RESUL KUR AN IN, KUR AN TEFSİRİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ

19  Download (0)

Full text

(1)

1 Ağustos 2021 Pazar

RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İLK YAYIN TARİHİ: 20 Ocak 2016 Çarşamba

RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİNE GİRİŞ VE ÖNSÖZ

RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ

GİRİŞ

KUR'AN'I OKUDUĞUN ZAMAN, O KOVULUP TAŞLANMIŞ ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞIN!

ÖNSÖZ

A. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ: E KİTAP’I NİÇİN DERLENMİŞTİR?

B. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİR E KİTABIN İÇERİĞİ VE AMACI HAKKINDA:

1. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E-KİTAP (MKA),

TÜRKÇE MUKAYESELİ / KARŞILAŞTIRMALI VE AÇIKLAMALI MEAL VE YORUMLARDAN OLUŞAN, ÖZGÜN BİR DERLEMEDİR.

2. AYETLERİN ALTINDAKİ DİP NOTLAR, RESUL KUR’AN’IN KURAN TEFSİRİDİR.

(2)

3. KUR’AN'IN ANLAŞILMASI İÇİN KUR’AN’IN DIŞINDA AYRICA TEFSİR, HADİS, İLMİHAL ... VS. KİTAPLARINA İHTİYAÇ YOKTUR.

4. RESUL KUR’AN’NIN KUR’AN TEFSİRİ OLAN DİP NOTLARIN ALTINDAKİ İLAVE DİP NOTLAR, KUR’AN’DAKİ DİN İLE UYDURULAN DİN ARASINDAKİ O KONUDAKİ FARKIN SERGİLENMESİ İÇİNDİR.

5. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E KİTABIN AMACI,

C. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E KİTABIN BAŞINDAKİ İÇİNDEKİLER LİSTESİ HAKKINDA:

D. KURANDAKİ İSLAM'DA RUHBAN SINIFI VE RUHBANLIK MÜESSESESİ HAKKINDA:

E. UYARI:

F. SONUÇ OLARAK RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ -E KİTAP (MKA) HAKKINDA:

[16. sure (NAHL) 98. ayet (Resm : 16/İn ş:70/Alfabet k:75)]

Euzü b llah m neş şeytan r racîm: Kovulmuş - Taşlanmış Şeytandan Allah'a Sığınırız. (16/98)

[ *16/98: Neden bu em r Kuran'ın veya her suren n başına konmamış? Yoksa bu em r sözel değ l z h nsel b r eylem amaçladığı

GİRİŞ

KUR'AN'I OKUDUĞUN ZAMAN, O KOVULUP TAŞLANMIŞ ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞIN!

(3)

ç n m ?]

B sm llah rrahman rrahîm: Rahman ve Rah m olan Allah'ın Adıyla (1/1)

1. Türk ye Cumhur yet Vatandaşı, Sam m b r Kur’an Müm n ve B l nçl b r Atatürk sevdalısıyım.

Vatanım Türk ye’de, Atatürk’ün her yaştak Türk İst kbal n n Evladına / Türk Gençl ğ ne emanet ett ğ , “Türk İst klal n ve Türk ye

Cumhur yet n ”, kend emeller nce yen den şek llend rerek, “saltanat”

sürmek steyen, Kur’an’dak İslam D n , Türk M llet ve Türk ye Cumhur yet düşmanları le TC. Devlet n n çatısı altında b r arada yaşamaktayım.

Bunların, Yalnız ve ancak Allah’a özgülenmes gereken D n , şahs ve veya örgütlü beklent ler ne alet ederek ve halkı “Allah İle Aldatarak”

sömürdükler n n ve kend ler ne yandaş ed nd kler yle gün geçt kçe çoğaldıklarının yaşayan şah d y m.

2. Dünya coğrafyasında ve ülkem zde, çeş tl ve farklı çevrelerce oy, s yas t bar, toplum ç nde mt yazlı / ayrıcalıklı konum, ekonom k çıkar / get r , uygun sömürü ortamı vs. b rçok süfl (aşağı, aşağılık, bayağı, ad ) k ş sel ve veya örgütsel kazanım ç n, “D n” uydurarak veya uydurulan d n kullanılarak D n st smarı, s stemat k (düzenl ) olarak yapılmaktadır.

3. Ne yazık k , Allah’a Eş / ortak koşmak (ş rk) olan bu tutum ve davranış, egosunu, tamah ve hırsını kend s ne put yapan z hn yet sah pler n n ”dünyev ” beklent ler ne fazlasıyla katkı sağlamaktadır ama onlarla b rl kte zleyenler n de, özünde “zulüm” olan aynı vebal n (günahın) ç ne sürüklemekted r.

4. La k düzen ç nde, D n İst smarını yapan, Allah le Aldatanların yöntem, b rçok craatlarına onay vermed ğ n b ld kler Kur’an’dak İslam d n yer ne; Kur’an Mesajını çarpıtıp saptıran, Kur’an dışı

ÖNSÖZ

A. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ: E KİTAP’I NİÇİN DERLENMİŞTİR?

(4)

kaynaklarla desteklenm ş “uydurulan d n ” yaymak, uygulamak ve craatlarının doğruluğuna, y l ğ ne ve güzell ğ ne “uydurulan d n n man ve uygulama esaslarını” del l göstermekt r.

D nc Yobazın da D ns z yobazın da yaptığı budur.

5. B l nçl D ndarlar le Sam m Vatanseverler n, bu konuda halk çoğunluğunu rşad (aydınlatma) ve uyarma çaba ve yöntemler n n yeterl olmadığı da ortadadır.

Bu yeters zl ğ n en öneml sebepler nden b r s , “Bataklığı kurutmak yer ne, kan emd kçe tek tek s vr s neklerle uğraşmaktır.”

Olumsuz / zararlı anlayışın, olayın doğmasını, kaynağından çıkmadan toptan önlemek (öncel kle aslını b lmek ve öğrenmek, var olan

müşterekte b rleşmek) yer ne, Toplumda her b r olumsuz / zararlı tutum, davranış ve olay çıktığında bunlar (aslında olmayan

uydurmalara dayalı uygulamalar), münfer t olarak

düzelt lmeye (müeyy deye / yaptırıma bağlanarak, zorak engellenmeye) çalışılmaktadır.

Z hn yetler arası, müşterek algı ve anlayışlar d kkate alınmadan, bunların b rleşt r c l ğ ötelenerek, “teor s ” olmayan “prat k”

yapılmaktadır.

Stratej s (Önceden bel rlenen b r amaca ulaşmak ç n tutulan yolu) olmayan ve veya Stratej s ne uymayan

takt kler (yöntemler) uygulanmaktadır.

Hal yle başarısızlığa paralel olarak “Allah le aldatan” D nc ve D ns z yobazlara da toplum değerler n “yozlaştırma” ve “sömürme” yolları açılmakta, zal m n zulmüne stenmeden de olsa ortak olunmakta ve destek ver lmekted r.

Bu uygulama stratej s kes nl kle eks k ve yeters zd r.

6. “Allah le Aldatmayı” önlemen n en kest rme ve doğru yolu,

“kan emen s vr s nekler n üred ğ ”, “uydurulan d n bataklığını”, nsanlara göstereb lmek ve “Kur’an’dak d n” le de Zal m n batıl (doğru ve haklı olmayan / çürük, temels z, asılsız / geçers z) del ler n çürütmekt r.

(5)

Bu sağlandığında, Halk çoğunluğu, Hak le batılı/ İy le kötüyü / güzel le ç rk n , aldanmadan sorgulayab lecek ve kandırılmamış-

şartlanmamış özgür rades le seç m ve terc h yapab lecekt r. Allah İle Aldatanların (D nc ve D ns z Yobazın ve D n kötü amaçlı kullanan S yasetç n n), yandaş desteğ de azalacaktır.

7. Kur’an’ dak mesaja (ayetlere) göre, Allah’tan başka Hâd (H dayete erd ren / doğruya kılavuzlayıp,

erd ren) yoktur. Peygamberler n b le kend ler çok steseler de Allah’

d lemed kçe, h ç k mseye ne b r yarar ve ne de b r zarar vereb l rler ve k msey h dayete erd remez. Sadece b r duyurucu, uyarıcı ve

müjdec d rler. Allah hükmüne ve yetk ler ne k msey ortak etmez.

Hz. Muhammed peygamber de dâh l h çb r nsan,

k msey h dayete erd remez, kurtuluşa / doğru yola vardıramaz (28 /56:

“Şu b r gerçek k , sen sted ğ n k ş y doğru yola letemezs n. Ama Allah, d led ğ ne kılavuzluk eder. H dayete erecekler O daha y b l r”.) ancak, elbette Hz. Muhammed dâh l her müm n, Allah tarafından bel rlenen “doğru yola” kılavuzluk edeb l r.

B r başka dey şle, d n ve h dayet bel rleyen Allah olup, b ze düşen onun tebl ğ d r /duyurmaktır. Hz. Muhammed peygamber veya b r başka nsanı (Şeyh / Şıhı / Hacıyı / Hocayı / Evl yayı / b r başka müm n ) ayrı b r h dayet kaynağı hal ne get rmek ş rkt r ve yanlış olan budur.

Sadece ve ancak Allah’ın erd reb leceğ h dayette, Allah’ın vereceğ hükme ortaklığa teşebbüs (n yet) le b r k ş y “Müslüman”

yapab leceğ ne nanmak ve bu gücü kend nde görerek bunun ç n (velev k zor kullanmadan) uğraşmak, kes nl kle ş rkt r. Bu konuda sadece b ld r m / duyuru / açıklama / b lg lend rmeye /tutum ve davranış le özend rmeye yetk ve sorumluluk ver lm şt r.

Hele bu maksatla zor kullanmak, o konuda kend n Allah’a eş / ortak koşmanın ta kend s d r. Çünkü: Allah’ın (rızasının neye olduğunu ve k ş n n sorumluluğunu b ld rerek) sonuçta k ş n n seç m ve

terc h ne bıraktığı b r alanda (İman), b r başka k ş n n o k ş y

engellemes , zor kullanması, Allah’ın kend s ne verd ğ özgür rade ve

(6)

kesb ( yapıp edeb lme le kazanım) gücünü doğrudan Allah’a karşı kullanması anlamı taşır k , bu tartışmasız katmerl ş rkt r.

Bunları yapanlar, vazgeç p tövbe ed p, doğruya yönelmed kçe Allah’ın affetmed ğ n b ld rd ğ tek ve çok büyük b r suçu/ günahı

şlemekte olan zal mlerd r.

Kur’an Baştan sona, her türlü zulme, zal me ve zal me destek olmaya, zulüm karşısında sess z / pas f kalmaya karşıdır. İnsanlara bu konuda sorumluluk yükler.

8. Kur’an’dan ve veya anad le çev r s nden bunları öğren p b len h çb r Kur’an İnananı, b r müm n olarak, nanmayan b r k ş n n

nancıyla lg l olarak (kend s ne doğrudan b r zarar vermed ğ sürece) cabında (öğüt fayda sağlayacaksa) duyurup açıklamanın dışında, h çb r şek lde b r müdahale ve yaptırım uygulamaz, uygulayamaz. Çünkü bu nancı / manı le uyuşmaz.

İnananların böyle yaptıklarında bu dünyadak eylem / ş / amel , bu manı (anlayıp kabulü ) sebeb yle ah rette de boşa

g tmez. İnanmayanların da bu konuyla lg l olarak bu dünyada gördüğü zulüm ve ş kâyetler de ortadan kalkar.

Böylece Kur’an’a fatura ed len “uydurulan d n n” tüm eleşt r y ve olumsuz değerlend rmey hak eden saptırma yolları tıkanır. D n duru- arı hale gel nce (K taptak özüne dönünce) nansın nanmasın o toplumun tamamı Dünyada barış ve esenl ğe kavuşur

.

Bunun olumlu kazanımı / get r s , Dünyada nansın veya nanmasın herkese, Ah rette se sadece nananlaradır.

9. Bu sebeple Kur’an mesajının nansın nanmasın, nsanlar tarafından kulaktan dolma üstünkörü ş tmekle değ l, Kur’an’dan ve veya anad le çev r ler nden okunup, düşünülerek anlaşılıp

b l nmes nde, toplum ve k ş ler ç n büyük dünyev yararlar

(7)

vardır. Bunun yanında okuyanın, nanıp uyması hal nde lave olarak Ah ret âlem nde de yararınadır.

10. Kur’an’ın bütüncül mesajı ç nde, Barış ve esenl ğe (Dünya ve Ah ret mutluluğuna) ulaşan yola açılan kapı, Allah’a kulluk / badet etmen n ve Allah’tan başka İlahları ret etmen n (ş rke düşmemen n, bulaşmamanın) “gerçek manasını”, SÜNNETULLAH’I (Allah’ın yol, yöntem ve yasalarını), öğren p, b lmek ve onaylamaktır. (İman).

Allah’ın verd ğ ve gösterd ğ le doğrudan / b zat h Kur’an’dan ve veya anad le çev r ler nden öğren p b len nsanların oluşturduğu b r toplum, fırkalara ayrışıp bölünmekten kaçınır.

Öyle b r toplumda, Uygulamayı (ameller n / şler n

/eylemler n ) böyle yapan ve toplumdak em r ve hüküm sah pler n n şler n , oluşu, eylemler böyle sorgulayan nananlar (İman sah b müm nler) le nanmayan (vahy kalben kabul etmeyen / manı olmayan) ve fakat D n ve S yasal- Toplumsal s stem sorgulayan/

eleşt renler arasında, dünyev konularda sağlam b r uzlaşma sağlanab l r.

İman konuları dışında, evrensel değerlerde ve Toplum ç n yararlı, y , güzel, ş, eylem, amel, tutum ve davranışlarda anlayış, algılama, farkı ve toplumsal çatışma konuları en aza ner.

11. Bu bağlamda bu derleme, Hakkın rızasını kazanmak ç n, halka h zmet amacıyla, halkın yararına, nsanlara seç m ve terc h ne göre kullanab lecekler b r mkânın sunumu olması umut ve d leğ yle ve bu Allah’tan n yaz ed lerek hazırlanmıştır.

Sadece ve ancak Allah’a kulluk / badet (Allah ç n ş yapıp değer üretmek) ve günümüzdek yaygın Ş rk / D n İst smarını, Allahın zn yle / d lemes yle engelleyeb lmek ç n yapılmıştır.

Hüküm yalnız Allah’ındır ve O, hükmüne k msey ortak etmez.

(8)

Amenna…

Bu E- KİTAP” çalışmasında, sure bütünlüğü ç nde ayet- ayet, sırasıyla, Kur’an’ın Arapça or j nal metn , Kur’an’ın Arapça or j nal metn n n Türkçe okunuşu, bu metn n Yaşar Nur Öztürk ve Muhammed Esed Türkçe çev r ler vardır.

a. Ayetler n Türkçe’ye Çev r ler , Yaşar Nur Öztürk ve Muhammed Esed Kur’an mealler nden alıntılanmış olup, mukayese/

karşılaştırma bu k çev r arasında yapılır halded r. Kur’an mesajını doğru ve en kolay algılanab l r ve anlaşılab l r kılan, b rb r n n çev r s n açıklayan k çev r olarak bu k meal n seç lmes , k ş sel

değerlend rme ve terc h md r. D leyenler, ht yaç duyduklarında,

d led kler başka meallerle de ayet çev r ler n mukayese/ karşılaştırma yapab l rler /yapmalıdırlar.

b. Kur’an Mesajının doğru, algılanması ve anlaşılmasını kolaylaştırmak maksadıyla, Surelerde b rb r n tak p eden ayet ve /veya ayet guruplarının lg l olduğu “Alt Konu Başlıkları”, sure metn ç nde

lave olarak tarafımdan (mevcut Türkçe Mealler ncelenerek ve Hüsey n Atay meal n n f hr st ndek konu başlıkları detaylandırılarak) yazılmış ve yeş l renk vurgusu le bel rlenm şt r.( Bu alt başlıklar bu E- k tabın başındak ç ndek ler l stes nde – hacm arttırmamak ç n-

gözükmeyecek şek lde düzenleme yapılmıştır)

a. Kur’an Mesajını, konularına bağlı olarak, ayetler n del ll ğ ışığında açıklamak (Tefs r / Yorum) amacıyla, D pnotlar, lg l ayetler n sonuna tarafımdan lave ed lerek, mav ve sarı renk vurgusu

le bel rlenm şt r.

B. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİR E KİTABIN İÇERİĞİ VE AMACI HAKKINDA:

1. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E-KİTAP (MKA), TÜRKÇE MUKAYESELİ / KARŞILAŞTIRMALI VE AÇIKLAMALI MEAL VE

YORUMLARDAN OLUŞAN, ÖZGÜN BİR DERLEMEDİR.

2. AYETLERİN ALTINDAKİ DİP NOTLAR, RESUL KUR’AN’IN KURAN TEFSİRİDİR:

(9)

b. Bu d pnotlar (açıklamalar), a t oldukları konulardak Kur’an mesajına ulaşmada kolaylık ve çabukluk sağlaması amacıyla bu E- k tabın başındak ç ndek ler l stes nde gözükecek şek lde tanz m ed lm şt r.

c. Bu d pnotlar (açıklamalar), ”Konularına göre ayet ve ayet grupları” le Kur’an’ın kend mesajını, ayetlerle y ne kend s n n açıklamasıdır.

Bu açıklamaların ç ndek ayetler n numaralarının sıralaması, tüm başlıklarda Resm Mushaf sıralamasına göre yazılmıştır. Ancak, bazı ana konu başlıklarında, altında yapılan Resul Kur’an’ın, Kur’an’ı tefs r ett ğ açılamalarda, “konunun tar hsel gel ş m ” ne vurgu yapmak maksadıyla, konuya a t ayetler, özell kle, nüzul / n ş sırasına göre yazılmıştır.

Resul Kur’an’ın, Kur’an’ı aracısız, doğrudan Allah’tan bunları okuyan kuluna tefs r / açıklaması, Konularına a t olan Yaşar Nur Öztürk çev r s le yazılan bu ayetler ve ayet gruplarındak ayetler n tefekkür ed lerek okunup anlaşılmasıdır.

d. Tefs rdek D p not konu gurubundak ayetler n konu başlığı le rt batlandırılarak yorumlanması “nas p sah pler ” ne bırakılmıştır.

Allah Mesajını anlamanın n cel ğ ve n tel ğ / dereces ve doğruluğu, her nsanın kend algı ve anlayışına /akıl, düşünce, gönül / kalp, drak ve gayret ne; n yet ve maksadına; nanç, seç m ve terc h; tutum ve davranışına bağlı olarak, kend nas b nced r.

e. Resul Kur’an’ın, Kur’an’ı tefs r (yukarıda anlatılan hal yle) Allah’ın dosdoğru yoluna açılan b r “kapı”dır. Bu kapıyı açmak ve bu kapıdan “Dosdoğru Yola G rmek” nsanların k ş sel seç m, terc h ve sorumluluğu olup, aynı zamanda Dünya sınavlarıdır. Çünkü:

Allah, rızasına uyanları o K tap'la esenl k ve barış yollarına let r ve onları kend zn yle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp şaşmayan ve sapmayan dosdoğru yola kılavuzlar. (5/16)

Gerçek şu k , nsan ç n çalışıp d d nd ğ nden başkası yoktur. / ve nsana uğrunda çaba gösterd ğ dışında b r şey

(10)

ver lmeyecekt r; (53/39)

Gerçek şu: Bu Kur'an sana ve toplumuna elbette k b r hatırlatıcı / b r düşündürücü / b r şeref / b r öğüttür. Bundan sorumlu

tutulacaksınız. (43/44)

f. İsted ğ n z çev r y okuyab l rs n z. Gerçeğ onaylayanlar, doğru çev r le yanlış çev r arasındak farkı, Allah verg s akıllarını kullanarak, karşılaştırıp tartışarak rahatlıkla göreb l rler.

KURAN'IN ASIL ÖĞRETMENİ ALLAH'TIR. (55/1-2: 'O Rahman, + Öğrett Kur'an'ı,' )

KUR'AN (VE ÇEVİRİLERİ) HANGİ DİLLE KONUŞURSA KONUŞSUN, TÜM İNSANLIK İÇİN TANRISAL BİR MESAJDIR, BİR ELÇİDİR.

B r Arap peygambere 'kusursuz, mükemmel' b r Arapça le naz l olan Kuran, Rahman tarafından öğret ld ğ ç n (55/1-2 ), hang d lle

konuşursa konuşsun, tüm nsanlık ç n Tanrısal / İlah b r mesajdır, b r elç d r.

“İnkâr edenler ded ler k : "Kur'an ona toptan, b r kerede nd r lseyd ya!" B z böyle yaptık k , onunla sen n kalb n dayanıklı kılalım. B z onu parça parça /ayet ayet okuduk. Onlar sana b r mesel get rd kçe, b z sana hakkı ve en güzel yorumu (ahsena tefs r) get r r z.” (25/32-33)

Görüldüğü g b kâf rler hep Kuran le uyarılmışlardır, bu yüzden kâf rler n t razları da hep Kuran'a karşıdır.

Yapılması gereken yorumlar da Kuran'ın ç nded r. 'En güzel yorum' fades n n Arapçası “ahsena tefs r”d r ve 'tefs r' kel mes n n Kuran'da geçt ğ tek yer yukarıdak alıntılanmış ayett r.

Böylece Allah, Kuran'ın tefs r n n en güzel şek lde y ne Kuran'la yapılacağının ders n vermekted r.

3. KUR’AN'IN ANLAŞILMASI İÇİN KUR’AN’IN DIŞINDA AYRICA TEFSİR, HADİS, İLMİHAL ... VS. KİTAPLARINA İHTİYAÇ YOKTUR.

(11)

Oysa Kuran'a eş koşulan b rçok had s de 'Kuran tefs r ' d ye satılan k taplarda geçer. Kuran en güzel yorumu çer rken ayrıca başka yorum k tapları (tefs r k tapları) d n n kaynağı olamaz.

D n m z tefs r k tapları olmadan da anlaşılır ve tastamamdır. Sarf (türlü şek llerde açıklama), fuss let (detaylandırma) t p kel meler n Kuran ç n kullanılması da, Kuran'ın h çb r had s k tabına, mezhep k tabına, tefs r k tabına ht yaç duymaksızın her detayı çerd ğ n göster r.

“O Rahman, Öğrett Kur'an'ı,” (55/1-2) “

“Onu toplamak ve okumak b ze düşer. O halde, b z onu

okuduğumuzda, sen onun okunuşunu zle. Sonra onu açıklamak da b z m ş m z olacaktır./ Sonra onu açıklamak da b ze düşer.” (75/17-19)

Allah Kuran'ın öğret lmes n de, açıklanmasını da üzer ne

almıştır. Kuran, kend kend n açıklar. Kuran'ın b r ayet nde anlaşılması gerekl konu tamamlanmadıysa, başka b r ayet n lave yapmasıyla, o ayet açıklamasıyla konu anlaşılır.

Yoksa Kuran'ın, Kuran dışı had s, tefs r, çt hat başlıklı k taplara ht yacı yoktur. Bu k taplardan, bu kaynakların gereğ nden Kuran h ç bahsetmez.

Kuran, Allah'ın kend s n öğreteceğ n , açıklayacağını ve kend ç nde en güzel yorumu (ahsena tefs r) yaptığını söyler.

(Kuran'ın kend açıklamasına şu konuyu örnek vereb l r z. 1- Fat ha Sures 4. ayet 'D n gününün sah b d r O' şekl nded r. D n gününün ne olduğunu anlamayan k ş ler tüm Kuran'da bu ter m araştırırlar. Bu ter m n 15-H cr Sures 35. ayet, 26- Şuara Sures 82. ayet, 37- Saffat Sures 20. ayet, 38- Sad Sures 78. ayet, 83- Mutaff f n Sures 11. ayet ve d ğer geç şler n nceleyenler bu ter m n öldükten sonrak yen den d r leceğ m z günü fade ett ğ n anlarlar. Bu örnekte olduğu g b d n adına anlamamız gereken tüm b lg Kuran'ın ç nded r. Kuran kend kend n açıklar. Uydurulan D n, Kuran'dak D n E – K tap )

Bu örnekten hareketle, Resul Kur'an'ın Kur'an Tefs r olan d p notlarda, yapılan budur.

(12)

“Kur’an Mesajında mevcut olan o d p nottak başlık konusuyla lg l ayetler” ayet numaraları ver lerek yazılmasına lave olarak, kolaylık ve zaman kazanmaya mkân sağlaması ç n, gerekl Kur’an f hr st

araştırma ve taraması tarafımdan yapılarak (Yaşar Nur Öztürk çev r s nden ) b r arada topluca yazılmış ve okurların nas pler nce

nceleme ve değerlend rmes ne hazır olarak sunulmuştur.

a.Ayetler n altındak , Resul Kur’an’ın, Kur’an’ı tefs r ett ğ / açıkladığı bu ayet ve ayet gruplarının bazılarının altındak lave d pnotlarda, o ayet n konusuyla lg l b r alt başlık ç n, değ ş k k ş ler n d p not açıklamaları, yorum ve yazıları, kaynak göster lerek ver lm ş olup, bunlar sadece kaynaktak şahısları bağlar, okura görmes ve düşünmes ç n, “yol” ların gözüktüğü “pencereler” açar; (yukarıda 2.

maddede anlatılan) Resul Kur’an’ın, Kur’an’ı tefs r n bağlamaz.

b. Bu lave D p notlar (ve altındak yazılar), Resul Kur’an’ın Kur’an Tefs r olan “Kur’an’dak D n” le Sonuçları Kur’an’a fatura ed len, yozlaştırılarak hurafelerle doldurulmuş “Uydurulan D n”

arasındak farklılıkları, Kur’an beyy neler n n (kes n del ller n) tanıklığında serg leyen yorumlar ve açıklamalar olduğu ç n, çoğunlukla ve özell kle Ed p Yüksel - MESAJ Kuran Çev r s D pnotlarından ve Uydurulan D n, Kuran'dak D n E – K tap’tan alıntılanmıştır.

Uydurulan d ndek uydurmaları göster rken, d n adına tekel n b r tek Kuran'da olduğunu, Kuran dışında h çb r k ş n n, h çb r mezheb n, h çb r şeyh n ve h çb r uygulamanın ne d ne tek b r lave, ne de d nden tek b r eks ltme yapamayacağını, D n n yalnız ve ancak Allah’a

özgülenmes gerekt ğ n ve “Kur’an’dak D n” , nas p sah pler ne göstermekt r.

Doğru olan ve d n n tek kaynağı olan Allah'ın k tabı Kuran'dır. Buradak f k rler m z de ancak Kuran'a uyduğu ölçüde doğrudur.

4. RESUL KUR’AN’NIN KUR’AN TEFSİRİ OLAN DİP NOTLARIN ALTINDAKİ İLAVE DİP NOTLAR, KUR’AN’DAKİ DİN İLE UYDURULAN DİN ARASINDAKİ O KONUDAKİ FARKIN SERGİLENMESİ İÇİNDİR:

5. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E KİTABIN AMACI,

(13)

1. Bu E- k tabın başındak ç ndek ler l stes nde, başka b r yazılı h çb r Kur’an meal nde bulamayacağınız kadar ayrıntılı olarak,

“Konularına Göre Kur’an Mesajı”nın tamamı ç n, konu başlıklarına göre lg l ayet guruplarındak ayetler n, “resm Kur’an / Mushaf sıralamasına göre sure numaraları ve ayet numaraları”na ulaşmak mümkündür.

Kend başına “Konularına Göre Kur’an Mesajı F hr st ” olarak da değerlend r leb l r olan “Bu E- k tabın başındak ç ndek ler l stes ” n n, bu maksatla özel b r d kkat ve özenle başlangıçta çok y

ncelenmes , çer k hakkında yol göstereceğ nden, öner l r.

Bunun, “Kur’an Mesajını, Konularına göre Kur’an ayetler nden ” öğrenmek ve /veya bell b r konuyu, ayrıntısıyla nceley p rdelemek

steyen okuyucular ç n, Kur’an konuları ve mesajına, ulaşma, algılama / anlama ve kavramada büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmekted r.

2. Resul Kur'an'ın Kur'an Tefs r , Yaşar Nur Öztürk’ün çev r s le sureler n Ayet d p notlarının ç nde olmak üzere “Konularına göre Kur’an Mesajı”nın tamamını da kapsamaktadır.

3 Bu E- K tap, bu düzenlemes yle Referans (başvuru) olarak, her sev yede “Kur’an b lg s ” sah b n n yararlanab leceğ , arş vl k

doküman n tel k ve çer l ğ ne sah p olan b r derleme olması üm d yle ve Allah’ın nas p ett ğ nce “nas p sah pler ” n n st fades ne

sunulmuştur.

Kurandak İslam'da Ruhban sınıfı ve ruhbanlık müesseses yoktur. Bu sebeple, Kur'an mesajı ışığında, d yanet n yorum ve uygulamaların, ' l m sah b ' herhang b r müm n n yorum ve

uygulamalarından farklı üstünlüğü tartışılab l r ama her k s n n de d ğer müm nler üzer nde bağlayıcılığı ve sultası (otor tes ) yoktur.

C. RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E KİTABIN BAŞINDAKİ İÇİNDEKİLER LİSTESİ HAKKINDA:

D. KURANDAKİ İSLAM'DA RUHBAN SINIFI VE RUHBANLIK MÜESSESESİ HAKKINDA:

(14)

Bunlar, B lg ed nme yollarıdır. Sorumluluğu kend ler üstlense b le, k ş ler n sorumluluğunu kaldıramazlar. Nereden ed n l rse ed n ls n, çeş tl b lg lerden hareketle seç m, terc h ve sorumluluk k ş n n b zzat kend nded r.

“Fetva”, bazı konularda rşad (doğru yolda aydınlatma) amaçlı, şura (danışma) ç n b r anlam taşır. “Fetva” yı k m veya hang makam ver rse vers n, “fetva ya uymak”, Allah katında hesaba çek l şte k ş sel sorumluluğu kaldırmaz ve k ş y kurtarmaz. Fetva sah b ne de lave sorumluluk yükler.

Kur'an'a göre: Allah'ın nsana verd kler (Akıl, drak, duyular vs) le ' Allah'a tesl m olan herkes n / Müslümanların, Kur'an'ı (Allah'ın nd rd ğ n ), kend n n anlaması ve tefs r etmes (yorumlaması) gerek r. Bu sebeple, “Başkaları fetva verse de, sen fetvayı kalb ne sor.”

H çb r k ş , kurum ve kuruluşun, Allah’ın hak ve hükmüne ortak olarak başka k ş ler n “ man” manlarını yargılayıp, “tekf r” etmeye (Müslüman olduğu b l nen / müslüman olduğunu söyleyen b r k ş y ,

nkâr özell ğ taşıyan nanç, söz veya davranışından ötürü “kâf r”

saymaya ve mürted / d nden çıkan lan etmeye) hakkı ve yetk s yoktur.

Elbette kend rade ve fades le slamdan ayrılma ( rt dad / d nden dönme)olaylarında da k ş sel man / nanç değ ş kl ğ n yargılama ve hüküm, müeyy de (yaptırım) kullanma hakkı da Allah’ındır.

K ş ler n, Allah ve Resulüne de -k bu k s uyulma / taat

bakımından k ayrı kaynak değ ld r- anladığınca man etmes cap eder.

B r ler öyle d yor veya st yor d ye değ l…

Bunun beyy neler / kes n del ller olan ayetler, çok muhkem (açık ve sağlam) ve kes nd r.

İman ve İmana uygun tutum b r davranış konusunda, Hâd (doğru yola kılavuzlayan, mana erd r c ) olan, Sünnetullah (Allah'ın yol ve yasaları) gereğ nce, nsanın seç m ve terc hler ne bağlı olarak, sadece

(15)

ve ancak Allah'tır. Allah öğret r. Allah mutlak ad ld r ve h ç k mseden verd ğ nden fazlasını stemez. Allah'a ulaşan yollar bu sebeple kulları aded nced r.

Yüzünü Allah'a dönüp de O'na tesl m olanlar (Müslümanlar), Kur'an'ı (Arapça b lmeyenler, kend d ller nde çev r ler n ) anlamak ç n 'oku' duklarında, elbet k , 'âl m' b ld kler d ğer l m/ b lg sah b

müm nler n (ruhban değ l), yorumlarını / tefs rler n / açıklamalarını /eserler n de nceleyeb l rler ve doğrusu da bunları da nceley p değerlend rmeler d r. Öğrenmeler d r.

Ama sonuçta Allah'ın verd kler yle, sam m olarak kend ler n n o konuda, anlayıp nandığı ve kalb n n tasd k ett ğ neyse, onun o

konuyla lg l manı da manı odur.

Kur'an'a göre b r k ş : Kalb tasd k etmeden nandım d yorsa müm n değ l, münafıktır / k yüzlüdür (R yakârdır) .

Kur'an'a göre:

B r k ş n n, Kur'an'dan nceley p değerlend rd ğ , kend anlayışına göre nandığı (kalb n n öyle onayladığı) b r ayet , müm n veya değ l her k m olursa olsun, başka b r / b r ler veya herhang b r dünyev kurum / kuruluş / teşk lat yetk l s , o k ş n n anladığından ( nandığından) başka olarak söyleyeb l r.

Bu durumda o k ş, tekrar düşünüp onlar g b anlayıp,

nanmadan (kalben onaylamadan), zaruret hal har ç, her ne sebeple olursa olsun, sadece onların söylemes neden yle d l yle onların

nandığı g b nandığını fade ederse, şte o zaman, ş rke düşmüş / onları Allah'a eş (ortak) tutmuş / onları kend ne 'put' yapmış olur.

Bütün bunlar zan ( k ş sel kanaate dayalı algılama ve yorum) değ ld r. Kur'an'da beyy ne (kes n kanıt / del l olan) ayetler vardır.

Arayan bulur. B r b len 'müm n'e sorarsa göster l r. Kuran Müm n ç n bunun aks muhald r. (Olmaz. Olamaz. İmkânsızdır).

İnanmak veya nanmamaya karar vermek ve nandığının (kalb n n onayladığının) ne olması gerekt ğ ne gel nce: İşte bunda k ş sel

(16)

sorumluluk vardır.

'Hakkında b lg n olmayan şey n ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün heps bundan sorumlu tutulacaktır' 17/36.

'Onlara ayetler m z ufuklarda ve öz benl kler n n ç nde göstereceğ z.

Ta k , onun hak olduğu kend ler ne ayan beyan bell olsun. Kend s n n her şey üzer nde b r tanık oluşu, sen n Rabb ne yetmez m ?' 41/53.

Allah ve resulünden (zamanımızda Kur'an ve anad le yapılmış çev r ler nden) başka b r ne uymak, bu k ş sel sorumluluğu

kaldırmaz. İşte bu, nsanların dünya hayatındak sınavının en öneml kısmıdır.

Her k ş böyle veya farklı nanır veya nanmaz. Bu

doğrudur. Gerçek se, nasıl nanırsa nansın veya nanmasın h ç k msen n, bunun aks ne olan, Kur'an'dan b r beyy ne (kes n kanıt) gösteremeyecek olduğudur

İşte bunun ç nd r k , İMAN Allah'la kul arasındadır ve Kur'an' da:'Hüküm yalnız Allah'ındır. Allah, hükmüne k msey ortak etmez' buyrulmuştur.

'Allah'a nanıp O'na sarılanları O, kend s nden b r rahmet n ve lütfun ç ne sokacak ve onları kend s ne ulaşan dosdoğru b r yola

kılavuzlayacaktır.' 4/175.

''KUR'AN'IN BÜTÜNÜNÜ BİLMEDEN BİR KISMINI, BİR AYETİNİ İHMAL EDEREK DE DİĞER AYETLERİNİ DOĞRU ANLAYAMAYIZ.''

VE

''KUR'AN'A NİSPET ETTİĞİMİZ SINIRLI ANLAYIŞIMIZ VEYA

KUR'AN'DAN ANLADIĞIMIZ, KUR'AN'IN MUTLAK MANASI VE HÜKMÜ OLARAK GÖSTERİLEMEZ.'' -MKA

E. UYARI:

F. SONUÇ OLARAK RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ -E KİTAP (MKA) HAKKINDA:

(17)

1. Resul Kur'an'ın Kur'an Tefs r -E K tap (MKA):

a. Kur'an'dak İslam’ın b r algılanış yorumudur.

b. Aynı zamanda çer l ğ t bar yle; Günümüzün D n (İslam) uygulamalarına bakarak, İnsanların anlayış, seç m ve terc hler sonucu oluşturduğu "batıl / yanlış / kötü" sonuç, g d ş ve eylemler n n faturasını Kur'an'a çıkaranlara b r cevaptır.

c. Kur'an'da olmayan, Kuran'ın öngörmed ğ , Kur'an'ın öğütlemed ğ , Kur'an'ın onaylamadığı "İnanç, tutum ve davranışları,"

Kur'an'a atıf / gönderme yaparak ve Kur'an'a yükleyerek "İslam"ı algılayanlara b r redd yed r.

d. Kur'an'ı "gereğ nce okumayan" tüm k ş ler n,

Kur’an’dak D n ve uydurulan d n hakkında, tutum ve eleşt r ler ne a t, tatm nkâr cevapları bulab lecekler Resul Kur’an’ın (Kur’an’ın anad le çev r ler n n) Kur’an’ı tefs r ett ğ / açıklayıp, anlattığı ve lave

d pnotlardak değ ş k / farklı k ş sel not ve yazılar le de “uydurulan d n n” çürütülüp yıkıldığı ana başvuru kaynağıdır.

2. Kur'an'dak İslam'ı, önyargısız, d kkat ve özenle

değerlend renler n, "gerçek" le kend "doğru"su arasında fark

gördüğünde, İnananlardan (Müm n) se kend "doğru" sunu "gerçek"

le örtüştürecek şek lde, tutum ve davranış değ ş kl ğ ne g tmes cap eder. Çünkü: Kur'an'a göre Müm n' n özell ğ , Özü sözü b r ve

davranışlarıyla uyumlu olmasıdır.

Bu sebeple sonuç olarak, Resul Kur'an'ın Kur'an Tefs r le k ş ler n kend ler n n önceden b ld ğ Kur’an’ mesajını karşılaştırıp tekrar

değerlend rmek; okuyup, gördüğü “Ayetler” kend akıl ve gönüller / kalpler le yorumlamak, nsanların kend k ş sel seç m, terc h ve sorumluluğundadır.

3. Günümüz toplumunda uzlaşma ve barışın sağlanması amacıyla, D n'e yamanan "afyon" ve "ger c l k" n telemel n n

çürütülmes ve D n'e konulan çek nce ve engellemeler n kalkması ve D n' n kend mecrasına döndürüleb lmes ç n, fert ve toplum olarak,

(18)

Kur'an'ın ve "Kur'an yeter" fades n n "gerçek" anlamının, "doğru"

anlaşılması, kes nl kle gerekl d r.

Bu, öncel kl olarak g der lmes cap eden sosyoloj k (toplum b l msel) b r ht yaçtır.

K tabın, Allah'ın zn yle, bu ht yacın karşılanmasında b r nebze katkı sağlaması umuduyla…

D led ğ n / d leyen , d led ğ nce nas plend rmes n yazımla, Âlemler n rabb Allah'a Hamd olsun.

"K m güzel b r şe aracı olursa ondan ona b r pay vardır. K m kötü b r şeye aracı olursa ondan da ona b r pay vardır. Allah her şeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît't r." (4/85.)

Allah, her şey İş t p, Görüp B lend r.

M. Kemal Adal

adalkemal1@gma l.com 16 Ağustos 2014/ İZMİR

HAK / DOĞRU YOL REHBERİ

İŞİT, GÖR;

OKU, DÜŞÜN;

SEÇME VE TERCİH SENİN.

KİM NE DERSE DESİN, KİME NE DERSEN DE;

ANLADIĞIN NE İSE, İNANDIĞIN DA ODUR.

M. KEMAL ADAL

(19)

Öncek Kayıt Ana Sayfa

Gönderen M. Kemal Adal zaman: 20:33:00

Et ketler: KUR'AN IŞIĞINDA İŞİTİP GÖREBİLMEK, KUR'AN VE İSLAM, RESUL KUR'AN, RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI

Gönderen M. Kemal Adal zaman: 13:41:00 Et ketler: RESUL KUR'AN

DİP NOT:

VAY BİZİM HALLERİMİZE!:::

SOKAK KONUŞUYOR:

AYET, FARZ, SÜNNET....

https://www.youtube.com/watch?v=_6PfQUepHoU

1 yorum:

la tahzen 16 Eylül 2016 20:21

H ç yorum yok:

Yorum Gönder

Figure

Updating...

References

Related subjects :