Är det ”nyttigt” att få infektioner som barn?

Tam metin

(1)
(2)

Infektioner med bakterier och virus aktiverar vårt

immunsystem. Flera studier tyder på att många tidiga

infektioner på sikt minskar risken för astma och även allergisk sensibilisering. !

!

Sambanden är emellertid inte entydiga och resultaten från olika studier har varit motstridiga. Vissa infektioner verkar ha en skyddande effekt medan andra infektioner snarast ökar risken för astma och allergi. !

! Rikshandboken Barnhälsovård!

Är det ”nyttigt” att få infektioner som barn?

(3)

Smittsamma sjd

Anmälningspliktiga sjd

Allmänfarliga sjd

(4)

1  kap.  Allmänna  bestämmelser  

 

De2initioner  

Med  allmänfarliga  sjukdomar  avses  smittsamma  sjukdomar  som  kan  vara  

livshotande,  innebära  långvarig  sjukdom  eller  svårt  lidande  eller  medföra  andra  

allvarliga  konsekvenser  och  där  det  ;inns  möjlighet  att  förebygga  smittspridning  

genom  åtgärder  som  riktas  till  den  smittade.  

(5)

Råd och förhållningsregler

Den  behandlande  läkaren  skall:  

 

•  ge  individuellt  utformade  råd  om  hur  han  eller  hon  skall  

undvika  att  utsätta  andra  för  smittrisk  till  den  som  bär  på  eller   misstänks  bära  på  en  smittsam  sjukdom  som  omfattas  av  

smittskyddslagen.  

 

•  besluta  om  individuellt  utformade  förhållningsregler  för  den  

som  bär  på  eller  misstänks  bära  på  en  allmänfarlig  sjukdom.    

(6)

Informationsplikt

Den  som  vet  att  han  bär  på  en  allmänfarlig  sjukdom  är  skyldig   att  lämna  information  om  smittan  till  andra  människor  som  han   eller  hon  kommer  i  sådan  kontakt  med  att  det  ;inns  en  

beaktansvärd  risk  för  att  smitta  överförs  till  personerna  i  fråga.    

(7)

Anmälningspliktiga sjd enl SmL

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

an talet r ap p o rt erad e fall

övr sjukdomar tarmsmittor

resistenta bakterier blodsmittor

sexuellt överförda

(8)

Anmälningspliktiga sjd enl SmL

0 200 400 600 800 1  000 1  200 1  400 1  600 1  800 2  000

0-­‐5 6-­‐15 16-­‐30 31-­‐64 65+

Fal l/ 100   000  i nv /år

Ålder

övr  sjd

sexuellt  överförda Sjd  barnvacc-­‐program resistenta  bakterier blodsmitta

tarmsmitta

(9)

Anmälningspliktiga sjd enl SmL

0 50 100 150 200 250 300 350

0-­‐5 6-­‐15 16-­‐30 31-­‐64 65+

Fal l/ 100   000  i nv /år

Ålder

övr  sjd

Sjd  barnvacc-­‐program blodsmitta

resistenta  bakterier

tarmsmitta

(10)

0 50 100 150 200 250 300 350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  (okt)

Fall/100  000  inv  6-­‐15  år

 0-­‐5  år

Tarmsmitta hos barn i Norrbotten

0 20 40 60 80 100 120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  (okt)

Antalet  rapporterade  fall

Utomlands Sverige

(11)

Symtom: kräkningar (kaskadkräkningar), diarré, feber, huvudvärk, muskelvärk

Inkubationstid: 1 - 3 dygn

Smittbärare: vanligtvis 2-3 dygn efter symtomfrihet Reservoar: människa

Smittspridning: vatten, mat, person till person Smittdos: låg (ca 10 virus)

Övrigt: överlever upp till ca en vecka i miljön, även på torra ytor

Vinterkräksjuka

0 50 100 150 200 250 300

.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rapp o rt er ade fall per v ec ka

äldreboenden

sjukhus

(12)

Symtom: diarré, kräkningar Inkubationstid: 1 - 3 dygn Smittbärare: ?

Reservoar: människa

Smittspridning: person till person, vatten, mat Smittdos: låg (förmodligen ca 10 virus)

Övrigt: överlever upp till ca en vecka i miljön, även på torra ytor

Rotavirus

(13)

Symtom: buksmärtor, diarré (ibland slemmig/blodtillblandad), feber, sällan kräkningar

Inkubationstid: 3 - 5 dygn (1 -1 10 dygn) Smittbärare: i genomsnitt 3 veckor

Reservoar: husdjur, vilda djur (fåglar), människor Smittspridning: vatten, mat, (person till person) Smittdos: 500 - 1000 bakterier

Övrigt: överlever ett par dagar i miljön, även på torra ytor

Campylobacter

(14)

Symtom: diarré, illamående, kräkningar förekommer, buksmärtor, feber

Inkubationstid: 1 - 3 dygn (6 tim – 14 dagar) Smittbärare: månader

Reservoar: människa, husdjur, vilda djur

Smittspridning: mat (vatten, person till person) Smittdos: hög (10 000 – 1 000 000 bakterier)

Övrigt: överlever ett par dagar i miljön, även på torra ytor

Salmonella

(15)

Symtom: vattentunna diarréer (ibland kroniska), kramper i buken, trötthet, viktminskning Inkubationstid: 7 - 10 dygn (5 - 25 dygn)

Smittbärare: kan vara flera månader

Reservoar: människa, bäver, hund (m fl djurslag) Smittspridning: vatten, mat, person till person Smittdos: ca 100 cystor

Övrigt: överlever flera veckor i miljön, även på torra ytor

Giardiainfektion

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :