• Sonuç bulunamadı

1 Bölüm 6 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 Bölüm 6 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu"

Copied!
2
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

1

Bölüm 6

Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu

6.1. Potansiyel Enerji

Potansiyel enerji, etkileşmekte olan iki ya da çok parçacıktan oluşan bir sistemde parçacıkların düzenlenişlerinden dolayı sahip oldukları enerji olarak tanımlanabilir. Sistemin düzenlenişi değiştiğinde, potansiyel enerjisi de değişir.

Kütle çekim potansiyel enerjisi: Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisme etki eden kütle çekim kuvveti cisim üzerinde iş yapar ve cismin kinetik enerjisi artar. 𝑚 kütleli bir cisim serbest bırakıldığı yükseklikte (𝑦) bir potansiyel enerjiye sahiptir: 𝑈𝑔 ≡ 𝑚𝑔𝑦 ve cismin düşme hareketi boyunca, bu potansiyel enerji kinetik

enerjiye dönüşür. Kütle çekim kuvvetinin herhangi bir cisim üzerine yaptığı iş, sistemin potansiyel enerjisindeki değişimin eksi işaretlisine eşittir:

𝑊

𝑔

= 𝑈

𝑖

− 𝑈

𝑠

= −(𝑈

𝑠

− 𝑈

𝑖

) = −∆𝑈

𝑔

Esneklik potansiyel enerjisi: 𝑘 yay sabitli bir yaya bağlanmış olan 𝑚 kütleli cisme, sürtünmesiz yatay düzlemde hareketi sırasında yay tarafından 𝐹𝑠 = −𝑘 𝑥 kuvveti uygulanır. Bu kuvvetin cisim üzerine yaptığı iş

𝑊

𝑒𝑠

=

1

2

𝑘𝑥

𝑖

2

1

2

𝑘𝑥

𝑠

2

şeklindendir. Burada, 𝑥𝑖 ve 𝑥𝑠 koordinatları 𝑥 = 0 denge konumundan ölçülür. Sistemin esneklik potansiyel

enerjisi,

𝑈

𝑒𝑠

=

1

2

𝑘𝑥

2

olarak tanımlanır. Bu da sıkıştırılmış yayda depolanan enerjidir:

𝑊

𝑒𝑠

= 𝑈

𝑖

− 𝑈

𝑠

= −(𝑈

𝑠

− 𝑈

𝑖

) = −∆𝑈

𝑒𝑠

6.2. Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler

Korunumlu kuvvetlerin iki önemli özelliği vardır:

i. Bir kuvvetin parçacık üzerine yaptığı iş, parçacığın izleyeceği yoldan bağımsız, sadece başlangıç ve bitiş noktalarına bağlı ise bu kuvvet korunumludur.

ii. Eğer başlangıç ve bitiş noktaları aynı ise korunumlu bir kuvvetin bu kapalı yol boyunca parçacık üzerine yaptığı iş sıfırdır.

Kütle çekim ve yay kuvvetleri korunumlu kuvvetlerdir. Korunumlu bir kuvvetin bir cisim üzerine yaptığı iş, cismin potansiyel enerjisindeki değişimin eksi işaretlisine eşittir:

𝑊

𝑘

= 𝑈

𝑖

− 𝑈

𝑠

= −(𝑈

𝑠

− 𝑈

𝑖

) = −∆𝑈

Eğer kuvvet, mekanik enerjide bir değişikliğe yol açıyorsa bu kuvvet korunumsuzdur. Korunumsuz bir kuvvetin yaptığı iş İlk ve son noktalar arasında izlenen yola bağlıdır. Sürtünme kuvveti korunumsuz bir kuvvettir. Kinetik enerjideki değişim

(2)

2

6.3. Mekanik Enerjinin Korunumu

İş-kinetik enerji teoremi; sisteme etki eden net kuvvetin yaptığı iş, sistemin kinetik enerjisindeki değişime eşittir:

𝑊 = 𝐾

𝑠

− 𝐾

𝑖

= ∆𝐾

Korunumlu bir kuvvetin yaptığı iş, bu kuvvete ait potansiyel enerjideki değişimin negatif işaretlisine eşittir:

𝑊

𝑘

= −∆𝑈 = −(𝑈

𝑠

− 𝑈

𝑖

)

Böylece, sadece korunumlu kuvvetlerin etkisindeki bir sistem için toplam mekanik enerji 𝐸 ≡ 𝐾 + 𝑈 korunur:

𝑊 = 𝑊

𝑘

⇒ −∆𝑈 ⇒ 𝐾

𝑖

− 𝑈

𝑖

= 𝐾

𝑠

− 𝑈

𝑠

= 𝐸

6.4. Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş

Eğer sistemdeki cisimlere etki eden tüm kuvvetler korunumlu değil ise, sistemin mekanik enerjisi korunmaz. Korunumsuz bir kuvvetin yaptığı iş sistemin mekanik enerjisindeki değişime eşittir ve

𝑊

𝑘𝑜𝑟𝑢𝑛𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧

= ∆𝐸 = 𝐸

𝑠

− 𝐸

𝑖

ile verilir.

6.5. Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı

Sisteme etki eden kuvvetler korunumlu olduğunda, eğer sistemin potansiyel enerjisi bilinirse, korunumlu kuvvet nasıl bulunur? 𝐹𝑥 korunumlu kuvveti etkisindeki parçacık ∆𝑥 kadar yer değiştirir ise ∆𝑊 =

𝐹𝑥∆𝑥 = −∆𝑈ile verilir. Eğer bu yerdeğiştirme sonsuz küçük ise, potansiyel enerjideki sonsuz küçük değişim

𝑑𝑈 = −𝐹

𝑥

𝑑

𝑥

ile verilir. Buna göre korunumlu bir kuvvet bir boyutta

𝐹

𝑥

= −

𝑑𝑈

𝑑𝑥

şeklinde potansiyel enerjiye bağlıdır. Daha genel olarak üç boyutta korunumlu kuvvet bir skaler fonksiyonun gradiyenti

𝐹⃗(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −∇

⃑⃑ 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧)

Referanslar

Benzer Belgeler

Çizelge 6.10 : WAsP programında 2009, 2010 ve 2011 yılları için Türbin 2’de yer alan 78 metre yüksekliğindeki anemometreye ait üç yıllık 10 dakikalık ölçüm

Biyokütle enerjisi için gerekli hammaddenin enerji tarımı yön- temiyle kırsaldan temin edilmesi, biyokütle enerjisi üretiminde çalışacak işgücünün yakın çevrede

H Kuvvet gidilen yönle geniş açı yapıyorsa, yani kuvvetin izdüşümü ters yönde ise, yapılan iş negatif olur.H. [a, b] yolu, N sayıda küçük ∆x

Gelişen teknolojiyle birlikte moda sektörüne eleman yetiştiren eğitim kurumları da öğretim programlarında BDT uygulamalarına yer vermektedir. Yapılan araştırmada genel

Başka bir örnek olarak iki elektronlu sistemin enerjisi herbir elektronun kinetik enerjilerinin toplamı şeklindedir...

Bu bölümde öncelikli olarak iki çeşit enerjiyle ilgileneceğiz: çekim potansiyel enerjisi ve kinetik enerji?. Bir cisim, konumundan ötürü enerjiye, iş yapabilme

Kümedeki kütle çekim alanının tedirginlik bileşeninden dolayı arka plan galaksilerinin görüntülerinin biçimi bozulmakta ve galaksi görüntüleri yaylarda olduğu gibi

Sürtünme kuvvetinin etkisiyle sürtünen yüzeyler ara- sında enerji alışverişi olur. Enerji alışverişi nedeniyle gerçekleşen enerji dönüşümünde açığa çıkan enerji ısı,

Ona, Şems’i gördüm gibi yalan haber­ ler getirenler oluyor, Mevlânâ da üstünde başında nesi varsa çıkarıp bu müjdeciye veriyordu.. Bu yalandır dedikleri

2006-2007 yıllarında Niğde şartlarında Galaxy Gala, Mondial Gala, Red Chief, Super Chief, Oregon Spur, Scarlet Spur, Early Redone, Granny Smith ve Fuji elma çeşitlerinde

Aİ’nın süt ve daimi dişlerde estetik görünüm, fonksiyon, oklüzyon, fonasyon ve dişeti sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri geleneksel diş tedavilerinden

• Sıfır potansiyel noktası seçiniz (gravitasyonel veya yaya sistemi için). Sisteme birden fazla kuvvet etkiyorsa her kuvvetin etkisini içeren

Bir cismin üzerine etkiyen F g =mg kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü ile cismin yüksekliğinin çarpımına kütle çekimi (yerçekimi) potansiyel enerjisi denir ve U g

Cisimler aynı ipe bağlı olduklarından hızları ve aldıkları yollar eşit olur. L cismi yere değdiğinde K cismi sahip olduğu hızla sürtünme kuvvetinin etkisinde düzgün

Su, belli bir yükseklikten düşerken , enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi si önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da Türbin

q Elektrik potansiyel enerjisi aynı işaretli yüklerde, yükler arasındaki uzaklık azaldıkça artar.. q Zıt işaretli yüklerde elektrik potansiyel enerjisi,

A) Topun hareketi sırasında potansiyel ve kinetik enerji dönüşümleri gerçekleşir. B) Top yükselirken sürati azalacağından kinetik enerjisi azalır. Ancak yüksekliği

A) Kütle artışı çekim potansiyel enerjisinden etkilenmez. B) Kütle arttıkça çekim potansiyel enerjisi azalır. C) Kütle azaldıkça çekim potansiyel enerjisi artar. D)

Aygün ve arkadaşları, Møller’in süper potansiyel yöntemini kullanarak genel.. problemini ele almışlardır 34. Sonrasında aynı problem için Einstein ,

Şekil 50:Kontrol grubu santral plasenta kesitinde, kök villus sinsityotrofoblast hücrelerinde ve stromada orta derecede immün reaksiyon (oklar) izlenmektedir (Vazostatin immün

Anglo Sakson modeli laiklik ise dinsel çoğulculuğa dayanmakta ve bunu toplumsal düzenin bir teminatı olarak görmektedir.. Buradan hareketle çalışma, Cumhuriyet Halk

Ağırlığı W olan cisim h yüksekliğinden ilk hızsız serbest bırakılıyor, kıyas düzlemine göre bu cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu bir potansiyel

doğası Enerji Hareket Isı sıcaklık Genleşme Dinamik Madde ve. özellikleri