Bu testte 25 soru bulunmaktadır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Psikoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Rol, insanların toplumsal yaşamda statü sahibi olması sonucu gerçekleşir.

B) Rol, insanların yap kları davranışları anlayıp değerlendirmeler yapmamızı kolaylaş rır.

C) Rol, statünün etkin ve dinamik bir yönünü ifade eder.

D) Rol, sosyal yapı içinde bireyin diğer bireylerle ilgili davranışlarında beklenen hareket kalıplarını ifade eder.

E) Rol sayesinde insanlar, sosyal yapı içinde birbirlerinin davranışlarını önceden tahmin edemezler.

1. Rol kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?

A) Öğrenme B) Algı C) Dikkat D) Rol E) Statü

2. ……….insanın, olgunlaşma düzeyine göre, çevresiyle olan etkileşimi sonucunda, yeni davranışlar kazanması veya eski davranışlarını değiş rmesi sürecidir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?

A) Sosyoloji B) Psikoloji C) Antropoloji D) Sosyal psikoloji E) Felsefe

3. Grup ya da toplum içinde yer alan insanları nasıl algıladığımızı, onlara nasıl tepkiler verdiğimizi ve içinde bulunduğumuz ortamdan nasıl etkilendiğimizi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyolojinin B) Antropolojinin C) Davranış bilimlerinin D) Tarihin

E) Felsefenin

4. ………temel felsefesi, insan ve insan davranışlarını anlamak r.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?

A) Alan deneyleri, laboratuvar şartlarının dışında doğal ortamda da yapılır.

B) Alan deneylerinin dış geçerlilikleri çok düşüktür.

C) Alan deneylerinde dış değişkenleri kontrol etmek zordur.

D) Alan deneylerinde çok net ölçülebilen şey, deneklerin gösterdikleri davranışlardır.

E) Araş rmaya konu olan denekler bir araş rma yapıldığından habersizdirler ve denekler, içinde bulundukları şartlara göre doğal tepkilerde bulunurlar.

5. Sosyal psikoloji araş rmaları yapılırken yararlanılan alan deneyleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r?

A) Kategoriler ve kodlar B) Matrisler

C) Hikâye ve öykü analizleri D) Hücreler

E) Ağlar ve zihin haritaları

6. Belli bir zaman aralığında gerçekleşen olayların belli bir man k çevresinde nasıl çözümlenebileceğini anlamak üzere kullanılan teknik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygusal E ketlendirme Kuramı B) Kişilik Temelli Kuramlar C) Grup Arası İlişkiler Kuramı D) Karşılıklı Bağımlılık Kuramı E) Uyuşan Özellikler Kuramı

7. Kelley ve Thibaut tara ndan geliş rilen, bireyin davranışlarından daha çok insanların etkileşimleri ve farklılaşan davranışları üzerine kurulu olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi yakınlaşmada ve çekicilikte etkili olan toplumsal, kültürel ve kişisel düzeydeki benzerliklerden biri değildir?

9. Özel davranışların kazandırıldığı, ilk ceza ve ödüllerin verildiği sosyal ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyolojik Düşünce B) Edebî Düşünce C) Felsefi Düşünce D) Psikoanali k Düşünce E) Sanatsal Düşünce

10. Bireyin davranışının onun kim olduğunun derinliklerinde saklı olan karmaşık dinamiklere bağlı olduğunu ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

11. İnsan beyninin milyonlarca yıllık doğal ayıklanma sonucu elde e ği deneme, yanılma ile kazanılmış tecrübe, göz kararı, el çabukluğu ve zekice özellikleri ile çevreden gelen uyarılara karşı üre ği simgesel işlemlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

12. Algılamanın yenilik alanındaki diğer boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaca ulaşmada birey için araç olması B) Kişi için istenilen bir değeri ortaya koyması C) Kişinin benliğini geliş rme, koruma ve rahatlatması D) Kişinin bilgi sahibi olmasını sağlaması

E) Öznelere ilişkin olarak davranışa hazır duruma gelmesini engellemesi

13. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin tutum geliş rmelerini ve yeni bir tutumu benimsemelerini kolaylaş ran tutumların psikolojik işlevlerinden biri değildir?

A) Tutum B) Ön yargı C) İnanç D) Benlik E) Davranış

14. Aşağıdakilerden hangisi başka şahıslara veya gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayrımcı tutumlardır?

A) İtaat B) Özdeşleşme C) Benimseme D) Yanılsama E) Reddetme

15. ………, uyma davranışının bireye sağladığı yarar ise doğruyu anlama ve uygulama gereksinimini tatmin etmesidir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?

A) Kalabalıklar B) İzleyiciler C) Gösteri yığınları D) Etkin kalabalıklar E) Kontrolsüz kalabalıklar

16. Çeşitli gösterileri izlemek ve/veya dinlemek için bir araya gelen insanlar, sosyal yığın türlerinden hangisini oluşturur?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV

17. I. Ulaşılmak istenen hedefler ilk sıradadır.

II. Bireyler gruba kazandırdıkları ile değerlendirilir.

III. Grup üyelerinin birbirleri hakkında gereğinden fazla bilgi sahibi olmaları istenmez.

IV. Bu tür gruplarda ilişkiler olabildiğince kısa, resmi ve ilgilenilen konular üzerinde yürütülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri ikincil gruplar için söylenebilir?

A) Bilgi sağlayıcı B) Değerlendirici C) Eği ci ve öğre ci D) İnandırıcı ve etkileyici E) Çarpıcı ve şaşırıcı

18. Aşağıdakilerden hangisi Thayer’in amaçları bakımından ile şimi değerlendirmede dikkate aldığı kriterlerden biri değildir?

A) Ak f ça şma B) Varoluşsal ça şma C) Ön yargılı ça şma D) Yoğunluk ça şması E) Pasif ça şma

19. İnsanların çekinme ya da konuşamama nedeniyle birbirleriyle ile şim kuramamaları sonucu gerçekleşen ça şma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neokorteks B) Limbik sistem C) R kompleksi D) Prefrontal E) Nöroloji

20. Düşünce merkezi olan, varlığı ile insan beynini diğer canlıların beyinlerinden farklı kılan ve insanı insan yapan katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) dürtü B) eği m C) öz dene m D) algı E) mo vasyon

21. Kendisine ve başkasına zarar verecek, yıkıcı, zararlı duyguları ve düşünceleri denetleyebilmeye ………….denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?

A) Zorlayıcı güç B) Ödül gücü C) Uzmanlık gücü D) Yasal güç E) Karizma k güç

22. Liderin formel olarak elde e ği pozisyondan kaynaklanan güce ne ad verilir?

A) Lider‐Üye Değişimi Liderlik Modeli B) Vroom‐Ye on‐Jago Liderlik Modeli

C) Hersey‐Blanchard Durumsal Liderlik Modeli D) Yol‐Amaç Modeli

E) Fiedler’in Durumsal Liderlik Yaklaşımı

23. Liderin tüm astlarına aynı tarz liderlik davranışı gösterdiğine ilişkin Geleneksel Yaklaşım'ın tersine, liderin her as na farklı liderlik tarzını geliş rdiğini varsayan liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karizma k liderler vizyon sahibidir.

B) Sahip olduğu vizyonu açık bir şekilde ifade edebilirler.

C) Vizyona ulaşmak için risk almaktan kaçınırlar.

D) Hem çevre baskısına hem de takipçilerinin ih yaçlarına karşı duyarlıdırlar.

E) Olağan dışı davranışlar sergilerler.

24. Aşağıdakilerden hangisi karizma k liderleri diğer liderlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

A) Bireyin kişisel özellikleri B) Bireyin eğilimleri C) Bireysel tutumlar D) Kişinin zekâsı E) Kişinin hayalleri

25. Aşağıdakilerden hangisi iç sistemin tekil bir birey oluşturmak amacıyla bir araya gelen ögelerinden biri değildir?

DİKKAT!

Belgede ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 17 Ocak 2016, Saat 14:00 :... :... (sayfa 37-41)