Bu testte 25 soru bulunmaktadır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yönetim ve Organizasyon testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Planlama B) Örgütleme C) Yöneltme D) Koordinasyon E) Dene m

1. Çalışmayı kolaylaş rmak ve başarıyı sağlamak için örgütün bütün faaliyetlerinin ahenkleş rilmesini ifade eden yöne m fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

2. I. Kitle üre m teknolojisi ‐ mekanik yapı II. Birim üre m ‐ mekanik yapı

III. Süreç üre mi ‐ organik yapı

Kullanılan teknoloji ‐ yapı eşleş rmeleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Bütçe B) Strateji C) Tak k D) Program E) Poli ka

3. Bir amacın gerçekleş rilmesi için gerekli olan aşama ve adımları, her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin süresini belirleyen planlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknik karar B) Yönetsel karar C) Programlı karar D) Kurumsal karar E) Grup kararları

4. Aşağıdakilerden hangisi karar zamanı sınıflamasına giren bir karar pidir?

A) Sınırlı dene m alanı ilkesi B) Emir komuta birliği ilkesi C) Amaç birliği ilkesi D) Hiyerarşik yapı ilkesi

E) İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi

5. Aşağıdaki örgütsel tasarım ilkelerinden hangisi üstün etkili bir şekilde kontrol edebileceği veya yönetebileceği astların sayısı ile ilgilidir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

6. I. Dikey ve yatay bilgi akışı gelişir.

II. Çevre koşullarına uyum sağlar.

III. Emir komuta zincirinin çi yönlü olması maliyetleri düşürür.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Matriks Örgüt Modeli'nin avantajları arasında yer alır?

A) Karizma k güç B) Ödüllendirme gücü C) Uzmanlık gücü D) Yasal güç E) Zorlayıcı güç

7. Aşağıdaki güç kaynaklarından hangisi liderin sahip olduğu bilgi ve deneyimle ilgilidir?

A) Özellikler Yaklaşımı B) Durumsallık Yaklaşımı C) Davranışsal Yaklaşım D) Michigan State Çalışmaları E) Ohio State Çalışmaları

8. Aşağıdaki liderlik yaklaşımlarından hangisi en uygun liderlik davranışının koşullara göre değişebileceğini ileri sürer?

A) Çalışma koşulları B) Başarı

C) Ücret ve güvenlik D) İşletme poli kaları E) Nezaret

9. Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in Çi Etmen Kuramı’nda yer alan hijyen etmenlerden biri değildir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

10. I. Geri besleme olmayışı II. Statü farkı

III. Kişisel farklılıklar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örgütsel ile şimi etkileyen faktörler arasında yer alır?

A) Uygunluk B) Doğruluk

C) Geleceğe dönüklük D) Objek flik E) Esneklik

11. Etkili bir kontrol sisteminin özelliklerinden hangisi kontrol sisteminde kullanılan bilginin herkesçe kolay bir şekilde anlaşılması gerek ğini ifade eder?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

12. I. Gruplarda işler bireylere verilir, takımlarda işler paylaşılır.

II. Gruplarda belirlenmiş güçlü liderler vardır, takımlarda liderlik paylaşılır.

III. Gruplarda kolek f çalışma ürünleri mevcu ur, takımlarda bireysel çalışma ürünleri mevcu ur.

Takım‐grup farkı ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Büyüklük B) Çeşitlilik C) Üyelik rolleri D) Takım kaynaşması E) Homojenlik

13. Aşağıdaki takım özelliklerinden hangisi takım üyelerinin bireyden beklen lerini ifade eder?

A) Anlaşılırlık B) Öznellik C) İlgililik D) Eksiksizlik E) Zamanındalık

14. Aşağıdakilerden hangisi yüksek kaliteye sahip yönetsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A) İhracat yapma B) Ortak girişim C) Stratejik iş birliği D) Franchising E) Lisans anlaşması

15. Aşağıdakilerden hangisi tanınmış bir markanın belli bir bedel karşılığında, belli standartlar içinde, belli bir bölgede, belli bir süre için bağımsız ya rımcıya kullandırıldığı, ana firmanın yöne m, eği m ve tedarik konularında yardım sağladığı bir pazarlama ve dağı m yöntemidir?

A) Lisans anlaşması B) Doğrudan ya rım C) Franchising D) İhracat yapma E) Ortak girişim

16. Aşağıdakilerden hangisi marka, patent, üre m tekniği ve iş yapış biçimi benzeri değerlerin, sözleşme ile bedeli karşılığında kullanım haklarının sa lmasını ifade eder?

A) Daha büyük yara cılık B) Daha iyi problem çözme C) Rekabet avantajı D) Daha az sistem esnekliği E) Farklılık ve sosyal değişme

17. Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılığın yara ğı faydalardan biri değildir?

A) İş deneyimleri B) Poli k inançlar C) Cinsiyet

D) İdeolojik görüşler E) Dinî inanışlar

18. Aşağıdakilerden hangisi farklılaşmanın birinci boyutları arasında yer alır?

A) Bölümlere ayrılmış ile şim ağları B) Güvensizlik

C) Fırsatlar için rekabet D) Değişime karşı direnç E) Sert tepki

19. Kültürel farklılığı yönetmenin yara ğı zorluklardan hangisi insanlar arasındaki düşük benzerlik sebebiyle yanlış anlamalara yol açmaktadır?

20. Aşağıdakilerden hangisi bir mal ve hizme üretebilmek için yapılması gereken iş ve faaliyetlerin ve bunun için gerekli olan kaynakların tek bir işletmenin bünyesinde toplanması yerine, farklı işletmelere dağı lmasını ifade eder?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III

21. I. Organizasyonun temel yeteneklerinin belirlenmesi

II. Tüm işlerin bilgisayarla yapılması ve örgüt içinde bilgisayar şebekesi kurulması

III. Dış kaynaklardan yararlanma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir organizasyonun sanal hâle gelmesi için gerekli aşamalar arasında yer alır?

A) Sanal organizasyon B) Öğrenen organizasyon C) Şebeke organizasyon D) Yığışım organizasyon E) Yalın organizasyon

22. Yeni bilgi yaratmaya imkân verecek ortamı hazırlayan, geliş rilen yeni bilgiyi yeni mal ve hizmet üre minde kullanan, buradan elde e ği tüm tecrübeyi yeniden bilgi yaratmada kullanan organizasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

23. I. İh yari sorumluluk ‐ diğerlerinin üstünde bir şirket olmak II. E k sorumluluk ‐ şeffaf davranmak

III. Ekonomik sorumluk ‐ iyi bir şirket vatandaşı olmak

Yukarıdaki sorumluluk ‐ faaliyet eşleşmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Sosyal katkı B) Sosyal zorunluluk C) Sosyal duyarlılık

D) Sosyal sorumluluk dene mi E) Sosyal sorumluluğa karşı çıkma

24. Aşağıdaki tutumlardan hangisine sahip işletmeler karar ve faaliyetlerinde sadece kendilerini değil, toplumsal fayda ölçütünü kullanarak yasal ve e k standartların da ötesine geçer?

A) Ahlak Bilimi Yaklaşımı B) Adalet Yaklaşımı C) İnsan Hakları Yaklaşımı D) Faydacılık Yaklaşımı

E) Toplumsal Anlaşma Yaklaşımı

25. Aşağıdakilerden hangisi çoğunluğun çıkarlarını gözeten karar ve faaliyetleri e k olarak değerlendirir?

Belgede ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 17 Ocak 2016, Saat 14:00 :... :... (sayfa 57-61)