In Car Video IVMS-5601 IVMS Kullanma ve Montaj K lavuzu.

Tam metin

(1)

In Car Video

IVMS-5601 IVMS-7001

Kullanma ve Montaj K∂lavuzu

http://www.blaupunkt.com

(2)

C∑HAZA GENEL BAKIΩ

5,6" ve 7"

OSD ON SRC VIDEO

9

1

2 3 4 5 6

10 11 8

7

1 Koltuk baµl∂π∂ için 5,6"-/ 7"-TFT- LCD ekran

2 Açma / kapatma µalteri 3 Ekran menüsü gösterge tuµu

(OSD menüsü) 4 Menü, yukar∂ doπru 5 Menü, aµaπ∂ doπru 6 AV kanal ayar∂ (AV1 - AV2 -

AV3 - AV4 - AV5)

7 Kulakl∂k yuvas∂

8 Video giriµi (dahili) 9 Baπlant∂ kablosu : Ara birim kablosu

; AV sinyal dönüµtürücü ünitesi

(3)

ENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

∑Ç∑NDEK∑LER

Uyarılar / Aksesuarlar ... 4

Montaj ... 4

Çal∂µma bölgesinin haz∂rlanmas∂ .. 4

Ölçülerin iµaretlenmesi ... 5

Koltuk baµl∂π∂ döµemesinin dikkatlice kesilmesi ... 5

Koltuk baµl∂π∂n∂n aç∂lmas∂ ve dolgunun ve diπer parçalar∂n uzaklaµt∂r∂lmas∂ ... 5

Kablolar∂n koltuk baµl∂π∂ aras∂ndan döµenmesi ... 6

Montaj çerçevesinin koltuk baµl∂π∂na yerleµtirilmesi ... 6

Monitörün yerleµtirilmesi ... 6

Monitörün kontrol edilmesi ve ayarlanmas∂ ve ard∂ndan c∂rt c∂rtl∂ (pıtraklı) bantlar∂n tak∂lmas∂ ... 7

Sökülmesi ... 7

OSD fonksiyonlar∂ ... 8

Ana menü ... 8

Alt menü ... 8

Teknik veriler ... 10

Garanti ... 11

(4)

Önemli uyar∂lar

Bu cihaz, sürücünün de görebileceπi yolcu kabininin ön bölümüne tak∂lmak üzere düµünülmemiµtir. Bu cihaz∂n araç içinde sürücünün dikkatini bozabilecek veya daπ∂tabilecek herhangi bir yere montaj∂na izin verilmez ve böyle bir montaj tehlike yaratır. Üretici, cihaz∂n usulüne göre tak∂lmamas∂ndan doπan hasarlar için hiçbir sorumluluk almaz.

Elektrik çarpmas∂ tehlikesini önlemek için, cihaz ∂slakl∂πa ve neme karµ∂ korunmal∂d∂r ve aç∂lmamal∂d∂r.

Cihaz∂n içinde, insanlar için tehlike meydana getirebilecek yüksek gerilimler ortaya ç∂kar.

Üretici taraf∂ndan kesin olarak izin verilmeden cihazda yap∂lm∂µ olan deπiµiklikler ve tadilatlardan dolay∂

garanti haklar∂n∂n kaybolabileceπini iµaret ederiz.

Birlikte verilen aksesuarla

Baπlant∂ kablosu

Sökme aleti Kullanma k∂lavuzu

UYARILAR / AKSESUARLAR TAKILMASI / SÖKÜLMES∑

Montaj

Uyar∂

Montaj∂n bir uzman atölye taraf∂ndan yap∂lmas∂n∂ öneririz.

Çal∂µma bölgesinin haz∂rlanmas∂

➮ Koltuk baµl∂π∂n∂ sökünüz ve onu müteakip montaj kademelerini yürütmek için önceden boµalt∂lm∂µ ve temizlenmiµ çal∂µma bölgesine koyunuz.

Uyar∂:

Koltuk baµl∂π∂n∂n monitörün montaj∂

s∂ras∂nda hasar görmemesini uygun önlemlerle saπlay∂n∂z.

(5)

ENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

TAKILMASI / SÖKÜLMES∑

Ölçülerin iµaretlenmesi

➮ Monitörün montaj∂n∂

engelleyebilecek hiçbir görünmeyen parçan∂n

bulunmad∂π∂ndan emin olmak için, koltuk baµl∂π∂n∂n döµemesini inceleyiniz.

Kesilecek yüzeyi iµaretlemek için, birlikte verilen kartondan yap∂lm∂µ µablonu kullan∂n∂z.

Koltuk baµl∂π∂ döµemesinin dikkatlice kesilmesi

Öngörülen yüzeyin kesilmesi için, kesme derinliπi ayarlanabilir bir b∂çak kullan∂n∂z.

➮ Kesilecek bölgenin içindeki ilk kesim için b∂çaπ∂ iµaretlenmiµ olan bir köµe noktas∂ndan yakl. 0,5 cm mesafeye dayay∂n∂z ve sonra karµ∂da duran köµe noktas∂n∂n yakl. 0,5 cm önünde sona eren çapraz bir kesim yap∂n∂z.

➮ Kesim iµini çapraz duran diπer karµ∂ köµeler aras∂nda ayn∂ µekilde yap∂n∂z.

Koltuk baµl∂π∂n∂n aç∂lmas∂ ve dolgunun ve diπer parçalar∂n uzaklaµt∂r∂lmas∂

➮ Kesilen bölgenin döµeme malzemesini dikkatlice kald∂r∂n∂z.

➮ B∂çaπ∂n kesme derinliπini yakl.

2,5 cm olarak ayarlay∂n∂z ve koltuk baµl∂π∂n∂, kesim iµaretlenen çizgi dahilinde yakl. 0,5 cm'lik bir mesafede yürüyecek µekilde kesiniz.

➮ Dolgu malzemesini bir köµede dikkatlice kald∂r∂n∂z ve malzemeyi b∂çak ile derin olarak kesiniz.

➮ Dolgu malzemesini küçük parçalar µeklinde uzaklaµt∂r∂n∂z.

➮ Bu s∂rada dolgu malzemesinin bir parças∂n∂ kald∂r∂n∂z ve kesimin eµit bir derinlikte yap∂l∂p yap∂lmad∂π∂na dikkat ediniz.

Diπer parçalar∂ uzaklaµt∂rmak için bir Dremel freze makinesi veya bir baµka uygun alet kullan∂n∂z.

(6)

TAKILMASI / SÖKÜLMES∑

➮ Kesilen bölgeye uyup uymad∂π∂n∂

kontrol etmek ve gerekli olas∂

uyarlamalar∂ yapmak için monitörü yerleµtiriniz.

Kablolar∂n koltuk baµl∂π∂

aras∂ndan döµenmesi

➮ Birlikte verilen kablolar∂, koltuk baµl∂π∂n∂n alt taraf∂ndan d∂µar∂ya ç∂kacak µekilde aç∂kl∂π∂n aras∂ndan döµeyiniz.

➮ Eπer mümkünse, kablolar∂ bir kablo kanal∂ ile örtünüz.

➮ Monitörün çal∂µ∂p çal∂µmad∂π∂n∂

kontrol etmek için µimdi ak∂m besleme, µasi ve video aktarma kablolar∂n∂ baπlay∂n∂z.

Montaj çerçevesinin koltuk baµl∂π∂na yerleµtirilmesi

➮ Monitörü baπlamadan önce, baπlant∂ kablosunu µekilde

gösterildiπi gibi montaj plakas∂ndaki öngörülen deliklerin aras∂ndan geçiriniz.

➮ Montaj plakas∂n∂ kesilen bölgeye yerleµtiriniz ve bunu uygun baπlant∂

elemanlar∂yla sabitleµtiriniz.

Monitörün yerleµtirilmesi

➮ Monitörü baπlamadan önce, baπlant∂ kablosunu µekilde

gösterildiπi gibi montaj plakas∂ndaki öngörülen deliklerin aras∂ndan geçiriniz.

➮ Monitörü montaj plakas∂na

yerleµtiriniz ve bunu uygun baπlant∂

elemanlar∂yla sabitleµtiriniz.

(7)

ENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

TAKILMASI / SÖKÜLMES∑

Monitörün kontrol edilmesi ve ayarlanmas∂ ve ard∂ndan c∂rt c∂rtl∂ (pıtraklı) bantlar∂n tak∂lmas∂

➮ Monitörü baπlay∂n∂z, onu geçici olarak girintiye yerleµtiriniz ve koltuk baµl∂π∂n∂ yerine getiriniz.

➮ Monitörün çeµitli ayarlar∂n∂, örn.

parlakl∂k, kulakl∂k fonksiyonu, ses µiddeti ayar∂ vs. gibi kontrol ediniz.

➮ Daha sonra c∂rt c∂rtl∂ (pıtraklı) bantlar∂ monitörün arka taraf∂na yerleµtiriniz ve çerçeveyi koltuk baµl∂π∂na bast∂r∂n∂z.

Bu s∂rada ekran∂n üzerine bast∂rmay∂n∂z, bilakis sadece çerçeve bölgesine bast∂r∂n∂z.

Sökülmesi

➮ Ekran∂ sökmek için, sökme aletini ekran ile montaj plakas∂ aras∂na yerleµtiriniz.

➮ Sökme aletini ekran ile montaj plakas∂ aras∂nda bulunan çentiπe yerleµtiriniz.

Sökme aleti Monitör

Montaj plakas∂

(8)

FONKS∑YON OSD fonksiyonlar∂

Ana menü

➮ Ana menüyü çaπ∂rmak için, ana cihazdaki "MODE" tuµuna veya uzaktan kumandadaki "MENU"

tuµuna bas∂n∂z.

➮ OSD menüsünü tekrar terk etmek için, "EXIT"seçeneπini seçiniz.

+ VOLUME

BRIGHTNESS CONTRAST COLOR TINT MISC EXIT

VOLUME (ses µiddeti):

Ses µiddetinin ayarlanmas∂

BRIGHTNESS (parlakl∂k):

Parlakl∂π∂n ayarlanmas∂

CONTRAST (Kontrast):

Kontrast∂n ayarlanmas∂

COLOR (renk):

Rengin ayarlanmas∂

TINT (renk tonu):

Renk tonunun ayarlanmas∂

MISC:

Alt menünün aç∂lmas∂

EXIT (sona erdirme):

OSD menüsünün terk edilmesi

Alt menü

➮ Aµaπ∂daki menü seçeneklerini seçmek için, ana menüde "MISC"

seçeneπini seçiniz.

➮ Ana menüye geri dönmek için, alt menüde "MAIN MENU" seçeneπini ve ondan sonra OSD menüsünü terk etmek için, "EXIT" seçeneπini seçiniz.

AUTO PROGRAM

FM CHAN: OFF AV OUT: LINE ZOOM: FULL SPEAKER: OFF

REVOLVE: LEFT RIGHT REVOLVE: UP DOWN RESET PICTURE MAIN MENU

Uyar∂:

ÜSTTEN ALTA geçiµ (kapal∂

fonksiyonu).

AUTO PROGRAM (otomatik programlama)

"AUTO PROGRAM" fonksiyonuna uzaktan kumandan∂n tarifinde bak∂n∂z.

AV OUT (AV-ç∂k∂µ∂):

"Sabit" ve "deπiµken" AV ç∂k∂µ modlar∂

aras∂nda seçim yapmak için, bu seçeneπi seçiniz.

(9)

ENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

FONKS∑YON

ZOOM :

Bu mod standart olarak "Tam ekran"

µeklinde ön ayarl∂d∂r. Aµaπ∂daki ayar seçenekleri için veya tuµlar∂na basarak, çeµitli ayarlardan istediπiniz gösterim modunu seçebilirsiniz.

Tam ekran = Bir 4:3 sinyalinin 16:9 resim format∂nda gösterilmesi

ZOOM1 = Resim yüksekliπi geniµletilmesi, Zoom faktörü = 4/3 GEN∑ΩL∑K 1 = Resim yüksekliπi geniµletilmesi ve farkl∂ resim geniµliπi deπiµikliπi

Normal = Yan orant∂ 4:3

ZOOM2 = Zoom faktörü = 8/7, Resim yüksekliπi geniµletilmesi

GEN∑ΩL∑K = Farkl∂ resim geniµliπi deπiµikliπi

GEN∑ΩL∑K 2 = Resim yüksekliπi geniµletilmesi ve farkl∂ resim geniµliπi deπiµikliπi

ZOOM 3 = Resim yüksekliπi geniµletilmesi, Zoom faktörü = 8/7

SPEAKER (hoparlör):

"SPEAKER" seçeneπini seçiniz ve ondan sonra monitör hoparlörünü ve tuµlar∂n∂n yard∂m∂yla devreye sokunuz veya ç∂kar∂n∂z.

REVOLVE (çevirme):

Bu fonksiyonla ve ve tuµlar∂yla ekrandaki görüntüyü çevirebilirsiniz.

RESET PICTURE (geri çekme):

Ayarlanm∂µ olan bir parametreyi tekrar fabrika ç∂k∂µ ayar∂na geri getirmek için,

"RESET PICTURE" seçeneπini seçiniz.

MAIN MENU (ana menü):

Eπer alt menüde bulunuyorsan∂z, ana menüye geri dönmek için bu seçeneπini seçiniz.

AUX (giriµ):

Ek bir sinyal kaynaπin∂n (oyun konsolu, camcorder, vs.) baπlanmas∂ için video giriµi.

Uyar∂:

Sadece Blaupunkt orijinal

(7 607 001 510) parças∂n∂ kullan∂n∂z.

Veya bir Mono fiµi kullan∂n.

(10)

TEKN∑K VER∑LER Teknik veriler

Sistem: NTSC/PAL çiftli sistem

Ak∂m besleme/ tüketim:

12 V doπru ak∂m

± 10%, <700 mA Standby: < 1 mA

Video giriµ seviyesi:

Birleµtirilmiµ video sinyali 0,7 - 2,0 Vp-p 75 Ohm

Audio giriµ seviyesi:

0 - 0,3 Vrms 10 - 20 kHz

∑µletme s∂cakl∂π∂:

0° C – +60° C Depolama s∂cakl∂π∂:

-20° C – +70° C Ekran büyüklüπü (çapraz):

5,6", 7"

Kontrast oran∂: 150 Ak∂m tüketimi: < 9 W Parlakl∂k: 400 cd/m2 Görüntü oluµturma tekniπi:

TFT ince film transistörlü ekran sistemi

Çözünürlük (Pixel):

   5,6": 720 (H) x 234 (B) = 168.480 Pixel    7": 1440 (H) x 234 (B)

= 336.960 Pixel Karartma: Soπuk katotlu fitilli

tüpler Görülebilir ekran alan∂:

155,52 (B) x 87,75 (H) mm Görüµ aç∂s∂:

   5,6": Soldan ve saπdan:

45°,

yukar∂dan: 10°, aµaπ∂dan: 30°

   7": Soldan ve saπdan:

60°,

yukar∂dan: 60°, aµaπ∂dan: 30°

Monitörün toplam ölçüsü:

   5,6": 140 (B) x 114 (H) x 42 (T) mm    7": 200 (B) x 127 (H) x

33,5 (T) mm Monitörün aπ∂rl∂π∂:< 500 g

Deπiµiklikler olabilir!

(11)

ENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Garanti

Garantinin kapsam∂, cihaz∂n sat∂lm∂µ olduπu ülkedeki yasal kurallara göre düzenlenir.

Eπer cihaz∂n∂zda bir eksiklik görünüyorsa, o zaman lütfen sat∂µ belgesi ile sat∂c∂n∂za baµvurunuz.

Eπer ülkenizdeki yasal garanti süresi 12 aydan daha az ise, Blaupunkt 12 ayl∂k bir üretici garantisini garanti eder.

Aµ∂nma, usul d∂µ∂ kullan∂m veya mesleki kullan∂mdan dolay∂ meydana gelen hasarlar garanti kapsamı d∂µ∂ndad∂r.

Blaupunkt taraf∂ndan garanti edilen üretici garantisinin geçerli olmas∂ için, lütfen hatal∂ cihaz∂ sat∂µ belgesi ile birlikte ülkenizdeki Blaupunkt yetkili servisine gönderiniz. En yak∂n adresi bu k∂lavuzun arka taraf∂ndaki müµteri dan∂µma hatt∂ndan öπrenebilirsiniz.

Blaupunkt, sonradan düzeltme veya yedek parça sevkiyat hizmetini sakl∂

tutar.

GARANT∑

(12)

10/02 CM/PSS2 - 8 622 403 399 (TR)

Blaupunkt GmbH Servis telefon numaralar∂

Country: Phone: Fax: WWW:

Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002 http://www.blaupunkt.com Austria (A) 01-610 390 01-610 393 91

Belgium (B) 02-525 5454 02-525 5263 Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644 Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236 France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320 Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394 Greece (GR) 0800-550 6550 01-576 9473 Ireland (IRL) 01-4149400 01-4598830 Italy (I) 02-369 6331 02-369 6464 Luxembourg (L) 40 4078 40 2085 Netherland (NL) 023-565 6348 023-565 6331 Norway (N) 66-817 000 66-817 157 Portugal (P) 01-2185 00144 01-2185 11111 Spain (E) 902-120234 916-467952 Sweden (S) 08-7501500 08-7501810 Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650 Czech. Rep. (CZ) 02-6130 0441 02-6130 0514 Hungary (H) 01-333 9575 01-324 8756 Poland (PL) 0800-118922 022-8771260 Turkey (TR) 0212-3350677 0212-3460040 USA (USA) 800-2662528 708-6817188 Brasil

(Mercosur) (BR) +55-19 3745 2769 +55-19 3745 2773 Malaysia

(Asia Pacific) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :