KOMİSYON RAPORLARI

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

123 Tarih:

11.07.2013 Dosya No:

2013/1376 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir Örnek Mahallesi, 1414 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölç. plan değişikliği teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2013 gün ve 2013- 7163 sayılı yazısında;

“İlgi: a)Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.05.2013 gün ve -673228/959/9631 sayılı yazısı ve eki 10.05.2013 gün ve 2013/46 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 05.02.2013 gün, / 131732-461 sayılı yazısı.

c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 16.01.2013 gün, /131-10293 sayılı yazısı.

d) İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2013 gün ve -68095 sayılı yazısı.

e) Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 29.01.2013 gün /TN:78290-1056-18785 sayılı yazısı.

f)Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 21.02.2013 gün ve 651128-549 sayılı yazısı.

g)Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.03.2013 gün ve -2530 sayılı yazısı.

h) 25.09.2012 gün, 2012-75-515089-1395-16447 sayılı yazınız ve ekleri.

ı) 12.11.2012 gün ve 2012-13398-11271 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

i) 15.11.2012 gün ve 2314 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

j) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP: Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1414 ada, 6 parselin blok boyutunun 99,815 m2‘den 125 m2’ye çıkartılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifinin 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET: Başkanlığımız Tapu Sorgulama Programından 241m2 alanlı söz konusu parselin şirket

ve hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu 21.12.2012 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM: 2011 yılı uydu fotoğrafından ve ilgi (a) yazı eklerinden söz konusu parselde tek katlı yapı bulunduğu anlaşılmaktadır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU: Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 Pafta, 1414 Ada, 6

parsel 21/07/2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ünalan Örnek Esatpaşa Fetih Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı’nda S1 lejantlı “500 ki/ha. Orta Yoğunluklu Konut Alanı”nda kalmakta iken;

“Sıhhileştirilecek konut alanları: Bu alanlar, planda belirtilen S1 orta yoğunluktaki ve S2 yüksek yoğunluktaki konut alanlarıdır. Bu alanlar ıslah imar planları ile küçük parsellere ayrılmış mülkiyet deseni üzerinde sağlıksız yapılaşmış konut alanlarıdır. Bu alanların yine konut işlevine ayrılması, donatılar açısından desteklenmesi, yapılaşma şeklini depreme dayanıklı, zemin yapısına ve şehircilik, mimarlık ve mühendislik kriterlerine uygun hale getirilmesi esastır. Bu alanlarda toplam yapı nüfusu ve yapı yoğunluğu sınırları konut bölgeleri bazında tanımlanmıştır. Tanımlanan üst sınırlar aşılmamak koşulu ile; tanımlanan yapılaşma değeri kişi başına inşaat alanı 25 metrekare alınarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında yapı adalarına ve parsellere kütle etüdü tasarımı yapılarak dağıtılacaktır. Bu kapsamda tasarımın gereklerine uygun olarak yapı adalarının ve parsellerin şekil boyutları konumlanmaları baz alınarak yapılaşma nizamı, yapı istikametleri, kat yükseklikleri, kat adetleri, yapılaşma değeri belirlenecektir. Bu düzenleme ve tasarımın gereği olarak parseller arasında farklı yapılaşma değeri oluşturulabilir, ancak kat adetleri farklı verilemez. Bu alanlarda verilen yapı nüfusu Ek.1 Tabloda gösterilmiştir.

Bu alanlarda parsellerin birleştirilmesi halinde;

800-1200 metrekare imar parseli oluşturulması durumunda KAKS:2,00 Hmaks: 6 kat, 1201-3500 metrekare imar parseli oluşturulması durumunda KAKS:2,25 Hmaks: 8 kat,

3501 metrekareden büyük imar parseli oluşturulması durumunda KAKS:2,50 Hmaks: 8 kat şeklinde uygulama yapılabilir.

Bu uygulamalarda açık ve kapalı çıkmalar KAKS değerine dahildir. Ön bahçe mesafesi min.5m. yan ve arka bahçe mesafeleri min.4m. olup 5. kattan sonra her kat için yan ve arka bahçe mesafeleri 0,5m.

arttırılır. İki blok arası bahçe mesafesi iki yan bahçe mesafesi toplamından az olmaz.

(2)

Çevredeki parsellerin yapılanma durumlarında göz önüne alınarak belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” plan notu gereği;

S1-46 rumuzu Tablo.1’den kontrol edildiğinde, 1414 Ada, 6 parselin de bulunduğu yapı adasının nüfusunun 1755 kişi olarak verildiği saptanmıştır.

Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 Pafta, 1414 Ada, 6 parsel 13/02/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ünalan Örnek Esatpaşa Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Hmax:3 kat blok boyutu 99,815m2 Konut Alanı’nda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

10.05.2013 gün ve 2013/46 sayılı Ataşehir Belediye Meclis Kararında Ataşehir İlçesi Örnek Mah. 82/6 pafta 1414 ada 6 parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.P tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun raporu okunarak, raporun “Ataşehir İlçesi Örnek Mah. 82/6 pafta 1414 ada 6 parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.P tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin müdürlüğünden geldiği şekli ile aynen kabulü” şekli ile aynen kabulüne, Ataşehir Belediye Meclisi’nin 1. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı Nisan Ayı toplantısının 10.05.2013 Cuma günü yapılan 3. Birleşimin 1. Oturumunda Ak Parti Grubunun red oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildiği belirtilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında;

“Söz konusu 1404 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazın meri planlarda Hmax:3 kat, kütle esaslı konut alanında kaldığı belirtilerek, söz konusu parsel üzerinde yer alan kütlenin taban oturumunun 125 m2 olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan teklifi;

-Meri plana göre gerekli yol terklerin bedelsiz yapılması,

-1/5000 ölçekli meri planda verilen yapı adası yoğunluklarının aşılmaması,

-07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı plan değişikliği inceleme komisyonu kararı gereği, karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 3 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

-‘konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bağımsız bölüm için;

Brüt alanı 75 m2 ‘ye kadar olan dairelerde en az 1 adet otopark Brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında olan dairelerdeen az 2 adet otopark

Brüt alanı 150 m2 ve üstü dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.’

Şeklinde plan otunun eklenmesi hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısında;

İlgili alanın Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında genel olarak UA (Uygun Alanlar) lejantlında kaldığı belirtilerek söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi yazı eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısında;

27/03/2012 gün M.34.0.İBB.5.01-11.01/310.01.04.01-164110 sayılı yazılarındaki görüşün geçerliliğini muhafaza ettiği belirtilmiş olup, söz konusu yazıda 1414 ada 6 parselin yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında olduğu belirtilerek, 8 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısında;

“…Adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır.” denilmektedir.

Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ilgi (f) yazısında;

“Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1414 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kitle boyutu değişikliği ile ilgili plan değişikliği yapılmasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşünün alınması kaydı ile Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca görülmemektedir.”

denilmektedir.

Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısında;

“Uygulama ile ilgili hususlarda, meri 1/1000 ölçekli 13.02.2008 tt’li Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı ve notları geçerli olduğundan, 1414 ada 6 parseldeki blok ölçü

(3)

değişikliğinin tarafınızca uygun görülmesi halinde, imar uygulamasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. “denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Dosyasında yapılan incelemede söz konusu parsele ilişkin ilgi (h) yazı ile tarafımıza iletilen ve söz konusu parselin blok boyutunun 99,815 m2‘den 130 m2’ye çıkartılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin ilgi (ı) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, Meclisin ilgi (i) “…1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması” şeklindeki kararı ile uygun görülmediği anlaşılmaktadır.

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 Pafta, 1414 Ada, 6 Parselin blok boyutunun 99,815 m2‘den 125 m2’ye çıkartılmasına ilişkin 10.05.2013 gün ve 2013/46 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin, 13.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası üzerine hazırlandığı görülmüş olup, plan notları olarak;

" 1) Plan onama sınırı 82/6 Pafta, 1414 Ada, 6 parseli kapsamakta olup parsel konut alanıdır.

2) Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları geçerlidir.” şeklindeki plan notları getirildiği görülmüştür.

Teklif tadilat planına ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı olumlu; Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ise kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararına rastlanmadığı şeklinde görüşü bulunmaktadır.

İlgi yazı eki teklif incelendiğinde; İlçe Meclis kararında, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşündeki “konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır” şeklindeki plan notunun eklenmesi gerektiği belirtilmiş ancak söz konusu not teklif plan notlarına eklenmemiş olup, “ada kenarlarının kesişimlerinden oluşan köşe noktalarından itibaren 3 m.

çekilerek istikamet düzenlemesi ” ne ilişkin koşulunun da söz konusu parselde sağlanamadığı İlçe Meclis kararında belirtildiği, 21/07/2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının oldukça bağlayıcı olduğu, meri 13/02/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında da aynı hükümlerin yer aldığı saptanmış olup özellikle “…1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında yapı adalarına ve parsellere kütle etüdü tasarımı yapılarak dağıtılacaktır. Bu kapsamda tasarımın gereklerine uygun olarak yapı adalarının ve parsellerin şekil boyutları konumlanmaları baz alınarak yapılaşma nizamı, yapı istikametleri, kat yükseklikleri, kat adetleri, yapılaşma değeri belirlenecektir. Bu düzenleme ve tasarımın gereği olarak parseller arasında farklı yapılaşma değeri oluşturulabilir, ancak kat adetleri farklı verilemez.” hükmü ile parsel bazında düzenlemelerin ihtiyaca ve şehircilik ilkelerine göre komşu birimlerden farklı olarak tasarlanabileceği bildirilmiştir. Söz konusu teklifin özünde yaklaşık 25m2 lik taban alanı arttırarak toplam inşaat alanını 3 kat yapılanma şartı gereği yaklaşık 75 m2 arttırdığı ancak diğer yandan 1/5000 ölçekli plandan gelen ada bazındaki 1755 kişi nüfus hakkını ihlal etmediği saptanmış olup yapı ve nüfus yoğunluğu bakımından meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükümlerine aykırılık taşımadığı anlaşılmaktadır. ” Denilerek.

İlgi (a) teklif ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (j) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 1414 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(4)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

124 Tarih:

11.07.2013 Dosya No:

2013/1495 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P.değişiklik teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 07 /2013 gün ve 2013-8714 sayılı yazısında;

“İlgi: a) 18.02.2013 tarih, M.34.3.SAN.0.13.00.00-310.01.04/ 645262-98/3662 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın yazı ve eki 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları

b) 11.03.2013 tarih 2013/2131-2350 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c) 13.03.2013 tarih 548 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı.

d) 02.04.2013 tarih 2013/3441-63685 sayılı dağıtımlı yazımız.

e) 30.05.2013 tarih 2013/6729-100816 sayılı yazımız.

f) 10.01.2013 tarih B.08.4.MEM.0.34.18.04/3107 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sayılı yazısı.

g) 21.01.2013 tarih 128909999/750/4205 sayılı Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yazısı.

h) 10.01.2013 tarih 5853 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.

i) 16.01.2013 tarih 1402870-54564-231 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.

j) 01.02.2013 tarih 52176 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve ekleri.

k) 14.05.2013 tarih 18232631/750/-45709 sayılı İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı.

l) 18.06.2013 tarih 72492933 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yazısı.

m) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ile; Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 parselin 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanmış olan 18.714 m² lik kısmının Ortaöğretim Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, ilgi b) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup ilgi c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile “…Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.” Şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı gereği konu, ilgi d) dağıtımlı yazımız ile kurum görüşü için Sağlık Bakanlığı’na, bilgi için de İlçe Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir. İlgi d) yazımıza istinaden İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün görüş yazısı tarafımıza iletildiğinden ilgi e) yazımız ile Sağlık Bakanlığı’ndan yeniden görüş istenmiştir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre; Sancaktepe İlçesi 6251 ada 1 parselin Kartal Belediyesi mülkiyetinde 22.293 m² olduğu ve davalı yerin mahkeme kararıyla hükmen tescili yoluyla 28.07.1992 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden, 6251 ada 1 parselin boş olduğu anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 parselin; 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında; kısmen Sağlık Tesisi Alanında kısmen de 30 metrelik yol ve kavşak alanında, 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında da kısmen Sağlık Tesisi Alanında kısmen de 30 metrelik yol ve kavşak alanı ile karayolları kamulaştırma kuşağında kalmakta iken 06.12.2010 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 25.03.2011 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 30 metrelik yol güzergahı 25 metreye düşürülmüştür.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi a) yazı ekinde söz konusu teklife ilişkin olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu parsel maliki Kartal Belediyesi’nin ise görüşünün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

(5)

İlgi f) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında; “…söz konusu taşınmazın, Sağlık Tesisi Alanı’ndan Ortaöğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Valiliğimizce de uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi g) Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısında; “…Sancaktepe İlçesi, Fatih Mahallesi 6251 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği “Sağlık Tesis Alanı” olarak planlanmış kısmının “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak planlanması Müdürlüğümüzce uygun görülmemiş olup, “Sağlık Tesis Alanı” olarak korunması gerekli görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi h) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; Planlama alanının Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda, kısmen “ÖA-5b” (yumuşak zeminler nedeni ile orta-hafif mühendislik önlemleri gerektiren alanlar) ve kısmen de “ÖA-4a” ( yapay dolgu ile temsil edilen ağır mühendislik önlem gerektiren alanlar) ile

“ÖA-5b” ( yumuşak zeminler nedeni ile orta-hafif mühendislik önlemleri gerektiren alanlar) sorunlarını bir arada içeren “ÖA-6a” (ağır önlem alınması gereken karışık problemli alanlar) lejantlı alanda kaldığı belirtilerek, ‘‘… sonuç olarak ilgi h) yazıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’’ denilmektedir.

İlgi i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı eki plan değişikliği inceleme komisyonu kararında ; “…

- imar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

- 1/1000 uygulama imar planı aşamasında çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden teklif fonksiyonun cephe aldığı 25 metrelik yoldan ve güneyinde bulunan Ortadağ Köprülü Kavşak Kolu’ndan 10 m. çekme mesafesi düzenlenerek tekrar görüşümüzün alınması,

- teklif fonksiyon alanının otopark ihtiyacının “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak kendi fonksiyon alanı içerisinde karşılanması,

Şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.’’ denilmektedir.

İlgi j) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; söz konusu alanın Ömerli Baraj Havzasının uzun mesafeli koruma alanında kaldığı ve 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğin 6.3 maddesinde yer alan “İstanbul İl sınırları sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, İdare uygulamalarında esas alınır.” hükmü gereği, Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen meri planların İdareleri uygulamalarında esas alınması gerektiği belirtilerek, “…

1- 05.05.2011 tarih 2011/245 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen İçme Suyu Havzaları Yönergesinin 10.5 maddesinde yer alan “İdare uygulamalarında esas alınan planlarda, plan bütününde, yürürlükteki yönetmelikte ve/veya söz konusu planda verilen yoğunluk (yapı,nüfus vb.) değerlerinin yüksek olanını aşan tadilat yapılamaz. Yoğunluk azaltıcı plan tadilatlarına izin verilir”

hükmü gereği meri planda ve/veya 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelikte verilen yapı ve nüfus yoğunlukları arttırılmamak kaydıyla plan değişikliği yapılabilmektedir.

2- …meri planda “Sağlık Tesis Alanı” nda kalan söz konusu parsele teklif plan değişikliği ile meri plan şartlarında “Ortaöğretim Tesis Alanı” lejantı verilmiştir.

3- 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğin 6.9.c.

maddesinde yer alan “kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç, konut dışı yapılaşmalarda KAKS:0,25 değeri aşılamaz.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere plan sınırları içerisinde yer alacak kamu yararına olan konut dışı yapılaşmalarda en fazla emsal (KAKS) değeri İdaremizce aranmamaktadır. Bununla beraber teklif plan neticesinde söz konusu alanda yapılacak yapıların özel olması halinde yapılaşma değerlerinin 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelikde verilebilecek değerleri (KAKS=0,25) aşmayacağına dair teklif plan notlarına hüküm eklenmesi gerekmektedir.

4- Plana dair açıklanmayan hususlarda 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik hükümlerinin geçerli olacağı teklif plan notlarıyla hükme bağlanmıştır.

Netice olarak, teklif 1/5000 ölç. plan değişikliği ilgi j) yazıda yer alan düzeltmelerin yapılması halinde 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik ve meri plan hükümlerine uygun olup, ilgili belediyelerce onaylanması halinde İdaremiz uygulamalarında esas alınmasında İdaremiz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Ayrıca, altyapı görüşü olarak; söz konusu parsel dahilinde mevcut altyapı tesisi ve hatlarının bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgi d) ve ilgi e) yazılarımıza istinaden de İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

(6)

İlgi k) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü yazısında; “… Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 parsel sayılı taşınmazın “Sağlık Tesis Alanı” olarak korunması gerekli görüldüğünden söz konusu plan değişikliği Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.” denilmektedir.

İlgi l) Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yazısında; “… Konu İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmiş ve İl Müdürlüğünce adı geçen parselin Sağlık Tesis Alanı olarak korunması gerekli görüldüğünden plan değişikliği talebinin uygun görülmediği 14.05.2013 tarih ve 45709 sayılı yazı ile 6251 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde gerek Halk Sağlığı Müdürlüğü gerekse İl Sağlık Müdürlüğünün planlamaları doğrultusunda taşınmaza ihtiyaç duydukları Başkanlığınıza bildirilmiştir. 6251 ada 1 parsel nolu taşınmazın Sağlık Tesis Alanı olarak korunması ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli görülmekte olup bu sebeple plan tadilatı Bakanlığımızca uygun görülmemektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi incelendiğinde; 06.12.2010 onanlı Nazım İmar Planı değişikliği paftasına hazırlandığı, Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 sayılı parselin meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Tesisi Alanı’nda kalan kısmının Ortaöğretim Tesis Alanı’na alındığı ve

1- Plan tasdik sınırı içerisinde 24.11.2009-06.12.2010-16.05.2011 t.t.’li 1/5000 Sancaktepe Nazım İmar Planı plan notları geçerlidir.

2- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanacaktır.

3- Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kontrolü Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notlarının getirildiği görülmektedir.

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifine ilişkin, ilgi f) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında olumlu görüş verildiği, ilgi g) Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısında olumsuz görüş verilerek alanın

“Sağlık Tesis Alanı” olarak korunması gerektiği belirtilmiş olup ancak söz konusu parsele komşu 103 ada 2,3,4 parseller ile kadastral boşluk olan yaklaşık 24.103 m² lik alan meriyetteki 21.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Tesisi Alanı’nda kalmaktadır. ilgi i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında uygulamaya ilişkin hususların belirtilerek olumlu görüş verildiği, ilgi j) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında şartlı olumlu görüş verilerek söz konusu alanda yapılacak yapıların özel olması halinde yapılaşma değerlerinin 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik de verilebilecek değerleri (KAKS=0,25) aşmayacağına dair teklif plan notlarına hüküm eklenmesi gerektiği belirtilmiş olup ancak Özel Ortaöğretim Tesis Alanı fonksiyonu teklif de bulunmadığından, eklenmesi talep edilen plan notu yerine, plan notların 1. Maddesinde belirtilen “Temel Eğitim Tesis Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı, İdari Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İSKİ Tesis Alanı vb. kamu alanlarındaki uygulama;

İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına istinaden yapılacak zemin etüt raporlarına göre hazırlanmış olan, İlçe Belediyesince onaylanacak avan proje doğrultusunda yapılacaktır. Bu alanların özel mülkiyete konu olması halinde veya bu alanlara özel tesisler yapılması halinde İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” hükmündeki 16.05.2011 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliği notlarının geçerli olduğunun belirtilmesinin yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca 3 Nolu plan notunda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerinin geçerli olduğu bildirilmiş olup, 3 Nolu plan notunun “meri imar yönetmeliği” şeklinde revize edilmesi gerektiği görülmektedir.

Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 sayılı parselin meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Tesisi Alanı’nda kalan kısmının Ortaöğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin ilgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki sağlık tesisi alanı donatısını azaltıcı olmakla yine bir donatı alanı olan eğitim tesisi donatısını arttırıcı niteliktedir. Ancak ilgi c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı gereği alınan, ilgi k) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgi l) Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü görüş yazılarında Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 sayılı parselin “Sağlık Tesis Alanı” olarak korunması yönünde görüş verilmiştir. ” Denilerek.

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi m) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(7)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, 6251 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup söz konusu teklife ilişkin İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşleri olduğundan bu doğrultuda yeniden değerlendirilmesi için ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

125 Tarih:

11.07.2013 Dosya No:

2013/1499 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı notunda Tarihi Kent Merkezi Görünümüne ait tadilat yapılması hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve 2013-8569 sayılı yazısında;

“ İLGİ: a) 19.06.2013 gün ve 99368494-310.01.04.01-788-598453 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığının yazısı ve eki 03.06.2013 gün ve 2013/92 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; 13.01.2012 tarih, 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile kabul edilen “Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik” 15.10.2012 t.t.li, 1/5000 ölçekli genel plan notu düzenlemesi doğrultusunda 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notlarında değişiklik yapılması teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 03.06.2013 gün ve 2013/92 sayılı Küçükçekmece Belediyesi İlçe Meclis Kararı'nın Komisyon Görüşü bölümünde; “Halkalı Bölgesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu tadilatı teklifi değerlendirilmiş olup; söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” denilmekte olup, söz konusu komisyon kararının Belediye Meclisince oybirliğiyle ile kabul edildiği bildirilmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 13.01.2012 tarih, 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile kabul edilen “Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik” 15.10.2012 t.t.li, 1/5000 ölçekli genel plan notu düzenlemesi doğrultusunda Halkalı Bölgesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında değişiklik yapılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifine ait ilçe Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planının plan notları paftasındaki genel hükümler bölümüne 1.52. madde olarak;

“1.52. Planlama alanının tamamında, tarihi kent merkezi görünümünü (silüetini) etkileyen alanlarda olumsuz yapılaşma koşullarının engellenmesi amacıyla, aşağıdaki tablo ve formüller esas alınarak

‘maksimum yapı yükseklikleri+uygulama değeri’ olmak üzere hesaplanacak değeri aşmayacak şekilde uygulama yapılacaktır.

1.52.1. Aşağıdaki tabloda mahalle bazında belirtilen, yapının ±0.00 kotu 40 m.’nin altındaki kotlar, yapının ±0.00 kotu 40-70 m. arasındaki kotlar, yapının ±0.00 kotu 71-100 m. arasındaki kotlar, yapının ±0.00 kotu 101-150 m. arası kotlar ve yapının ±0.00 kotu 150 m. üzerindeki kotlar değer aralıklarını ifade etmekte olup; yapının ±0.00 kotuna göre maksimum yapı yükseklikleri:

MAHALLE ADI

MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ YAPININ ±0.00

KOTU 40 M.’NİN ALTINDAKİ KOTLARDA

YAPININ ±0.00 KOTU 40-70 M.

ARASINDAKİ KOTLARDA

YAPININ

±0.00 KOTU 71-100 M.

ARASINDAKİ KOTLARDA

YAPININ

±0.00 KOTU 101-150 M.

ARASINDAKİ KOTLARDA

YAPININ ±0.00 KOTU 150 M.+

KOTLARDA

HALKALI MERKEZ 120 M. 120 M. 100 M. 80 M. 80 M.

İSTASYON 135 M. 115 M. 95 M. 95 M. 95 M.

(9)

Tabloda belirtilen değerlerdir. Binaların zemin kotunun hesaplanmasında İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslar geçerlidir.

1.52.2. Yukarıdaki değer aralıklarında belirtilen maksimum yapı yükseklikleri mahalle bazında bulunduğu aralığın en üst noktasındaki ±0.00 kotunda geçerlidir.

1.52.3. Mahalle bazında bulunduğu değer aralığındaki en üst kot haricindeki diğer kotlarda yapılacak maksimum bina yüksekliklerinin hesaplanmasında tabloda belirtilen değerlere ilaveten:

A. ±0.00 Kotu 40 m.’nin altındaki kotlarda;

Uygulama Değeri = 0.5 x (40 - Bulunduğu ±0.00 zemin kotu değeri) B. ±0.00 Kotu 40 m.’nin üstündeki kotlarda;

B.1 Bir alt değer aralığındaki en üst zemin kotu değeri bulunduğu değer aralığındaki zemin kotundan farklı ise;

(Bir alt değer (Bulunduğu değer aralığındaki maksimum - aralığındaki yapı yükseklik değeri) maksimum yapı

yükseklik değeri) Bulunduğu Bulunduğu

Uygulama Değeri= x aralığın en -

±0.00 zemin

(Bulunduğu aralığın en - (Bulunduğu aralığın en alt üst zemin kotu değeri

üst zemin kotu değeri) zemin kotu değeri) kotu değeri

B.2 Bir alt değer aralığındaki en üst zemin kotu değeri bulunduğu değer aralığındaki zemin kotu değeriyle aynı ise;

(Bir alt değer (Bir üst değer

aralığındaki maksimum - aralığındaki yapı yükseklik değeri) maksimum yapı

yükseklik değeri) Bulunduğu Bulunduğu

Uygulama Değeri= x aralığın en -

±0.00 zemin

(Bulunduğu aralığın en - (Bulunduğu aralığın en alt üst zemin kotu değeri

üst zemin kotu değeri) zemin kotu değeri) kotu değeri

Formülleri uygulanacaktır.” şeklindeki plan notunun ilave edildiği tespit edilmiştir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi teklifi, meri 15.10.2012 tt.li, 1/5000 ölçekli Halkalı Revizyon Nazım İmar Planı plan notu düzenlemesi doğrultusunda

hazırlanmış olup; Teklif plan notunun B.2 kısmında yer alan “Bir alt değer” ifadesinin “Bulunduğu değer”

şeklinde düzeltilerek teknik hatanın giderilmesinin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.05.2013 tarih ve 4895 sayılı genelgesi uyarınca 31.05.2013 tarihi sonrasında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği geçerli olduğundan, söz konusu teklifin uygun görülmesi halinde, 1.52.1 nolu plan notunda yer alan “İstanbul İmar Yönetmeliği” ifadesinin “mer’i imar yönetmeliği” olarak değiştirilmesinin uygun olacağı görülmektedir.

"denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(10)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Halkalı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı notunda Tarihi Kent Merkezi Görünümüne ait tadilat teklifi incelenmiş olup 1.52.1 nolu plan notundaki “İstanbul İmar Yönetmeliği” ibaresinin “Meri İmar Yönetmeliği” şeklinde düzeltilmesi B2 nolu plan notunun formül kısmında yer alan “Bir alt değer” ifadesinin “Bulunduğu değer” şeklinde düzeltilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(11)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

126 Tarih:

11.07.2013 Dosya No:

2013/1516 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Beyoğlu, Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı N.İ.Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve 2013-7818-8092 sayılı yazısında;

" İlgi: a)17.12.2012 gün, M.34.6.BEB.38-2012/1450-G/209956-GD/1041-Ç-15214 sayılı Beyoğlu Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik paftaları.

b)14.01.2013 gün ve 2012-16618 sayılı Başkanlık Makamına ifadeli yazımız c)13.02.2013 gün ve 303 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

d)12.03.2013 gün ve 2013/2385-49391 sayılı İstanbul II Numaralı K.V.K.B.K. Müdürlüğüne iletilen yazımız

e)15.05.2013 gün ve 814 sayılı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı

f) 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın genelgesi ile 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı onayı.

TALEP: İlgi (a) yazı ile Beyoğlu İlçesi, sınırları dahilinde Bakanlar Kurulunun 20.02.2006 tarih 2006/10172 sayılı kararıyla “Yenileme Alanı” olarak belirlenen 6 adet bölge genelinde yer alan ve planda Konut Alanı olarak belirlenen parsellerde, 21.05.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları II.C.4.Yenileme Alanları hükümlerine Konut Alanlarında Otel, Apart Otel, Pansiyon fonksiyonlarının yer almasına yönelik plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği talebi; ilgi (b) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (c) meclis kararı ile de uygun görülmüştür.

İlgi (a) yazı ile iletilen ve ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan Beyoğlu, Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklif paftaları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği değerlendirilmek üzere ilgi (d) yazımız ile Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup konuya ilişkin ilgi (e) Koruma Kurulu kararında “…anılan bölgelerin bozulmakta olan mahalle dokusunda bozulmayı hızlandıracağı, bölge kimliğini olumsuz yönde etkileyeceği ve kalıcı nüfus yoğunluğunu azaltarak hareketli nüfus yoğunluğu ile trafik yoğunluğunu arttıracak olması sebepleriyle uygun olmadığına karar verildi.” denilmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU: 21.05.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notlarında,

“II-C-4. Yenileme Alanları:

II-C-4-1. 20/02/2006 tarihli 2006/10172 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Tarlabaşı Bölgesi, Cezayir Çıkmazı (Fransız Sokağı) ve Çevresi, Tophane Bölgesi, Galata Kulesi ve Çevresi, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Binası ve Çevresi, Bedrettin Mahallesi Yenileme Alanlarında; 5366 sayılı kanun çerçevesinde İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak avan projelere göre uygulama yapılacaktır.

II-C-4-3. Yenileme Alanlarında; öncelikle Koruma Amaçlı İmar Planlarında öngörülen fonksiyonlar ve plan bütünlüğüne uyulması esas olup, koruma kriterlerine aykırı olmamak şartı ile, konut-ticaret-turizm- konaklama gibi fonksiyonlar ve sağlık-eğitim-sosyal kültürel alan, belediye hizmet alanı, yönetim alanı, park ve çocuk oyun alanları gibi donatılar yer alabilir.

II-C-4-4. Plan onanması sonrasında, 5366 sayılı kanun çerçevesinde yeni belirlenecek Yenileme Alanlarında bu planın ilgili hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi (a) yazı ile Beyoğlu İlçesi, sınırları dahilinde Bakanlar Kurulunun 20.02.2006 tarih 2006/10172 sayılı kararıyla “Yenileme Alanı” olarak belirlenen 6 adet bölge genelinde yer alan ve planda Konut Alanı olarak belirlenen parsellerde, 21.05.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları II.C.4.Yenileme Alanları hükümlerine Konut Alanlarında Otel, Apart Otel, Pansiyon fonksiyonlarının yer almasına yönelik plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği talebi; ilgi (b) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (c) meclis kararı ile de uygun görülmüştür.

(12)

İlgi (a) yazı ile iletilen ve ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan Beyoğlu, Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklif paftaları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği değerlendirilmek üzere ilgi (d) yazımız ile Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup konuya ilişkin ilgi (e) Koruma Kurulu kararında “…anılan bölgelerin bozulmakta olan mahalle dokusunda bozulmayı hızlandıracağı, bölge kimliğini olumsuz yönde etkileyeceği ve kalıcı nüfus yoğunluğunu azaltarak hareketli nüfus yoğunluğu ile trafik yoğunluğunu arttıracak olması sebepleriyle uygun olmadığına karar verildi.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki teklif 21.05.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı F22d21d nolu paftası üzerine hazırlanmış olup;

“II-C-4. Yenileme Alanları” Başlığı Altına;

“II.C.4.5. Yenileme Alanı sınırları dahilinde bulunan konut alanlarında, İlçe Belediyesi’nin ilgili birimlerince değerlendirilerek alınacak olan uygun görüş doğrultusunda otel, apart otel, pansiyon kullanımına yönelik Turizm Tesisleri yer alabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmiştir.

İlgi b) yazımızla;

“Söz konusu plan notu değişikliğine ilişkin emsal teşkil edecek parsel (324 ada 6-7 parseller) bazında alınmış kurul kararı bulunmakla birlikte önerilen plan notu ilavesine ilişkin herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

Tarafımıza iletilen plan notu değişikliğine ilişkin 15.06.2009 tt.’li 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporunun Plan Kararları ve Gerekçeleri Bölümünün Geleneksel Merkez başlıklı 7.3.2.Maddesinde “Tarihi Yarımada, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı ve Kongre Vadisi’nin bir kısmını kapsayan bölgenin geleneksel merkez niteliği korunmaktadır. Bu bölgenin ana kamusal yapıları barındırması, erişilebilir olması, hizmet sektörünün ve ofis kullanımlarının yoğun olması ve kentin ekonomik çekiciliğinde oynadığı “lokomotif” rolün önemi göz önüne alınarak; bölgenin tarihselliğinden gelen kimliği, silueti ve tarihi- kültürel dokusuyla uyumlu olmak, konut işlevini tehdit etmemek, işlevsel çeşitlilik ilkesine uymak şartı ile mevcut kültür, turizm, perakende ticaret, büro faaliyetleri, kültür endüstrileri, yabancı kurum ve kuruluşlarıyla kentin prestij alanı olma fonksiyonu daha nitelikli hale gelerek devam edecektir...”

denilmektedir.

Beyoğlu Kentsel Sit Alanına yönelik olarak 1/100.000 ölçekli planın yukarıda açıklanan plan kararları çerçevesinde, 21.05.2009 t.t.’li planda Konut Alanı olarak planlanan alanlarda Otel, Pansiyon, Apart Otel fonksiyonlarının yer almasına ilişkin talebin bölgedeki mahalle dokusu ve kimliğini olumsuz yönde etkileyeceği ve bu doğrultuda Konut Alanlarında mevcut kalıcı nüfus yoğunluğunu azaltıcı, hareketli nüfus yoğunluğu ile trafik yoğunluğunu arttırıcı etkisinin olduğu görülmektedir.” şeklinde değerlendirme yapılarak konu Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi c) Meclis Kararı ile uygun görülmüştür.

Ancak ilgi e) Koruma Kurulu kararı ile “….plan notu ilavesinin; anılan bölgelerin bozulmakta olan mahalle dokusunda bozulmayı hızlandıracağı, bölge kimliğini olumsuz yönde etkileyeceği ve kalıcı nüfus yoğunluğunu azaltarak hareketli nüfus yoğunluğu ile trafik yoğunluğunu arttıracak olması sebepleriyle uygun olmadığına karar verildi” denilerek söz konusu teklif uygun görülmemiş olup 2863 sayılı Kanunun 17.6.1987 tarih ve 3386 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılan ve 5226 kanun ile yeniden düzenlenen 61.

maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır.” denilmektedir. "denilerek.

İlgi (a) yazı ve ekleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notuna ilave yapılmasına ilişkin teklifin, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine ve İstanbul II Numaralı K.V.K.B. Kurulunun ilgi (e) kararına göre tekrar değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu İlçesi, Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi incelenmiş olup İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.2013 tarih ve 814 sayılı kararı doğrultusunda uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(13)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

127 Tarih:

11.07.2013 Dosya No:

2013/1517 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259(12607) parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar plan değişikliği hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07/2013 gün ve 2013-8284 sayılı yazısında;

"İlgi : (a) 28.12.2012 gün, 8743 sayılı İETT Genel Müdürlüğüne ait yazı ve eki plan paftası.

(b) 04.12.2012 gün, 1672 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü yazısı.

(c) 29.03.2013 gün, 2527 sayılı İETT Genel Müdürlüğüne ait yazı ve eki plan paftası.

(d) 08.04.2013 gün, 4113 sayılı Başkanlık Katı yazımız.

(e) 11.06.2013 gün, 1126 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

(f) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a), (c) yazılar ile Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259(12607) parsellerin bir kısmının Park Alanından çıkarılarak Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar plan değişikliği teklifi 5216 sayılı yasanın 7c maddesine göre işlem yapılmak üzere Meclise iletilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki Plan Açıklama Raporunda; Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi; 2 ada/l13 parsel, İSKİ; 2 ada/l14 parsel, İSKİ- Maliye Hazinesi; 2 ada/l15 parsel: hisseli şahıs mülkiyetinde 259(12607) parsel Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu belirtilmektedir.

MEVCUT DURUM:

İlgi (a) yazı eki Plan Açıklama Raporunda; Kağıthane İlçesi; Merkez Mahallesi,2 ada/ 113-114-115, 259 parsellerin bir kısmı 2670,009 m2 büyüklüğünde olup, 7 hat-50 araç ile İETT Peron Alanı olarak hizmet verdiği belirtilmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

- Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113-114-115, 259 parseller tasdik sınırı içerisinde kalan kısmı 13.09.2009 tarihli 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi + Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim - Geçiş Alanı Nazım İmar Planında ve 30.01.2013t.t.li 1/1000 ölçekli Sadabad Tarihi + Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında "park" alanında kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

-Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 04.12.2012 gün, 1672 sayılı yazısında; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile uygun bulunduğu belirtilmektedir.

-İlgi (a) yazı ekinde;

-Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 31.10.2012 gün, 1165347-3987 sayılı yazısı eki 19.10.2012 tarih, UP2012-37/17 sayılı UTK Kararında; Kağıthane ilçesi, Merkez Mahallesi 2 ada, 113, 114, 115 259 parsellerden oluşan alanın Park Alanından Talatpaşa Mahallesi 4290 ada, 2-3 parsellerden oluşan alanın ise Sosyal Kültürel Tesis Alanı'ndan çıkartılarak "İETT Peron Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi;

-İETT Peron Alanlarımda yer alacak idari yapıların oluşturacağı otopark ihtiyacının yürürlükteki "İstanbul Otopark Yönetmeliği" doğrultusunda teklife konu alan sınırları içerisinde karşılanması

-İETT Peron Alanlarında araç giriş ve çıkışları için girişlerde yavaşlama, çıkışlarda hızlanma cepleri oluşturulması,

(14)

-1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aşamasında;

o Merkez Mahallesi; 2 ada, 113-114-115-259 parsel içinde kalan teklif İETT Peron Alanı için;

o Meri imar planına ve Kağıthane, Silahtarağa Cad .-TEM Sadabat Viyadük Altı arası(Cendere Yolu) Yol, Kavşak Uygulama Projesine göre gerekli terklerin yapılması,

o İETT Peron Alanı fonksiyonuna hizmet edecek yapılar için 151. Sokak ve 153. Sokak'tan min. 5.00 m çekme mesafesinin sağlanarak ve bodrum katlarda da min. 5.00 m yoldan çekme mesafesinin korunması,”

hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.

- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 12.09.2012 gün, 1849-175332 sayılı yazısında; Söz konusu ilgi yazı ekinde sunulan Peron Alan listesinde bulunan :5-7-8-9-10-13-15-17- 18-20 nolu peron alanları, bağlı olduğu İlçe Belediyesince hazırlanmış olan imar planlarına esas 1/1000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk çalışmalarında ; UA-UY1 lejantlı "Yerleşime Uygun Alanlarda, ÖA1 lejantlı "Yerleşime Önlemli Alanlar 1 de, YÖ2 lejantlı "Yerleşime önlemli Alanlar 2 de", ÖA3 lejantlı "Yerleşime Önlemli Alanlar 3de", ÖA4 lejantlı "Yerleşime önlemli Alanlar 4 de" kalmaktadır. 10 nolu peron alam ise Müdürlüğümüz tarafından hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk çalışmalarında ÖA1 lejantlı "Yerleşime önlemli Alanlar 1 de" kalmaktadır. Bu çalışmalara ait açıklama raporlarında söz konusu alanlar için alınması gereken önlem ve öneriler belirtilmiş olup kat sınırlaması getirilmiş olup, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel- yapı ve statik, yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneklerinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, getirilen kat sınırlamalarına uyulması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak 10 Nolu Peron Alanında ise 1/5000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun olup 1/1000 ölçekli plan tadilatı hakkında Müdürlüğümüz görüşünün verilebilmesi için söz konusu alanda İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimince onaylanması gerektiği belirtilmektedir.

- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2012 gün, 571142 sayılı yazısında; Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi 2 ada, 113-114-115-259 parseller için, listesindeki veriler ile plan tadilat dosyasındaki veriler birbirini tutmamaktadır. Plan tadilatı paftasında 0 ada 113-114 parseller olarak belirtilen ve harita üzerinde işaretlenen alan için (F21C20A3C pafta - İETT Kağıthane Hareket Müdürlüğü) görüşü verildiği ayrıca

“Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı İzni verilmesi durumunda (dere yapı yaklaşma sınırları haricinde); bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı kapsamında öncelikli ele alınmalıdır. Plan konusu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu vb.) inşaat ve kullanma izinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sınırı ve İmar ve taşkın koruma önlemlerinin İhlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk konunun müsebbipleri İle ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.” denilmekte olup, yere ilişkin 13 maddelik alt yapı görüşü verilmiştir.

- Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nün 07.12.2012 gün, 1873 sayılı yazısında; söz konusu parselden 07.11.2010 t.t.li 1/5000 ve 1/1000’lik planlarında olan Kabataş Mahmutbey Metro Hattı ekteki planda gösterildiği şekilde viyadük olarak geçtiği belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a), (c) yazılar ile Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259 parsellerin bir kısmının Park Alanından çıkarılarak Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/1000-1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi 5216 sayılı yasanın 7c maddesine göre işlem yapılmak üzere Meclise iletilmektedir.

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifi F21C20A paftası incelendiğinde;

teklifin 13.09.2009 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan paftası üzerine hazırlandığı, tasdik sınırı içerisinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği, plan notları olarak da;

“1-Plan onama sınırı içindeki alan, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113- 114-115 ve 259 nolu parsellerin bir kısmıdır.

2 - Plan onama sınırı içindeki alan; Belediye Hizmet Alanı’dır. Belediye Hizmet Alanında;

Büyükşehir Belediyesinin yapmakla yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile alakalı her türlü fonksiyonlar yapılabilir.

3- Çevre yapılanma şartları aşılmamak kaydıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. +0.00 kotu, ön, yan ve arka bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı nizamı, blok ebat ve şekilleri avan projede belirlenecektir.

(15)

4-Avan proje aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.

5-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

6- Uygulama aşamasında hazırlatılacak olan ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik raporlarda belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

7- Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notları önerildiği görülmektedir.

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi F21C20A3C paftası incelendiğinde; teklifin 30.01.2013 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan paftası üzerine hazırlandığı, tasdik sınırı içerisinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği, plan notları olarak da;

“1-Plan onama sınırı içindeki alan, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113- 114-115 ve 259 parsellerin bir kısmıdır.

2 - Plan onama sınırı içindeki alan; Belediye Hizmet Alanı’dır. Belediye Hizmet Alanında;

Büyükşehir Belediyesinin yapmakla yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile alakalı her türlü fonksiyonlar yapılabilir.

3- Çevre yapılanma şartları aşılmamak kaydıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. +0.00 kotu, ön, yan ve arka bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı nizamı, blok ebat ve şekilleri avan projede belirlenecektir.

4-Avan proje aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.

5- Uygulama aşamasında hazırlatılacak olan ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik raporlarda belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

6- Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notları önerildiği görülmektedir.

İETT Peron alanları fonksiyonuna ilişkin alınan Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğünün, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı uygun görüşü bulunmakta olup, ilgi (c) İETT Genel Müdürlüğüne ait 29.03.2013 gün, 2527 sayılı yazı gereği teklif plan paftaları Belediye Hizmet Alanı olarak revize edilmiştir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda park alanı olan mevcutta İETT Peron Alanı olarak kullanılan alanın teklif ile Belediye Hizmet Alanına alındığı görülmektedir.

Söz konusu yere ilişkin alınan 11.06.2013 gün, 1126 sayılı Meclis Kararındaki plan notlarının, ilgi (d) yazımız ve ilgi (c) yazı eki teklif plan paftasındaki plan notlarından farklı olduğundan teklifin yeniden değerlendirilmesi gerekmekte olup, ayrıca “Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklindeki plan notunda yer alan ‘İstanbul İmar Yönetmeliği’ ifadesinin 29.05.2013 gün, 4895 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi gereği ‘meri İmar Yönetmeliği’

şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır. "denilerek.

Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı

Nazım İmar plan değişiklik teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık Onayı ve Genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113-114-115 ve 259 (12607) parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup bölge planları kapsamında ilçe belediyesi ile koordinasyon kurularak değerlendirilmesi gerektiğinden müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(16)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

128 Tarih:

11.07.2013 Dosya No:

2013/1519 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 15.10.2012 t.t.li, 1/5000 ölçekli Siluete ilişkin plan notlarının 1/1000 ölç . plana işlenmesine ilişkin tadilat.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve 2013-6727 sayılı yazısında;

" İLGİ:a)15.05.2013 gün, 220054 sayılı Bağcılar Belediye Başkanlığının yazısı ve eki İlçe Belediye Meclisinin 10.05.2013 gün, 89 sayılı Kararı ile eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2000 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Bağcılar Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; 13.01.2012 tarih, 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile kabul edilen “Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik” 15.10.2012 t.t.li, 1/5000 ölçekli genel plan notu düzenlemesi doğrultusunda -15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 16.06.2012 tasdik tarihli plan notları ile

-22.08.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey doğu Batı kavşağı arası Kuzey-Güney yanyolları arası uygulama projesi mevzi uygulama imar planı notları ve

-07.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İSTOÇ uygulama İmar planı notlarına ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli tadilat teklifi İlgi(a) yazı eki ilçe meclis kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:

a)-Planlama Müdürlüğü görüşü; “Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik” 15.10.2012 t.t.li, 1/5000 ölçekli genel plan notunun 3194 sayılı imar kanunun 5. Maddesindeki hiyerarşi gereği uygulama imar planının nazım imar planı esaslarına göre çizilmesi gerektiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 7. Maddesinin (b) bendine göre Büyükşehir kapsamındaki Belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri onaylama yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olması nedenlerinden dolayı öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı üzerinde değerlendirme yapıldığı belirtilerek konunun ilçe Belediye Meclisine iletildiği,

b)İlçe imar komisyonunca;Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifinin uygun görüldüğü, c)İlçe Belediye Meclisince de;Teklifin komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

DEĞERLENDİRME;

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis kararı ve eki teklif plan paftaları incelendiğinde; 13.01.2012 tarih, 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile kabul edilen “Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik” 15.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli genel plan notu düzenlemesi doğrultusunda söz konusu plandaki notların

Bağcılar İlçesine ait ;

-15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 16.06.2012 tasdik tarihli plan notları ile

-22.08.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey doğu Batı kavşağı arası Kuzey-Güney yanyolları arası uygulama projesi mevzi uygulama imar planı notları ve

-07.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İSTOÇ uygulama İmar planı notlarına ilave edildiği görülmüştür.

Teklif plan paftaları incelendiğinde;

 Bağcılar ilçesine ait 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 16.06.2012 tasdik tarihli not tadiline ilişkin plan paftası üzerinde;

“ Yapılacak olan yapılarda, yapının ±0.00 kotuna göre maksimum saçak yükseklikleri

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :