DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 75-78)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME:

Talep bölümünde maddeler halinde sıralanan itiraz konularına ilişkin değerlendirmeler yine aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

Pendik Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazısı ile tarafımıza iletilen taleplerinde;

1a rumuzlu itiraz ile 40 parselin DOP payının planda %40’ın altına düşürülerek lejantının bir kısmının K1 Rumuzlu Konut Alanı lejantına alınarak planlanması, buna karşılık 5118/1, 5119/1 parseller ve kadastral boşluklardan oluşan alanın Park Alanına alınması talebi, DOP oranının düşürülmesi amaçlı olarak düzenlendiğinden ve donatı dengesinin korunması nedeni ile 1/5000 plan kararlarını etkilememektedir.

1b rumuzlu itiraz ile 1942, 4107, 4108, 4109 parsellerin Park Alanı lejantından çıkartılarak K1 Rumuzlu Konut Alanı lejantına alınması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında donatı sürekliliğini bozucu nitelik taşımakla birlikte söz konusu talep 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında çözülebilecek niteliktedir.

1c rumuzlu itiraz ile 7406/12, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518 ve 1519 parsellerin K1 Rumuzlu Konut Alanı lejantından Ticaret Alanı lejantına alınması talebi, plan genelinde nüfus yoğunluğunu arttırmamakla birlikte hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve plan bütünlüğünü bozucu olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

1d rumuzlu itiraz ile 572 parselin bir kısmının Park alanı lejantından çıkartılarak Belediye Hizmet Alanı lejantına alınması talebi, plan bütünlüğünü ve donatı dengesini bozucu olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

1e rumuzlu itiraz ile 5001/12 parselin Dini Tesis alanı lejantından çıkartılarak Belediye Hizmet Alanı lejantına alınması talebi, plan bütünlüğünü ve donatı dengesini bozucu olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

1f rumuzlu itiraz ile 5081/1 ve 5111/1 parsellerde yer alan Park Alanı lejantının bir kısmı ile Sosyal Kültürel Tesisler Alanı lejantının tamamının Pazar Alanı lejantı olarak planlanması talebi, uygulamanın zemin altında pazar yeri zemin üzerinde ise park alanı olarak plan fonksiyonunun devam ettirilmesi şeklinde plan notu ilave edilmesi halinde plan bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

1g rumuzlu itiraz ile 7404/2 ve 7403/3 parsellerin bir kısmı ve 7402/4 parselin tamamının Meslek ve Teknik Öğretim Tesisler Alanı lejantı olarak belirlenmesi, planda Açık Spor Alanı olarak belirlenen alanın

iptal edilerek, 7402/4 ve 7403/3 parsellerin bir kısmının Sosyal ve Kültürel Tesisler alanı lejantına alınması talebi, halihazırda mevcut olan7403/3 parseldeki kapalı spor tesisinin bulunması sebebi ile plan bütünlüğünü ve donatı dengesini bozucu olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

1h rumuzlu itiraz ile planlama sınırları içinde “17m ve 17m’den daha geniş yollardan cephe alan parsellerde üst katlar ticaret olarak kullanılabilir” plan notunun ilavesi talebi, plan genelinde nüfus yoğunluğunu arttırmaması ve mevcutta üst katlarda ticaret birimlerinin teşekkül etmesi sebebiyle plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

1k rumuzlu itiraz ile TR Rumuzlu Park Alanları ve Park Alanı lejantlarında kalan bölgeye ait talep edilen düzenleme, meri nazım imar planında yer alan “5.2. TR Rumuzlu Park Alanları” maddesi kapsamında bu alanlarda yer alan özel mülkiyete ait imar haklarının plan sınırları içinde plan notu ile belirlenen kriterlerde transferine ve donatı alanlarının kamuya bedelsiz devrine olanak sağladığı görülmektedir. Ancak plan sınırları dâhilinde imar haklarının transfer edileceği konut alanlarında ki mevcut yapılaşmanın da büyük oranda tamamlandığı görüldüğünden talep edilen düzenleme ile TR rumuzlu alanda kamuya bedelsiz donatı kazanımı amacı ile bir miktar donatı alanı yapılaşmaya açılarak bu alanın kendi sınırları içerisinde çözülmeye çalışıldığı görülmektedir. Yapılan inceleme neticesinde bu alanda talep edilen düzenlemenin meri planda yer alan donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğundan plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşımaktadır.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısına ilişkin 2 numaralı itiraz ile, yazı ekinde gönderilen haritada yerleri işaretlenmiş olarak gösterilen ana isale hatlarının imar yolu olarak korunması talebinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında çözülebilecek niteliktedir.

Yazımız eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan ilgi (f) itiraz dilekçelerinden;

3 numaralı itiraz ile 22 ve 4090 sayılı parsele ilişkin plan notu değişikliği talebi, plan bütünlüğü ile donatı dengesini bozucu ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

4 numaralı itiraz ile 5074/1 sayılı parselin Park Alanları lejantında kalan bölümünün K1 Rumuzlu Konut Alanı lejantına çevrilmesi ve plan notunun ilave edilmesi talebi plan bütünlüğü ile donatı dengesini bozucu ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

5, 6, … ,40 ve 41 numaralı itirazlar ile Park Alanları lejantında kalan 1015, 3232, 307, 308, 309, 40, 7754/10, 7754/11 ve 4180 sayılı parsellerin Konut Alanı lejantına çevrilmesi talebi, plan bütünlüğü ile donatı dengesini bozucu ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

42, 43, … , 55, 56 numaralı itirazlar ile TR Rumuzlu Park Alanları lejantında kalan 3902, 3894, 36, 3889, 3893, 3896 ve 3897 sayılı parsellerin Konut Alanı lejantına çevrilmesi talebi, yeşil alan donatısını azaltıcı nitelik taşımakla birlikte 1/5000 ölçekli nazım imar planının “5.2. TR Rumuzlu Park Alanları”

maddesi kapsamında bu alanlarda yer alan özel mülkiyetlere ait imar haklarının plan sınırları içerisinde plan notu ile belirlenen kriterlerde transferine ve donatı alanlarının kamuya bedelsiz kazandırılmasına olanak sağladığından plan bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

57 numaralı itiraz ile yol alanı lejantında kalan 479 sayılı parselin Konut Alanı lejantına çevrilmesi ilişkin talep, söz konusu parselin yeri başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde yapılan incelemeler ile ilçe belediyesi ile yapılan görüşmelerde de tespit edilememiş olmasından dolayı değerlendirilememektedir.

58 numaralı itiraz ile 572 sayılı parsele ilişkin ayrılan donatı alanının %40 sınırına geri çekilmesi talebi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında çözülebilecek niteliktedir.

59 ve 60 numaralı itiraz ile 3690 ve 3692 sayılı parsellere ilişkin plan kararlarının iptali konusundaki talep plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

61 numaralı itiraz ile 7943/1 sayılı parselin K1 Konut Alanı lejantından Ticaret Alanı lejantına alınması talebi, plan genelinde nüfus yoğunluğunu arttırmamakla birlikte hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve plan bütünlüğünü bozucu olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

62 numaralı itiraz ile 7943/1, 7406/1, 7406/2, 7406/6, 17406/2, 7404/1, 7404/2, 7404/4, 7404/10, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518 ve 1519 sayılı parsellerin K1 Konut Alanı lejantından Ticaret Alanı lejantına alınması talebi, plan genelinde nüfus yoğunluğunu arttırmamakla birlikte hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve plan bütünlüğünü bozucu olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

63 numaralı itiraz ile 5076/1 sayılı parsele denk gelen TR rumuzlu Park Alanının Konut Alanı lejantına geçirilmesi ve parsele denk gelen yol/kavşak alanının daraltılması konusunda parsele denk gelen

yol/kavşak alanının daraltılması talebi, ulaşım kademelenmesini bozucu ve TR Rumuzlu Park Alanı lejantına denk gelen kısım için 1/5000 ölçekli nazım imar planı bu alanlarda yer alan özel mülkiyetlerin plan sınırları içerisinde emsal transferine olanak sağlaması nedeni ile plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

SONUÇ:

28.05.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Pendik Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planına askı süresi içinde tarafımıza iletilen itirazlar yukarıda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda özetle;

- Pendik Belediye Başkanlığı’nın 1a, 1c, 1d, 1e, 1g rumuzlu itirazları ile 3,4,….40, 41, 59, 60, 61, 62 numaralı itirazlar donatı dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu, hareketli ve mevcut nüfus yoğunluklarını arttırıcı nitelikte olduğundan plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

- Pendik Belediye Başkanlığı’nın 1k rumuzlu itirazı ile 42,43,….55, 56, 63 numaralı itirazlar ile Park alanlarının yapılaşmaya açılması talep edildiğinden, söz konusu itirazlar donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olup, plan bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

- Pendik Belediye Başkanlığı’nın 1a ve 1h rumuzlu itirazları ile 1f rumuzlu itirazının değerlendirme bölümünde belirtilen plan notu ilavesinin yapılması halinde plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

- Pendik Belediye Başkanlığı’nın 1b rumuzlu itirazı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısına ilişkin 2 numaralı itirazı ile 58 numaralı itiraza ilişkin talepler 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında çözülebilecek niteliktedir.

- 57 numaralı itiraza ilişkin talep ise ilgili parselin tespit edilememesi nedeniyle değerlendirilememiştir. '' denilerek

1/5000 ölçekli Pendik Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan toplam 63 adet itirazla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, 1/5000 ölçekli Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, Pendik Belediye Başkanlığı’nın 1a, 1b, 1c, 1f, 1g, 1h rumuzlu itirazları ile ilgili olarak Pendik Belediye Başkanlığı itirazı doğrultusunda uygulama yapılması, 1 k rumuzlu itiraza konu alan ve çevresinde bilgi paftasında gösterildiği şekilde, 12 m.lik yolların iptal edilmesi, 15 m.lik yolun plana işlenmesi, K3 (500 kişi/ha) rumuzlu konut alanı, BHA, STK, idari Tesis Alanı, rekreasyon alanı, olarak düzenleme yapılması, bu alan içerisinde yer alan yol ve kavşak bağlantılarının yeniden düzenlenmesi, 18..

madde uygulama sınırı geçirilmesi, “Kemiklidere ve çevresinde yer alan bölgede 18 madde uygulaması yapıldıktan sonra özel mülkiyette kalan rekreasyon alanlarının kamu eline bedelsiz geçmesi koşulu ile E:1,25 değeri üzerinden hesaplanacak yapılaşma değerleri K3 konut alanında kalan başka parsellerde kullanılabilir.”, “Rekreasyon alanında E:0,03’ü geçmemek koşulu ile sökülüp takılabilir elemanlarla yapı yapılabilir.” Şeklindeki plan notlarının, 18.madde uygulama sınırları, K3 Konut alanı ve rekreasyon alanı ile ilgili lejantın 1/5000 ölçekli plana eklenmesi, diğer itirazlardan, yukarıda düzenleme yapılan konular içerisinde kalanların da bu doğrultuda uygulama yapılması, ayrıca planda düzenlenen yeni yol akslarının sürekliliğinin sağlanması için Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden görüş alınarak 1/5000 ölçekli Pendik Ankara Cad. ile Tem Bağlantı Yolu Nazım İmar Planı ve Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan, Aydın Mah. ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda gerekli düzenlemelerin yapılması, bunun dışında kalan konularda meri 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane İlçesi, 5278-5279-5291-5294 adalar Sultan Selim-Barbaros Cad. Bağlantı Yolu Projesi 1/5000-1/1000 ölçekli Plan değ. teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 03/ 01 /2013 gün ve 2012- 13751 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Kâğıthane Belediye Başkanlığının 07.06.2012 gün, 3933 sayılı yazısı ve eki 11.05.2012 gün, 47 sayılı İlçe Meclis Kararı, teklif plan paft.

b) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2012 gün, 1526 sayılı kararı.

c) Bila tarih, 10927 sayılı Mesken Müdürlüğü yazısı.

d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TEKLİF:

Kağıthane Sultan Selim Caddesi-Barbaros Caddesi Bağlantı Yolu Projesi ile ilgili olarak, yol bağlantısının iki yanındaki şev bölgesinde kalan parsellerin konut alanından çıkarılarak, yeşil alana alınması hakkındaki ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi şeklinde karara bağlandığından,

Kâğıthane Sanayi Mahallesi, 5278 ada, kısmen 1,2,9 parseller, 5279 ada, 2,3,4,7 parseller, 5291 ada, 10,11 parseller ve 5294 ada, 3,4,5 sayılı parsellerin konut alanından çıkartılarak Açık ve Yeşil Alanlara alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.

MÜLKİYET :

5279 ada, 2 parselin 155/193 hissesi Şahıs, 38/193 hissesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde, diğer parsellerin ise tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindedir.

Plan teklifine konu toplam alan yaklaşık 1820 m2’dir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 75-78)