Tam metin

(1)

In Car Video

http://www.blaupunkt.com

IVMS-5802 7 607 003 582

IVMS-6502 7 607 003 583

Kullanım ve montaj kılavuzu

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 1

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 1 18.05.2006 12:14:50 Uhr18.05.2006 12:14:50 Uhr

(2)

CIHAZA GENEL BAKIŞI Cihaza genel bakışı 5,8" ve 6,5" TFT LCD ekran

1 Koltuk başlıkları için 5,8"/

6,5" TFT LCD ekran 2 Açma/kapama şalteri 3 Ekran menü göstergesi için

tuş (OSD menüsü) 4 Yukarı menü 5 Aşağı menü 6 AV kanal ayarı

(AV1 - AV2 - ...)

7 Kulaklık prizi 8 Video girişi (dahili) 9 Bağlantı kablosu : Arabirim kablosu

; AV sinyal dönüştürücü ünitesi

ON MENÜ I

7

V DEO

CH

2 3 5 9

1

4

10 11

8 6

(3)

DANSK

3

ENGLISHTÜRKÇEFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

İÇINDEKILER

Cihaza genel bakışı ...2

5,8" ve 6,5" TFT LCD ekran ... 2

Notlar ...4

Önemli bilgiler ... 4

Güvenlik uyarıları ... 4

Geri dönüşüm ve imha ... 5

Aksesuar ...5

Teslim kapsamındaki aksesuarlar ... 5

Mevcut aksesuar ... 5

Montaj ...5

Ekran montajı ... 5

Çalışma alanının hazırlanması ... 5

Boyutların çizilmesi ... 5

Koltuk başlığı kılıfının dikkatlice kesilmesi ... 6

Başlığın açılması ve dolgu ile diğer parçaların çıkarılması ... 6

Kabloların koltuk başlığından geçirilerek döşenmesi ... 7

Montaj çerçevesinin koltuk başlığına yerleştirilmesi ... 7

Ekranın yerleştirilmesi ... 7

Ekranın kontrol edilmesi ve ayarlanması ve ardından havlı yapıştırma bantlarının yerleştirilmesi ... 8

Bir DVD oynatıcısının doğrudan bağlanma örneği ... 8

Artı bağlantı ... 8

Eksi (Şasi) bağlantısı ... 8

Sökme ...9

OSD menüsü ...10

Kullanım ... 10

IR uzaktan kumandası ...11

Fonksiyonlar ... 11

Teknik veriler ...12

5,8" Ekran ... 12

6,5" Ekran ... 13

Bağlantı resmi ...14

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 3

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 3 18.05.2006 12:14:54 Uhr18.05.2006 12:14:54 Uhr

(4)

Bir Blaupunkt ürününü tercih et- tiğiniz için size teşekkür ediyoruz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler di- liyoruz.

Lütfen ilk kullanımdan önce bu kul- lanım kılavuzunu okuyunuz.

Blaupunkt redaktörleri, kullanım kı- lavuzlarını kolay ve anlaşılır şekilde tarafınıza sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Kullanım ile ilgili başka sorunuz olduğunda lütfen yetkili satıcınıza veya ülkenizdeki telefon hotline'ına başvurunuz. Çağ- rı numaralarını, bu rehberin arka yüzünde bulabilirsiniz.

Avrupa Birliği dahilinde satın alın- mış ürünlerimiz için üretici garan- tisi sunmaktayız. Garanti şartlarını www.blaupunkt.de adresinden ça- ğırabilir veya doğrudan aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz:

Blaupunkt GmbH Hotline

Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim

Önemli bilgiler

Bu cihaz, sürücünün de cihazı göre- bildiği yolcu bölümüne montajı için uygun değildir. Cihazın, sürücünün dikkatini dağıtacağı yerlere monte edilmesi yasal değildir ve tehlikeler barındırır. Uygun olmayan bir montaj sonucu oluşan hasarlar için üretici fi rma sorumluluk üstlenmez.

NOTLAR

Elektrik çarpmasına karşı cihaz sudan ve nemden korun- malı ve içi açılmamalıdır. Cihazın içinde, insanlar için tehlikeli olan yüksek gerilimler oluşuyor.

Cihazda üreticisi tarafından özellikle izin verilmeden yapılacak her hangi bir değişikliğin veya modifi kasyonun cihazı garanti kapsamından çıkara- cağını hatırlatmak isteriz.

Uzun süreli kullanım veya belirlenen sıcaklık bölgesinin dışındaki depola- malarda LC ekranın kullanım ömrü azalabilir.

Güvenlik uyarıları

Montaj ve bağlantılar süresince lütfen aşağıdaki güvenlik uyarıla- rına dikkat ediniz.

- Akünün eksi ve artı kutbunu sö- künüz.

- Araç üreticisinin güvenlik uyarıla- rına dikkat edilmelidir.

- Bağlantı ve kablo kılavuz delikle- rini delmeden önce, gizli kablo, yakıt deposu veya yakıt hatları- nın hasar görmeyeceğinden emin olunuz!

(5)

DANSK

5

ENGLISHTÜRKÇEFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Geri dönüşüm ve imha

Ürünümüz çevreye zarar vermeden imha edilebilen ve yönetmeliklere uygun olarak geri dönüşümü ger- çekleştirilebilen malzemelerden üretilmiştir. Eski ürünler, ev çöp- lerinden ayrı olarak toplanmalıdır.

Lütfen ürününüzün imhası için mevcut geri verme veya toplama sistemlerini kullanınız.

Aksesuar

Teslim kapsamındaki aksesuarlar

- Bağlantı kablosu - Sökme aleti - Kullanım kılavuzu - Montaj plakası

- Bir AV kaynağına doğrudan bağ- lanması için adaptör kablosu - IR uzaktan kumandası IVRC-06

Mevcut aksesuar

- Monitör tutucusu 7608009300 Kurulum talimatları tutucuya ek- lenmiştir.

VIDEO IN/AUX için uyarı:

Sadece orijinal Blaupunkt aksesu- ar 7 607 001 510 kullanılmalı.

Aksi halde bir mono soket kulla- nılmalı.

Montaj Ekran montajı

Not:

Montajın bir yetkili atölye tarafından yapılması tavsiye edilir.

Çalışma alanının hazırlanması

➮ Koltuk başlığını söktükten sonra daha önceden hazırlanmış ve te- mizlenmiş olan çalışma alanına koyunuz.

Not:

Çeşitli önlemler alarak ekranın mon- tajı esnasında başlığın hasar görme- sini önleyiniz.

Boyutların çizilmesi

➮ Ekranın montajını engelleyebile- cek herhangi bir parçanın olma- ması için koltuk başlığının kılıfını ellerinizle kontrol ediniz.

Kesilecek olan kısmı, montaj çerçe- vesi ebatlarında çiziniz.

BİLGİLER/AKSESUAR MONTAJ

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 5

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 5 18.05.2006 12:14:55 Uhr18.05.2006 12:14:55 Uhr

(6)

MONTAJ

Koltuk başlığı kılıfının dikkatlice kesilmesi

Belirlenen kısmın kesimi için bir maket bıçağı kullanınız.

➮ Kesim işlemine başlarken bıçağı, kesilecek olan bölgenin iç tara- fında, çizilmiş olan bölgenin bir köşesine yakl. 0,5 cm mesafe ile yerleştiriniz ve çaprazda bulunan köşeye, yine yakl. 0,5 cm mesafe kalacak şekilde kesiniz.

➮ Aynı kesim işlemini diğer iki köşe için de uygulayınız.

Başlığın açılması ve dolgu ile diğer parçaların çıkarılması

➮ Kesilen bölgedeki kılıfı dikkatlice açınız.

➮ Maket bıçağının kesme derinliğini 2,5 cm olarak ayarlayın ve başlığı, çizilen çizgilerin yakl. 0,5 cm içe- risinde kalacak şekilde kesiniz.

➮ Dolgu malzemesini bir köşeden dikkatlice kaldırın ve maket bı- çağı ile malzemeyi daha derinden kesiniz.

➮ Dolgu malzemesini küçük parça- lar olarak çıkartınız.

➮ Bu esnada dolgu malzemesinden bir parça kaldırın ve kesimin eşit bir derinlikte yapılmasına dikkat ediniz.

Diğer parçaların çıkarılması için Dre- mel freze makinası veya uygun bir alet kullanınız.

➮ Ardından ekranın kesilen bölgeye sığıp sığmayacağını görmek için ekranı yerleştirin.

(7)

DANSK

7

ENGLISHTÜRKÇEFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

MONTAJ

Kabloların koltuk başlığından geçirilerek döşenmesi

➮ Ekran ile birlikte teslim edilen kabloları, başlığın altından çıka- cak şekilde döşeyiniz.

➮ Mümkün ise kabloları kablo hor- tumu ile kaplayınız.

➮ Şimdi de ekranın çalışıp çalış- madığını kontrol etmek için akım beslemesi kablosunu, şase kab- losunu ve video aktarım kablosu- nu bağlayınız.

Montaj çerçevesinin koltuk başlığına yerleştirilmesi

➮ Ekranı bağlamadan önce bağlantı kablolarını resimdeki gibi montaj plakasındaki delikten geçiriniz.

➮ Kesilen bölüme montaj plakasını yerleştirip uygun bir bağlantı ele- manı ile sabitleyiniz.

Ekranın yerleştirilmesi

➮ Ekranı bağlamadan önce bağlantı kablolarını resimdeki gibi montaj plakasındaki delikten geçiriniz.

➮ Ekranı montaj plakasına yerleşti- rin ve uygun bağlantı elemanları ile sabitleyiniz.

Ekran

Montaj plakası

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 7

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 7 18.05.2006 12:14:55 Uhr18.05.2006 12:14:55 Uhr

(8)

MONTAJ

Ekranın kontrol edilmesi ve ayarlanması ve ardından havlı yapıştırma bantlarının yerleştirilmesi

➮ Ekranı bağlayın ve geçici olarak yuvasına yerleştirin ardından da koltuk başlığının konumunu ayar- layınız.

➮ Ekran ayarlarını kontrol ediniz, örn. aydınlık, kulaklık fonksiyonu, ses seviyesi ayarı, vs..

➮ Havlı yapıştırma bantlarını ekra- nın arka kısmına yerleştiriniz ve çerçeveyi koltuk başlığına bastı- rınız.

Bu esnada ekrana basmayınız, sa- dece çerçeve kısmına bastırınız.

Bir DVD oynatıcısının doğrudan bağlanma örneği

Bir AV kaynağına doğ- rudan bağlanması için

adaptör kablosu

Artı bağlantı

Sigorta braketini, artı kablosunun (+12) emniyeti için maks. 30 cm araç akümülatöründen uzağa artı kutbuna bağlayınız (gerekirse gövde ön panosuna bir delik açın ve söz konusu kablo geçişini kullanın).

Eksi (Şasi) bağlantısı

Eksi kabloyu (şasi/GND) doğrudan gövdeye vidalayınız. Şasi noktası- nın madeni parlak kontak yüzeyi kazılmalı ve grafi t yağı ile yağlan- malıdır (iyi bir şase bağlantısı için önemlidir).

/GND DVD - Player (IVDP-01)

Video out

AV

in Digital

out Audio L out Audio R out

IVMS 5802/6502

Masse +12V

(9)

DANSK

9

ENGLISHTÜRKÇEFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

MONTAJ

• Montaj için başka deliklerin açılması gerekiyorsa veya araç üzerinde başka değişiklikler ger- çekleştirilmesi gerekiyorsa yakı- nınızdaki bir atölyeye danışınız.

Sökme

➮ Ekranı sökmek için sökme aletini ekran ve montaj plakası arasına yerleştiriniz.

➮ Sökme aletini, ekran ile montaj plakası arasında bulunan oluğa yerleştiriniz.

SÖKME

Sökme aleti

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 9

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 9 18.05.2006 12:14:56 Uhr18.05.2006 12:14:56 Uhr

(10)

OSD MENÜSÜ OSD menüsü Kullanım

➮ OSD menüsünü çağırmak için ekrandaki veya uzaktan kuman- dadaki "MENU" tuşuna basınız.

Ok tuşları / ile opsiyonları se- çiniz ve MENÜ tuşuna bastıktan sonra ok tuşları / ile ayarları değiştirebilirsiniz.

➮ OSD menüsünden çıkmak için

"EXIT" opsiyonunu seçiniz.

ZOOM

BRIGHTNESS CONTRAST COLOR TINT

REVOLVE LEFT-RIGHT UP-DOWN RESET PICTURE EXIT

ZOOM (Görüntü boyutu):

Görüntü yüksekliğinin/genişliği- nin değiştirilmesi

- FULL (tam) - NORMAL (normal) - WIDE (geniş)

BRIGHTNESS (Aydınlık) Aydınlık ayarı

CONTRAST (Kontrast):

Kontrast ayarı

COLOR (Renk):

Renk ayarı

TINT (Gölgeleme):

Görüntü gölge ayarı (sadece NTSC için)

REVOLVE (Değiştirme):

Ekran gösteriminin değiştiril- mesi

- LEFT - RIGHT (sol - sağ) Yatay yansıtma

- UP - DOWN (yukarı - aşağı) Dikey yansıtma

RESET PICTURE (Sıfırlama):

Ayarlanan parametrelerin fabri- ka tarafından ayarlanan değer- lere geri alınması.

EXIT (Sona erdirme):

OSD menüsünden çıkma

(11)

DANSK

11

ENGLISHTÜRKÇEFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

IVRC-06

IR UZAKTAN KUMANDASİ IR uzaktan kumandası

Fonksiyonlar

Teslimat kapsamındaki uzaktan ku- manda, IVMS-5802 ve IVMS-6502 ekranlarının kullanımı için uygun- dur.

1 POWER

Ekran için açma/kapama tuşu.

2 TV/VIDEO Fonksiyonsuz.

3 VOL • ok tuşu

Seçilen ekranın ses seviyesini yükseltir.

VOL • ok tuşu

Seçilen ekranın ses seviyesini alçaltır.

4 MUTE

Ekrandaki hoparlörlerin sesini kapatır.

5 CH • ok tuşu /

Ekranın IVSC-3302 veya IVSC- 5502 sinyal kontrolörüne bağ- landığında kanal seçimi.

Dikkat:

CH / tuşlarının etkisi, sin- yal kontrolörünün uzaktan ku- mandasından gerçekleştirilen ekran seçimine bağlıdır.

6 Menü

Bkz. OSD menüsü, kullanım (Sayfa 10).

MUTE TV/VIDEO

POWER

VOL CH

1

4

5

2 3

Menü

6

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 11

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 11 18.05.2006 12:14:56 Uhr18.05.2006 12:14:56 Uhr

(12)

TEKNİK VERİLER Teknik veriler 5,8" Ekran

Sistem: NTSC/PAL auto switch

Akım beslemesi / Tüketim: 12 V doğru akım , ± 10%,

<900 mA

Standby: < 1 mA

Video giriş seviyesi: 1 Vpp, 75 Ohm

Audio giriş seviyesi: 0 - 0,3 Vrms, 20 Hz - 20 kHz Çalışma sıcaklığı: -20°C – +70°C (PAL)

0-5°C – +70°C (NTSC) Muhafaza sıcaklığı: -30° C - +80° C Ekran boyutu (diyagonal): 5,8" (14,7 cm)

Kontrast oranı: 60

Akım tüketimi: < 11 W

Aydınlık: 300 cd/m2

Görüntü teknolojisi: TFT Active Matrix sistem

Çözünürlük (Piksel): 1200 (Y) x 234 (G) = 280.800 Piksel Görülebilir ekran yüzeyi: 127,20 (G) x 71,84 (Y) mm

Görüş açısı: Soldan sağa: 60°,

yukarıdan: 60°,

aşağıdan: 30°

Ekranın toplam ebatları: 165 (G) x 122 (Y) x 26,7 (D) mm

Ekran ağırlığı: < 400 g

(13)

DANSK

13

ENGLISHTÜRKÇEFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

6,5" Ekran

Sistem: NTSC/PAL auto switch

Akım beslemesi / Tüketim: 12 V doğru akım , ± 10%,

<900 mA

Standby: < 1 mA

Video giriş seviyesi: 1 Vpp, 75 Ohm

Audio giriş seviyesi: 0 - 0,3 Vrms, 20 Hz - 20 kHz Çalışma sıcaklığı: -20°C – +70°C (PAL)

0-5°C – +70°C (NTSC) Muhafaza sıcaklığı: -30° C - +80° C Ekran boyutu (diyagonal): 6,5" (16,5 cm)

Kontrast oranı: 60

Akım tüketimi: < 10 W

Aydınlık: 280 cd/m2

Görüntü teknolojisi: TFT Active Matrix sistem Çözünürlük (Piksel): 1200 (Y) x 234 (G) =

280.800 Piksel

Görülebilir ekran yüzeyi: 142,80 (G) x 87,70 (Y) mm

Görüş açısı: Soldan sağa: 60°,

yukarıdan: 60°,

aşağıdan: 30°

Ekranın toplam ebatları: 176,0 (G) x 122 (Y) x 26,7 (D) mm

Ekran ağırlığı: < 400 g

TEKNİK VERİLER

Değişiklikler saklıdır!

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 13

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 13 18.05.2006 12:14:56 Uhr18.05.2006 12:14:56 Uhr

(14)

Bağlantı resmi

Değişik komponentlere sahip örnek bağlantı Connection example with various components Speakers

Video 1 Audio L 1 Audio R 1 Video 2 Audio L 2 Audio R 2 Video 3 Audio L 3 Audio R 3

Signal Controller IVSC-3302

Preamp out Car Radio 2x Aux-in

Amplifier BaÛlantõ kablosu /Additional Cables: 1RCA-Cable 7 607 885 093 (1,3m) 7 607 886 093 (5m) 2RCA-Y-Cable 7 607 001 507 3 C1-4x Cinch7 607 893 093 (0,35m) 4 AUX 2-in 7 607 001 508

1 1

in 43 1

AUX 2 CDC in Audio out D 3 D 2 D 1

DVD - Player (IVDP-01)

Video out

AV in Digital out

Audio L out Audio R out

CDC-A08 IDC-A09 CDC out

2

1

Right Monitor Left Monitor

IVMS 5802/6502

Front Monitor

(15)

DANSK

15

ENGLISHTÜRKÇEFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 15

IVMS_5802_6502_TR_neu.indd 15 18.05.2006 12:14:57 Uhr18.05.2006 12:14:57 Uhr

(16)

Servis numaraları

Country: Phone: Fax:

Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002 Austria (A) 01-610 39 0 01-610 393 91 Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263 Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644 Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236 France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320 Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394 Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711 Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706 Italy (I) 02-369 6331 02-369 62464 Luxembourg (L) 40 4078 40 2085 Netherlands (NL) 0800 400 1010 0800 400 1040 Norway (N) 66-817 000 66-817 157 Portugal (P) 2185 00144 2185 00165 Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078 Sweden (S) 08-75018 50 08-75018 10 Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650 Czech Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514 Hungary (H) 76 511 803 76 511 809 Poland (PL) 0800-118922 022-8771260 Turkey (TR) 0212-335 06 71 0212-3460040 USA (USA) 800-950-2528 708-6817188 Brasil

(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773 Malaysia

(Asia Pacifi c) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640

05.06 CM-AS/SCS1 - 8 622 405 019

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Str. 200, D-31139 Hildesheim

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :