Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2020

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-12-09 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-502 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2020

Dnr 01463-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisorerna har granskat Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2020.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resul- taten i delårsrapporten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om Grundat på den översiktliga granskningen har revisorerna bedömt att:

 Det inte har kommit fram några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att delårsbokslutet är upprättat i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

 Det inte kommit fram några omständigheter som ger revisorerna anled- ning att anse att det prognosticerade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för 2020.

 Det inte kommit fram några omständigheter som ger revisorerna anled- ning att anse att det prognosticerade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt för 2020.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2020, Region Norrbotten Revisorernas skrivelse - Utlåtande över regionens delårsrapport per augusti 2020

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör Regionens revisorer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :