İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ;

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 100-105)

KOMİSYON RAPORLARI

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 24.07.2012 gün, 1576-143636 sayılı yazısında;

Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-Temel, Temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

-İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2012 gün M.34…381358 sayılı yazısında;208 ada 1 parsel ile aldığı 7.00, 8.00 ve 10.00 m.’lik imar yollarından 5.00m. çekme mesafesi düzenlenmesi,

-Karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliği’nin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minumum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin bilgi paftasında gösterildiği üzere 4/1-A sokak 4/2 sokak kesişiminde minumum 3.00 mt. Birlik caddesi 3/1-C sokak kesişiminde minumum 5.00 mt. olacak şekilde belirlenerek gerekli yol terklerinin yapılması,

-Teklif plana “Özel Sağlık Tesisi alanı’nda;Özel Sağlık fonksiyonunun her 60 m2’lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık otopark alanının kendi fonksiyon alanı içerisinde çözümlenecektir.”plan notunun eklenmesi

-Sağlık Tesis alanının acil giriş-çıkışları ile poliklinik giriş-çıkışlarının ayrı noktalardan yapılması gerekmektedir.”denilmektedir.

-Sağlık Müdürlüğü’nün 07.09.2012 gün 750sayılı yazısında;

19.10.2011 tarih ve 292282sayılı 1/5000 ölçekli plan görüşümüz doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılmasında sakınca görülmediği belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME;

İlgi(a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile; 22.03.2012 t.t’. li 1/5000 ölçekli

tadilat planı doğrultusunda Meri 1/1000 ölçekli planda 280 ada 1 parselin Tali iş merkezi (TİM)alanının iptal edilerek “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınarak plana

“-Özel Sağlık Tesis alanında 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında bu alanlar için verilen koşullar geçerlidir.

-Özel Sağlık Tesis alanı dışında iskan edilemez, bağımsız bölüm olarak konut ve Ticaret birimleri yer alamaz.

-Uygulama ilgili Belediyesince onaylanacak olan mimari Avam projeye göre yapılacaktır.

-İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulacaktır.

-Konu ile ilgili jeolojik jeoteknik etüd ve rapor sonuçları ile deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

-Bahsedilmeyen hususlarda meri plan ve plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notları önerilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi için Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ’nin ve Ulaşım planlama Müdürlüğü’nün uygulamaya ilişkin şartlı uygun görüşleri, İl sağlık Müdürlüğünün olumlu görüşleri bulunduğu teklif planda da“İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulacaktır” notu olduğu görülmüştür.

Bağcılar ilçesi Sancaktepe mahallesi 208 ada 1 parselin Tali iş merkezi (TİM)alanının iptal edilerek

“Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelendiğinde;Mer’i 1/1000 ölçekli planda Tali iş Merkezinin kaks:2.00 yapılanma aldığı, önerilen sağlık tesisi yapılanmasının kaks:2.5 olduğu, teklifin 22.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda hazırlandığından Meri 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği görülmüştür. '' denilerek

İlgi a) yazı eki İlçe Meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadili teklifi yazımız ekinde olup, konunun ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14.maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, 245DT4B pafta, 208 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 22.03.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından Planlama Müdürlüğü değerlendirme yazısında “280 ada” şeklinde yazılan ibarelerin “208 ada” olarak düzeltilmesiyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C KONUNUN ÖZÜ: Şişli, Teşvikiye Mah., 54 pafta, 840 ada, ( eski 119, 120, 121) yeni 123 parsel hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/12/2012 gün ve 2012-15110 sayılı yazısında; “

Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, F21C20C3B pafta, 840 ada, ( eski 119, 120, 121) yeni 123 parsel üzerinde bulunan 13x15 metre ebatlarındaki mer’i plan bloğunun tadil edilerek, irtifası aynı kalmak kaydıyla 8x10 metre ve 14x16 metre ebatlarındaki iki adet bloğun yan yana getirilerek birleştirilmesi neticesinde 304 m2 taban oturumuna sahip L şeklinde yeni bir blok planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ilgi (a) yazı eki 16.10.2012 gün 258 sayılı Şişli Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasaya göre gereği için ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

Yapılan incelemede, Şişli, Teşvikiye Mahallesi F21C20C3B pafta, 840 ada, ( eski 119, 120, 121) yeni 123 parselin 676,83 m² yüzölçümüne sahip, 13.07.2012 edinim tarihli özel şirket (Topoğlu İnş.ve Tic.

Ltd. Şti.) mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

29.12.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında Şişli, 840 ada, 123 parsel K3 simgesi ile 600ki/ha yoğunlukta konut alanında ve küçük bir kısmı da yol alanında, 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında 13x15 m. blok ebatlı H=24,50m. irtifada blok nizam konut alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.10.2012 tarih ve 2012/540-Ref-1584279 sayılı yazısı eki, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi 54 pafta, 840 ada, 123 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin, 05.10.2012 tarihli Komisyon Raporu doğrultusunda, 16.10.2012 gün, 258 sayılı Şişli Belediye Meclis Kararı ile komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildiği görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi(a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi(a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde teklifin, 24.06.2006 t.t. 1/1000 ölçekli U.İ.Planı üzerine hazırlandığı Şişli, 840 ada, 123 parselin tasdik hududu içine alınarak, meri plandan gelen 13x15 metre ebatlarındaki bloğun iptal edilerek, H:24.50 yükseklik aynı kalmak kaydıyla 8x10 metre ve 14x16 metre ebatlarındaki L şeklinde yeni bir bloğun teklif edildiği ancak teklif plan paftası üzerinde yapılan ölçümde blok ebatlarının 9x10 metre ve 14x15 metre olarak görüldüğü;

“1- Tasdik sınırı 54 pafta, 840 ada,123 (eski 119-120-121 sayılı parseller) sayılı parselin sınırıdır ve tasdik sınırı içerisindeki alan blok düzen konut alanıdır.

2- Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

3- Kot, tabii zemin ortalamasından alınacaktır.

4- Bahsedilmeyen hususlarda 24.06.2006 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notu önerildiği,

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşünün bulunmadığı,

Dosyasında yapılan incelemede ise,

Teklife konu ( eski 119, 120, 121) yeni 123 parselin, 17.02.1954 t.t. 1/5000 ölçekli Beyoğlu Nazım İmar Planında 200-400 ki/ha yoğunluklu Orta Sıkışık Meskun Sahada kalmakta iken; 31.01.1997 gün, 46

sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile uygun görülen, 19.03.1997 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tasdik hududu içindeki parseller Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.01.1997 gün, 46 sayılı karar eki 1/1000 ölçekli plana göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde plan notu bulunmakta olup; 19.03.1997 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise 8.00m.x10.00m.ebadında h: 15.50m. irtifada ve 10.00m.x14.00m. ebadında h:24.50m. irtifada blok bulunduğu,

31.07.1998 gün, 684 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile uygun görülen 17.09.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile de 10.00m.x14.00m. ebadındaki bloğun tadil edilerek 10.00m.x16.00m.’ye çıkarıldığı,

840 ada, ( eski 119, 120, 121) yeni 123 parselin, 17.09.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, “119, 120, 121” parseller olarak ifraz işleminin yapıldığı ancak, eski 32 sayılı parsel hissedarlarınca 17.09.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli plan ile bu karar doğrultusunda alınan Şişli Belediye Encümeni’nin 27.05.1999 tarih ve 584 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde 2003/628 E. sayı ile dava açıldığı,

Bu esnada 29.12.2003 t.t. 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’nın onandığı, eski 32 parselin ise bu planda 600 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı’nda kaldığı, ilgi(b) dilekçe sahibi tarafından 119 ve 120 parsellerin dava konusu 17.09.1998 t.t.li planda yapılaşma şartlarına dönülmesine yönelik 1/5000 ölçekli plan tadilatı tekliflerinin tarafımıza iletildiği, teklifin birçok kez Meclise iletilerek, müdürlüğüne iadesi kararları alındığı, son olarak 14.02.2006 gün, 106 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile konunun evveliyatıyla birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesinin uygun görüldüğü,

29.12.2003 t.t. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Meclis’e iletilirken yine ilgi(b) dilekçe sahibi tarafından (16x14m. ebadında h:24.50m. irtifalı ve 10x8m.

ebadında h:15.50m. irtifalı olmak üzere iki adet blok şeklindeki) yapılanma hakkının ifraz hattıyla birlikte plana işlenmesinin talep edildiği ve konunun 1/1000 ölçekli bölge planı teklifi ile Meclise iletildiği, 15.06.2006 gün, 1098 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile, İstanbul 6.İdare Mahkemesi’nin 31.03.2005 gün, 2003/628E. sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.1998 gün, 684 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden teklif planda yer alan “Şişli, 54 pafta, 840 ada, eski 32, yeni 119, 120, 121 parsele ilişkin İ.B.B Meclisi’nin 31.07.1998 gün, 684 sayılı kararının uygulanması” şeklindeki paragrafın iptali ile tadilen uygun görülerek bölge planının 24.06.2006 tarihinde onandığı,

Sonrasında, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 29.09.2006 gün, 2003/628 E., 2006/2006 K . sayılı kararı ile de “Plan tadilatından yıllar itibariyle sürekli olarak irtifanın artırıldığı görülmüş olup, dava konusu olan son tadilat planında da a ve b parsel h:24.50m., c parsele ise 15.50m. irtifa hakkı getirildiği Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Müdürlüğünce yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı olduğu açıkça ifade edilmesine rağmen tadilatın onandığı ancak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında herhangi bir değişiklik yapılmadığından tadilat planı bu yönüyle 1/5000 ölçekli plana aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğu gibi yapılan ifraz işleminde de mevzuata uyarlılık bulunmamaktadır.” denilerek “dava konusu işlemin iptaline” karar verildiği ve mahkeme kararının Danıştay 6. Dairesi’nin 27.05.2009 gün, 2007/5449E., 2009/6200 K. sayılı kararı ile onandığı görülmektedir.

İlgi (b) dilekçe ile talep edilen Şişli, Teşvikiye Mahallesi, 54 pafta, 840 ada, eski 32, yeni 119, 120, 121 parsellerin ifraz edilmesi ve 121 parsele h:15.50m. irtifada ayrık nizam blok inşaat hakkı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ,12.03.2012 gün, 2012-76-611-1695 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2012 gün, 2012-938 ile

“…plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan ve Danıştay 6. Dairesi’nin 27.05.2009 gün, 2007/5449 E., 2009/6200 K. sayılı kararına aykırılık teşkil ettiğinden meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması...”

denilerek uygun görülmemiştir.

Söz konusu parselin bugüne kadarki planlardaki yapılaşma hakkı incelendiğinde,

-19.03.1997 onanlı 1/1000 ölçekli planda 8x10m. taban oturumlu H:15.50 m. yüksekliğinde ve 10x14m taban oturumlu H:24.50m yüksekliğinde toplam inşaat alanı 1520 m2,

-17.09.1998 onanlı 1/1000 ölçekli planda 8x10m. taban oturumlu H:15.50m. yüksekliğinde ve 10x16 taban oturumlu H:24.50m. yüksekliğinde toplam inşaat alanı 1680 m2,

-24.06.2006 onanlı meri 1/1000 ölçekli planda 15x13m. taban oturumu H:24.50 m. yüksekliğinde toplam inşaat alanı 1560 m2 iken, ilgi (a) teklif ile 9x10 metre ve 14x15 metre taban oturumlu H:24.50 yüksekliğindeki yapının toplam inşaat alanı 2400 m2’ye çıkartılarak yaklaşık 840 m2’lik inşaat artışı getirilmesi ile İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 29.09.2006 gün, 2003/628 E., 2006/2006 K . sayılı kararında da belirtildiği üzere yıllar içerisinde sürekli yoğunluk artırıcı plan tadilatı tekliflerine konu olduğu, teklifin bu yönden mahkeme kararına ve meclis kararına aykırı nitelikte olduğu görülmektedir.

Plan notları incelendiğinde ise; 3 nolu plan notunda“Kot, tabii zemin ortalamasından alınacaktır.”

denilmekte olup kot alınacak noktanın İstanbul İmar Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara göre uygulama yapılması gerekmektedir.

Söz konusu teklif ile; meri planda H.24.50m. irtifadaki 13x15m. olan blok boyutunun 9x10 metre ve 14x15 metre ebatlarında L şeklinde yeni bir bloğun oluşturulmasıyla meri 1/1000 ölçekli plana göre oluşan 840 m2’lik inşaat artışından dolayı, teklif 1/5000 ölçekli plana ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 29.09.2006 gün, 2003/628 E., 2006/2006 K .sayılı kararına aykırı olup, yapı ve trafik yoğunluğunu artırıcı, plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli İlçesi, 54 pafta, 840 ada (eski 119, 120, 121) yeni 123 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C KONUNUN ÖZÜ: Sultanbeyli, Adil-Mimar Sinan Mahalleri U.İ.Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/01 /2013 gün ve 2012/16998 sayılı yazısında;

"İlgi: a) 21.12.2012 tarih, 153060-GD:9648 sayılı Sultanbeyli Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri.

b) 04.11.2011 tarih, 1141-GD:9658 sayılı ve 13.09.2011 tarih, 991-GD:8218 sayılı Sultanbeyli Belediye Başkanlığı yazıları ve ekleri.

c) 12.03.2012 tarih, 2012-15621-13580 sayılı Başkanlık Katına iletilen yazımız.

d) 16.03.2012 tarih, 2012/653 sayılı İBB Meclis Kararı.

e) 10.12.2012 gün, B.09.0.MPG.0.13.00.00-020-18847 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yazısı.

f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı onayı.

İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ile Sultanbeyli Adil-Mimar Sinan Mahalleleri Uygulama İmar Planı tadilatına 7223 ada 1 parselin ilgilisi tarafından yapılan itiraza ilişkin Sultanbeyli Belediye Başkanlığınca 07.12.2012 tarih 2012/71 sayılı İlçe Meclis Kararları alınarak gereği için Başkanlığımıza gönderilmiştir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 100-105)