KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 39-51)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2012 gün ve 545746 sayılı yazısında;

Söz konusu plan sahası dahilindeki mevcut ve planlanan içmesuyu, mevut –yağmursuyu hatlarını gösterir paftaların yazı ekinde gönderildiği belirtilerek, 3 maddelik görüş belirtilmiştir.

İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 06.11.2012 gün, 2012-339824-1118843-1187920-4058-205737 sayılı yazısında;

“KARAR: Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,29 pafta, 8480 parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2012 tarih ve 1553 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı doğrultusunda “Dini Tesis alanı”na alınmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilat Teklifi;

· Mer’i plandaki imar yollarına gerekli terlerin bedelsiz yapılması,

· Teklife konu alanın cepheli olduğu 10.00m’lik yoldan min.5m çekme mesafesi düzenlenmesi,

· Teklife konu “Dini Tesis Alanı”nın otopark alanı ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanı içerisinde çözümlenmesi koşullarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 30.10.2012 gün, 2012-2146-202016 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgi (b) yazı eki Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü yazısı ile Küçükçekmece İlçesi Cumhuriyet mah. 29 pafta 1232 parselde mülkiyeti Türkiye Anıtlar Derneğine ait Kuledibi Mevlana Camiinin ihtiyaca cevap vermediği ve yıkılarak yeniden yapılacağı belirtilerek, imar planlarında Dini Tesis Alanı olarak planlanmış olan 29 pafta 1232 sayılı parselin bitişiğindeki mülkiyeti Mevlana Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait 8480 (eski 1233) sayılı parselin Dini Tesis Alanına ilave edilmesine ilişkin plan tadilatı yapılması talep edilmiştir. İlgi (b) teklif, ilgi (c) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile uygun görülerek; Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.08.2012 tarihinde aynen onanmıştır.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; imar planlarında Dini Tesis Alanı olarak planlanmış olan 29 pafta 1232 sayılı parselin bitişiğindeki 8480 (eski 1233) sayılı parselin Dini Tesis Alanına ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile söz konusu parsellerin “Dini Tesis Alanı” olarak düzenlendiği ve plan notları olarak;

1) “Plan değişikliği onama sınırı Küçükçekmece 29 pafta 8480 ve 1232 sayılı parselleri kapsamaktadır.

2) Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan kısmen Dini Tesis Alanı ve kısmen de imar yoludur.

3) Açıklanmayan hususlarda mer’i uygulama imar planı şartları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.

Söz konusu teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün yazısı ile 29 pafta 1232 parselde bulunan camiinin ihtiyaca cevap verecek durumda olmadığı, 1999 depreminden önce yapıldığından yıkılarak yeniden yapılmasına ihtiyaç bulunduğu belirtilerek, söz konusu taşınmazın bitişiğinde 8480 (eski 1233) parsel olduğu, yeni yapılacak cami inşatının iki arsanın tevhid edilerek yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; imar planlarında Dini Tesis Alanı olarak planlanmış olan 29 pafta 1232 sayılı parselin bitişiğindeki mülkiyeti Mevlana Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait 8480 (eski 1233) sayılı parselin Dini Tesis Alanına ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmekte olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığı ve söz konusu parsellerin donatı alanına alınmasına yönelik olduğundan kamu yararı nitelik taşıdığı görülmektedir. ” denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (e) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 29 pafta, 8480 ve 1232 sayılı parsellerin dini tesis alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, İstanbul Büyükşehir Meclisi’nin 15.08.2012 tarih ve 1553 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış olup kamu yararı niteliği taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, 270 pafta 984 ada, 24 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/01/2013 gün ve2012- 15568 sayılı yazısında; “ İLGİ: a) 23/11/2012 tarih, /2012-1773624 sayılı Kadıköy Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri.

b) 20/08/2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve eki 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 270 pafta, 984 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın, 1/5000 üst ölçekli plan doğrultusunda, meri 1/1000 ölçekli plandaki "Taks:0.25, H: 12.50, Ayrık Nizam yapılanma koşullarında Konut Alanı" şeklindeki plan fonksiyonunun, "Taks:0.45, Hmax:6 kat yapılanma koşullarında Özel Sağlık Alanı" şeklinde değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi talep edilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki 19/04/2012 tarihli Tapu Takyidat Belgesi ve Tapu Sorgulama Sistemi üzerinden yapılan araştırmada, 2.883,34 m2 yüzölçüme sahip söz konusu parselin İstanbul Medipol Üniversitesi adına kayıtlı olduğu ve 08/04/2010 tarihinde edinildiği tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM:

Müdürlüğümüzde yapılan incelemede; söz konusu parselin otopark olarak kullanıldığı görülmüştür.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

1/5000 Nazım İmar Planı: Söz konusu taşınmaz, 01.08.1997-26/08/2002 t.t.'li 1/5000 ölçekli Kadıköy, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa Mahalleleri Nazım İmar Planlarında "Az Yoğunluklu Konut Alanı (400-700 k/ha) "nda kalmakta iken, ilgilisinin müracaatı ile 1/5000 ölçekli planda tadilat yapılması sonucu oluşan 18/02/2012 tt.'li tadilat planı ile "Taks:0.45, Hmax:6 kat yapılanma koşullarında Özel Sağlık Alanı" na alınmıştır.

17.02.2012 gün, 369 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun bulunan 18.02.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatında Kadıköy İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 155 pafta, 984 ada, 24 parsel, "Özel Sağlık Tesisi Alanı "nda kalmakta olup ilgili plan notlarında;

"1-Plan tasdik sınırı Kadıköy, Mecidiye Mahallesi, 155 pafta, 984 ada, 24 nolu parselin sınırıdır.

2-Plan tasdik sınırı içindeki alan "Özel Sağlık Tesisi Alanı" ve "Yol Alanı" olup, Özel Sağlık Tesisi Alanında hastane ve buna bağlı hizmet yapıları yapılabilir.

3-TAKS.0.45, hmaks:6 kat olup, kat yükseklikleri serbesttir.

4-Yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5 m, komşu parsellerden 3 m olarak uygulanacaktır.

5-Bina boyutları, çatı eğimi ve çatı formu fonksiyon gereği avan proje ile belirlenecektir.

6-Bodrum kat sınırlaması olmayıp, imar istikameti içinde kalmak kaydı ile parsel tamamında yapılabilir. Otopark ihtiyacının karşılanması kaydıyla bodrum katlar hastane amaçlı kullanılabilir.

7-Özel Sağlık Tesisi Alanına hizmet etmek üzere; kafeterya, restoran, kreş, gazete bayii, çamaşırhane, hastaneye hizmet edecek teknik üniteler ve otopark yer alabilir.

8-Avan proje onayı 1BB tarafından yapılacaktır.

9-Özel Sağlık Tesis alanı dışında iskan edilemez.

10-Doğal zemin kot üzerine çıkan kısımlarda Taks değeri aşılamaz.

11-1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz. " denilmektedir.

1/1000 Uygulama İmar Planı: Söz konusu taşınmaz, 01.08.1997 t.t.'li 1/1000 ölçekli Kadıköy, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa Mahalleleri D-100 Kuzeyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Ayrık Nizam, 4 kat, TAKS.0.25, H: 12.50 yapılanma koşullarında Konut Alanı"nda, 26.05.2007 t.t.'li 1/1000 ölçekli Anadolu Yakası D-100 Kuzey Güney Yan yolları Uygulama İmar Planında ise kısmen yolda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

-İlgi (a) dilekçe eki 25/04/2012 tarih, /827-78727 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;

"... Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, ayıca İSKİ, DSİ gibi kurum görüşlerinin alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. " denilmektedir.

-İlgi (a) yazı eki 27/04/2012 tarih, /440514-1578 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında;

"KARAR:

■Meri plan ile "Harem-Kartal Kavşağı Arası D-100 Kuzey, Güney Yan Yolları ve Çevresinde Yol Kavşak Uygulama Projesi"ne göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

■Bahse konu teklif fonksiyonun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içinde, minimum 129 araç kapasiteli otopark alanı düzenlenerek karşılanması,

■Çekme mesafeleri yol rezerv alanları olduğundan Ali Dede Caddesi 'nden minimum 5 metre çekme mesafesi uygulanması,

■Uygulama aşamasında, teklif fonksiyonların giriş-çıkışlarına ilişkin "Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu" kararı alınması, hususlarının gerçekleştirilmesi koşuluyla ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur, "denilmektedir.

- İlgi (a) yazı eki 29/05/2012 tarih, -278820 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında 18 maddeden oluşan altyapı görüşü belirtilmiştir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ekinde yer alan 1/1000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; söz konusu teklifin 01.08.1997 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa Mahalleleri D- 100 Kuzeyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda üzerine hazırlandığı ve teklife konu "Taks:0.25, H: 12.50, Ayrık Nizam yapılarıma koşullarında Konut Alanı" şeklindeki plan fonksiyonunun, "Taks:0.45, Hmax:6 kat yapılanma koşullarında Özel Sağlık Alanı" olarak değiştirildiği ve 1/1000 ölçekli teklif plana ilişkin;

1)Plan tasdik sınırı Kadıköy, Mecidiye Mahallesi, 155 pafta, 984 ada, 24 nolu parselin sınırıdır.

2)Plan tasdik sınırı içindeki alan "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olup, Özel Sağlık Tesisi Alanında hastane ve buna bağlı hizmet yapıları yapılabilir.

3)TAKS. 0.45, Hmax:6 kat olup, kat yükseklikleri serbesttir.

4)Yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5m, komşu parsellerden 3m olarak uygulanacaktır.

5)Bina boyutları, çatı eğimi ve çatı formu fonksiyon gereği avan proje ile birlikte belirlenecektir.

6)Bodrum kat sınırlaması olmayıp imar istikameti içinde kalmak kaydı ile parsel tamamında yapılabilir. Otopark ihtiyacının karşılanması kaydıyla bodrum katlar hastane amaçlı kullanılabilir.

7)Özel Sağlık Tesisi Alanına hizmet etmek üzere; kafeterya, restoran, kreş, gazete bayii, çamaşırhane, hastaneye hizmet edecek teknik üniteler ve otopark yer alabilir.

8)Avan proje onayı 1BB tarafından yapılacaktır.

9)Özel Sağlık Alanı dışında iskan edilemez.

10)Doğal zemin kot üzerine çıkan kısımlarda T AKS değeri aşılamaz.

11)Otopark ihtiyacı, minimum 129 araç kapasiteli olmak üzere parsel içinde otopark alanı düzenlenerek karşılanacaktır.

12)Giriş-çıkışlar ile ilgili Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı alınacaktır.

13)25.04.2012 gün ve M.34.1.ÎBB.0.34.70.310.06/827-78727 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşüne göre uygulama yapılacaktır. " şeklinde plan notlarının getirildiği görülmüştür.

Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 270 pafta, 984 ada, 24 parsel sayılı taşınmaza ilişkin müellifi tarafından hazırlanarak gereği için Müdürlüğümüze iletilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce şartlı uygun görüldüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ise teklife ilişkin 18 maddeden oluşan altyapı görüşünün verildiği ve söz konusu teklifin 18.02.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi yazımız ekinde gönderilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile ilgi (b) Başkanlık Oluru ve 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi 270 pafta, 984 ada, 24 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 18.02.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan “Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.” Plan notunun ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

134 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/66 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Güneşli Mah. 1630,1622,1623,1624 ,1629 parsellere ilişkin plana itiraz.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 03/01/2013 gün ve 2012-16277 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) İstanbul Valiliği, Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığının 15.12.2012 gün, B.07.4.DEF.0.34.01.04/154/34030100377 sayılı itiraz yazısı,

b) 10.09.2011 gün, 2012/12488 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2012 gün 1890 sayılı kararı.

İTİRAZ:

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2012 gün 1890 sayılı kararı ile; Bağcılar ilçesi, Güneşli Mahallesi, F21C22B4B pafta, 1630, 1622, 1623, 1624, 1629 parsellerin “Okul Alanı”nda kalan kısımlarının “İdari Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin onaylanan 15.09.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin 03.08.2012 tarih, 4895 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görüş yazısında, uygun görüş verilmiş gibi değerlendirilerek tadilatın yapıldığı ancak mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların “İdari Tesis Alanı” olarak planlanan 1623 ve 1624 parseller imar fonksiyonunun “orta öğretim tesis alanı”, 1630 parselin imar fonksiyonunun “orta öğretim tesis alanı” ve “sağlık tesisi alanı” 1622 parselin Ağaçlandırılacak alan olarak yeniden planlanması için 15.09.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Plan değişikliğine plan askı süresi içerisinde itiraz edilmektedir.

MÜLKİYET

Tapu Sorgulama Sisteminden yapılan incelemede; Bağcılar, 1630 parselin 2344 m² yüzölçümünde Maliye Hazinesine kayıtlı olduğu ve 01.04.1959 tarihinde edinildiği; 1622 parselin 2384 m² yüzölçümünde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) adına kayıtlı olduğu ve 27.10.2000 tarihinde edinildiği; 1623 parselin 910 m² yüzölçümünde Maliye Hazinesine kayıtlı olduğu ve 17.03.1960 tarihinde edinldiği; 1624 parselin 868 m² yüzölçümünde Maliye Hazinesine kayıtlı olduğu ve 30.06.1959 tarihinde edinildiği; 1629 parselin 2354 m² yüzölçümünde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) adına kayıtlı olduğu ve 11.04.1988 tarihinde edinildiği görülmüştür.

PLANLARDAKİ DURUM:

Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 1630 ve 1622 parseller 18.04.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında kısmen “İdari Tesis Alanı” kısmen “Lise Tesis Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanında” 1623, 1624 ve 1629 parseller ise kısmen “Lise Tesis Alanında,kısmen yol alanında, 15.09.2008 tt’li 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında ise; 1630 parsel kısmen “İdari Tesis Alanı” kısmen “Ortaöğretim Tesis Alanı”nda; 1622 parsel kısmen “İdari Tesis Alanı” kısmen “Ortaöğretim Tesis Alanı” kısmen de “Yol Alanı”nda; 1623 ve 1624 parseller kısmen “Ortaöğretim Tesis Alanı” kısmen “ Yol Alanı”nda; 1629 parsel

“Ortaöğretim Tesis Alanı”nda kalmakta iken 13.09.2011 gün ve 1890 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile; 1630,1622,1623,1624,1629 parseller “İdari Tesis Alanına” alınmış olup Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.09.2012 tarihinde aynen onanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2012 gün 1890 sayılı kararı ile; Bağcılar ilçesi, Güneşli Mahallesi, F21C22B4B pafta, 1630, 1622, 1623, 1624, 1629 parsellerin “Okul Alanı”nda kalan kısımlarının “İdari Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin onaylanan 15.09.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin 03.08.2012 tarih, 4895 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görüş yazısında, uygun görüş verilmiş gibi değerlendirilerek tadilatın yapıldığı ancak mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların “İdari Tesis Alanı” olarak planlanan 1623 ve 1624 parseller imar fonksiyonunun “orta öğretim tesis alanı”, 1630 parselin imar fonksiyonunun “orta öğretim tesis alanı” ve “sağlık tesisi alanı” 1622

parselin Ağaçlandırılacak alan olarak yeniden planlanması için 15.09.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Plan değişikliğine plan askı süresi içerisinde itiraz edilmektedir. '' denilerek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2012 gün ve 1890 sayılı kararı ile uygun görülen 15.09.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Plan hakkındaki ilgi itiraz dilekçesi örneği yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği görüşülerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale

olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 1630-1622-1623-1624-1629 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup itiraz yazısında belirtilen 3197 ada, 1 parsel, 3220 ada 1 parsel, 2168 parsel ve 2217 parsellerin İlköğretim Tesis Alanında kaldığı, 3386 ada 3 parselde okul binası yapılarak kullanıma hazır hale geldiği, semt polikliniğinin taşınabilmesi içinde yeni bina yapıldığı görüldüğünden yapılan itiraz komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

135 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/42 KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve

Cami Mahalleleri 4. Etap Uygulama İmar Planı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 25/12/2012 gün ve BN:17262 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 15/06/2011 tarih ve 612 Ç-12555 sayılı yazısı ve ekleri, b) Tuzla Belediye Meclisi’nin 04/04/2012 tarih ve 61 sayılı kararı,

c) 13/08/2012 tarih ve 12594 sayılı yazımız,

d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/09/2012 tarih ve 1810 sayılı kararı, e) 08/10/2012 tarih ve 14886 sayılı yazımız,

f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2012 tarih ve 2163 sayılı kararı, g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/09/2012 tarih ve 1807 sayılı kararı, h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/09/2012 tarih ve 1808 sayılı kararı.

TALEP

İlgi (a) yazı ve eki ile, Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/02/2012 tarih ve 235 sayılı teklifi ile hazırlanan, ilgi (b) ilçe meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 4. Etap Uygulama İmar Planı teklifi, 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi uyarınca gereği yapılması talebiyle tarafımıza iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgi (c) yazımız ile karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile, söz konusu plan teklifi tadilen uygun görülmüştür.

Ancak, ilgi (e) yazımız ile, ilgi (d) meclis kararında bahsi geçen 15 no.lu plan notunun iptal edilmesi durumunda yaşanacak çelişkiden bahisle, meclis kararı doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılamadığından, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile, ilgi (d) meclis kararının komisyon görüşü kısmındaki “15” numaralı plan notunun “16” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) ve ilgi (f) kararları incelendiğinde, 13/11/2011tt. li 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planın doğrultusunda etaplar halinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1, 2, 3. ve 4. Uygulama İmar Planlarından, 1. ve 2. etaplarda ilgi (g) ve (h) meclis kararları ile iptal edilen “3.1. Dere Koruma Bandı” na ilişkin “Dere Koruma Alanına giren parsellerde bulunan mevcut binaların imar planında verilen yapılanma şartlarını aşmamak kaydıyla ruhsatlandırılması durumunda çekme mesafesi aranmaz.” şeklindeki plan notunun, Tuzla İlçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) ve ilgi (f) kararları incelendiğinde, 13/11/2011tt. li 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planın doğrultusunda etaplar halinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1, 2, 3. ve 4. Uygulama İmar Planlarından, 1. ve 2. etaplarda ilgi (g) ve (h) meclis kararları ile iptal edilen “3.1. Dere Koruma Bandı” na ilişkin “Dere Koruma Alanına giren parsellerde bulunan mevcut binaların imar planında verilen yapılanma şartlarını aşmamak kaydıyla ruhsatlandırılması durumunda çekme mesafesi aranmaz.” şeklindeki plan notunun, Tuzla İlçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 39-51)