• Sonuç bulunamadı

Yel, kayadan ne alır?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yel, kayadan ne alır?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

OLAYLAR (Kß İNSANLAR

HASAN PULUR

YEL, KAYADAN NE ALIR?

B

ABIÂLİ, giderek sadece an­

lam olarak değil, mekân ola­ rak da varlığını yitiriyor... Bizim mesleğe başladığımız 1950’li yıllarda “ Babıâli” basının, es­ kilerin deyimiyle “matbuat” ın mer­ keziydi. “Babıâli” dışına çıkan ilk ga­ zete, Habib Edip Törehan'ın “Yeni İs­ tanbul'uydu; Şişhane’de çıkardı, başlığı da, bütün gazetelerin kırmızı olmasına rağmen 'mavi’ydi. “ Babıâli” dışına çıkan ikinci gazete, Cihat Baban’ın “Tercüman” ıydı, Be­ şiktaş'ta iskele karşısında Nuri Demi- rağ'ın tütün deposunda çıkardı. .

O tarihlerde “ Babıâli” el kadar küçük bir yerdi, avucunun içinde kim var, kim yok bilinir, yokuşun başında geçen bir olay, bir şaka, bir espri, in­ san ayağından çok daha hızlı, hemen yokuşun altına inerdi, ya da tersi, çı­ kardı...

★★★

O gün “ Babıâli” çalkalanıyordu, duyan duymayana anlatıyordu:

“ Duydun mu Halil Lütfü, Rıfat İl­ gaz’a ne yapmış?”

Halil Lütfü Dördüncü

“BabıâlP’nin en cimri patronu, Rıfat İlgaz da dönemin en sakıncalı şairle­ rinden biri. 1944’te çıkan “Sınıf” adlı şiir kitabından tutuklanmış, ünlü 142. maddeden yargılanmış, üstelik Ni­ şantaşı Ortaokulu’nda hocalık yapmış, biz de orada okuyanlar­ danız...

Tabii herkes soruyordu:

“Ne yapmış Halil Lütfü?”

Anlatılıyordu:

“Rıfat İlgaz sanatoryumdan çık­ mış, işsiz, evsiz barksız, Tan matbaa­ sında muhabirlik, düzeltmenlik bul­ muş. Araya girenler Halil Lütfü’yü ra­ zı etmişler, matbaada bir yerde yatıp kalkacak, pazarlıkta anlaşmışlar, di­ yelim 100 lira aylık... Halil Lütfü cimri olmasına cimri ama, sözünü tutar, ağzından ne çıkmışsa o parayı verir. Aybaşı gelmiş, Rıfat İlgaz’a 75 lira vermişler...

Hani 100 lira verilecekti? Rıfat İlgaz, Halil Lütfü’nün odası­ na bir hışımla dalmış, ‘Bu ne?’ diye­ rek... Meğer Halil Lütfü sözünü tut­ muş, aylığı yine 100 lira ama, 25 lira otel parası kesmiş, Rıfat İlgaz düz kâğıt deposunda yatıp kalkıyor ya!”

★ ★ ★

ŞİMDİ “ Bu anı nereden aklına

geldi ve niye yazdın?” diye soracak­ sınız...

THY’nin çıkardığı “SKYLIFE”

dergisinde Füsun Özbilgen'in, Rıfat İlgaz’la yaptığı söyleşiyi okurken ak­

lımıza geldi, bir başka nedeni daha var, onu da yazının sonunda söyleye­ ceğiz...

Rıfat İlgaz, söyleşinin sonunda, geleceğin dünyasını şöyle anlatıyor:

“ Dünyaya artık yerellik değil, ev­ rensellik egemen oluyor.

Bugün kaderi ortak olan insanlığı din, dil, ırk gibi konularda ayırıp birbi­ rinden koparanlar var. Ama insanlı­ ğın kaderi ortak... Çevre kirliliğini ele alalım. Artık bu konularda devletlerin sınırları yok. Dünya devletleri mahal­ le muhtarlıkları gibi birbirine bağlı. Giderek tek bir dünya görüşü ege­ men olacak. Bu da dostlukla, kültürle olacak...”

Söyleşinin ortasında Rıfat İlgaz’­ ın roman, şiir ve öykü kitaplarının lis­ tesi var:

“Sınıf, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu, Soluk Soluğa, Karakılçık, Uzak Değil, Güvercinim Uyur mu? Kulağı­ mız Kirişte, Radarın Anahtarı, Don Kişot İstanbul’da, Kesmell Bunları, Nerde O Eski Ustalar, Saksağanın Kuyruğu, Şevket Usta’nın Kedisi, Geçmişe Mazi, Garibin Horozu, Altın Ekicisi, Al Altın, Bunadı Bu Adam, Çatal Matal Kaç Çatal, Keş, Palavra, Tuh Sana, Nerede Kalmıştık, Cart Curt, Kırk Yıl önce Kırk Yıl Sonra, Rüşvetin Alamancası, Pljamalılar, Hababam Sınıfı, Bizim Koğuş, Kara­ deniz’in Kıyıcığında, Karartma Gece­ leri, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Ab- bas Yolagiden, Hababam Sınıfı Sınıf­ ta Kaldı, Öksüz Civciv, Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Sigara Çocukları.”

★★★

“YEL kayadan ne alır, ya da ne götürür?” diye bir laf vardır...

Biliyorsunuz, Refah Partili, Bah- çelievler Belediyesi, daha önce yapı­ lan “ Rıfat İlgaz Kültürevi” nin adını

“ Necip Fazıl Kısakürek” olarak de­ ğiştirdi...

Sanki başka bir kültür merkezi yapıp “Necip Fazıl” adını vermek mümkün değilmiş gibi...

Evet, yel kayadan ne alır? Şu yukarıdaki listeye bakın, bun­ ları yazan bir insanın adını Türk kül­ türünden silip atabiliyor musunuz?

Tabelanın adını değiştirmek ma­ rifet değil!

★★★

HEM de bunu kim yapıyor? Her lafa “Muhterem kardeşle­

rim” diye başlayanlar...

Sizin oralarda, hoşgörünün adı bu rhu?

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Ünlü müzis­ yenlerin yaşantıları, babasının ve ko­ casının vali olarak bulunduğu vilayet­ lerdeki olaylara da değinen besteci Leyla Hanım, genç yaşta

Bülent Onur Şahin imzasıyla Taraf'ta yer alan habere göre, 102 bin metrekarelik arsa üzerine 232 bin metrekare inşaat izni alan Zorlu, yasal boşluklardan faydalanıp, 615

[r]

Nevyorklular ise senelik millî gelirlerinin (3,9) mislini, Berlinliler (3.5) mislini vereceklerdir. Bu hale göre Berlin şehrinin şehir ahalisi için «en ucuz» şehir

Her bakımdan kıymeti çok yüksek olan Ege bölgesinde Arsıulusal İzmir Panayırı ekonomik kazançlarla bugün Avrupalıların endüstri ola- rak kabul ettikleri turizm için de

Bu da hiç şüphesiz, nihayette çok güzel bir mavi ile d a h a ziyadar ve faciaengiz yapılmış olan kırmızı renkli, son perdeye parlaklık veren bir tezat teşkil etmesi

[r]

— Emsali nâdir bir oğlunuz bulunduğu halde kıymetini bilmeyorsunuz dedim, Tevfik Fikret Bey atiyen olacak değil şimdiden adam , hatta büyük adam olmuş