Basit Rastgele Örnekleme Kitle:

Download (0)

Full text

(1)

Basit Rastgele Örnekleme

Kitle: Örneklem: N: Kitle çapı n: Örneklem çapı : Örneklem sayısı

Basit rastgele örnekleme yönteminde her bir örneklemin seçilme şansı eşittir.

Kitle Ortalamasının Tahmin Edicisi

, N çaplı kitle ise kitle ortalaması

olarak tanımlanır.

n çaplı örneklem ise örneklem ortalaması

olarak tanımlanır.

Örneklem ortalaması kitle ortalaması ’nın  Yansız

bir tahmin edicisidir. Bir başka deyişle,

dır.

Kitle ortalaması ’nın tahmin edicisi

(2)

Kitle Varyansı

, N çaplı bir kitle olsun. Kitle varyansı

yada olarak tanmlanır. Örneklem Varyansı

, n çaplı bir örneklem olsun. Örneklem varyansı

olarak tanımlanır.

Örneklem varyansı kitle varyansının  Yansız

bir tahmin edicisidir.

Bir başka deyişle, yerine koyarak örnekleme yapıldığında

Yerine koymaksızın örnekleme yapıldığında

olur.

Not: Örneklem seçimi

(3)

Örneklem Ortalaması ’nın Varyansı

’ nın varyansı

olarak tanımlanır.

Yerine koymaksızın örnekleme için ’ nın varyansı

yada

olarak tanımlanır.

Yerine koyarak örnekleme için ’ nın varyansı yada

olarak tanımlanır.

Örneklem Ortalaması ’nın Varyansının Tahmin Edicisi

Örneklem ortalaması ’nın varyansının tahmin edicisi bulunurken kitle varsansı yerine örneklem varyansı kullanılır. Bu nedenle,

Yerine koymaksızın örnekleme için

yerine koyarak örnekleme için

(4)

Kitle Ortalaması için Güven Aralığı

, n çaplı örneklem olsun. Kitle ortalaması ’nın %(1-α)100 güven aralığı +

şeklinde ifade edilir. Burada,

Örneklem ortalaması

: Örneklem ortalaması ’nın standart hatası ve : Standart normal dağılımın tablo değeri olarak tanımlanır.

Kitle Toplamının Tahmin Edicisi

, N çaplı kitle olsun. Kitle toplamı:

şeklinde ifade edilir. Yukarıda, kitle ortalamasının tahmin edicisi:

olarak tanımlanmıştı bu nedenle kitle toplamının tahmin edicisi

olarak ifade edilir.

Kitle toplamının tahmin edicisi , kitle toplamı Y’in yansız bir tahmin edicisidir. Bir başka deyişle,

dır.

Kitle Toplamının Tahmin Edicisi ‘nın Varyansı Kitle toplamının tahmin edicisi ’nın varyansı

(5)

olarak bulunur. Buradan

Yerine koymaksızın örnekleme için:

Yerine koyarak örnekleme için:

olarak elde edilir.

Kitle Toplamının Tahmin Edicisi ‘nın Varyansının Tahmin Edicisi

Kitle varyansı yerine, onun tahmin edicisi olan örneklem varyansı kullanılarak aşağıda verilen eşitlikler elde edilir.

Yerine koymaksızın örnekleme için

yerine koyarak örnekleme için

dır. Örneklem varyansı kullanılarak elde edilen eşitlikler, ’nın yansız tahmin edicilerini verir. Bir başka deyişle,

olduğu görülür.

Kitle Toplamı için Güven Aralığı

n çaplı örneklem olsun. Kitle toplamı için %(1-α)100 güven aralığı +

şeklinde ifade edilir. Burada,

: Kitle toplamının tahmini

(6)

Figure

Updating...

References

Related subjects :