokta.

C) Salıncağın en yükseğe çıkarkenki durumu.

D) Salıncağın en yüksekten dönüşü geçtiği zamanı.

5. Elimize bir yay alıp ok attığımızda aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi görülmez?

A) Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür.

B) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.

C) Esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.

D) Potansiyel enerji esnek kinetik enerji ile kinetik enerjiye dönüşür.

6. Enerji, yoktan var olmaz; var olan enerji de yok olmaz. Ancak bir türden başka bir türe dönüşür. Buna ne denir?

A) Enerjinin salınımı kanunu denir.

B) Enerjinin korunumu kanunu denir.

C) Enerjinin değişimi kanunu denir.

D) Enerjinin dönüşümü kanunu denir.

7. Gerilmeyle yayda biriken esneklik potansiyel enerjisi, yayın bırakılması ile oku harekete geçirmesiyle hangi enerji açığa çıkar?

A) Potansiyel enerji B) Esnek kinetik enerji C) Esnek potansiyel enerji D) Kinetik enerji

8. Tramplenden atlayan sporcuda hangi enerji dönüşümü görülmez?

A) Esneklik potansiyel enerji - Kinetik enerji B) Kinetik enerji - Potansiyel enerji

C) Potansiyel enerji - Kinetik enerji

D) Çekim potansiyel enerji - Esneklik potansiyel enerji

9. Havaya atılan bir cismin yere düşmesini etkileyen enerji hangisidir?

A) Potansiyel enerji B) Kinetik enerji

C) Çekim potansiyel enerji D) Esnek potansiyel enerji

10. Aşağıdakilerden hangisi havaya atılan topu etkileyen enerjilerden birisi değildir?

A) Potansiyel enerji B) Kinetik enerji

C) Çekim potansiyel enerji D) Esnek potansiyel enerji Kinetik ve Potansiyel Enerji Dönüşümleri Testi

Referanslar

Benzer Belgeler

Ağırlığı W olan cisim h yüksekliğinden ilk hızsız serbest bırakılıyor, kıyas düzlemine göre bu cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu bir potansiyel

The multiple alignment of amino acid sequence of the xylanase enzymes of different species of Bacillus with the amino acid sequence isolated from Bacillus and used for cloning

Parçacık üzerine etki eden kuvvetleri belirlemenin zor olduğu durumlarda, problem iş ve enerji kavramları kullanılarak daha kolay

Bilindi¼ gi üzere herhangi bir dinamik sistemin i¸ sleyi¸ sinde ço¼ gunlukla bir çe¸ sit sürtünmeden dolay¬ enerji kayb¬ olur. Bununla beraber, belli durumlarda bu kay¬p o

Bunlar kimyasal enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi şeklinde sıralanabilir. Kinetik ve potansiyel enerji, mekanik enerji olarak

H Kuvvet gidilen yönle geniş açı yapıyorsa, yani kuvvetin izdüşümü ters yönde ise, yapılan iş negatif olur.H. [a, b] yolu, N sayıda küçük ∆x

Bir parçacık üzerine etkiyen kuvvet değişken ise sabit ivme denklemlerini burada

Başka bir örnek olarak iki elektronlu sistemin enerjisi herbir elektronun kinetik enerjilerinin toplamı şeklindedir...

Gerçekten de, çoğalma katsayısının çekirdek bileşime bağlı olduğu gibi, reaktöre giren yakıt sıcaklığı veya soğutucu yoğunluğu dağılımı gibi doğrudan kontrol

Elde edilen reaktivite denkleminin grafiği çizilirse reaktivitenin alacağı spesifik değerlere karşılık 7 ayrı çözüm elde edilir..

From this theorem, we see that the speed of a particle increases if the net work done on it is positive because the final kinetic energy is greater than the initial

When the block is released from rest, the spring snaps back to its original length and the stored elastic potential energy is transformed into ki- netic energy of the block

Kütle çekim potansiyel enerjisi: Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisme etki eden kütle çekim kuvveti cisim üzerinde iş yapar ve cismin kinetik enerjisi

• Sıfır potansiyel noktası seçiniz (gravitasyonel veya yaya sistemi için). Sisteme birden fazla kuvvet etkiyorsa her kuvvetin etkisini içeren

Bir cismin üzerine etkiyen F g =mg kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü ile cismin yüksekliğinin çarpımına kütle çekimi (yerçekimi) potansiyel enerjisi denir ve U g

Cisimler aynı ipe bağlı olduklarından hızları ve aldıkları yollar eşit olur. L cismi yere değdiğinde K cismi sahip olduğu hızla sürtünme kuvvetinin etkisinde düzgün

q Elektrik potansiyel enerjisi aynı işaretli yüklerde, yükler arasındaki uzaklık azaldıkça artar.. q Zıt işaretli yüklerde elektrik potansiyel enerjisi,

It was observed in Kangal Shepherd dogs that the forelimb maximum force values were higher for all the regions compared to the values of hindlimb.. It was determined that the

İşin sıfırdan farklı olabilmesi için kuvvet (F) ve yer değiştirme (d) niceliklerinden her ikisinin de değerinin sıfırdan farklı olması gerekmektedir. Bu şartın yanında,

Araştırma sonucunda hem materyal hem de bilgisayar destekli öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri ile araştırma sorgulamaya dayalı

Sürtünme kuvvetinin etkisiyle sürtünen yüzeyler ara- sında enerji alışverişi olur. Enerji alışverişi nedeniyle gerçekleşen enerji dönüşümünde açığa çıkan enerji ısı,

Çalışma sonuçlarımıza göre AH Plus kullanılan grupta diğer kök kanal patlarının kullanıldığı gruplara göre daha erken bakteriyel sızıntı

Olgumuzda olduğu gibi yabancı cisim yutulması anamnezi vermeyen ve spesifik tanı konamayan barsak obstüksiyonu olan olgularda, ısrarla yabancı cisim anamnezi