Bu testte 25 soru bulunmaktadır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mali Tablolar Analizi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Ya rımcılar B) Araş rmacılar C) Sendikalar D) Çalışanlar E) Devlet

1. İşletmenin mali tablolarına ih yaç duyan kişi veya grupları “İç Kullanıcılar” ve “Dış Kullanıcılar” olmak üzere iki temel kategoride toplayabiliriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış kullanıcılardan biri değildir?

A) Mali tablolar işletmeye ilişkin tüm bilgi ve verileri içerirler.

B) Mali tablolarda yer alan tutarlar salt doğru ve kesin değildir.

C) Mali tablolar geçici niteliktedir.

D) Mali tablolar farklı tarihlerde, farklı para değerleri üzerinden yapılan işlemleri yansı rlar.

E) Mali tablolar işletmenin mali durumunu etkileyen fakat parayla ifade edilemeyen niteliksel faktörleri göstermezler.

2. Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların sınırlarından biri değildir?

A) Posta çekleri B) Yolda olan paralar C) Vadesiz banka mevdua D) Borç senetleri

E) Kasa mevcudu

3. Aşağıdakilerden hangisi “nakit ve nakit benzerleri” başlığı al nda yer alan varlıklardan biri değildir?

A) 2.500 B) 2.785 C) 3.224 D) 3.571 E) 3.991

4. Kayıtlı değeri 75.000 TL olan vade bi mine 90 gün kalmış bir alacak senedinin %20 iskonto oranı ile değerleme günündeki tasarruf değeri iç iskonto formülüne göre yaklaşık olarak kaç TL’dir?

A) Finansal durum tablosu B) Kâr dağı m tablosu C) Kapsamlı gelir tablosu D) Sa şların maliye tablosu E) Öz kaynak değişim tablosu

5. Bir işletmenin belli bir faaliyet dönemi boyunca

gerçekleş rilen faaliyetleri içinde bulunan dönemle ilgili olan gelirleri ve bu gelirleri elde etmek için katlanılan giderleri ve bunlar sonucunda oluşan nihai durumu kâr veya zarar olarak gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dipnotlar tablosu B) Kapsamlı gelir tablosu C) Kâr dağı m tablosu D) Finansal durum tablosu E) Nakit akım tablosu

6. Üç bölümden oluşan ve nakit esasına göre hazırlanan mali tablo türüne ne ad verilir?

A) 25.000 B) 30.000 C) 50.000 D) 60.000 E) 90.000

7. Nominal değeri 10 TL olan hisse senetlerinden 6.000 adedinin 15 TL’ye sa lması durumunda emisyon primi kaç TL olur?

A) Yasal kurallar B) Enflasyon

C) İşletmenin personel sayısı D) Borçların ödenmesi

E) Kâr payı dağı mındaki düzenlilik

8. Aşağıdakilerden hangisi kâr dağı m poli kasını etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Yatay analiz olarak da adlandırılır.

B) Sta k bir analizdir.

C) İncelenen işletmenin gelişme yönü hakkında doğru görüş sağlayacak veriler sunar.

D) İşletmenin geçmişteki durumu saptanarak gelecekteki durumu öngörülmeye çalışılır.

E) Mali analiz tekniklerinden biridir.

9. Karşılaş rmalı mali tablolar analiziyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. I. Sabit baz yöntemi II. Kısmi sabit baz yöntemi III. Yarı hareketli baz yöntemi

İkiden fazla dönemin karşılaş rıldığı mali tablolar analizinde yukarıdaki yöntemlerden hangisi ya da hangileri kullanılmaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

11. I. Karşılaş rmaya esas alınan dönemlerin aynı uzunlukta olması

II. Finansal tabloların kapsadığı bilgilerin aynı muhasebe kuram ve ilkelerine göre belirlenmiş olması

III. Finansal tablolar hesap kalemlerindeki rakamların enflasyon etkisinden arındırılmamış olması

Karşılaş rılmalı mali tablolar analizinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin sağlanması gerekir?

12.

A) 20 B) 40 C) 60 D) 75 E) 100

13. Tablodaki finansal durum tablosu verilerine göre Cari Olmayan (Duran) Varlıklar hesap grubunun genel toplam yöntemiyle dikey yüzdesi kaç r?

A) Net sa şlar B) Sa şların maliye C) Finansal gelirler

D) Sa ştan iade ve indirimler E) Finansal giderler

14. Kapsamlı gelir tablosunun dikey yüzde yöntemi ile analizinde, aşağıdaki kalemlerden hangisinin yüzdesi sürekli 100 olarak kabul edilir?

15.

A) 150 B) 125 C) 100 D) 75 E) 50

16. Tabloya göre 2010 yılı baz alındığında, 2013 yıllı için sa şların maliye nin eğilim yüzdesi kaç olur?

A) Başa baş analizi B) Yatay analiz C) Oran analizi

D) Eğilim yüzdeleri analizi

17. I. Trend analizi veya indeks yöntemi olarak da adlandırılır.

II. Birbirleriyle ilişkili olan kalemlerdeki eğilimlerin uzun dönemde etkileşimini inceler.

Yukarıda bazı özellikleri verilen mali analiz türüne ne ad verilir?

A) 1,25 B) 1 C) 0,75 D) 0,5 E) 0,3 18.

18 ve 19. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız.

X işletmesinin verileri aşağıdaki gibidir;

Dönen varlıklar: 5.000 TL Kısa vadeli borçlar: 10.000 TL Stoklar: 2.000 TL

Buna göre X işletmesinin cari oranı kaç r?

A) 0,2 B) 0,3 C) 0,5 D) 1 E) 1,25

19. Bilgilere göre X işletmesinin asit test (likidite) oranı kaç r?

A) Nakit oranı B) Brüt kâr marjı C) Stokların devir hızı

D) Dönem kârındaki büyüme oranı E) Dönem kâr marjı

20. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet oranlarından biridir?

A) Dönem Kârı / Öz Kaynaklar B) Brüt Kâr / Net Sa şlar

C) Dönem Kârı / Hisse Senedi Sayısı D) Net Sa şlar / Hisse Senedi Sayısı E) Sa lan Malın Maliye / Dönem Kârı

21. Hisse senedi başına kârı veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat / Kazanç Oranı B) Nakit Oran

C) Fiyat / Nakit Akımı Oranı D) Toplam Ak f / Öz Kaynak Oranı E) Dönem Net Kâr Marjı

22. İşletmenin her 1 TL’lik hisse senedi başına düşen net kârına karşılık, ya rımcıların kaç TL ödemeye razı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20

23. X işletmesine ve piyasadaki benzer işletmelere ait 2014 yılı verileri aşağıdaki gibidir;

Benzer işletmelerin F/K oranı ortalaması: 5 X işletmesinin kârı: 300.000 TL

X firmasının hisse senedi sayısı: 100.000 TL

Yukarıdaki bilgilere göre fiyat/kazanç oranı yöntemi kullanılarak X işletmesinin hisse senedi fiya kaç TL olur?

A) Parasal varlıklar B) Parasal pasif kaynaklar C) Parasal olmayan varlıklar D) Parasal olmayan pasif kaynaklar E) Parasal kâr dağı m tablosu

24. Sa cılar ve borç senetleri gibi bilanço kalemleri aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

A) Kâr dağı mına etkisi B) Vergiye etkisi

C) Uzun dönemli plan ve kararlara etkisi D) Nüfus ar ş hızına etkisi

E) Sermayeye etkisi

25. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerinden biri değildir?

DİKKAT!

Belgede ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 17 Ocak 2016, Saat 14:00 :... :... (sayfa 28-33)