fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

Tam metin

(1)

Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50.

kurulufl y›l› an›s›na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras› taraf›ndan klasik müzik konseri verildi.

28 Ocak 2005 Cuma günü, Adana Büyükflehir Belediyesi Konser Salonunda yap›lan konserde;

flef ‹nci Özdil, solist Emre Elivar (Piyano), program ise S. Rahmaninov Piyano Konçertosu No:3, F. Schubert Senfoni No:3 idi.

Adana ‹l Protokolü, Adana Çimento Genel Müdürü, Genel Müdür Yard›mc›lar›, personel ve bayilerinin davetli oldu¤u konsere ilgi oldukça büyüktü.

Mali ve ‹dari Genel Müdür Yard›mc›s› E. Oya Tokatl›, konserin ilk bölümünün ard›ndan Solist Emre Elivar’›, ikinci bölümünün ard›ndan fief ‹nci Özdil’i Adana Çimento ad›na kutlayarak birer buket verdi.

fabrika haberleri

Mart 2005

Adana Çimento’nun

50. Y›l Konseri

(2)

Çimentafl Toplulu¤u’nda 2004 y›l› içerisinde, 10-20 ve 25 k›dem y›llar›n› dolduran çal›flanlar›m›z için 16 Aral›k 2004 Perflembe günü k›dem töreni yap›lm›flt›r.

10. k›dem y›l›n› dolduran toplam 17 çal›flana plaket ve gümüfl Çimentafl rozetleri, 20. k›dem y›l›n› dolduran toplam 15 çal›flana plaket ve alt›n Çimentafl rozetleri, 25. k›dem y›l›n› dolduran 1 çal›flana plaket ve gümüfl tepsi hediyeleri Topluluk Üst Yönetimi taraf›ndan, tüm çal›flanlar›n davet edildi¤i bir kokteyl ile kendilerine verilmifltir.

Çimentafl Genel Müdürü Nazmi Akduman’›n aç›l›fl konuflmas› ve akabinde Yönetim Kurulu Baflkan›

Walter Montevecchi’nin 2004 y›l›n› de¤erlendiren ve tüm çal›flanlara baflar›, sa¤l›k ve mutluluk dileklerini iletti¤i konuflmas›n›n ard›ndan, törene geçilmifltir.

Kars Çimento Fabrikas›’ndaki çal›flanlar›n özellefltirme öncesi k›demleri de Çimentafl Toplulu¤u k›demi say›lm›fl, fabrikada 2004 y›l›nda 20. k›dem y›l›n› dolduran 7 çal›flan da k›dem törenine kat›lm›fllard›r.

Çimentafl Toplulu¤u’nda 2 y›ld›r uygulanmakta olan ve çal›flanlar taraf›ndan da memnuniyetle karfl›lanan;

30. k›dem y›l›n› dolduran çal›flanlar›n eflleri ile birlikte tatile gönderilmesi kapsam›nda Vehbi Yafla isimli çal›flan da efliyle birlikte Roma’da 5 gün boyunca CEMENTIR’in misafiri olacakt›r.

Çimentafl Toplulu¤u’nda K›dem Töreni

60-61

(3)

Dünya Gazetesi’nin "Sektörlerinde Y›l›n Baflar›l› fiirketleri" araflt›rmas›nda Aflkale Çimento, sektöründe y›l›n baflar›l› üç

flirketinden birisi seçildi.

Dünya Gazetesi’nin geleneksel hale getirdi¤i

"Sektörlerinde Y›l›n Baflar›l› fiirketleri" araflt›rmas›

aç›kland›. Dünya Gazetesi'nin Araflt›rma ve

‹stihbarat servisleriyle, sektörel dergi gruplar›n›n;

ticaret ve sanayi odalar›, sektörel dernekler ve ihracatç› birlikleri nezdinde yapt›¤› soruflturma sonucu bu y›l 27 sektörde 81 firma, sektörlerinin

baflar›l› flirketleri seçildi. Aflkale Çimento Sanayi T.A.fi. de çimento sektöründe ‘Y›l›n En Baflar›l›

fiirketleri’ aras›nda yerini Adana Çimento San. T.A.fi. ve Bat›çim – Bat› Anadolu Çimento San. A.fi.

Çimento ile birlikte ald›.

SEÇ‹MDE KR‹TERLER

Baflar›l› flirketlerin seçiminde yat›r›m, üretim, sat›fllar, ihracat performans›, AR-GE harcamalar›, yurtd›fl›nda gösterilen baflar›, markalaflma trendi ve sosyal sorumuluk ölçütleri dikkate al›nd›. Bu y›l

flirketlerin ihracatta önemli baflar›lara imza att›klar› görülüyor. Sektörlerin y›ld›z› olan flirketler bayi ve marka ata¤› sonucu pazar paylar›n› art›rarak zirvede kendilerine yer buldular.

AfiKALE Ç‹MENTO’NUN HAKLI GURURU

Aflkale Çimento Sanayi T.A.fi Yönetim Kurulu Baflkan› Lütfü Yücelik, 10 y›l› aflan baflar›l› özellefltirme uygulamas›n›n benzeri ödüllerle bir kez daha pekiflti¤ini belirterek, “Türkiye’deki onlarca çimento fabrikas›

ve dev flirketleri içinde Aflkale Çimento’nun önplana ç›kmas›n›n gururunu yafl›yoruz. Bu baflar› elbette Aflkale Çimento’ya destek veren ve yüreklendiren insanlar›n ortak ürünüdür. Aflkale Çimento, y›lda 1.5 milyon ton çimento sat›fl› ve binlerce insan›n istihdam›n›n

hedeflemektedir. Bunlar› yaparken; kaliteden ve ça¤dafl yönetim sistemlerinden asla ödün vermiyoruz” dedi.

NEREDEN NEREYE GELD‹?

1993 y›l›nda bölge insan›n›n kolektif ruh bilinciyle sat›n al›nan Aflkale Çimento; mevcut 250 bin ton çimento üretimini 650 bin tona ç›kard›.

fiirkette ISO 9001 Toplam Kalite Sistemini yerlefltiren flirket, çal›flanlar›n›n güvenli¤ini ve sa¤l›k koflullar›n› Avrupa standartlar›na getirmek için OHSAS 18001 sistemini uygulamaya bafllad›. ‹ç piyasada belirli bir trend yakalayan flirket, çimento ihracat› yapmaya bafllad›. Erzurum ve A¤r›’da haz›r beton tesisleri açan flirket, gerek ülke ekonomisine gerekse bölge ekonomisine ciddi katk›larda bulunmaya bafllad›. Bu arada istihdam yaratma noktas›nda da kendisini sürekli gelifltirdi.

Mart 2005

Aflkale Çimento

Zirvede

(4)

Ç‹MSA Çimento, çevre ve insan sa¤l›¤›n› korumak için gerekli tüm tedbirleri alarak bu konuda örnek flirket olma gayreti içindedir. 2004 y›l›nda çal›flanlar›n›n, müflterilerinin ve tedarikçilerinin çevre koruma bilincini art›rmak ve bu sorumlulu¤un tüm bireylerin görevleri oldu¤unu anlatmak üzere Çevre E¤itimleri düzenlenmifltir.

Fabrikan›n üretim faaliyetlerini gerçeklefltirirken çevre boyutunu düflünerek bu konuda daha sistematik yaklafl›mlarda bulunmak amac›yla 2004 y›l›nda yo¤un bir flekilde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çal›flmalar› yürütülmüfltür. TSE taraf›ndan 11-12.01.2005 tarihinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiki yap›lm›fl ve tetkik baflar›yla sonuçlanm›flt›r. Bu sonuca göre de TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi al›nm›flt›r.

Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?

‹flletmelerin mevcut veya potansiyel risklerinin (çevreye olan veya olabilecek zararlar›n ) daha sistematik ve daha rasyonel olarak azalt›lmas› için gelifltirilen idare tarz›na Çevre Yönetim Sistemi ad› verilir.

Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanmas› ile çevre yönlerinin tesirlerinin azalt›lmas›, kurulufla hem prestij sa¤lar hem de çevre yönleri için yap›lacak harcamalar›n ak›lc› olmas› ve rasyonel yönetim sayesinde maliyetlerde düflmeler olur.

Endüstriyel sistemlerde, üretimin tüm aflamalar›nda çevresel etkiler irdelenerek oluflan at›klar›n girdi olarak geri döndürülmesi veya en aza indirilmesini sa¤lamak, hammadde ve enerji kullan›m›n› da minimize ederek, üretimdeki verimlili¤i art›rmak ya da s›f›r hata ile üretim yapmak, ça¤dafl bir “Çevre Yönetim” anlay›fl›n›n hayata geçirilmesi ile mümkündür.

Ç‹MSA Çimento’ya TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

62-63

(5)

OYAK Çimento Grubu, insanlar›m›za matemati¤i benimsetmek, matemati¤in vazgeçilmezli¤ini öne ç›karmak, çocuklar›m›za ve gençlerimize matematik sevgisini ve önemini afl›lamak, matemati¤e ilgi duyan ö¤rencileri teflvik etmek, ö¤renciler aras› dayan›flma ve okullar aras› yar›flma zemini oluflturmak amac›yla 2003 y›l›nda bafllatm›fl oldu¤u ve TÜB‹TAK iflbirli¤i ile sürdürdü¤ü Matematik Yar›flmas›n›; 2005 y›l›nda, kapsam›n› daha da geniflleterek düzenlemeye devam edecektir.

Bu y›l, matematik yar›flmalar› OYAK Çimento Grubuna ba¤l› olan Adana, Bolu, Ünye (Ordu), Mardin, Elaz›¤ ve OYSA (Ni¤de) Çimento fabrikalar›n›n bulundu¤u iller ile bu illere ek olarak, Kahramanmarafl, Düzce, Rize, Batman, Malatya ve Hatay olmak üzere toplam 12 ilde düzenlenecek olup; yar›flma, iller baz›nda Mart ay› sonunda, final ise May›s ay›nda yap›lacakt›r.

Yar›flmaya kat›lacak okullar 4’er kiflilik ö¤renci grubu ve bir ekip lideri oluflturacak, illerde Tübitak taraf›ndan haz›rlanan sorular ›fl›¤›nda yap›lan yar›flman›n sonuçlar› yine TÜB‹TAK taraf›ndan

de¤erlendirilecek ve il birincileri tespit edilip; ödüllendirileceklerdir. Ayr›ca 12 ilin birincileri ‹stanbul’da yap›lacak final yar›flmas›nda buluflacak ve yine TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucunda yar›flma birincisi okul ve tak›m belli olacakt›r. Etkinliklerin tümü final s›nav› sonras›nda düzenlenecek bir kokteyl ile kutlanacak; birincili¤e hak kazanan tak›m ve okulu bir kez daha ödüllendirilecektir.

Ayr›ca, Einstein’›n ilk teorilerini yay›nlamas›n›n 100. y›l› olan 2005 y›l›n›n “Einstein Y›l›” olarak kutlanmas› da, bu y›l düzenlenecek Matematik Yar›flmas›na farkl› bir anlam katmaktad›r. 1905 y›l›nda Bern'de patent dairesi memuru iken Annalen Der Physik dergisinde Einstein’›n 3 makalesi yay›mlanm›flt› (Brown Hareketleri, Fotoelektrik Etkisi ve Genel Rölativite Teorisi).

Tüm dünyay› de¤ifltiren bu teoriler ve bizzat Einstein’›n kendisi 3. Matematik Yar›flmas›

etkinlikleri kapsam›nda bir tema olarak ifllenecektir.

Mart 2005

Oyak Çimento Grubu

2005 y›l› Matematik Yar›flmas›

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :