Bu testte 25 soru bulunmaktadır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Toplumsal Tabakalaşma testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV

1. I. İnsanlar arasında var olan toplumsal eşitsizliğin kurumsallaşmış hâlidir.

II. Bütün toplumlarda gözlenir.

III. Temel nedeni, bireyler arasındaki biyolojik ve fiziksel eşitsizlik r.

IV. Tarih boyunca her zaman var olmuştur.

Toplumsal tabakalaşmayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Ça şmacı Yaklaşım

B) Yapısal Fonksiyonel Yaklaşım C) Sembolik Etkileşimci Yaklaşım D) Muhafazakâr Yaklaşım E) Sosyalist Yaklaşım

2. Aşağıdaki sosyoloji yaklaşımlarından hangisi toplumun devamı için toplumsal tabakalaşmayı zorunlu bulur?

A) Köleci Toplumsal Tabakalaşma B) Kast Tipi Toplumsal Tabakalaşma C) Feodal Toplumsal Tabakalaşma

D) Asya Tipi Üre m Tarzı Toplumsal Tabakalaşma E) Kapitalist Toplumsal Tabakalaşma

3. Aşağıdaki tarihsel tabakalaşma modellerinden hangisi sınırlı oranda da olsa günümüz dünyasında yasal varlığını

sürdürmektedir?

A) Almanya B) Türkiye C) Japonya D) Hindistan E) Nijerya

4. Kast Tipi Toplumsal Tabakalaşma Modeli’nin günümüze kadar en yaygın biçimde gözlemlenebildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarikatlar ve cemaatler tabakalaşmaya izin vermemiş r.

B) Devlet, kendisi dışında güç ve sermaye birikimine müsaade etmemiş r.

C) Dinsel kurallar tabakalaşmaya izin vermemiş r.

D) Coğrafi koşullar tabakalaşmaya müsaade etmemiş r.

E) Toplumun göçebeliği tabakalaşmaya engel olmuştur.

5. Osmanlı toplumunda Ba tarzı toplumsal tabakaların oluşmamasının temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyfiye B) Reaya C) Beraya D) Kalemiyye E) Serf

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda gözlemlenen tabakalaşma modeli içerisinde bulunan toplumsal gruplardan biri değildir?

A) Bireylerin elinde sermaye birikiminin artmasına neden olmuştur.

B) Seri üre m kavramını doğurmuştur.

C) Kırsal alanlardan kentlere göç edilmesine yol açmış r.

D) Sağlık, eği m, barınma alanında yeni düzenlemeler doğurmuştur.

E) Kırsal üre min artmasına neden olmuştur.

7. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Bir toplumsal tabakalaşma modeli olarak sınıf kavramının doğması

B) Toplumsal eşitsizliklerin azalması

C) Geleneksel tabakalaşma modellerinin gelişmesi D) Toplumsal hareketliliğin yavaşlaması

E) Üre min artması ve kitleselleşmesi

8. Sanayi Devrimi ve kapitalizmin toplumsal tabakalaşma üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülk sahipleri B) Gelir sahipleri C) Girişimciler

D) Aydınlar ve uzmanlar E) Yoksullar

9. Aşağıdakilerden hangisi M. Weber’in toplumsal sınıf ayrımına göre cari sını n bir üyesidir?

10. Toplumsal tabakalaşma bir ideal p olarak piramit biçiminde ifade edildiğinde orta tabakanın gelişmemiş ve en az olduğu model aşağıdaki toplum plerinden hangisine işaret eder?

A) M. Weber B) M. Foucault C) E. Durkheim D) K. Marx E) A. Giddens

11. Toplumlarda siyasal alanda gözlenen eşitsizlikleri açıklamak için sınıf ça şması kavramını kullanan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monarşi B) Otokrasi C) Meşru monarşi D) Teokra k monarşi E) Aristokrasi

12. Devle n tek bir kişi tara ndan hiçbir sınırlamaya bağımlı kalmadan dinsel kurallara göre yöne ldiği rejim türü aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal etken olan saygı kavramının bileşenlerinden biridir?

14. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumlarda bireyin ya da grubun toplumsal yapı içerisindeki hiyerarşik konumunu ifade eder?

A) Doğuştan gelen ya da sonradan oluşan fizyonomik eksiklikler

B) Doğuştan gelen ya da sonradan gelişen zihinsel eksiklikler C) Kişiyi toplum nezdinde gözden düşürecek, normal olanın dışına itecek unsurlar

D) Kişiyi toplumun gözünde farklı kılan unsurlar E) Kişinin kanunlara karşı gelerek suç işlemesi

15. Sosyolojik olarak damga kavramıyla vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup B) Tabaka C) Kurum D) Sınıf E) Klan/aşiret

16. Aşağıdakilerden hangisi toplumda servet, eği m ve meslek statüsü bakımından aynı koşullara sahip insanları diğer insanlardan ayıran toplumsal bir birimdir?

A) Eski orta sınıf B) Yeni orta sınıf C) Burjuvazi D) İşçi sını E) Lonca

17. Endüstri Devrimi ile birlikte ortaya çıkan, az sayıda işçinin çalış ğı küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinden ve kendi hesabına çalışan esnaf ve zanaatkârlardan oluşan toplumsal tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik Kuramı B) Emperyalizm Kuramı C) Küreselleşme Kuramı D) Kapitalizm Kuramı E) Bağımlılık Kuramı

18. Sosyal bilimler alanında 1960’ların sonu ile 1970’lerde Andre Gunder Frank, Samir Amin ve Immanuel Wallerstein’ın üzerinde fikir geliş rdikleri yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proleterya B) Geçici işçi C) Sigortasız çalışan D) Güvencesiz işçi

E) Modern dünyada işçi sını na verilen isim

19. Guy Standing tara ndan prekarya olarak tanımlanan toplumsal grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni kimlik paradigması

B) Eski sosyal hareketler paradigması C) Kaynak mobilizasyonu paradigması D) Yeni sosyal hareketler paradigması E) Sosyalleşme paradigması

20. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketleri açıklamak için geliş rilen teorik paradigmalar arasında aktörlerin kimliklerini kurgulama sürecine yönelmesiyle diğerlerinden ayrılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) I ve II

21. I. Demokra kleşmeye yol açan benzer süreçlerin çoğu bundan bağımsız bir şekilde toplumsal hareketleri de desteklemektedir.

II. Demokra kleşme, insanları toplumsal hareket oluşturmaya teşvik eder.

III. Bazı koşullar al nda ve daha sınırlı bir yolla toplumsal hareketler demokra kleşmeyi destekler.

IV. Demokra kleşme toplumsal hareketlerin devlet ve hükûmetlerin aleyhine değil, onların istediği biçimde gelişmesine olanak sağlar.

Toplumsal hareketler ve demokrasi arasındaki ilişkiye dair yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlış r?

A) Dijital eşitsizlik B) Kapitalist eşitsizlik C) Prekarya

D) Kentsel eşitsizlik E) Küresel eşitsizlik

22. Meskenlerin kalite ve sağlık bakımından elverişsizliği dışında, toplumsal ilişki ağlarını geliş recek yeterli zamanın olmaması yüzünden yaşam çizgisinin belli bir düzeyde kalmasıyla ortaya çıkan eşitsizlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küreselleşme B) Küreyerelleşme C) Kapitalist ahlak D) Tüke m toplumu E) Yabancılaşma

23. Günümüz insanına “Sizi mutlu eden şey nedir?” sorusu sorulduğunda onun “Arzu e ğim her şeyi alabilmek” cevabını vermesine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal döngü B) Toplumsal hareketlilik C) Toplumsal yapı D) Toplumsal sınıf E) Toplumsal kurum

24. Toplumsal ve kültürel yapıların bir durumdan başka duruma geçişleri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Ekonominin gi kçe zayıflaması B) Küresel ekonominin ülkeye yansıması C) Patronların güçlenmesi

D) Hükûmetlerin küresel gelişmelere uygun davranmamaları E) Ülkede sosyalist anlayışın yaygınlaşması

25. Türkiye’de 1988’de 7 milyon civarında olan toplam işçi sayısı 2008’de 13 milyona yaklaş . Buna karşın 1988’de %22 olan sendikalaşma oranı, 2008’de %5,8’e düştü.

İşçi sını açısından bu olumsuz gelişmenin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

DİKKAT!

Belgede ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 17 Ocak 2016, Saat 14:00 :... :... (sayfa 49-53)