Yttrande över Hemställan om ändring i patientsäkerhetsförordningen

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-10-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-698 0.3

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Anders Bergström

Yttrande över Hemställan om ändring i patientsäkerhetsförordningen

Dnr 02440-2019

Förslag till beslut

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anpassar sina befogenhetsområden när det gäller föreskrifterna för sjuksköterskors förskrivningsrätt av läkeme- del. Socialstyrelsen föreskriver vilka krav som ska gälla för att en sjukskö- terska ska får rätt att förskriva läkemedel. Läkemedelsverket tar beslut om vilka läkemedel som sjuksköterskor med förskrivningsrätt kan få förskriva.

Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget.

Ärendet

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket hemställer om en ändring i 8 kap. 5§ i patientsäkerhetsförordningen (2010:659). Ändringen innebär att Socialsty- relsen ansvarar för de krav som ska gälla för sjuksköterska som ska få rätt att förskriva vissa läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för att ta fram en för- teckning över vilka läkemedel som sjuksköterskor med förskrivningsrätt ska ha möjlighet att förskriva. Denna uppdelning av ansvarsområden gäller re- dan idag för barnmorskor och föreslås nu bli lika konsekvent för sjukskö- terskors förskrivningsrätt.

Bilagor:

Hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i patient- säkerhetsförordningen

Protokollsutdrag skickas till:

s.registrator@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se

Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :