[T.C. Paris Büyük Elçiliği Ticaret Müşavirliği ile Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Taha Toros arasındaki yazışma]

Tam metin

(1)

JOURNAL OF WORLD EDUCATION

3 HARBOR HILL DRIVE HUNTINGTON, N. Y. 11743 USA

RETURN REQUESTED — PRINTED MATTER

. 2

— » u I

»

yt, U

MRS. MSUIHA TOROS

CAMUK, IHCÏ APT D 13

ETILER, ISTANBUL

(2)

Paris Ticaret Müşavirliğine

Bakanlığımızca bir yıl müddetle ve muvakkat vazife ile Parise gönderil

dlğim sıralarda,ev kiralamak hususunda gösterilen tavassut ve alakaya

müteşekkirim.

Müşavirliğinizin tavassutu ile,Figaro gazetesine verilen ilan üzerine

müracaata bulunanlar arasında I,Rue Lord Byron'da 6.katta I Apartımanında

Mme•Mellott6e’nin dairesinin aylığı UF.350 a kiralandığı ve mezkur yerde

I6^$cak I9ĞI-îO/Kasım 1961 tarihine kadar on buçuk ay oturarak NF.3675

ödendiği malumlarıdır.

Bu durumun mektubumun altına zeylen bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla

Ticaret Bakanlığı

Başmüfettişi

T

aha Toros

/ l

(3)

AMBASSADE DE TURQUIE L E C O N S E IL L E R C O M M E R C IA L

4 7 b is. A V E N U E K LÉ B E R P A R I S 1 6 e

Bay Taha Toros

Halaskargazi Cad.269/l Ömür Apt. Osmanbey İSTANBUL TURQUIE ÎQO ÿlH

(4)

T. C.

P A R İS B Ü Y Ü K E L Ç İL İĞ İ

T İ C A R E T M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ

t t .

PARİS. . 2..T e.2 .<,..19 6.2..,y... ADR ES : 4 7 B lS , A V E N L E K LE B E R , P AR IS-16E

T E L G R A F : T U R K O F IS - P A R İS

T E L E . : P A S 3 6 - 88

ş a y i 1 H . 4 - T G 1 / 2 6 5

Bay Taha Toros Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi

A_n k a r a 1 5q2.1962 tarihli mektubunuz C ;

A.

1- Pariste ikamet ettiğiniz evin sahibesi Mme.Mellotte^'e Müşavirliğimize e ,19 Şubat 1962 tarihinde bir mektup yazılarak,sizden,burada bulunduğunuz sırada tahsil etmiş olduğu kira bedeli tutarının bildirilmesi talep edil­ mişse de,adı geçenden bugüne kadar bir cevap alınamamıştır0

A

2- Pariste ikamet ettiğiniz odayı,Figaro gazetesinde neşredilen bir ilan netices inde,MUşavirliğimiz delaletiyle kiralamış olduğunuz ve bu mevzuda ev sahibeniz ifte Müşavirliğimiz arasında yapılan t el of on görüşmesi sıra­ sında Mme.Mellottee*nin kira b e d i i n i n ayda 350 yeni frank olduğunu tarafımıza ifade ettiği ve burada 16 Ocak

1961-30 Kasım 1 9 6i tarihleri arasında ikamet ettiğiniz,talebinize binaen bildirilir.

(5)

TT- £>55,23*

T

T - G 3 S 2 Ü

TARGAN ÇARIKLI C O N S E I L L E R C O M M E R C IA L P R È S L 'A M B A S S A D E D E T U R Q U I E D É L É G U É D E L A T U R Q U I E A U P R È S D E L 'O . C . D . E. 0*

t

^ ✓t', 1

^

> ■<LP - " ^ ^ ' f ¿ 38 / P A S S Y 3 6 - 8 8 C ~ ‘ V-» * - ^ ) ^ , * 4 7 bl*. A V E N U E K L É B E R ( ' JP P A R I S 1 6 *

O

! <

.

-

T

J

} '

°

' < r

^

00

'Jsj

J

l

'¿J^

j T - •_ >é ( -^ u v i i r ¿

^

C\

'?X>'

TT-bJ

P I ÍÍ ^ Rl C fJ U V 'i ^ A - f _ v /

°

Ccf$c*\ j S *

r*

£ Au¿ : j»

j

y

5 Ô'Ü é <£¿W)

Tef- 32-5 T o . ö S

/

--- 0 ¿ k x / J ¿ í¿

Anîne- M to/E HffVuî/u'

r u jjL 6 C C ix a c « _

^SOÍE "Üi.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :