İ.P. Değişikliği hakkında

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 25-37)

KOMİSYON RAPORLARI

N. İ.P. Değişikliği hakkında

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 20/12/2012 gün ve 2012-15627 sayılı yazısında; “

İLGİ: a)İlgilisinin 5.9.2012 gün ve 12438 sayılı dilekçesi ve eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği paftaları.

b)15.10.2012 gün ve 2012-12438 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

c)14.11.2012 gün ve 2270 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

d)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

İlgilisinin ilgi a) dilekçesi ile; Üsküdar İlçesi, 153/1 pafta, 2480 ada, 3 parselin 250 k/ha yoğunlukta

“Konut Alanı”ndan yapılaşma şartları değiştirilmeden “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu teklif; “1/5000 ölçekli N.İ.Planı değişikliği teklifine ilişkin olarak; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün “…herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır” şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir.

1/5000 ölçekli mer’i plan incelendiğinde söz konusu parselin içinde bulunduğu yapı adasının konut alanında kaldığı görülmekte olup; Üsküdar İlçesi, 153/1 pafta, 2480 ada, 3 parselin 250 k/ha yoğunlukta

“Konut Alanı”ndan yapılaşma şartları değiştirilmeden “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi 1/5000 ölçekli mer’i plan koşullarına göre kalıcı nüfus yoğunluğunu azaltıcı geçici nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımaktadır.” şeklindeki Müdürlük görüşümüzü içeren ilgi b) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve konuya ilişkin olarak;

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “Üsküdar ilçesi, 153/1 pafta, 2480 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi için ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” kararı alınmıştır.

Ancak; söz konusu teklif ilgi a) dilekçe ile ilgilisi tarafından yapılmış olup Üsküdar Belediyesi’nin teklifi olmadığından teklifin ilçesine iade edilmesi hususunda tereddüte düşülmüştür. Bu kapsamda; ilgi c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı’nın yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. '' denilerek

İlgi a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ve ilgi c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi d) Başkanlık Onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 153/1 pafta, 2480 ada, 3 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin alınan 14.11.2012 gün, 2270 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup, söz konusu meclis kararının komisyon görüşü bölümünde yer alan “ilçesine iadesi”

ibaresinin “müdürlüğüne iadesi” olarak düzeltilmesi ve yapılan bu düzeltme ile birlikte 14.11.2012 gün 2270 sayılı İBB Meclis kararının uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

128 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2012/2855 KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece, Alkent 2000 Mah 226 ada 2 parsel, Karaağaç Mah, 1161 parsel ve bu parseller arasında kalan kadastral yola ilişkin 1/1000 ölç. UİP tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/12/2012 gün ve 2012/14904 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın 08.11.2012 tarih, 500259 sayılı yazısı ve ekleri ile Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 22.10.2012 tarih, 91 sayılı meclis kararları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve eki 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı eki ile; Büyükçekmece İlçesi, Alkent 2000 Mahallesi, 226 ada, 2 parsel, Karaağaç Mahallesi, 1161 parsel ve bu iki parsel arasında kalan kadastral yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

İlgi(a) yazı eki teklif plan dosyasında tapu senedi ve tapu bilgisi yer almamaktadır. Tapu sorgulama sisteminde yapılan sorgulamada 226 ada, 2 parselin 134.896,19 m² yüzölçümünde Fatih Üniversitesi adına kayıtlı olduğu 28.11.2008 tarihinde edinildiği, 1161 parselin 15.902,20 m² yüzölçümünde Fatih Üniversitesi adına kayıtlı olduğu 09.07.2002 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

13.06.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Nazım İmar Planında ve 13.06.2003 onanlı 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında, 226 ada, 2 parsel Özel Eğitim Alanında ve 1161 parsel E:0,10 yapılaşma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken söz konusu alanın E:1.75, Hmax:5kat yapılaşma şartlarında Üniversite Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 1783 sayılı kararı ile uygun görülmüş Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.08.2011 tarihinde aynen onanmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 22.10.2012 tarih, 91 sayılı kararında; “Yapılan inceleme sonucunda Büyükçekmece İlçesi, Alkent Mahallesi, 226 ada, 2 parsel ve Karaağaç Mahallesi, 1161 parsel ile bu parseller arasında kalan kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi uygun görülmüştür.” denilerek, hazırlanan İmar Komisyon raporunun mevcudun oy birliği ile kabul edildiği anlaşılmıştır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün kurum görüşlerinin bulunduğu görülmüştür.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 14.09.2012 tarih, 1859-176819 sayılı yazısında;

“…Müdürlüğümüz arşivinde bulunan ve Eylül 2011 tarihinde “AZM Mühendislik” firmasınca hazırlanıp, 17.07.2012 gün tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nce onaylanan “Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” tarafımızca incelenmiştir. Söz konusu çalışmada, ilgi (a) dilekçe ekinde verilen teklif plan paftasındaki planlama alanının bir bölümü “Çalışma Alanı Dışı”nda kalmaktadır. Çalışma yapılan kısımlarda ise, alanın tamamı “ÖA-2.1(Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar)” olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, ilgi (a) dilekçe ekinde verilen plan değişikliği teklifi yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Söz konusu rapora ait “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda “ÖA-2.1”

lejantıyla gösterilen yerlerde raporda belirtilen hususlara uyulması, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmalarının bu hususları da içerecek şekilde hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi(a) dilekçe eki 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmekte olup, ancak “ÇAD(Çalıma Alanı Dışı)”nda kalan yerlerde ise, ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt çalışması yapılıp, hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne onaylatılarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 20.09.2012 tarih, 391668 sayılı yazısında teklife ilişkin altyapı görüşü 15 madde ile sıralanarak; “Netice olarak; Büyükçekmece İlçesi, 226 ada, 2 ve 1161 sayılı parseller için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı teklifi, ilgi(i) İSKİ Genel Kurulu Kararı ile kabul edilen Büyükçekmece 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ve ilgi(b) yönetmeliğe göre İdaremizce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 18.10.2011 tarih, TN:4738736-3401-149871 sayılı yazısında;

“…Teklif plan bütünündeki “Üniversite Alanı” fonksiyonunun yaratacağı otopark talebinin İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi parseli içinde karşılanması,

Uygulama(ruhsat) aşamasında giriş çıkışlara ilişkin UTK kararı alınması şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME-SONUÇ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile Büyükçekmece İlçesi, Alkent 2000 Mahallesi, 226 ada, 2 parselin Özel Eğitim Alanının ve Karaağaç Mahallesi 1161 parsel ile iki parsel arasında kalan kadastral yolun, E:0,10 yapılaşma şartlarında ticaret alanının iptal edilerek, söz konusu alanın E:1,75-Hmax:5 kat yapılaşma şartlarında Üniversite Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 13.06.2003 onanlı 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planı paftaları üzerine hazırlanarak;

1. Tasdik sınırı 2 pafta, 226 ada, 2 parsel. F21d18a2c pafta, 1161 parsel ile bu parseller arasında kalan kadastral yol alanıdır. Tasdik sınırları içerisindeki alan Üniversite alanıdır.

2. Üniversite alanında; fakülte, enstitü ve rektörlük binaları, idari birimler, öğrenci işleri merkezi, kongre merkezi, misafirhane, öğrenci yurtları, lojman, sergi ve konferans salonları, kütüphane, laboratuarlar, kapalı ve açık otoparklar, güvenlik binaları, sosyal ve teknik altyapı tesisleri ve üniversite ile ilgili diğer tüm birimler, alan ve bina olarak yer alabilir.

3. Üniversite alanında; E:1,75, Hmax:5 kat’tır.

4. Üniversite alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

5. İSKİ kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

6. Jeolojik-jeoteknik raporlar doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

7. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, Sığınak ve Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifine ilişkin alınan kurum görüşleri incelendiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünce şartlı uygun bulunulduğu görülmektedir.

13.06.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Nazım İmar Planında 226 ada, 2 parsel Özel Eğitim Alanında ve 1161 parsel E:0,10 yapılaşma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken söz konusu alanın E:1.75, Hmax:5kat yapılaşma şartlarında Üniversite Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 1783 sayılı kararı ile uygun görülmüş Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.08.2011 tarihinde aynen onanmıştır.

Söz konusu plan teklifi 16.08.2011 onanlı 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Alkent 2000 Mahallesi 226 ada 2 parsel ile Karaağaç Mahallesi 1161 parsel ve bu parseller arasında kalan kadastral yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olduğundan

“Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.” Plan notunun ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C KONUNUN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi 1/1000 ölç.Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 03/ 12 /2012 gün ve 2012 / 13514 sayılı

· Konut Alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan -Toplam 10 adet parsel,

-5000 m2 den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel,

-3000 m2 den az olmamak şartıyla 1 adet yapı adası, toplulaştırılarak tek parsel olarak düzenlenmesi halinde ikinci yüksek yoğunluk değerinden uygulama yapılabilir.

· 5000 m2 ve üzeri büyüklüklerdeki parsel veya parsellerin donatı alınması sonucunda 5000 m2 nin altında kalmaları durumunda uygulama 5000 m2 üzerinden yapılacaktır.” denilmektedir.

08.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Kartal Kuzeyi Nazım İmar Plan tadilatı ile G22a10b rumuzlu plan notu paftasına ;

Konut ve Konut + Ticaret alanlarında yeni oluşturulacak parsellerde min. parsel büyüklüğü 600 m2 dir.

1.0 ve 1.00 emsalin üzerindeki alanlar için :

Konut alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan 1) Toplam 10 adet parsel

2) 5000 m2 den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel,

3) 3000 m2 den az olmamak şartı ile 1 adet yapı adası bütünleştirilerek tek parsel olarak düzenlenmesi halinde imar adasının KAKS değeri 0.50 arttırılarak uygulama yapılacaktır.

5) Yukarıdaki uygulamaların tamamında parsel içerisinde yeterli olarak zeminaltı otopark, içerisinde yeşil alan, oyun ve spor alanları vs. ayrılacaktır.

5000 m2 ve üzeri büyüklüklerdeki parsel veya parsellerin donatı alınması sonucunda 5000 m2 nin altında kalmaları durumunda uygulama 5000 m2 üzerinden yapılacaktır.

Plan alanı içerisinde 2981/3290 sayılı yasa kapsamında hisseli ve hazine parsellerin bulunduğu alanlarda uygulama 2981-3290 sayılı yasa ve yönetmeliklerine göre yapılacaktır.

K2, K3, K4, K5 Konut Alanlarında ve Ticaret+Konut fonksiyonu bulunan adalardaki toplu uygulamalarda yalnız Konut olmak koşulu ile uygulama yapılacak alan 5000 m2 den az olmamak üzere 1 adet yapı adası bütünleştirilerek tek parsel olarak düzenlenmesi halinde imar adasının KAKS değeri 0.75 arttırılarak uygulama yapılabilir.” denilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI :

İlgi (a) yazı eki 10.08.2012 gün ve 2012/121 sayılı ilçe meclis kararında “ ...,04.05.2006 gün ile İ.B.B. Başkanlığı’nca onanmış 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan notlarında yer alan konut alanları başlığı altındaki tapulaştırmadan Konut+Ticaret alanlarının faydalanmasını sağlayacak şekilde plan notu düzenlenmesinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyon Başkanı ve Üyeler) Belediye Meclis üyesi Abdi KESİMAL : Sayın Başkan bu raporda bir hata yapılmış tapulaştırılmadan diye yazılmış burası toplulaştırmadan olarak düzeltilmesi gerekmektedir. “ şeklindeki imar komisyon raporu Belediye Meclis üyesi Abdi KESİMAL ‘ın düzeltmesi ile birlikte kabulüne oy birliği ile karar verildiği görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Dosyasında ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan notu değişikliğine ilişkin herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME:

Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı eki 1/1000 ölçekli teklif plan tadilatının 04.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planının G22a10d1a rumuzlu plan paftası üzerine “ Konut alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan “ ifadesi iptal edilerek “ Konut ve konut + ticaret alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan “ ibaresi yazılarak tasdik sınırları içerisine alınmıştır. Ancak ilgi (a) yazı eki ilçe meclis kararına göre B1 plan notunun tamamının tasdik sınırları içerisine alınmamıştır.

Dosyasında yapılan incelemede söz konusu plan notu değişikliğinin Kartal Belediye Başkanının “ 04.05.2006 gün ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan notlarında yer alan KONUT ALANLARI başlığı altındaki toplulaştırmadan KONUT+TİCARET alanlarının faydalanmasını sağlayacak şekilde plan notu düzenlemesinin yapılması …“

şeklindeki yazılı emrine istinaden Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından alınan 01.08.2012 gün ve 2012/ S-47 sayılı Başkanlık Oluru gereği hazırlandığı ve teklife ait herhangi bir kurum görüşü de alınmadığı görülmektedir.

Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede ; Meriyetteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 1.00 ve 1.00 emsal üzeri Konut Alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda 0.50 emsal artışı uygulanmakta iken 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği ile Konut+Ticaret Alanlarında da 0.50 emsal artışı getirilmekte olup, teklif plan notu değişikliği yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan kararlarını değiştirici nitelikte olup, teklif plan ile artacak nüfusa gerekli olan donatının sağlanmadığı görülmektedir.

Ayrıca 08.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar plan tadilatı ile Konut Alanlarında “ Kişi başına düşen inşaat alanı K2 alanlarında 35 m2, K3 alanlarında 30 m2, diğer alanlarda 25 m2’dir.” şeklinde getirilen plan notu ile Konut Alanları için parsellerin toplulaştırılması şartıyla emsal değerleri yeniden düzenlenmiştir.

Bahse konu 1/1000 ölçekli teklif plan notu değişikliği yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olduğundan öncelikle plan yapım ve değişikliklerine dair yönetmelik kapsamında 1/5000 ölçekli bölge planında değerlendirilmesi gerekmektedir. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, E-5 Kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup, öncelikle 1/5000 ölçekli planlarda değerlendirilmesi gerektiğinden meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi, 107 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/ 11 /2012 gün ve 2012-14249-14262 sayılı ve Planlama Müdürlüğü’nün 03 /01 /2013 gün ve 2012/16539-16638 sayılı yazısında;

“İLGİ: a) Planlama Müdürlüğü’nde 18.10.2012 gün ve 14249 sayı ile kayıtlı ilgilisinin dilekçesi ve ekleri.

b) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın 17.10.2012 gün ve M.34.3.BÜY.0.013-310.00.00/495209 sayılı yazısı.

c) 09.10.2012 gün ve 2012/13094-191025 sayılı dağıtımlı yazımız ve eki.

d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi, 107 ada 1 parsel sayılı taşınmazın “Temeleğitim Tesis Alanı” lejandından çıkarılarak “Üniversite Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi ilgi(a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilmiştir. İlgi (b) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yazısı ile; ilgilisinin daha önceden Müdürlüğümüze yapılan müracaatında, teklif dosyası içeriğinde bulunmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşü verilebilmesi için talep edilen mer’i imar planı bilgilerinin ilgili kuruma iletilmesi konulu ilgi (c) dağıtımlı yazımız gereği işlem yapıldığı hususu bildirilmiştir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki teklif dosyasında yer alan Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 18.05.2012 günlü taşınmaz bilgilerine göre Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi, 18,654,00 m2 yüzölçümlü 107 ada, 1 parselin İstanbul Arel Üniversitesi mülkiyetinde olduğu, taşınmaz üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 99 yıl müddetle kira şerhi yer aldığı görülmüştür. Plan değişikliği teklifine konu taşınmaz halihazır durumda İstanbul Arel Üniversitesi olarak kullanılmakta olup 4 katlı yapılar ve spor kompleksi yer almaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi, 107 ada 1 parsel sayılı taşınmazın “Üniversite Alanı”

olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan konulu ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifinin kapsadığı alan; mer’i 01.04.1996 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Büyükçekmece, Türkoba Köyü Konut Alanı Nazım İmar Planında Büyükçekmece Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı sınırları içerisinde

“Temeleğitim Tesis Alanı” lejantında kalmakta ve 15m.lik yoldan cephe almaktadır.

Plan tadilatına konu söz konusu Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi, 107 ada 1 parsel mer’i 01.04.1996 tasdik tarihli 1/10000 ölçekli Tepecik Türkoba Köyü Uygulama İmar Planında Büyükçekmece Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı sınırları içerisinde “Temeleğitim Tesis Alanı” lejantında kalmakta ve 15m.lik yoldan cephe almaktadır.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi, 107 ada 1 parsel sayılı taşınmazın

“Üniversite Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin /5000 ölçekli plan tadilat teklifine ilişkin; İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kumburgaz İşletme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.10.2012 gün, B.08.4.MEM.0.34.18.04/136459 sayılı yazısında; “…söz konusu 107 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli planlara işlenmesi konusu incelenmiş olup, taşınmazın 03.10.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Uygulama İmar Planında Özel Temel Eğitim lejantında kalması nedeniyle 1/5000 ölçekli planlara Üniversite Alanı olarak işlenmesi Valiliğimizce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kumburgaz İşletme Müdürlüğünün 28.09.2012 gün, B.02.2.TED.1.17.09.08/1559 sayılı yazısında; “…mevcut plan kapsamında trafoların ve hatların aynı kalması şartı ile ilgili yer düzenli bir konut alanı olduğundan Yönetiminde bilgilendirilmesi şartı ile yapılacak olan plan ile ilgili Kurumumuz açısından engel teşkil edecek herhangi bir durum şu an itibari ile söz konusu değildir.” Denilerek şartlı görüş verilmekte olup, BEDAŞ İnşaat Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü görüşü yer almamaktadır.

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 08.06.2012 gün,

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 08.06.2012 gün,

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 25-37)