Bu testte 25 soru bulunmaktadır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sağlık Kurumları Yönetimi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV

1. I. Süreçler son derece karmaşık r.

II. Çık ların tanımlanması ve ölçümesi kolaydır.

III. Süreçlerin belirsizliğe ve hataya karşı toleransı yüksek r.

IV. Süreçler uzmanlaşmayı gerek rir.

Sağlık hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Sosyalleş rme ile bütün ülkede halkın sağlık seviyesi yüksel lir.

B) Sosyalleş rme ile toplumsal sağlık sorunları ar rılır.

C) Sosyalleş rme ile sağlık harcamaları azal lır.

D) Sosyalleş rme ile yoksullara devlet tara ndan sınırsız tedavi hizme sağlanır.

E) Sosyalleş rme ile tasarruf sağlanması amaçlanır.

2. Sağlık hizmetlerinin sosyalleş rilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r?

A) İnsan merkezcilik B) Desantralizasyon C) Gönüllülük D) Ka lımcılık E) Uzlaşmacılık

3. Sağlığın aile ortamında üre ldiği gerçeğinden hareketle bireyin aile sağlığı kavramı çerçevesinde ele alınması Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkelerinden hangisini kapsar?

A) Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürlüğü B) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

C) Sağlık Araş rmaları Müdürlüğü D) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü E) Sağlık Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

4. Hasta bakım hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamakla görevli müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mo vasyon B) Liderlik C) Koordinasyon D) Denetleme E) Planlama

5. ………, insanların çabalarını eş zamanlı olarak birleş rmeyi, faaliyetlerinin birbirini takip etmesini ve

birbirlerini tamamlamasını sağlar.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?

A) Yalnız IV B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

6. I. Sağlık profesyonellerinin istek ve önerilerinin belirlenmesi II. Kaynak yöne mi süreçlerine ilişkin standartların belirlenmesi

III. Sağlık hizme kullanıcıların istek ve beklen lerinin görülmesi

IV. Sadece bbi cihazların ekonomik ve etkin kullanımının sağlanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sağlık hizmetlerinin dene mi ile ilgili amaçlar arasında yer alır?

A) Ameliyathane hizme B) Laboratuvar hizme

C) Yoğun bakım ve reanimasyon hizme D) Acil sağlık hizme

E) Sterilizasyon hizme

7. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında, sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla hastanın sağlık personeli tara ndan bbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının

konulması, bbi müdahale ve tedavisinin yapılması için sunulan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneyimli olması

B) Yoğun bakımdaki riskleri bilmesi C) Ön yargılı olması

D) İle şiminin iyi olması

E) Bilimsel gelişmeleri takip etmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi bir yoğun bakım sorumlu doktorunda ve hemşiresinde olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Uzmanlık gücü B) Karizma k güç C) Zorlayıcı güç D) Yasal güç

E) Ödüllendirme gücü

9. Bireyin sahip olduğu özellikleri sayesinde, diğer kişiler tara ndan taklit edilmesini veya ona sadakatle bağlanmalarını sağlayan güç aşağıdakilerden hangisidir?

A) personelin B) diye syenin C) hemşirenin D) doktorun E) hastanın

10. Sağlık kurumlarında hizme n kalitesini temelde

……….. memnuniyet düzeyi belirler.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?

A) Sempa B) Güvenilirlik C) Duyarlılık D) Kesinlik E) Fiziki unsurlar

11. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin ölçümü için SERVQUAL ölçeği sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ölçekte Parasuraman ve arkadaşları hizmet kalitesini ölçmek için hizmet kriterlerini belirlemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hizmet kriterleri arasında yer almaz?

A) İsta s ksel Süreç Kontrolü B) İş Akışı Tabanlı İzleme C) Öz Değerlendirme D) Maliyet Analizi E) Kurumsal Karne

12. Kurumun vizyon ve stratejisini belirleyen, performans hedefleri ve ölçümü arasında bağlan sağlayan, plan ve programları hedeflerle uyumlu hâle ge ren, geri bildirim ve kurumsal gelişimi sağlayan stratejik yöne m aracı olan performans ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mali rasyolar

B) Bireysel ve nüfusa ait sonuçlar C) Sağlık kazançları

D) Kanıta dayalı çalışmalar E) Teknik kalite

13. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) performans değerlendirme yöntemlerinden Klinik Etkililik boyutu içerisinde yer almaz?

A) Yalnız I

II. Tıbbi malzeme sağlayan şirketler III. Hastaneler

IV. Sigorta kuruluşları

Yuklarıdakilerden hangisi ya da hangileri sağlık kurumlarında sağlık hizmetleri endüstrisinin oluşturduğu kişi ve

kuruluşlarındandır?

A) Fiyat B) Süreç C) Dağı m D) Ürün

15. Tüke ciler için değerli olan, karşılığında bir bedel ödeyerek değiş‐tokuşa razı oldukları ve onu alıp kullandıklarında fayda sağlayacakları her şeye ne ad verilir?

A) İle şim B) Hastalık C) Sağlık D) Empa E) Benlik

16. “Sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hâlidir.” cümlesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

17. Aşağıdakilerden hangisi doktor ile hasta arasındaki ilişki modellerinden biri değildir?

A) İnsanda çaresizlik duygusu yara r.

B) Kaygıya neden olur.

C) Sarsılma etkisi yapar.

D) Korkuya neden olabilir.

E) Bireyin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamayı gerek rir.

18. Empa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Medya

B) Finans kuruluşları

C) Kurumun insan kaynakları ve aileleri D) Eği m kurumları

E) Meslek kuruluşları

19. Aşağıdakilerden hangisi kurum dışına yönelik halkla ilişkilerin hedeflerinden biri değildir?

A) Bilgi toplama B) Propaganda C) Amaç belirleme

D) Sonuçların değerlendirilmesi E) Uygulama

20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin uygulama süreci basamakları arasında yer almaz?

A) Toplan lar B) Konferanslar C) Sempozyumlar D) Broşürler E) Seminerler

21. Aşağıdakilerden hangisi sözlü halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan biri değildir?

A) Patent B) Performans C) Verimlilik D) Standardizasyon E) Fizibilite etüdü

22. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında üre m yöne minde kullanılan temel kavramlardan biri değildir?

A) Know‐How B) Lisans C) Patent

D) Ürün geliş rme E) Sürekli üre m

23. Yoğun araş rmalar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluşun mülkiyet ve kullanım hakkı ürün ve hizmet tasarımındaki hangi kavramı açıklar?

A) Bir yıllık yapılacak faaliyetler planıdır.

B) İşletmenin yüklendiği görevin ve görevi yerine ge rmede uyduğu ilkelerin ifade edilmesidir.

C) Amaçlara varmaya hizmet eden kısa süreli, alt ve ölçülebilir duraklardır.

D) Hedeflere varmak için birimler bazında yapılması gereken işlerdir.

E) Yapılacak faaliyetlerin mali portresini de içeren plandır.

24. Aşağıdakilerden hangisi “misyon” kavramını tanımlamaktadır?

A) Arsa fiyatlarının artması B) Kronik hastalık oranının artması C) Toplam kalite belgesine sahip olması D) Hastane binasının eski ve yetersiz olması E) Sadece belli alanlarda hizmet vermesi

25. Aşağıdakilerden hangisi bir hastanenin SWOT analizinde güçlü yönlerine örnek verilebilir?

DİKKAT!

Belgede ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 17 Ocak 2016, Saat 14:00 :... :... (sayfa 33-37)