Men samtidigt, visar granskningen, att det finns ett stort antal bisysslor som inte funnits med i landstingets sammanställning av bisysslor från 2009

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSREVISIONEN I NORRBOTTEN GRANSKNINGSSAMMANDRAG 21/2009

ananddssttiinnggssaansnställllddaass bibissyyssslsloorr

- Många av de anställdas

bisysslor är inte anmälda, vilket är ett måste enligt landstingets riktlinjer

En bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Man kanske arbetar extra i en anställning eller har uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Regler om offentliganställdas bisysslor finns i Lagen om offentlig anställning, i Allmänna bestämmelser (AB 07). Även landstingets har egna riktlinjer för bisyss- lor.

LANDSTINGETS REVISORER har upp- dragit åt Komrev inom Pricewaterhouse- Coopers att granska de landstingsanställdas bisysslor.

GRANSKNINGEN BEDÖMERatt det finns tydliga regler och riktlinjer för hur bisysslor ska hanteras inom landstinget.

Men samtidigt, visar granskningen, att det finns ett stort antal bisysslor som inte funnits med i landstingets sammanställning av bisysslor från 2009. Under det året fanns 106 bisysslor anmälda, samtidigt som 1 008 anställda förekom i Bolagsverkets register.

Det gällde engagemang i aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och före- ningar.

Granskningen visade också att det bara fanns tre anmälningar av bisysslor regi- strerade i landstingets diarium, trots att landstingets anvisningar säger att diarie- föring ska ske av såväl godkända som inte godkända bisysslor.

Granskningen konstaterade även att landstinget köpte varor och tjänster från 111 företag där anställda i landstinget har engagemang, vilket är en bisyssla.

GRANSKNINGEN VISADE SÅLEDES att det förekom bisysslor som inte är godkända

enligt landstingets regelverk. Landstingets rutiner för att styra, följa upp och kontroll- era bisysslor fungerade inte tillfredsställan- de. Därför, menar granskningen, att den in- terna kontrollen inom detta område inte är tillräcklig.

Revisorernas kommentarer

Landstingets revisorer konstaterar att det förekommer bisysslor som inte är godkända enligt landstingets regelverk samt att lands- tingets rutiner för att styra, följa upp och kontrollera förekommande bisysslor inte fungerar tillfredsställande.

- Med anledning av dessa iakttagelser är det vår sammanfattande bedömning att den interna kontrollen i sammanhanget inte är tillräcklig, meddelar revisorerna i en skrivelse till landstingsstyrelsen.

Revisorerna förutsätter också att ”lands- tingsstyrelsen aktivt, med stöd av de iakt- tagelser och bedömningar som gjorts verkar för att säkerställa en god intern kontroll avseende de anställdas bisysslor”.

Revisorernas skrivelse till landstingsstyrelsen, 2010-03-18

Komrevs rapport ” Landstingsanställdas bisysslor”, mars 2010

För information, kontakta: Landstingsrevi- sionens ordförande, Lars Hedberg, 0929-124 09 Komrev, Carina Olausson, 0920-284 168

LL

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :