• Sonuç bulunamadı

Piraye Uzun sinema ve sahneyi bırakıp jimnastik salonu açıyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Piraye Uzun sinema ve sahneyi bırakıp jimnastik salonu açıyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

S

inema ve sahne sa­ natçısı Piraye Uzun, yakında açmayı dü­

şündüğü jimnastik

salonu için hazırlıklarını sür­ dürüyor. Deniz tutkusu ve yüz­

me şampiyonluğu nedeniyle

«Balık Kız» olarak anılan Pi­ raye Uzun, jimnastik salonun­ da yüzme sporlarına da yer vereceğini, bunun için bir ha­ vuz yaptırmayı düşündüğünü belirtiyor.

Piraye Uzun 1950 yılında İz­ mir’de doğdu. İzmir Konser-

vatuvarı’nda bale öğrenimi

gördü. İstanbul’a yerleştikten sonra bale öğrenimini bir özel okulda sürdürdü. Olgunlaşma Enstitüsü’nü bitirerek iki yıl mankenlik yaptı. İsviçre'de profesyonel mankenlik ve fo tomodellik öğrenimi gördü.

Uluslararası mankenlik diplo­ ması aldı. 1968'de Pazar Der- gisi’nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması’nda finalist oldu. Ayni yıl Cüneyt Arkın’la başrolünü paylaştığı «Haydut» filmiyle sinemaya geçti. Bir­

çok filmde başrol ve ikinci

kadın rolleri oynadı. Filmleri arasında «Mini Etekli Kızar», «Kalbimin Sahibi», «Kaderin Pençesinde», «Cilâli İbo İstan­

bul Kaldırımlarında», «Geldi

Sevdi Vurdu» bulunuyor. Piraye Uzun sinemayla yetin­ medi. 1973’te sahneye çıktı. Şarkıcılık yaptı. Müzik çalış­ malarını aralıklarla sürdürdü. Ancak sahnede pek verimli o- lamadı. Uzun yıllar sualtı spo­ ruyla ilgilendiği için kendisi­ ne «Balık Kız» adı takıldı. Su­ altı sporuyla uğraşan tek sa­ natçı olduğu için bundan gu­ rur duyduğunu belirtiyor.

Bir süreden beri sinemanın

da, sahnenin de uzağında ka­ lan sanatçı şöyle konuşuyor: «Yakında afişlere tümüyle ve­ da edeceğimi sanıyorum. Si­

nemada güzel günler geçir­

dim. Ama istediğim amaca u- iaşamadım. Bu benim kaba hatim değildi. Şartlar öyle ge­ rektirdi. Sinemanın kuralları böyleydi. Bu kuralları çiğne- yemedim, değiştirmeğe de gü­

cüm yetmedi. Sahneden de

boyumun ölçüsünü aldım. Ama

PİRAYE UZUN

sinema ve sahneyi bırakıp

jimnastik salonu açıyor.

9

J

- T l - S O U Ç U

pişman değilim. İçimde bu sa­ nat dallarında kendimi dene­ mem için vazgeçilmez bir is­ tek vardı. Amacıma ulaştım. İsteklerim gerçekleşti. Şimdi başka uğraşlar peşindeyim.» Piraye Uzun, eski bir balerin ve sualtı sporcusu olduğu içfn bundan sonra çalışmalarını bu

alana kaydıracağını belirterek şöyle diyor: «Baleyi çok sev­ miş, öğrenimimi de bu alanda yapmıştım. Ama sonradan si­ nema tutkusu daha ağır bas­ mış olacak ki, çok sevdiğim bu sanat dalından uzaklaşmak zorunda kaldım. Şimdi bir jim-' nastik salonu açmak hazırlığı

içindeyim. Bu salonda hem

bale, hem sualtı sporu olacak, imnastikçi genç kızlar yetiş­

tireceğim. Baleyi sevenlere

balerin olma olanağı sağlaya­ cağım. Sualtı sporunu teşvik edeceğim. Yakın bir gelecek­ te çok değişik bir Piraye Uzun tanıyacaksınız.»

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

ıııııınıııııı

Referanslar

Benzer Belgeler

1947’de Fransa, İngil­ tere, İspanya, İtalya’da yaptığ bir inceleme gezisi sonunda doğaya bağlı akademik görüş­ ler yerini ilkin yan soyut, son- ralan

Claudie Alberio ile Kerem Topuz’un da katkılarıyla, Paris’­ te uzun yıllardan beri ilk kez dü­ zenlenen Fikret Muallâ sergisin­ deki yapıtların fiyat yelpazesi ise,

lent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneu- mococcal polysaccharide vaccine among adults aged ≥65 years: Recommendations of the Advisory Committee on

Suprin ve arkadafllar› (16)’n›n benzer bir yo¤un bak›m ünitesinde infeksiyonu bulunan (sep- sis, ciddi sepsis ve septik flok) hastalarla infeksiyonu bulunma- y›p sadece

Morfolojik özellikler olarak bitki formu , taç yüksekliği ve taç genişliği; pomolojik özellikler olarak meyve ağırlığı, meyvenin boyutsal özellikleri, çekirdek

B eşerin refahı için çalışan insan­ ların k anlarını yine beşer içm iştir.. Fuzuli hücum ­ lara

üzerine çarterda, geminin bir veya birkaç yolculuk için tamamen veya kısmen personeli ile birlikte tahsisi söz konusudur.. Bu çeşit çarter partilerde, geminin

Bu makalede, YOnetim Bilgi Sisteminin ne olup ne olmadrfmr ortaya koymak agsmdan, tincelikle sistem yaklagrm ve bilgi sistemleri kavramlar ele ahnacaktrr.. Konuya iligkin