Dairesi söz konusu genelgenin yürütmesini durdurdu

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Danıştay, YÖK’ün, öğretim üyelerinin kamu ve meslek kuruluşlarında görev almasını üniversite yönetiminin iznine bağlayan genelgesinin yürütmesini durdurdu. Kararda, söz konusu genelge ile anayasal bir hakkın kısıtlandığına dikkat çekildi.

YÖK, 17 Kasım 2008 tarihinde yayımladığı genelgede üniversite öğretim elemanlarının kamu kuruluşları veya meslek kuruluşlarının yönetim veya denetim organlarından görev alabilmesini üniversite iznine bağladı. Türkiye Tabipler Birliği söz konusu genelgenin, mesleki örgütlenme hakkına müdahale anlamına geldiğini, genelgenin Anayasal ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunu iddia ederek, söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istemiyle Danıştay’a dava açtı. Danıştay 8. Dairesi söz konusu genelgenin yürütmesini durdurdu. Daire kararında

“Anayasal düzenlemeye dayanan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında öğretim elemanlarının yerine getirdikleri faaliyet; meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin

kolaylaştırılması, mesleki disiplin ve ahlakın korunması amacını taşımaktadır” denildi.

Öğretim elemanlarının kamu kuruluşları veya meslek kuruluşlarının yönetim veya denetim organlarında görev

almalarına yönelik Anayasa ve yasalarla tanınan hakların gerçekleşmesinin genelge ile sınırlandırılmasının, maddenin kapsamının genişletilmesine yol açmayla eşanlamlı olacağına işaret edildi. Kararda şöyle denildi: “Kaynağını

Anayasa’dan ve yasalardan alan meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarına seçilebilme ve bu suretle kamu görevini yerine getirebilmesi hakkının, farklı bir yorumla izne bağlanması hukuksal açıdan mümkün

görülmemektedir... Anayasa’dan kaynaklanan hakkın gerçekleşmesini ve etkin olarak yürütülmesini kısıtlayan dava konusu genelgenin hukuka aykırı olduğu ve giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı açıktır.” YÖK karara itiraz ederse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gidecek.

04/06/2009 radikal

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :