Taşımacılık Sistemleri

A) AETR B) EDI

C) ADR D) CMR E) UNECE

15. Kara yoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin ar rılması ve tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin geliş rilen

konvansiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakliyecinin sorumluluğuna yönelik tek p düzenlemenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

B) Günümüzde taşımacılık alanında mevcut tek teminat zinciridir.

C) CMR Konvansiyonu ile yeni bir parasal sistem olan SOR’a geçilmiş r.

D) CMR Konvansiyonu'na göre sözleşmenin bir taşıma belgesi düzenlenerek teyit edilmesi gerekmektedir.

E) Ücret karşılığında, kara yoluyla eşya taşımacılığına yönelik her taşıma sözleşmesi için geçerlidir.

16. CMR Konvansiyonu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?

A) SRC1: Uluslararası yolcu taşımacılığı B) SRC2: Yurt içi eşya‐kargo taşımacılığı C) SRC3: Yurt içi yolcu taşımacılığı D) SRC4: Tehlikeli madde taşımacılığı E) SRC5: Uluslararası eşya‐kargo taşımacılığı

17. SRC türü mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin olarak aşağıdaki eşleş rmelerden hangisi doğrudur?

A) H türü yetki belgesi B) K türü yetki belgesi C) L türü yetki belgesi D) M türü yetki belgesi

18. Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yolcu taşıması yapan kişiler

B) 100 kilometreye kadar olan mesafede şehirler arası yolcu taşıyan kişiler

C) Belediye sınırları ile mücavir alanı içinde şehir içi yolcu taşıması yapan kişiler

D) Şehir içi taşımalarda faaliye e bulunan diğer sürücüler E) B3, C1, D3, E1, E2, K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan sürücüler

19. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mesleki yeterlilik belgesi almak zorunda olmayan kişilerden biri değildir? 20. I. Personel ücretleri

II. İle şim giderleri

III. Reklam ve tanı m giderleri IV. Araç sigortası

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dolaylı maliyet kalemlerindendir?

21. Aşağıdakilerden hangisi taşıma girdileri kapsamında değerlendirilemez?

A) Her bir noktanın seçilen yol üzerinde yer olması gerekmemektedir.

B) Gidilecek yerler bellidir.

C) Gidilecek olan yerlere hangi sırada gidileceği belli değildir.

D) Sıralamadaki farklılık seyaha n rotasını da etkilemektedir.

E) Toplam taşıma maliye ni minimize edecek en uygun rota belirlenmeye çalışılır.

22. Gezgin Sa cı Problemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?

A) En kısa yol B) Süt dağı mı C) Rota planlama D) Atama problemi E) Taşıma problemi

23. Bir noktadan başka bir noktaya en kısa sürede ya da en düşük maliyetle gidebilmek için en uygun yolun belirlendiği problem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri ile mi hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

B) Esneklik ve değiş rebilme yeteneği söz konusu değildir.

C) Bilgilerin okunabilmesi için e ke n okuyucunun yakınında olması gerekmemektedir.

D) Bir taşıyıcı içindeki tüm birim yüklerin e ketleri toplu şekilde okunabilmektedir.

E) İşçilik ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

24. RFID sistemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?

A) Siparişin şu anki durumu

B) Müşteriye ait geçmiş sa n alma verileri C) Rota üzerinde yer alan uygun geçiş yolları D) Teslimat adres bilgileri

E) Fatura bilgileri

25. Aşağıdakilerden hangisi Sipariş Yöne m Sistemi ile elde edilecek bilgi türlerinden biri değildir?

DİKKAT!

Tefsir

Bu testte 25 soru bulunmaktadır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tefsir testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Vehbî ilim B) Vucûh ve nezâir C) Usulüddin D) Belagat ilmi E) Dil bilim

1. Aşağıdakilerden hangisi müfessirin bilmesi gereken Kur’an ilimlerinden biridir?

A) Sahih bir inanca sahip olması

B) Kişisel fikir ve düşüncelerden uzak durması C) Tefsir yaparken hadisleri dikkate alması D) İyi niyetli ve amacının sahih olması E) Söz ve eylem birliğine sahip olması

2. Aşağıdakilerden hangisi müfessirde bulunması gereken ahlaki ilkelerden biri değildir?

A) La z ve manasıyla muciz kelam oluşu B) Üstün edebî özelliklere sahip olması C) Hidayet rehberi olması

D) Cümle dizinlerinin özgün ve karmaşık olması E) Edebî sanatları çok kullanması

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an‐ ı Kerim’in misli misline tercüme edilememesinin nedenlerinden biridir?

A) Kültürel tercüme B) Tefsirî tercüme C) Mealen tercüme D) Manevi tercüme E) Har tercüme

4. Sözün la z ve dizinlerine bağlı kalarak bir dilden başka bir dile aktarılmasına ne ad verilir?

A) Tevhit B) İbadet C) İslam D) İman E) İhsan

5. Kendini bütünlüğüyle, yani hem kişilik hem de beden i barıyla Allah’a teslim etme, varlığını tümüyle Allah’a bağlama aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A) İnsanların kabirlerinden kalkıp öteki âleme çık kları gün B) İnsanların Allah’a hesap vermek için kalk kları gün C) İnsanların amellerine göre hesaba çekildikleri gün D) İnsanların kötü amellerinden dolayı pişman oldukları gün E) İnsanların buluşup karşılaş kları gün

6. “Yevmu'l‐hasre (

ةﺮﺴﳊا مﻮﻳ

)” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, III ve V B) II, I ve V C) III, II ve V D) IV, I ve II E) V, I ve IV 7. I. Diriliş cismanidir.

II. Diriliş ruhanidir.

III. Dünyaya tekrar dönüş yoktur.

IV. Ahiretle ilgili temalar sembolik r.

V. Ahiret haya ebedîdir.

Kur’an‐ı Kerim’e göre yukarıdakilerden hangileri ahiret haya nın temel özelliklerindendir?

A) İbadet B) İtaat C) Muamelat D) İhsan

E) Toplumsal dayanışma

8. İnsanların birbiriyle veya ferdin toplumla yahut toplumların birbiriyle olan hukuki, idari, mali, ik sadi ve beşerî

münasebetlerini düzenleyen hükümler bütününe ne ad verilir?

A) Canı, aklı, dini, malı ve nesli korumak B) Mağdurun ö esini dindirmek C) Mağdura veya ailesine bedel vermek D) Cezanın şahsiliğini muhafaza etmek E) Suçluyu başka yere sürgün etmek

9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an‐ı Kerim’in belirlediği cezalarda dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?

A) Adalet B) Sıdk C) Ahlak D) Dayanışma

10. Aşağıdakilerden hangisi sözünde durmak, vaadini yerine ge rmek, samimi ve doğru olmak, doğru söylemek, dürüst olmak gibi manalara gelir?

A) Ticare e sabır B) Yöne mde sabır C) Masiyete karşı sabır D) İyilikte sabır E) Ahlakta sabır

11. Aşağıdakilerden hangisi sabrın çeşitlerinden biridir?

A) Sabrın nasıl olması gerek ğini bilmek B) Kim için sabredilmesi gerek ğini bilmek C) Sabrın gayesini bilmek

D) Sabırda aceleci davranmak E) Sabır gücü için sürekli dua etmek

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an‐ı Kerim ve sünnete göre sabrın mahiye ile ilgili değildir?

A) Fiilî şükür B) Sözlü şükür C) Amelî şükür D) Kur’ani şükür E) Nebevî şükür

13. Allah’ı güzelce övme, ona çokça hamd etme, nime ikrar ve i raf etmeye; verilene razı olup şikâyet etmemeye ne ad verilir?

A) Herhangi bir şeye azmetmek

B) Sebeplere sarılmak ve çarelere başvurmak C) Sonucu konusunda sadece Allah’a güvenmek D) Sonuca kayıtsız şartsız teslim olmak

E) Her şeyi Allah’a havale ederek ona teslim olmak 14. Aşağıdakilerden hangisi tevekkülün en önemli unsurları

arasında yer almaz?

A) Mümin B) Müslim C) Muhsin D) Mürşit E) Müşfik

15. İyilik yapan, iyi hareket eden, güzel, salih ameller işleyen ve iyi davranan kişiye ne ad verilir?

A) Çevreye karşı duyarlı olmak

B) Diğer insanlara karşı hoşgörülü ve saygılı olmak C) Eşyaya karşı duyarlı olmak

D) Ailesine karşı duyarlı olmak

E) Allah’ın kendisine yönelik emir ve yasaklarına riayet etmek 16. Aşağıdakilerden hangisi insanın nefsine karşı ihsanını ifade

eder?

A) I, II ve III B) I, II ve V C) I, III ve V D) I, IV ve V E) III, IV ve V 17. I. Tevhit

II. Nübüvvet III. Muamelat IV. Kaza ve kader V. İbadet ve ahiret

Yukardakilerden hangileri Fa ha suresinin konularındandır?

A) Maddi ve manevi kuvve bereketlendirmek

B) Hak ile ba lı, iyilikle kötülüğü ayıran delilleri ortaya koymak C) Peygamberler göndermek ve kitaplar indirmek

D) Geçmiş ümmetlere ait kıssaları anlatmak

E) Vahiy, ilham ve sadık rüyalarla eşyayı olduğu gibi göstermek 18. Aşağıdakilerden hangisi "

ﻢﻴﻘﺘﺴﳌا طاﺮﺼﻟا ﺪﻫا

" aye nde

geçen hidaye n anlamlarından biri değildir?

A) Ahire inkâr edenler B) Ye mi ve yoksulu dışlayanlar C) İbade ne riya katanlar

D) Maslahat ve fayda gözetmeyenler E) Peygambere inanmayanlar

19. Aşağıdakilerden hangisi Maun suresinin konularından biri değildir?

A) I, II ve III B) I, II ve V C) I, III ve V D) III, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 20. I. Riyakâr

II. Müsrif III. İnkârcı IV. Bencil V. Zalim

Yukardakilerden hangileri “mâûn” sözcüğünün anlamıyla alakalıdır?

A) Şirkten uzaklaş ranlar B) İki sığındırıcılar

C) Kötülükten uzaklaş ranlar D) İyiliğe yaklaş ranlar

E) Büyü ve cinlerden uzaklaş ranlar

21. Nas ile Felak surelerinin ortak ismi olan “Mukaşkışeteyn”

kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vahyin gecikmesinden dolayı Peygamber'i teselli etmek B) Hicret eden müminleri zorluklara karşı teselli etmek C) Açlık çeken müminleri teselli etmek

D) Müşriklerin sözlü ve fiilî saldırılarına karşı Peygamber'i teselli etmek

E) Zorluklara katlanmayı teşvik etmek

22. İnşirah suresinin iniş sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilinen iki meyvedir.

B) Gıda malzemeleridir.

C) İnsanlar için ilaç r.

D) Ticaret malıdır.

E) Mübarek iki yer ismidir.

23. Müfessirlerin çoğunluğuna göre “Tîn” ve “Zeytûn”

kelimelerinden kastedilen mana aşağıdakilerden hangisidir?

A) Övgü kelimesiyle başlaması

B) Doğrudan insan unsuruna hitap etmesi C) Muamelatla ilgili konulara yer vermesi D) Geçmiş ümmetlerden çok az bahsetmesi E) Soru ve beddua cümlelerine bolca yer vermesi 24. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî olan Mülk suresinin

özelliklerinden biri değildir?

A) İnsan, toplum, kâinat B) Kıssalar, örneklemeler C) Tevhid, nübüvvet, ahiret D) İbadet, muamelât, ukubat

E) Evrenin yara lışı, işleyişi, insanın emrine verilişi 25. Aşağıdakilerden hangisi Yasin suresinin en belirgin

konularından biridir?

DİKKAT!

Belgede ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 17 Ocak 2016, Saat 14:00 :... :... (sayfa 43-49)