AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2013)

Tam metin

(1)

1/25

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12/03/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2013-28/02/2013)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- SORU ÖNERGELERĠ ... 7 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 7

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cezaevlerin Bulunan Yabancı Uyruklu Tutuklu ve Hükümlüler Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlık Personelinin E-Mail ve Sosyal Medya

Hesaplarının Denetlenip Denetlenmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.3- Mersin Milletvekili Mehmet ġandır’ın Ceza ve Ġnfaz Kurumu Personelinin Fiili Hizmet

Zammından Faydalandırılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.4- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Türkiye’deki Yargı Kararlarının Yanlı ve ÇeliĢkili

Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.5- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Sayın BaĢbakan'ın, Abdullah Öcalan'a Televizyon

Yasağının Kaldırılması Talimatını Verdiği Yönündeki Açıklaması ... 7 1.1.6- Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker’in Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Mültecilerin Ülkemizde

ĠĢledikleri Suçlardan Açılan Davaların Kararlarının Tebliğ Edilemediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.7- Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker’in 2003-2012 Yılları Arasında ġiddet Gören ve

Koruma Tedbir Kararı Verilen Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.8- Ġstanbul Milletvekili Ġlhan Özkes’in Cep Telefonu Hırsızlığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.9- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın YÖK'ün Ġnternet Sitesine Yapılan Saldırı Sonucu

Ortaya Atılan Yolsuzluk Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.10- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün 12 Eylül Döneminde Ġdam Edilen Üç KiĢinin

Yazdıkların Mektuplar Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.11- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Sayın BaĢbakan'ın Talimatıyla Abdullah Öcalan'ın

Odasına Televizyon Verilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.12- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Said-i Nursi'nin Mezar Yeri Hakkındaki Soru Önergesi .... 9 1.1.13- Ġstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün Bir VatandaĢa Yönelik Polis Müdahalesi ile

Ġlgili SoruĢturmanın Tamamlanmaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.14 Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın 2002-2012 Yılları Arasında Yapılan Telefon ve

Ortam Dinlemeleri Hakkındaki Soru Önergesi... 9 1.1.15- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Ġcra Takibi Yapılan Çiftçi Sayısı Hakkındaki

Soru Önergesi ... 9 1.1.16- Ġstanbul Milletvekili ġafak Pavey’in Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Tasarısı'nda,

Ceza Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesine Yönelik Maddenin Çıkarılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.17- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde Ġntihar Eden Bir

Tutuklu Hakkındaki Soru Önergesi ... 9

(2)

2/25 1.1.18- Ġzmir Milletvekili A. Kenan Tanrıkulu’nun Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Tasarısında Ceza Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Haklarının Düzenlendiği Maddenin Çıkarılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.19- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Hâkim-Savcı Sayısı, Karara Bağlanan ve Derdest

Durumdaki Cinsel Taciz, BoĢanma Davası Sayıları ile Cezaevlerindeki Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.20- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın BaĢkale Cumhuriyet BaĢsavcılığının Talimatıyla Adli

Emanette Bulunan UyuĢturucunun Ankara'ya Gönderildiği, Gönderilen Araçta Hâkim ve Cumhuriyet Savcısının Refakat Ettiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.21- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun Emekli MaaĢlarına Ġcra Takibi Yapılması Hakkındaki

Soru Önergesi ... 10 1.1.22- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın ġakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde Yapılan Bir

Aramada Mahkûmların Darp Edildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.23- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Zirve Yayınevi Davasına Bakan Yargıçların

Görevden Alınma Gerekçeleri Hakkındaki Soru Önergesi... 10 1.1.24- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Adalet Bakanlığı Bürokratlarının Hakim-

Savcıları Arayarak Bazı Davalara Nüfuz Ettikleri Ġddiası ve BaĢlatılan SoruĢturma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.25- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Sincan F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Görev

Yapan Ġnfaz Koruma Memurunun Servin Aracında ÇalıĢma ArkadaĢlarına AteĢ Açması Olayı Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.26- Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz’ın 2013 Yılı Yatırım Planında Isparta'ya Ne Kadar Pay

Ayrıldığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.27- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün MĠT MüsteĢarlığının Ġdari veya Adli Yargıda Görev

Yapan Hâkim - Savcı ile Kamu Kurumlarında Hukuk MüĢavirliği Yapanlar Arasından Hukukçu Alımı Yapacağı Ġlanı Hakkındaki Soru Önergesi... 11 1.1.28- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın ġakran Çocuk Cezaevinde Bir Çocuğun Tek BaĢına

Hücrede Tutulduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.29- Antalya Milletvekili Gürkut Acar Ülkemizdeki Çocuk Cezaevi ve Tutukevi Sayısı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.30- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Cezaevlerindeki Mahkûmların EĢleriyle GörüĢmeleri

Ġçin Oda Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.31- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Adalet Bakanlığı Reklam, Tanıtım ve Halkla

ĠliĢkiler Harcamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.32- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın Ülkemizde Tutuklu Bulunan Bir Yabancının Ülkesine

Ġade Edilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.33- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in 1990 Yılından Günümüze Kadar DanıĢtay'da Açılan

Ġptal Davaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.34- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Fatih Ġlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kurumda ÇalıĢan

Bayan Memurlara Cinsel Taciz Uyguladığı ve Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.35- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in 1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.36- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumundaki Bir

Hükümlünün Kendisine Gönderdiği Mektup Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.37- Ġstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın Hâkim ve Savcıların Özlük Haklarında ĠyileĢtirme

Yapılıp Yapılmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.38- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cinsel Taciz veya Tecavüz Vakaları ile Ġlgili

Veriler ve Sağlık Hizmetlerinde Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.39- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün ÇağdaĢ Hukukçular Derneğine Bağlı Avukatların

Gözaltına Alınması Hakkındaki Soru Önergesi ... 13

(3)

3/25 1.1.40- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Roma Statüsü ve Kayıplar SözleĢmesinin

Ġmzalanmama Gerekçesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.41- Ġstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in Gerekçesiz Tutuklama Kararı Veren ve Ġsteyen

Hakim-Savcılar Hakkında SoruĢturma Açılıp Açılmadığı ... 13 1.1.42- KahramanmaraĢ Milletvekili Durdu Özpolat’ın MaraĢ Olaylarına ve Olaylardan Etkilenenler

Ġçin GerçekleĢtirilen Anma Törenleri Hakkında Soru Önergesi ... 13 1.1.43- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Bir Ayda On Kitap

Bulundurulması Gerektiği Ġddiası Hakkında Soru Önergesi ... 13 1.1.44- Çanakkale Milletvekili M. Serdar Soydan’ın Kapatılan Bozcaada Adliyesinin Tekrar

Açılması ile Ġlgili ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkında Soru Önergesi ... 13 1.1.45- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Turan Çömez'in YurtdıĢından Getirilmemesinin

Nedenleri Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi... 13 1.1.46- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Son On Yılda Kamu Görevlilerine Yönelik

SoruĢturmalar Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi ... 14 1.1.47- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Ankara Adliyesi Ġcra Müdürlüklerinin ve Ġcra

Mahkemelerinin Yine Binasına Harcanan Tutar ile TaĢınmadan Dolayı Harcanan Tutar Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi ... 14 1.1.48- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Kütahya Adliye Binası ve Personelinin Yetersizliği ile

Yargı Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ulusal ve Uluslararası Temel Göstergeler Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi ... 14 1.1.49- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Tekirdağ F Tipi Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlülere

Uygulandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi ... 14 1.1.50- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi Hakkındaki Soru

Önergesi ... 14 1.1.51- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın Deniz Kuvvetleri Komutanı Veysel Kösele'nin

Tutuklanma Nedeni ve Genel Kurmay BaĢkanı Necdet Özel'in BaĢbakan ve Adalet Bakanıyla GörüĢmesinin Ardından Serbest Bırakılması Hakkında Soru Önergesi ... 14 1.1.52- Van Milletvekili Özdal Üçer’ın Van'ın BaĢkale Ġlçesinden Ankara'ya UyuĢturucu Numunesi

Götürülürken, Araçta Bulunan Hâkim, C.Savcısı ve Rütbeli Bir Askerle Ġlgili Açılan Bir SoruĢturmanın Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.53- Ġstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in Gemlik Adliyesi Binasıyla Ġlgili Hazırlanan Raporda

Depreme Dayanıksız Olduğu, ÇalıĢanların ve VatandaĢların Can Güvenliği Ġçin Tedbir Alınıp Alınmadığı Hakkındaki Soru Önergesi... 15 1.1.54- Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın Bakanlığın Atama Yönetmeliği Hakkındaki

Soru Önergesi ... 15 1.1.55- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Bir Polis Memurunun Ölüm Nedeni ile Ġlgili Ġddialar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.56- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Silivri Cezaevinden Gönderilen Bir Mektuptaki Pul

Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.57- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun AĠHM'de Türkiye Aleyhine Açılan Davalar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.58- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki Tutuklu ve Hükümlülerin

Diğer Cezaevlerine Nakilleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.59- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Kamu Görevlileri Hakkında TCK 265. Maddesine

Göre Açılan Dava Sayısı, Mahkûmiyet, Beraatlara ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.60- Ġstanbul Milletvekili DurmuĢ Ali Torlak’ın Ceza Ġnfaz Kurumlarında Görev Yapan

Personelin Emniyet ve Güvenlik Hizmetlerine Dâhil Edilmesine ĠliĢkin Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.61- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan 2002-2013 Yılları Arasında Baskın Yapılan Belediye

BaĢkanları, Hangi Parti Mensubu Oldukları ve Kaç KiĢinin Mahkûm Edildiğine Dair Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 16

(4)

4/25 1.1.62- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlık Ġstisnai Kadrolarına Yapılan Atamalar

ve Bakanlıktaki Görevden Almalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.63- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Cezaevlerinde Meydana Gelen Hak Ġhlallerine Hakkındaki

Soru Önergesi ... 16 1.1.64- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Bazı Mahkûmların BaĢka Cezaevlerine Nakledildiği

Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.65- Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın Ġnfaz ve Koruma Memurlarının Özlük

Haklarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.66- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Dicle Üniversitesinde Hakkında SoruĢturma Açılan

Öğrencilere ve SoruĢturmaların Sonuçları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.67- Kayseri Milletvekili M. ġevki Kulkuloğlu’nun Bir Milletvekilinin Kayseri'deki Bir

Yolsuzlukla Ġlgili Davada Yargıya Müdahale Ettiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.68- Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın Denetimli Serbestlik Kapsamında KoĢullu

Salıverilen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.69- Ġstanbul Milletvekili A. Levent Tüzel’in Tekirdağ F Tipi Cezaevindeki Bir Tutukluya Kötü

Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.70- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Cezaevlerindeki Sağlık KoĢulları Hakkındaki Soru

Önergesi ... 17 1.1.71- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in Ġstanbul'daki Çağlayan Adliyesi Nezarethanesinde

YaĢanan Bir Olaya ve Ülkemizdeki Nezarethanelerin Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.72- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesi

Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.73- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün HSYK Tarafından Yapılan Bir Açıklama Hakkındaki

Soru Önergesi ... 18 1.1.74- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Muğla E Tipi Cezaevindeki Sara Hastası Bir

Hükümlü Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.75- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Ġzmir ġakran Cezaevinde Çocuk Tutuklulara KarĢı

Ġnsan Hakları Ġhlalleri YaĢandığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.76- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Ġzmir ġakran Ġzmir ġakran Cezaevinde Kadın Tutuklu

ve Hükümlülere KarĢı Ġnsan Hakları Ġhlalleri YaĢandığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.77- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Türkiye AĠHM'e Yapılan BaĢvurular Hakkındaki

Soru Önergesi ... 18 1.1.78- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 2002-2012 Yılları Arasında Askerlik Süresi

Boyunca Disiplin ve Hapis Cezası Alan Askerler Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.79- Erzincan Milletvekili Muharrem IĢık’ın SGK'ya ve Kamu KuruluĢlarına Borçlu Olan

Belediye Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.80- Ġstanbul Milletvekili Ġhsan Özkes’in Ġstanbul’daki Tarihi Surların Bakımsızlığı ve 2002

Yılından Bu Yana Bu Yerlerde Kaç Adli Olay Meydana Geldiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 19

1.2.1- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Erzincan'da YaĢanan Bir Olaya ve Alevilerin Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.2.2- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Malatya Ġlinde 2002-2012 Yılları Arasında ĠĢyeri

Kapatan Esnaflarla Ġlgili Ġstatistikleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.2.3- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin 2009-2012 Yılları Arasında Cinayete Kurban Giden

Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.2.4- Zonguldak Milletvekili Ali Ġhsan Köktürk’ün Diyarbakır Adliyesinde Adli Emanet

Odalarında Eroin, UyuĢturucu ve Toz Esrar Çalındığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.2.5- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Alanya L Tipi Cezaevindeki Mahkûmların Sağlık

Sorunları ile Erzurum H Tipi Cezaevinde Bulunun Bir Mahkûm Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

(5)

5/25 1.2.6- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Karaman M Tipi Cezaevinde, Cezaevi Yönetici ve ÇalıĢanlarının Tutuklu ve Hükümlülere Kötü Muamele Ettikleri Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.2.7- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde Bir Mahkûmun

Ellerinin Ġradesi DıĢında Kesildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.2.8- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde Bir Mahkûmun

Ellerinin Ġradesi DıĢında Kesildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.2.9- Ġzmir Milletvekili Hülya Güven’in e-Devlet ġifresi ve Uyap ġifresi Satım ĠĢlerinden Elde

Edilen Paralar ile Uyap Sisteminde YaĢanılan Sıkıntılar Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.2.10- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Kendisi Hakkında Dinleme Kararı Verilip Verilmediği

Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.11- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın BaĢbakan'ın Bir Açıklaması Hakkındaki Soru Önergesi . 21 1.2.12- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Ġle Bağlı

Birimlerinde Yapılan Protokol Harcamalarına Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.13- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin 2002-2012 Yılları Arasında Kars'ta YaĢanan Ġntihar

Vakası Sayıları ve Bu Vakalardan Kaçının Kadınlar Tarafından GerçekleĢtirildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.14- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin 2002-2012 Yılları Arasında Kars'ta YaĢanan Ġntihar

Vakası Sayıları ve Bu Vakalardan Kaçının Kadınlar Tarafından GerçekleĢtirildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.15- Ġzmir Milletvekili Musa Çam’ın 6352 sayılı Kanunla Yapılan DeğiĢikliklerden Etkilenen

Dava, Tutuklu ve Hükümlü Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.16- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel 2010/14 sayılı Kadın Ġstihdamının Artırılması ve

Fırsat EĢitliğinin Sağlanması Konulu BaĢbakanlık Genelgesi Doğrultusunda Bakanlığımızda Görevlendirilen MüsteĢar Yardımcısı ve Diğer Birimlerin Faaliyetleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.17- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 8. CumhurbaĢkanı Turgut Özal'ın ġüpheli Ölümü,

Otopsi Sonucu Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.18- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Kocaeli T Tipi Cezaevinde Bir Mahkûmun ġüpheli

Ölümü Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.19- Ġzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın Merhum CumhurbaĢkanı Turgut Özal'ın Otopsi

Sonuçlarının Adli Tıp Kurumu DıĢında BaĢka Bir Kuruma Ġnceletilip Ġnceletilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.20- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın BaĢbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Öcalan'ın

Avukatlarıyla GörüĢmesi ile Ġlgili Açıklaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.21- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın BaĢbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Öcalan'ın

Avukatlarıyla GörüĢmesi ile Ġlgili Açıklaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.22- Erzincan Milletvekili Muharrem IĢık’ın Son On Yılda ZamanaĢımına Uğrayan Dava Sayısı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.23- Bursa Milletvekili Ġlhan Demiröz’ün Bursa Ġli Kestel Ġlçesi Adliyesi'nin Kapatılma

Nedenleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.24- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Adliye'de ÇalıĢan MübaĢirlerin Genel Ġdare

Hizmetlerine Geçirilmeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.25- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Tüm Ġllerin Mahkeme BaĢkanları ve Cumhuriyet

BaĢsavcılarının Katılımı ile Antalya'da Bir Toplantı Düzenlendiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.26- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın Bakanlık Tarafından Kiralanan TaĢıtlar Hakkındaki

Soru Önergesi ... 23 1.2.27- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde Mahkûm Olan

Özgür Karagöz'ün Sağlık Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.28- Mersin Milletvekili Mehmet ġandır’ın Ergenekon, Balyoz Gibi Davalardaki Gizli Tanıklar

ve Gizli Tanıklık Yapma ġartları Hakkındaki Soru Önergesi ... 23

(6)

6/25 1.2.29- Ġstanbul Milletvekili Oktay EkĢi’nin BaĢbakanın Bir Açıklaması Hakkındaki Soru Önergesi .. 23 1.2.30- Aydın Milletvekili Ömer Lütfü Baydar’ın Sayın BaĢbakan'ın BDP'li Milletvekillerinin

Dokunulmazlıklarıyla Ġlgili Olarak Yargıya Gerekenleri Söyledik Sözleri Hakkında Soru Önergesi ... 24 1.2.31- Aydın Milletvekili Ömer Lütfü Baydar’ın BaĢbakan’ın Bir Açıklaması Hakkında Soru

Önergesi ... 24 1.2.32- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Artvin Ġli Ardanuç Ġlçesi'ne Açık Cezaevi

Yapılacağı Ġddiaları Hakkında Soru Önergesi ... 24 1.2.33- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Ġstiklal Mahkemelerinde Yargılananlar, Ġdam Edilenler

ve Mahkeme Üyelerinden Kaç KiĢinin Hukukçu Olduğuna Dair Ġstatistik Hakkında Soru Önergesi ... 24 1.2.34- Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce’nin 2003 Yılından Bugüne Kadar AĠHM Aleyhine Kaç

Mahkûmiyet Kararı Verildiği, Verilen Tazminat Kararlarından Ne Kadarının Ödemesinin Yapıldığı, Devlet Aleyhine Açılan Davaların Sayısı ve Kamu Zararından Rücu Edilenler Hakkında Soru Önergesi ... 24 1.2.35- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Tutuklu ve Hükümlülere Verilen Günlük ĠaĢe Bedelleri

Hakkında Soru Önergesi ... 24 1.2.36- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün 2002-2012 Yılları Arasında Alınan, Yaptırılan veya

Kiralanan Lojman ve Makam Aracı Sayısı Hakkında Soru Önergesi ... 24 1.2.37- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevinde ĠĢkence Ġddiaları

Hakkında Soru Önergesi ... 25 9- GENEL KURUL SORULARI ... Hata! Yer iĢareti tanımlanmamıĢ.

10- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ ... Hata! Yer iĢareti tanımlanmamıĢ.

(7)

7 / 25

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12/02/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2013-28/02/2013)

1- SORU ÖNERGELERĠ

1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cezaevlerin Bulunan Yabancı Uyruklu Tutuklu ve Hükümlüler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “ Cezaevlerin Bulunan Yabancı Uyruklu Tutuklu ve Hükümlüler” hakkındaki 7/16600 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlık Personelinin E-Mail ve Sosyal Medya Hesaplarının Denetlenip Denetlenmediği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlık Personelinin E-Mail ve Sosyal Medya Hesaplarının Denetlenip Denetlenmediği hakkındaki 7/16596 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.3- Mersin Milletvekili Mehmet ġandır’ın Ceza ve Ġnfaz Kurumu Personelinin Fiili Hizmet Zammından Faydalandırılması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Mersin Milletvekili Mehmet ġandır’ın “Ceza ve Ġnfaz Kurumu Personelinin Fiili Hizmet Zammından Faydalandırılması” hakkındaki 7/16597 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.4- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Türkiye’deki Yargı Kararlarının Yanlı ve ÇeliĢkili Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in

“Türkiye’deki Yargı Kararlarının Yanlı ve ÇeliĢkili Olduğu Ġddialarına” hakkındaki 7/16748 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.5- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Sayın BaĢbakan'ın, Abdullah Öcalan'a Televizyon Yasağının Kaldırılması Talimatını Verdiği Yönündeki Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 05/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın “Sayın BaĢbakan'ın, Abdullah

(8)

8 / 25 Öcalan'a Televizyon Yasağının Kaldırılması Talimatını Verdiği Yönündeki Açıklaması”

hakkındaki 7/16341 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.6- Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker’in Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Mültecilerin Ülkemizde ĠĢledikleri Suçlardan Açılan Davaların Kararlarının Tebliğ Edilemediği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 05/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker’in “Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Mültecilerin Ülkemizde ĠĢledikleri Suçlardan Açılan Davaların Kararlarının Tebliğ Edilemediği” hakkındaki 7/16332 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.7- Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker’in 2003-2012 Yılları Arasında ġiddet Gören ve Koruma Tedbir Kararı Verilen Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 05/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan, Gaziantep Milletvekil Mehmet ġeker’in “2003-2012 Yılları Arasında ġiddet Gören ve Koruma Tedbir Kararı Verilen Kadın Sayısı” hakkındaki 7/14791 Esas Nolu yazılı soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.8- Ġstanbul Milletvekili Ġlhan Özkes’in Cep Telefonu Hırsızlığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilip UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 06/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan, Ġstanbul Milletvekili Ġhsan Özkes’in Cep Telefonu Hırsızlığı hakkındaki 7/15150 Esas Nolu yazılı soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.9- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın YÖK'ün Ġnternet Sitesine Yapılan Saldırı Sonucu Ortaya Atılan Yolsuzluk Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın YÖK'ün Ġnternet Sitesine Yapılan Saldırı Sonucu Ortaya Atılan Yolsuzluk Ġddiaları”

hakkındaki 7/16599 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.10- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün 12 Eylül Döneminde Ġdam Edilen Üç KiĢinin Yazdıkların Mektuplar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün 12 Eylül Döneminde Ġdam Edilen Üç KiĢinin Yazdıkların Mektuplar” hakkındaki 7/16595 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.11- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Sayın BaĢbakan'ın Talimatıyla Abdullah Öcalan'ın Odasına Televizyon Verilmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 08/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Sayın BaĢbakan'ın Talimatıyla Abdullah Öcalan'ın Odasına Televizyon Verilmesi” hakkındaki 7/16598 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(9)

9 / 25 1.1.12- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Said-i Nursi'nin Mezar Yeri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakan Yardımcılığına (Sn.

Bekir Bozdağ) gönderilen ve 18/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan

“Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Said-i Nursi'nin Mezar Yeri” hakkındaki 7/13502 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.13- Ġstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün Bir VatandaĢa Yönelik Polis Müdahalesi ile Ġlgili SoruĢturmanın Tamamlanmaması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün

“Bir VatandaĢa Yönelik Polis Müdahalesi Ġle Ġlgili SoruĢturmanın Tamamlanmaması”

hakkında 7/16582 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.14 Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın 2002-2012 Yılları Arasında Yapılan Telefon ve Ortam Dinlemeleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın

“2002-2012 Yılları Arasında Yapılan Telefon ve Ortam Dinlemeleri” hakkında 7/16583 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.15- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Ġcra Takibi Yapılan Çiftçi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Ġcra Takibi Yapılan Çiftçi Sayısı” hakkında 7/15699 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.16- Ġstanbul Milletvekili ġafak Pavey’in Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Tasarısı'nda, Ceza Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesine Yönelik Maddenin Çıkarılması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili ġafak Pavey’in “Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Tasarısı'nda, Ceza Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesine Yönelik Maddenin Çıkarılması” hakkında 7/16834 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.17- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde Ġntihar Eden Bir Tutuklu Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın“Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde Ġntihar Eden Bir Tutuklu” hakkında 7/16836 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.18- Ġzmir Milletvekili A. Kenan Tanrıkulu’nun Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Tasarısında Ceza Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Haklarının Düzenlendiği Maddenin Çıkarılması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili A. Kenan Tanrıkulu’nun

“Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Tasarısında Ceza Ġnfaz Koruma Memurlarının Özlük Haklarının Düzenlendiği Maddenin Çıkarılması” hakkında 7/16840 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(10)

10 / 25 1.1.19- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Hâkim-Savcı Sayısı, Karara Bağlanan ve Derdest Durumdaki Cinsel Taciz, BoĢanma Davası Sayıları ile Cezaevlerindeki Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Hâkim-Savcı Sayısı, Karara Bağlanan ve Derdest Durumdaki Cinsel Taciz, BoĢanma Davası Sayıları ile Cezaevlerindeki Personel Sayısı” hakkında 7/16835 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.20- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın BaĢkale Cumhuriyet BaĢsavcılığının Talimatıyla Adli Emanette Bulunan UyuĢturucunun Ankara'ya Gönderildiği, Gönderilen Araçta Hâkim ve Cumhuriyet Savcısının Refakat Ettiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın “BaĢkale Cumhuriyet BaĢsavcılığının Talimatıyla Adli Emanette Bulunan UyuĢturucunun Ankara'ya Gönderildiği, Gönderilen Araçta Hâkim ve Cumhuriyet Savcısının Refakat Ettiği Ġddiası”

hakkında 7/16838 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.21- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun Emekli MaaĢlarına Ġcra Takibi Yapılması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun “Emekli MaaĢlarına Ġcra Takibi Yapılması” hakkında 7/16842 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.22- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın ġakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde Yapılan Bir Aramada Mahkûmların Darp Edildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın

“ġakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde Yapılan Bir Aramada Mahkûmların Darp Edildiği Ġddiası”

hakkında 7/16845 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.23- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Zirve Yayınevi Davasına Bakan Yargıçların Görevden Alınma Gerekçeleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın “Zirve Yayınevi Davasına Bakan Yargıçların Görevden Alınma Gerekçeleri” hakkında 7/16844 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.24- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Adalet Bakanlığı Bürokratlarının Hakim-Savcıları Arayarak Bazı Davalara Nüfuz Ettikleri Ġddiası ve BaĢlatılan SoruĢturma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “Adalet Bakanlığı Bürokratlarının Hakim-Savcıları Arayarak Bazı Davalara Nüfuz Ettikleri Ġddiası ve BaĢlatılan SoruĢturma Olup Olmadığı” hakkında 7/16849 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

(11)

11 / 25 1.1.25- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Sincan F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Görev Yapan Ġnfaz Koruma Memurunun Servin Aracında ÇalıĢma ArkadaĢlarına AteĢ Açması Olayı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Sincan F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Görev Yapan Ġnfaz Koruma Memurunun Servin Aracında ÇalıĢma ArkadaĢlarına AteĢ Açması Olayı” hakkında 7/16850 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.26- Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz’ın 2013 Yılı Yatırım Planında Isparta'ya Ne Kadar Pay Ayrıldığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz’ın “2013 Yılı Yatırım Planında Isparta'ya Ne Kadar Pay Ayrıldığı” hakkında 7/16841 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.27- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün MĠT MüsteĢarlığının Ġdari veya Adli Yargıda Görev Yapan Hâkim - Savcı ile Kamu Kurumlarında Hukuk MüĢavirliği Yapanlar Arasından Hukukçu Alımı Yapacağı Ġlanı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün “MĠT MüsteĢarlığının Ġdari veya Adli Yargıda Görev Yapan Hakim - Savcı ile Kamu Kurumlarında Hukuk MüĢavirliği Yapanlar Arasından Hukukçu Alımı Yapacağı Ġlanı” hakkında 7/16854 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.28- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın ġakran Çocuk Cezaevinde Bir Çocuğun Tek BaĢına Hücrede Tutulduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın

“ġakran Çocuk Cezaevinde Bir Çocuğun Tek BaĢına Hücrede Tutulduğu Ġddiası ” hakkında 7/16847 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.29- Antalya Milletvekili Gürkut Acar Ülkemizdeki Çocuk Cezaevi ve Tutukevi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Antalya Milletvekili Gürkut Acar

“Ülkemizdeki Çocuk Cezaevi ve Tutukevi Sayısı” hakkında 7/16848 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.30- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Cezaevlerindeki Mahkûmların EĢleriyle GörüĢmeleri Ġçin Oda Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in

“Cezaevlerindeki Mahkumların EĢleriyle GörüĢmeleri Ġçin Oda Yapılıp Yapılmadığı”

hakkında 7/16851 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.31- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Adalet Bakanlığı Reklam, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Harcamaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

(12)

12 / 25

“Adalet Bakanlığı Reklam, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Harcamaları” hakkında 7/16853 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.32- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın Ülkemizde Tutuklu Bulunan Bir Yabancının Ülkesine Ġade Edilmediği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Batman Milletvekili Ayla Akat’ın “Ülkemizde Tutuklu Bulunan Bir Yabancının Ülkesine Ġade Edilmediği” hakkında 7/16857 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.33- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in 1990 Yılından Günümüze Kadar DanıĢtay'da Açılan Ġptal Davaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in “1990 Yılından Günümüze Kadar DanıĢtay'da Açılan Ġptal Davaları” hakkında 7/16852 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.34- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Fatih Ġlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kurumda ÇalıĢan Bayan Memurlara Cinsel Taciz Uyguladığı ve Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin “Fatih Ġlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kurumda ÇalıĢan Bayan Memurlara Cinsel Taciz Uyguladığı ve Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldığı” hakkında 7/17122 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.35- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in 1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in “1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu” hakkında 7/16856 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.36- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumundaki Bir Hükümlünün Kendisine Gönderdiği Mektup Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın

“Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumundaki Bir Hükümlünün Kendisine Gönderdiği Mektup” hakkında 7/16855 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.37- Ġstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın Hâkim ve Savcıların Özlük Haklarında ĠyileĢtirme Yapılıp Yapılmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın “Hâkim ve Savcıların Özlük Haklarında ĠyileĢtirme Yapılıp Yapılmayacağı” hakkında 7/16837 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.38- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cinsel Taciz veya Tecavüz Vakaları ile Ġlgili Veriler ve Sağlık Hizmetlerinde Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

(13)

13 / 25

“Cinsel Taciz veya Tecavüz Vakaları ile Ġlgili Veriler ve Sağlık Hizmetlerinde Ayrımcılığın Önlenmesi” hakkında 7/15359 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.39- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün ÇağdaĢ Hukukçular Derneğine Bağlı Avukatların Gözaltına Alınması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün

“ÇağdaĢ Hukukçular Derneğine Bağlı Avukatların Gözaltına Alınması” hakkında 7/16839 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir 1.1.40- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Roma Statüsü ve Kayıplar SözleĢmesinin Ġmzalanmama Gerekçesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın

“Roma Statüsü ve Kayıplar SözleĢmesinin Ġmzalanmama Gerekçesi” hakkında 7/16846 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.41- Ġstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in Gerekçesiz Tutuklama Kararı Veren ve Ġsteyen Hakim-Savcılar Hakkında SoruĢturma Açılıp Açılmadığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 13/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in

“Gerekçesiz Tutuklama Kararı Veren ve Ġsteyen Hakim-Savcılar Hakkında SoruĢturma Açılıp Açılmadığı ” hakkında 7/17121 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.42- KahramanmaraĢ Milletvekili Durdu Özpolat’ın MaraĢ Olaylarına ve Olaylardan Etkilenenler Ġçin GerçekleĢtirilen Anma Törenleri Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 18/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan KahramanmaraĢ Milletvekili Durdu Özpolat’ın

“MaraĢ Olaylarına ve Olaylardan Etkilenenler Ġçin GerçekleĢtirilen Anma Törenleri”

hakkındaki 7/15382 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.43- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Bir Ayda On Kitap Bulundurulması Gerektiği Ġddiası Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in “Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Bir Ayda On Kitap Bulundurulması Gerektiği Ġddiası” hakkındaki 7/17466 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.44- Çanakkale Milletvekili M. Serdar Soydan’ın Kapatılan Bozcaada Adliyesinin Tekrar Açılması ile Ġlgili ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 20/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Çanakkale Milletvekili M. Serdar Soydan’ın

“Kapatılan Bozcaada Adliyesinin Tekrar Açılması ile Ġlgili ÇalıĢma Olup Olmadığı”

hakkındaki 7/16772 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.45- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Turan Çömez'in YurtdıĢından Getirilmemesinin Nedenleri Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 20/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Turan

(14)

14 / 25 Çömez'in YurtdıĢından Getirilmemesinin Nedenleri” hakkındaki 7/16795 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.46- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Son On Yılda Kamu Görevlilerine Yönelik SoruĢturmalar Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un “Son On Yılda Kamu Görevlilerine Yönelik SoruĢturmalar” hakkındaki 7/17469 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.47- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Ankara Adliyesi Ġcra Müdürlüklerinin ve Ġcra Mahkemelerinin Yine Binasına Harcanan Tutar ile TaĢınmadan Dolayı Harcanan Tutar Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Ankara Adliyesi Ġcra Müdürlüklerinin ve Ġcra Mahkemelerinin Yine Binasına Harcanan Tutar ile TaĢınmadan Dolayı Harcanan Tutar” hakkındaki 7/17463 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.48- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Kütahya Adliye Binası ve Personelinin Yetersizliği ile Yargı Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ulusal ve Uluslararası Temel Göstergeler Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Kütahya Adliye Binası ve Personelinin Yetersizliği ile Yargı Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ulusal ve Uluslararası Temel Göstergeler” hakkındaki 7/17467 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.49- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Tekirdağ F Tipi Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlülere Uygulandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri Hakkındaki Hakkında Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın “Tekirdağ F Tipi Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlülere Uygulandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri” hakkındaki 7/17461 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir

1.1.50- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi” hakkındaki 7/17213 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.51- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın Deniz Kuvvetleri Komutanı Veysel Kösele'nin Tutuklanma Nedeni ve Genel Kurmay BaĢkanı Necdet Özel'in BaĢbakan ve Adalet Bakanıyla GörüĢmesinin Ardından Serbest Bırakılması Hakkında Soru Önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 20/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın “Deniz Kuvvetleri Komutanı Veysel Kösele'nin Tutuklanma Nedeni ve Genel Kurmay BaĢkanı Necdet Özel'in BaĢbakan ve Adalet Bakanıyla GörüĢmesinin Ardından Serbest Bırakılması”

hakkındaki 7/17119 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(15)

15 / 25 1.1.52- Van Milletvekili Özdal Üçer’ın Van'ın BaĢkale Ġlçesinden Ankara'ya UyuĢturucu Numunesi Götürülürken, Araçta Bulunan Hâkim, C.Savcısı ve Rütbeli Bir Askerle Ġlgili Açılan Bir SoruĢturmanın Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Van Milletvekili Özdal Üçer’ın “Van'ın BaĢkale Ġlçesinden Ankara'ya UyuĢturucu Numunesi Götürülürken, Araçta Bulunan Hâkim, C.Savcısı ve Rütbeli Bir Askerle Ġlgili Açılan Bir SoruĢturmanın Olup Olmadığı” hakkındaki 7/17460 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.53- Ġstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in Gemlik Adliyesi Binasıyla Ġlgili Hazırlanan Raporda Depreme Dayanıksız Olduğu, ÇalıĢanların ve VatandaĢların Can Güvenliği Ġçin Tedbir Alınıp Alınmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in “Gemlik Adliyesi Binasıyla Ġlgili Hazırlanan Raporda Depreme Dayanıksız Olduğu, ÇalıĢanların ve VatandaĢların Can Güvenliği Ġçin Tedbir Alınıp Alınmadığı” hakkındaki 7/17462 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.54- Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın Bakanlığın Atama Yönetmeliği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın

“Bakanlığın Atama Yönetmeliği” hakkındaki 7/17426 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.55- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Bir Polis Memurunun Ölüm Nedeni ile Ġlgili Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın “Bakanlığın Atama Yönetmeliği” hakkındaki 7/17426 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.56- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Silivri Cezaevinden Gönderilen Bir Mektuptaki Pul Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın “Silivri Cezaevinden Gönderilen Bir Mektuptaki Pul” hakkındaki 7/17203 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.57- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun AĠHM'de Türkiye Aleyhine Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“AĠHM'de Türkiye Aleyhine Açılan Davalar” hakkındaki 7/17214 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.58- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki Tutuklu ve Hükümlülerin Diğer Cezaevlerine Nakilleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Van Milletvekili Nazmi Gür’ün “Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki Tutuklu ve Hükümlülerin Diğer Cezaevlerine Nakilleri” hakkındaki

(16)

16 / 25 7/17201 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.59- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Kamu Görevlileri Hakkında TCK 265.

Maddesine Göre Açılan Dava Sayısı, Mahkûmiyet, Beraatlara ĠliĢkin Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un “Kamu Görevlileri Hakkında TCK 265. Maddesine Göre Açılan Dava Sayısı, Mahkûmiyet, Beraatlara ĠliĢkin Ġstatistik” hakkındaki 7/17465 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.60- Ġstanbul Milletvekili DurmuĢ Ali Torlak’ın Ceza Ġnfaz Kurumlarında Görev Yapan Personelin Emniyet ve Güvenlik Hizmetlerine Dâhil Edilmesine ĠliĢkin Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili DurmuĢ Ali Torlak’ın

“Ceza Ġnfaz Kurumlarında Görev Yapan Personelin Emniyet ve Güvenlik Hizmetlerine Dâhil Edilmesine ĠliĢkin Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı” hakkındaki 7/17468 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.61- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan 2002-2013 Yılları Arasında Baskın Yapılan Belediye BaĢkanları, Hangi Parti Mensubu Oldukları ve Kaç KiĢinin Mahkûm Edildiğine Dair Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın “2002- 2013 Yılları Arasında Baskın Yapılan Belediye BaĢkanları, Hangi Parti Mensubu Oldukları ve Kaç KiĢinin Mahkûm Edildiğine Dair Ġstatistik” hakkındaki 7/17464 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.62- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlık Ġstisnai Kadrolarına Yapılan Atamalar ve Bakanlıktaki Görevden Almalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“Bakanlık Ġstisnai Kadrolarına Yapılan Atamalar ve Bakanlıktaki Görevden Almalar”

hakkındaki 7/17204 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.63- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Cezaevlerinde Meydana Gelen Hak Ġhlallerine Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in

“Cezaevlerinde Meydana Gelen Hak Ġhlalleri” hakkındaki 7/17200 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.64- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Bazı Mahkûmların BaĢka Cezaevlerine Nakledildiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in “Bazı Mahkûmların BaĢka Cezaevlerine Nakledildiği Ġddialarına” hakkındaki 7/17198 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(17)

17 / 25 1.1.65- Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın Ġnfaz ve Koruma Memurlarının Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın

“Ġnfaz ve Koruma Memurlarının Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesi” hakkındaki 7/17215 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.66- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Dicle Üniversitesinde Hakkında SoruĢturma Açılan Öğrencilere ve SoruĢturmaların Sonuçları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Dicle Üniversitesinde Hakkında SoruĢturma Açılan Öğrencilere ve SoruĢturmaların Sonuçları ” hakkındaki 7/17199 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.67- Kayseri Milletvekili M. ġevki Kulkuloğlu’nun Bir Milletvekilinin Kayseri'deki Bir Yolsuzlukla Ġlgili Davada Yargıya Müdahale Ettiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kayseri Milletvekili M. ġevki Kulkuloğlu’nun

“Bir Milletvekilinin Kayseri'deki Bir Yolsuzlukla Ġlgili Davada Yargıya Müdahale Ettiği Ġddiaları” hakkındaki 7/17436 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.68- Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın Denetimli Serbestlik Kapsamında KoĢullu Salıverilen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın

“Denetimli Serbestlik Kapsamında KoĢullu Salıverilen KiĢiler” hakkındaki 7/17216 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.69- Ġstanbul Milletvekili A. Levent Tüzel’in Tekirdağ F Tipi Cezaevindeki Bir Tutukluya Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili A. Levent Tüzel’in

“Tekirdağ F Tipi Cezaevindeki Bir Tutukluya Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları”

hakkındaki 7/17205 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.70- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Cezaevlerindeki Sağlık KoĢulları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın

“Cezaevlerindeki Sağlık KoĢulları” hakkındaki 7/17207 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.71- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in Ġstanbul'daki Çağlayan Adliyesi Nezarethanesinde YaĢanan Bir Olaya ve Ülkemizdeki Nezarethanelerin Durumu Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 21/02/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in

“Ġstanbul'daki Çağlayan Adliyesi Nezarethanesinde YaĢanan Bir Olaya ve Ülkemizdeki

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :