• Sonuç bulunamadı

Yenicami nasıl yapılmıştı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yenicami nasıl yapılmıştı"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

(Yenicami) nasıl

yapılmıştı

Şimdi etrafının boğduğu bu sanat

abidesinin kısa bir tarihi

Y

ENİCAMİNİN - etrafını açmak için belediyeye yardım suretile hükmet İstanbulun imarını büyük bir hizmette bulunuyor.

Camiin harimine sokularakkendini sı- k.an, boğan bu kollar arasından onu kur tarmak bir şeref borcu olduğu kadar E- minönü gibi istanbulun bugün de, ya­ rın da en büyük bir toplantı ve hareket noktası olacak bir yerinin nefes alması için zaruridir. İstanbul belediyesine pa­ raca yardım eden hükümetin bu yardı­ ma bir tahsis ciheti göstermesinde bele­ diye işleri için müessir bir direktif ma­ hiyeti görürüz.

Vakıa eski bir şehremininin Şehir meclisi azalarına yazdığı bir mektupta şehir plânı katileşmeden bu yolda is­ timlâklere girişilmesi uygun görülmi- yorsa da Yeni caminin yalnız önünü kapayan iki çıkıntıyı gidermek; her zaman ve her plân için bir zaruret ola­ caktır.

Yeni cami, ilk yapılırken etrafında elbette böyle gözü izaç eden fazlalıkla­ ra yer vermiş değildi. Meselâ Sultanah­ met, Şehzade camisinin bahçe duvarları üstüne kadar birer ev, birer dükkân, bi­ rer türbe sokuşturan da elbette bunla­ rın mimarları değildi, fakat sonra gelen lerin menfaat hırsile gözü dönmüş mü­ tecavizleri karşısında yine menfaat en- dişesile gözü kapanan idare ve muraka­ be adamlarının bu müşterek suiistimal­ leri böyle güzel eserlerin ötesinde beri­ sinde böyle urlar peyda olmasına yol açtılar. Şimdi asıl eserleri vücuda geti­ renlerin çektiği sıkıntıdan ziyade bir uğraşma ile temizlik yapmaya savaşıyo­ ruz.

Yeni cami nasıl yapılmıştı? Kendisine hürmet ve itibarı iş üzerirlde görmeye başladığımız bu yüksek eserin Ahmet Refik rahmetlisinin kitabından istifade ederek size kısa bir tarihçesini naklede­ lim:

Yeni camiin temeli 350 yıl evvel atıl­ mıştır. Safiye Sultan, üçüncü Mehmedin

anası, oğlunun tahta çıkışından üç yıl sonra, hayrat ve hasenat ile de şeref kazanmak istemiş, bir cami yaptırma­ ya karar vermişti.

Bu devirde Eminönünden Sirkeciye kadar olan sahilde hep yahudi mahalle­ leri vardı. Burada bir sinagolan olduğu gibi bir de Bizans kilisesi bulunuyordu. Camiin burada yapılabilmesi için birçok evlerin alınması, kilise ile sinagonun yık tırılmasr, buna mukabil de bir sinago ile bir kilisenin tamir ettirilmesi icap edi­ yordu. Yıktırılacak evlere iki misli be­ del verilmeye karar alındı ve kararın he­ men tatbikine geçildi. Camiin kurulaca­ ğı arsa üzerindeki evler yıktırıldı. Güm rük yine burada idi. Gümrük karşısın­ da temeli muharremin 11 inci (1007) günü atıldı. Tarih diyor ki:

“Arsa dağ eteği mahal olmakla leyi ve nehar tulumbalarla suyu değirmen­ ler yürütecek kadar mebzul bir surette çıkarılmaya çalışıldı.,,

Binanın inşasına “Sermimaran - i âlem,, Davud ağa tayin olundu.

Davudağa sanatınida gerçekten üstün Idü. Saray surları üzerinde Sinan paşa­ nın İncili köşkünü pek; büyük ustalıkla inşa eden Davud ağa üçüncü Muradın saltanatının son günleri ile üçüncü Mehmedin ilk zamanlarında İstanbul in­ şaatını idare ediyordu. Davud ağa inşa­ ata geçtiği yıl istanbulun musibet yılı idi. Sikkeler meselesi maişet üze-

Tİnde fena bir Ifcsır yaptı. Veba'istan­

bulun nüfusunu bitiriyordu. Bu felâke­ tin kurbanlarından biri de mimar Davud ağa oldu.

Davud ağanın yerine suyolu nazırı dalgıç Ahmet ağa mimarbaşı tayin edil­ di, camie de o brıkmaya başladı. Bu ara­ da üçüncü Mehmet öldü, Safiye Sultan çekilidiği eski sarayda kederinden oğlu­ nu takip etti. Yeni cami, Valde camisi, binası aşağı pencerelere ulaşmış bir hal­ de yarım k(aldı.

Ta 1071 yılına kadar, yarım asır... 1071 yangını yarım binayı da hasara uğ­ rattı. Üç gün süren bu yangın Unkapa- mna kadar olan yerleri süpürmüştü. Dört beş gün halk aç, susuz meydanda kaldı.

Valde Sultan halkı avutmak için yan gın yerlerini dolaştı. Gezerken Yeni ca­ minin yarım kalmış halini farkederek kendi malından beş bin kese ayırdı. Bunu tamamlamaya tahsis etti. Evvel ce yarım kaldığını görerek Zulmiye dediği adını da Adliyeye çevirdi.

Bu sırada avrat pazarındaki cerrah Mehmet pasa camisinin tamiri mevzu- bahs idi. Hassa mimarı Mustafa efendi ahseni hayrat olmaya lâyiktır diye bu­ rasım öne süddü.

Bina, 1071 de, üzerinden bir sıra taş sökülerek yeniden inşaya başlandı. Ki­ ralık gelir yerleri olmak üzere de etra­ fına çifte çarşı (Mısır çarşısı), bir tür­ be, bir (darüikurra), bir mektep, iki kapısında birer sebilhane, denize bakan bir k,öşk yapılması da emrolundu. Tah- takaleden Hocapaşaya varıncaya kadar olan bu yerlerde yine o zamanlar yahu­ di evleri vardı.

Buralarda yeni yapı yapmaları men- olundu; yerlerini satıp başka tarafa alınmaları emredildi. Yeni cami çıfıt kapısı - cami merdivenlerinin önüne gelen sur kapısının adı - kapısile Balık pazarı kapısının arasında yahudi evle­ ri ile mahsur kalmaktan kurtarıldı.

Yahudiler gayrete gelip herkesin ken di yerinde kendi evini yapabilmesi için kendi cemaatlerinin kaza - belâ sandı­ ğından bin kese akçe çıkardılar, vezirâ- zama verdiler. Vezir kabul etmedi. Her kim yerini satmazsa katlolunur diye ya-

(2)

Yenicami

Üstyanı 2 ncide)'

hudiler arasında tellâl bağırttı. Bilzaru- re sattılar. Bazısını Valde sultan aldı, cami ile etrafındaki binalara kattı. Ba­ zısını da başkaları aldılar, büyük saray­ lar yaptılar. Tarih diyor ki; “Elhalk ve- zirâzamın metaneti ve asan çelilesi kı­ yamete değin kendini hayır dua ile mez kür ve seyyiat defterini mestur eder.,,

Yapı 1074 de (273 yıl evvel) bitti. Tekmil binanın sonradan ikmali için 3080 kese akçe sarfedildi. Cepıi gayet kıymetli halılar ve avizelerle süslendi. Mevlûtlar Rebiülevvelde okunurken ba­ zı manilerle, gecikti, bu defa Rebiülâhı- rm beşinci günü burada mevlût okutul­ du.

Törende dördüncü Murad, Köprülü zade Fazıl Ahmet paşa bulundu. Daha sonra da mutantan bir açılma töreni ya­ pıldı.

Cuma namazı burada kılındı. Valde sultan bugünü tebcil için padişahtan en küçük memura kadar hediyeler dağıttı. Padişah camiden saraya alayla döndü­ ğü gibi valdesinin de aynı suretle parlak bir alayla dönmesi için emir verdi. Tar han sultan sorguçlar, elmaslar, ipekli esvaplarla süslü, devlet erkânı arasında debdebeli bir alayla saraya geldi. O ka­ dar memnundu ki yolda etrafa da çil ak­

çeler serptiriyordu.

İslâm sanayii adlı muteber eserin müellifi diyor ki:

“Hiç şüphesiz Yeni cami gerek dışın­ daki tenasübünün, güzelliği, gerek iç tezyinatının zenginliği noktai nazarın­ dan İstanbuldaki camilerin en güzelle­ rindendir. Plânı Sultanahmet camisi­ nin aynıdır. İlk merkezî kubbe Edirne- deki Sultan Selim veya Sultanahmet camisinde olduğu gibi iri oluklu direk­ lere müstenid değildir. Yeni caminin ilk mimarı mihrap duvarını bu direk­ lerden kendisine mukabil gelenlerin herbirine bir galeri ile birleştirmiş ve Sultanahmet camisinde mihrabın büs­ bütün ayrılmasından dolayı dikkate çarpan soğukluğu da izale etmiştir. Caminin içindeki beyaz zeminli mavi ve yeşil çiniler gayet ahenktardır. »Mih rap sadedir; fakat yaldızlı ve yeşil regk lerle müzeyyen beyaz mermerden oyma , mihrap harikulade güzeldir., I

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

doğrultusunda yaşayan ve aynı zamanda mezhebi temsil eden bir topluluktur. Özellikle temsil boyutu mezhebin varlığı ve sürekliği için hayati önemi haizdir. Nitekim

Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde pänd turur (F.); ol Ķur’ān Ǿibret erür pārsālarġa yaǾnį pend erür (Ar.+F.); ögütlemek (T.); Ķurǿān naśįĥatdur (Ar.);

‹flte bu çift yönlü özelli¤in gere¤i olarak Kur’an-› Kerim’in iki türlü okunufl flekli vard›r: Bunlardan birincisi, genel olarak zihinsel bir yaklafl›mla

‘ Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir; Allah her şeyi işitir, her şeyi

“Münafıklar, Allah’ı aldatmaya (oyun etmeye) yeltenirler, ama asıl Allah onları aldatır (onların oyunlarını başlarına çevirir).. Namaz kılarken isteksiz ve

花蓮校友會暨拜會花蓮門諾醫院

karanlık Gotik kulelerle To­ ton şövalyelerinin armaları ara­ sında ve fabrika bacalarıyla çevrili bir yılbaşı ağacı. bir yılbaşı ağacı karb bir mey­ danda

Dilekçeyi imzalıyanlar, Tür­ kiye'deki dinler ve ırklar me­ selesinin çözümlenmesi için Amerikan yardımını istemek­ te, Türk vatanseverlerinin ve

Ancak şunu belirtmek gerekir ki Kur’an’ı Kur’an ile anlayıp yorumlamak, sanıldığı gibi verili ve nesnelliği garanti edici bir tefsir yöntemi değildir.. Daha

Bu bağlamda kısaca değindiğimiz paradoks ve ironi üzerine çok şey söylenebilir; an- cak burada özellikle şu hususu belirtelim ki Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri daha

Rasulullah (sas) anne hakkının ne derece önemli olduğunu bir hadisinde de şöyle vurgular: “Kişiye annesinin hakkına riayeti tavsiye ederim.. Kişiye annesinin hakkına

* Yayımlandığı yer: Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu, Türk Kültürü, Yıl.. küçükleri çırak tutup âşık olmasını sağladığı da olur. Sözgelişi

Fakat modern gats tekniği ağacın korunması için bundan başka daha bir çok usuller de bulmuştur v e bu usuller dahi ahşap malzemeyi tahıip edici hayvani ve nebatî unsurlar-

Salon kısmının balolara elverişli bir vazi- yette olması için zemini meyilsiz yapılmış ve temsil veya mü- samere aralarında halkın istirahati için bahçe kısmına camlı

Epileptik nöbet sonrası vertebra kırığı sık görülen bir durum olmamakla beraber, genelikle epilepsi nöbetleri esnasındaki kontraksiyon veya direk travmaya

(iptidaî insan yoktur. İptidaî araçlar vardır. Fikir, başlangıçın- llk insan iptidaî bir matematik sahibidir, ölçü olarak dirseğini, ayağını, adımını., kullandı,

— Binanın 1:100 mikyasında her kata ait plânlarile dört umumî maktaı, dört cephesi, çatı teşkilâtı, esas cephelere nazaran ufak mikyasta menazırı ve temeller

[r]

RESUL KUR’AN’NIN KUR’AN TEFSİRİ OLAN DİP NOTLARIN ALTINDAKİ İLAVE DİP NOTLAR, KUR’AN’DAKİ DİN İLE UYDURULAN DİN ARASINDAKİ O KONUDAKİ FARKIN SERGİLENMESİ

Ata arasında Büyük Günalı ve İman konuları çerçevesinde ortaya çıkan bir fikri ayrılığın ilk ayrışma ve kırılmaya dönüştüğünü ifade etmektedir.s

İsa bölgeye gelir gelmez mezarlık mağaralarında yaşayan, cine tutuldukları için kendilerine ve başkalarına zarar veren, zincirlerle bile zapt etmenin mümkün olmadığı

(Kur’qn’da yada Arapça’da sesli harf vardır. Arapça’nın bozukluğunu bir türlü anlayamadılar. Görünenle söyleneni bir türlü ayıramadılar. Arapça ‘da sesli harf yok

Örnek-7: 1/10/2013 tarihinde şirket ortağı olan ve halen ortaklığı devam eden sigortalının primlerinin düzenli ödenmediği, son olarak 22/5/2015 tari- hinde 3.414 TL