Suriye’nin parçalanması Suriye’de yaşayan hiçbir halkın faydasına

Belgede 2013 ORTADOĞU SÖYLEŞİLERİ (SURİYE- MISIR- KÖRFEZ ÜLKELERİ- GENEL- KÜRT-İRAN) (sayfa 42-45)

değildir.”

02 Nisan 2013

Kürtçe Adı Partiya Demokrat a Kurdi li Suriye olan ve Kısaca El Parti olarak bilinen Suriye Kürt Demokrat Partisi’nin Medya Sorumlusu Nuri Brimo ile Suriye’nin geleceği konusunda-ki beklenti ve çözüm önerilerini konuştuk.

ORSAM: Öncelikle kendiniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Nuri Brimo: Suriye’nin Afrin bölgesinde-nim. Suriye Kürt Demokrat Partisi Medya Sorumlusu’yum. Aynı zamanda partinin Su-riye içerisinde bir üyesiyim. 1982’de 1999’a kadar kimya öğretmenliği yaptım. 1995’te Suriye’de Kürt partisine üye olduğum için öğretmenlikten attılar. Suriye istihbaratı ta-rafından görevimden alındım. Birçok kitabım ve akademik çalışmam var. Arapça ve Kürtçe gazetelerde siyasi yazılar yazıyorum. Özellikle insan hakları alanında çalışıyorum. Daha çok Suriye’de demokratikleşme ve Kürtler konu-ları üzerine yoğunlaşıyorum.

ORSAM: Birkaç ay önce Suriye’deki bazı Kürt partiler tek bir şemsiye parti altında birleşme kararı aldı. Ama halen bu partiler arasında problemler olduğunu görünüyor.

Siz bu ilişkileri nasıl tanımlıyorsunuz?

Nuri Brimo: Suriye’deki olaylar başladığın-da Kürtler olarak tek çizgide durmak istedik.

28 Ocak’ta Kürt Ulusal Konseyi’ni kurduk.

Amacımız Kürtleri tek çatı altında toplamak, Suriye rejimine karşı durmak, Suriye’de dev-rim yapmaktı. Suriye’de geniş ölçekli bir nü-fus yapısı var. Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler, Aleviler, Sünniler ve diğer halklar problemsiz bir şekilde birlikte yaşıyor. Ama maalesef Sünni Araplar bizi muhalefet olarak kabul etmedi ve bizimle birlikte çalışmadı. Bu sadece bizim için geçerli değil. Aynı şekilde ne muhalif Alevileri ne Asurileri ne de Türkmen-leri almadılar. Suriye Ulusal Konseyine sade-ce Sünni Arapları aldılar. Bu politika yanlıştır.

Politikayı sadece kendileri için yapıyorlar. Biz Suriye’deki sorunların tüm Suriye halkı için birlikte çalışarak çözülmesi gerektiğine inanı-yoruz.

ORSAM: Suriye Ulusal Konseyi ile Kürt Ulusal Konseyi arasındaki problemle-rin çözülmediğini biliyoruz. Kürt Ulusal Konseyi’nin kendi içindeki problemler çö-züldü mü?

Nuri Brimo: Suriye muhalefeti Kürtlerin par-çalanmış olduğunu ve kendilerine özgü so-runları olduğunu söylüyor. Ama biz aynı şeyi düşünmüyoruz. Biz onlarla birlikte çalışabile-ceğimizi söylüyoruz. Kürt Ulusal Konseyi içe-risindeki problemler çok küçük. Geleceğimiz için PYD ile de çalışabileceğimiz söyledik.

Ama biz silahlardan uzak politika yapmaya çalışıyoruz.

ORSAM: PYD ve Esad Rejimi arasında iyi ilişkiler olduğu söyleniyor? Bu doğru mu?

Nuri Brimo: Bize de Kürt Ulusal Konseyi’nin Türkiye ile yakın ilişkileri olup olmadığını so-ruyorlar. Biz sadece PYD’ye Suriye ve İran’ın dostumuz olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.

ORSAM: ORSAM: Size göre Esad rejimi yakın zamanda düşecek mi?

Nuri Brimo: Kürtler adına konuşuyorum.

Beşar Esad’ın iki yıl önce devrilmesi lazımdı.

Artık Beşar Esad Suriye’yi dağıtmadan, parça-lamadan yıkılmaz. Suriye’de savaş her zaman devam eder. Artık Suriye’de Sünni Araplarla Alevilerin birlikte yaşama şansı kalmadı. Ara-larında bir savaş olur. Eğer Esad zayıflarsa Ale-viler sahil şeridi üzerinde Tartus ve Lazkiye’de Alevi devleti kurarlar. Suriye’deki savaş ABD, İsrail ve Rusya için sürekli bir kazançtır. Beşar Esad’ın Suriye’de öldürdüğü adam kadar ABD Afganistan’da adam öldürmedi. ABD ve İsrail Beşar Esad’a Alevi devletini bir mükafat ola-rak verecek. Alevi devletini ABD kabul ede-cek. Çünkü ABD, Alevi devletini İslam’a karşı görüyor ve teröre karşı duracağına inanıyor.

Esad rejimi Nusra Cephesi gibi gruplara karşı savaşıyor. Bu bir anlamda ABD ve Rusya’nın da savaşı gibidir.

ORSAM: Kürtler olarak Suriye’nin gelece-ği konusundaki beklentiniz nedir? Kürtler için federal bir bölge mi yoksa ayrı bir dev-let mi istiyorsunuz?

Nuri Brimo: Laik, federal, birleşik ve demok-ratik bir Suriye istiyoruz. Suriye’nin parçalan-ması Suriye’de yaşayan hiçbir halkın faydasına değildir. Ama mutlaka federal bir yapı olmalı.

Baas Partisi gibi her alanın tekel bir yapıya dönüşmesini istemiyoruz. Bütün halkların tanınması ve haklarının verilmesi gerekir. Biz sadece çözümle ilgileniyoruz. Irak tecrübesi bizim için bir örnektir.

ORSAM: Suriye’de bir Kürt federal bölgesi olursa hangi şehirleri kapsar?

Nuri Brimo: İlla ki tek birleşik bir federal böl-ge olmasına böl-gerek yok. ABD gibi her vilayet içerisinde bir federal yönetim olabilir.

ORSAM: Hangi şehirlerde olabilir?

Nuri Brimo: Afrin, Kobani, Cezire (Kamışlı, Amude, Dirbasiye, Haseke, Serikaniye) gibi vilayetler olabilir. Bir de Şam’da 500 bine ya-kın Kürt yaşıyor. Bunlar oranın yerleşik halkı.

Hay El-Ekrad bölgesi. Bunlar Cezire bölgesin-den göç etmişler. Halep’in merkezindekiler de Afrin ve Kobani’den gelmiştir.

ORSAM: Suriye’deki sorunlar Suriye reji-mi ve muhalefet arasında yapılacak görüş-melerle çözülebilir mi? Bu görüşmeler ba-şarı ile sonuçlanır mı?

Nuri Brimo: Bu iyi bir fikir ancak başarıya ulaşma ihtimali çok düşük. Çünkü bunu yap-mak için çok geç kalındı.

ORSAM: Türk halkı Suriye Kürtlerini tanı-maya başladı. Ama Türkiye’de Suriye Kürt-leri konusunda bir korku var. Suriye Kürtle-rinin Türkiye’ye yaklaşımına ilişkin şüpheler var. Suriye Kürtlerinin Türkiye’ye sürekli bir düşmanlık beslediği düşünülüyor. Bu konu-daki fikirlerinizi alabilir miyiz?

Nuri Brimo: Ben bir Suriye Kürdü, KDP üye-si, Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Kürtlerinin genel görüşü olarak hiçbir zaman Türkiye’yi düşman olarak görmediğimizi söyleyebili-rim. PKK ayrı bir konudur. PKK Türkiye’nin kendi iç meselesidir. Ancak PKK ile Türkiye arasında bir anlaşma olursa bu tüm Kürtler için bir kazançtır. Türkiye ve Suriye arasında 700 km’lik bir sınır var. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Dostluk bağının kurulmasına çok seviniriz. Başkan Barzani bize yardım ediyor.

Türkiye’nin rızası olmazsa bu yardımlar bize nasıl ulaşır. Afrin (Kırıkhan) ve Kobani (Isla-hiye) sınır kapıları açılsın. Yardımları

sade-ce Kamışlı kapısından alabiliyoruz. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Suriye tarafındaki Ha-mam bölgesi sadece 5 km. HaHa-mam eskiden çok stratejik bir yerdi. Baas Rejimi burayı kapattı. Burası Gaziantep ve Kilis’e en yakın yoldur. Bu kapı açılırsa, Gaziantep halkı doğ-rudan Suriye’ye inebilir. Afrin, Kilis, Gazian-tep üçgeni önemli. Türkiye’den istediğimiz bu kapıların açılmasıdır.

ORSAM: Bu kapıları kim kontrol ediyor?

Bu kapıların olduğu bölgede silahlı olarak kim güçlüdür?

Nuri Brimo: Bizler güçlüyüz. Kürt Ulusal Konseyi’nin varlığı var. Bizler Türkiye ve Su-riye Kürtlerinin diyalog kurması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul’dan İslahiye’ye tren hat-tı var. Afrin’e kadar uzanıyor. Avrupa – Bağ-dat Demiryolunun uzantısı. Afrin’den Halep, Hama, Humus, Şam, Amman’dan Mekke’ye kadar uzanıyordu. Ama bu yol şu an kapalı.

ORSAM: Teşekkür ederiz.

* Bu söyleşi ORSAM Uzmanları tarafından 18 Şubat 2013 tarihinde Irak’ın Erbil şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Belgede 2013 ORTADOĞU SÖYLEŞİLERİ (SURİYE- MISIR- KÖRFEZ ÜLKELERİ- GENEL- KÜRT-İRAN) (sayfa 42-45)