MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 78-100)

KOMİSYON RAPORLARI

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Sultan Selim Cad.-Barbaros Caddesi Bağlantısı Uygulama Projesine ait 1/5000-1/1000 ölçekli 17.11.2006-14.08.2009 onanlı NİP değişikliğinde; Teklife konu alan, K1 simgeli (300 K/Ha) Düşük Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır.

1/1000 ölçekli 31.12.2007 onanlı Kağıthane 3. Etap Uygulama İmar Planı ise teklife konu alan; BL-3 simgeli Blok nizam, 3 kat konut alanıdır.

MEVCUT DURUM:

Teklife konu parseller, Sultan Selim Caddesi ile Barbaros Caddesi arasındaki yeni yol bağlantısının iki yanında şev alanında kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

Mesken Müdürlüğünün 16.04.2012 gün, 71736 sayılı yazısında ve ilgi (c) yazısında; teklife konu parsellerin Mesken Müdürlüğü tasarrufunda olduğu ve Yeşil Alana alınmasının uygun bulunduğu bildirilmektedir.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

Kâğıthane Sanayi Mahallesi, 5278 ada, kısmen 1,2,9 parseller, 5279 ada, 2,3,4,7 parseller, 5291 ada, 10,11 parseller ve 5294 ada, 3,4,5 sayılı parsellerin konut alanından çıkartılarak Açık ve Yeşil Alanlara alınmasına ilişkin Kağıthane Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 27.07.2012 gün, 8650 sayılı yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup, ilgi (b) meclis kararı ile “öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile değerlendirilmesi gerektiğinden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi” şeklide karara bağlanmıştır.

Sözkonusu Meclis kararı doğrultusunda; 10.09.2012 gün, 11946-9240 sayılı yazımız ile Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan görüş istenmiş olup, ilgi (c) yazıda; teklife konu parsellerin Mesken Müdürlüğü tasarrufunda olduğu ve Yeşil Alana alınmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Sultan Selim Caddesi-Barbaros Caddesi Bağlantı Yolu Projesinin etki alanında kalan sözkonusu parsellerin yeşil alana alınması hususunda 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi tarafımızca hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli teklifte;

“Tasdik sınırı içindeki alan Sultan Selim Cad. Barbaros Cad. Bağlantı Yolu Projesi kapsamında yol ve yeşil alandır.” şeklinde,

1/1000 ölçekli teklif plan notları;

1. Tasdik hududu Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi, F21-c-20-b-2a, F21-c-20-b-2b pafta, 5278 ada, kısmen 1,2,9 parseller, 5279 ada, 2,3,4,7 parseller, 5291 ada, 10,11 parseller, 5294 ada, kısmen 3,4,5 parseller sınırıdır.

2. Tasdik hududu içindeki alan; Açık ve Yeşil Alandır.

3. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerine uyulacaktır.

4. Açıklanmayan diğer hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları geçerlidir.

şeklindedir. '' denilerek

Kağıthane Sultan Selim Caddesi-Barbaros Caddesi Bağlantı Yolu Projesi ile ilgili olarak, Kâğıthane Sanayi Mahallesi, 5278 ada, kısmen 1,2,9 parseller, 5279 ada, 2,3,4,7 parseller, 5291 ada, 10,11 parseller ve 5294 ada, 3,4,5 sayılı parsellerin Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ekte iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (d) Başkanlık Onayı ve Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kağıthane İlçesi, 5278, 5279, 5291, 5294 adaların muhtelif parsellerinde Sultan Selim- Barbaros Caddesi Bağlantı Yolu Projesine ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatı teklifleri incelenmiş olup, Emlak Yönetim Daire Başkanlığı ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olup kamu yararı niteliği taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C KONUNUN ÖZÜ: Tuzla, İstanbul Deri OSB Sınır düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 03/01 /2013 gün ve 2012-15526-S- sayılı yazısında; “

İLGİ: a) 19.11.2012 tarih, B.14.0.SBG.0.13.0.05-453.04/4072 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

b) 19.09.2012 tarih, 866-ç:17882 sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri.

c) 11.10.2012 tarih, 13414-192869 sayılı dağıtımlı yazımız.

d) 08.12.2012 tarih, 2012-15526-12110 sayılı Başkanlık Oluru.

e) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazıda; Tuzla İlçesi, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin 22.11.2011 tarihinde 1/5000-1/1000 imar planlarının onaylandığı ve son şeklini aldığı belirtilerek, 30.04.2005 tt’li 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydın Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planının kuzey kısmında OSB sınırına göre düzenleme yapılması istenmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM

30.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydın Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı tasdik sınırları ve bu doğrultuda hazırlanan 19.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Tuzla Fuar Alanı Uygulama İmar Planı tasdik sınırları kısmen OSB alanına girmektedir. Söz konusu OSB alanlarında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin son bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin son fıkrası uyarınca Başkanlığımız yetkisi bulunmamaktadır. OSB olarak ilan edilen alanlarda her türlü işlem 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Tuzla Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısında, 19.05.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Fuar Alanı Uygulama İmar Planının 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi tarafından söz konusu plan sınırlarının OSB plan onama sınırına girdiği gerekçesi ile itiraz edildiği, konuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanlığınca 05.09.2012 tarih, 103 sayılı İlçe Meclis Kararı alındığı, itirazın 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapıldıktan sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere reddedildiği belirtilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının revize edilmesi istenmiştir.

Konu ilgi (c) dağıtımlı yazımız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek söz konusu sınır değişikliğinin meri nazım imar planına aktarılabilmesi için Deri Organize Sanayi Bölgesinin sınırlarının sayısal verisi istenmiştir. Cevabi ilgi (a) yazı doğrultusunda ilgi (d) Başkanlık Oluru alınarak plan tadilatı teklifi Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.

Ayrıca, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi tarafından İstanbul 1. İdare Mahkemesinde 2012/1379 E.sayı ile 19.05.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Fuar Alanı Uygulama İmar Planının ve bu planın dayanağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Başkanlığımız aleyhine dava açıldığı Hukuk Müşavirliğimiz tarafından Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Yapılan incelemede, 30.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydın Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı tasdik sınırlarının kısmen OSB alanına girmekte olduğu, söz konusu OSB alanlarında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin son bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin son fıkrası uyarınca Başkanlığımızın yetkisinin bulunmadığı, OSB olarak ilan edilen alanlarda her türlü işlemin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununda belirtildiği şekilde uygulanmakta olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kuzey sınırının yeniden düzenlenmiştir.

İlgi (d) Başkanlık Oluru doğrultusunda G22b-13c ve G22b-13d rumuzlu paftalar üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi 30.04.2005 tt’li Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydın

Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı tasdik sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin olup, teklife ilişkin;

“1) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanan plan değişikliğidir.” şeklinde plan notları önerilmektedir. '' denilerek

30.04.2005 tt’li 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydın Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planının kuzey kısmında OSB sınırına göre düzenlemesine ilişkin plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (e) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, İstanbul Deri OSB sınır düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 30.04.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan, Aydın Mahalleleri ve çevresi Nazım İmar Planı sınırlarının İstanbul Deri OSB sınırlarına göre düzeltilmesine yönelik teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C KONUNUN ÖZÜ: Şişli, 302 paf., 1946 ada, 72 parselin bir Kısmına ilş. 1/1000 ölç. UİP. tad. hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 01 /2013 gün ve 2012- 17165 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 24.12.2012 gün, 2012/S-12575 sayılı Başkanlık Onayı.

b) 24.12.2012 gün, 2012/S-12576 sayılı yazımız.

c) 28.12.2012 gün, 1399759-4823sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki.

d) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

Şişli İlçesi, 302 pafta, 1946 ada, 72 parselin bir kısmının 15.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı doğrultusunda Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 5216 sayılı Kanunun 7c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı hazırlanması hususunda ilgi(a) Başkanlık Onayı alınmıştır.

MÜLKİYET

Şişli İlçesi, 302 pafta, 1946 ada, 72 parselin 157443,13m² yüzölçümü ve 15.06.1977 edinim tarihi ile İstanbul Belediyesi adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

Şişli İlçesi, 302 pafta, 1946 ada, 72 parsel; 29.12.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında Mezarlık Alanı’nda kalmakta iken 11.10.2012 tarih 2069 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülen 15.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ile Dini Tesis Alanına alınmış olup plan notları;

1- “Plan tasdik hududu Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 302 pafta, 1946 ada, 72 parselin bir kısmını kapsamaktadır.

2- Plan tasdik sınırı içerisindeki alan Dini Tesis Alanıdır.

3- Bu alanda Mezarlıklar Müdürlüğü’ne hizmet edecek birimler yapılabilir.

4- Bodrum katlarda zemin altı katlı otopark yapılabilir.

5- ±0.00 kotu, bina yükseklikleri, kat yükseklikleri, ön, yan ve arka bahçe mesafeleri avan projede belirlenecektir.

6- 1/1000 Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

7- Uygulama aşamasında Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nden görüş alınarak bu görüşe uyulacaktır.

8- Uygulama aşamasında giriş çıkışlara ilişkin UTK kararı alınacaktır.

9- Açıklanmayan hususlarda meri plan ve İstanbul İmar Yönetmeliğine uyulacaktır.” şeklinde plan notları önerilmiştir.”

şeklindedir.

24.06.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Mezarlık Alanı’nda kalmaktadır. Ayrıca parsel içerisinden “Yer Altı Metro Hattı” geçmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin olarak; ilgi(b) yazımız ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden kurum görüşü istenilmiş olup,

Ulaşım Planlama Müdürlüğü ilgi(c) yazısı eki komisyon raporunda;

“- Teklife konu alanın cephe aldığı yol üzerinde meri plana göre gerekli terklerin bedelsiz yapılması, - Dini Tesis Alanı’nın oluşturacağı otopark ihtiyacının yürürlükteki “İstanbul Otopark Yönetmeliği”

doğrultusunda teklife konu alan sınırları içerisinde karşılanması,

- Teklif parselin cephe aldığı Büyükdere Caddesi’nden min. 15.00 m. çekme mesafesinin sağlanması ve bodrum katlarda da min. 10.00 m. çekme mesafesinin korunması,

- Uygulama (ruhsat) aşamasında Taksim - 4. Levent Metro hattına ilişkin Raylı Sistem Daire Başkanlığından görüş alınması,

- Uygulama (ruhsat) aşamasında araç giriş-çıkışlarına ilişkin ‘Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’ kararı alınması hususların yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

1/5000 nazım imar plan tadilatı için alınmış diğer kurum görüşleri, 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planında da değerlendirilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 24.08.2012 gün, 2012/2734 sayılı yazısında; “Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmekte,

Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 17.08.2012 gün, 2012-3853 sayılı yazısında; “İlgi yazı ile gönderilmiş olan plan tadilatı sınırı incelenmiş olup, kamu yararı gözetildiğinden dolayı Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.” denilmekte,

Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nün 01.10.2012 gün, 2012-1020 yazısında “Söz konusu parselin plan değişikliği yapılacak kısmından Taksim-4. Levent Metro Hattı geçmektedir. İmar Planı değişikliği ile bu kısmın “Dini Tesis Alanı” olarak düzenlenmesinin Metro Hattı açısından sakıncası bulunmamaktadır. Ancak;

· Taksim-4. Levent Metro Hattı ile ilgili Meri İmar Planları ve plan notlarının dikkate alınması gerekmektedir. istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 24.06.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama Planı üzerine hazırlanmış, 1946 ada, 72 parselin ~9119m²’lik kısmı tasdik hududu içine alınarak Mezarlık Alanı taraması iptal edilmiş ve Dini Tesis Alanı taraması ve simgesi eklenmiş ve plana

1. “Plan tasdik hududu Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 302 pafta, 1946 ada, 72 parselin bir kısmını kapsamaktadır.

2. Tasdik sınırı içerisindeki alan Dini Tesis Alanı(Cami)dır.

3. Bu alanda Mezarlıklar Müdürlüğüne hizmet edecek birimler yapılabilir.

4. Bodrum katlarda zemin altı katlı otopark yapılabilir. Bodrum katlarda parselin cephe aldığı Büyükdere Caddesinden çekme mesafesi 10 m.’dir.

5. ±0.00 kotu, bina yükseklikleri, kat yükseklikleri, avan projede belirlenecektir.

6. Uygulama aşamasında Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünden görüş alınarak bu görüşe uyulacaktır.

7. Uygulama aşamasında giriş-çıkışlara ilişkin UTK kararı alınacaktır.

8. Açıklanmayan hususlarda meri plan ve İstanbul İmar Yönetmeliğine uyulacaktır.”

şeklinde plan notları önerilmiştir. Müdürlüğümüzce oluşturulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 15.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanmıştır. '' denilerek

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (d) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli İlçesi, 302 pafta, 1946 ada, 72 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, kamu yararı taşıdığından ve 15.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 01 /2013 gün ve 2012-16107 sayılı yazısında;

“İlgi : (a) İSKİ Genel Müdürlüğünün 05.12.2012 gün M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-594816 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Teklif planlar,ilgili kurum görüşleri

(b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile ; Zeytinburnu ilçesi, Çırpıcı Mahallesi, 401 pafta,1659 ada 51 parselin bir kısmının meri bölge planında Bölge Parkı Alanı lejantından İSKİ Hizmet Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı Teklifinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifinin 5216 sayılı yasanın 7/b ve 7/c maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki tapu bilgisinden, 401 pafta 1659 ada 51 parselin 07.10.1988 edinme tarihli 4 ha 7264 m2 yüzölçümlü İstanbul Belediyesi Sular İdaresi adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

Müdürlüğümüz sitemindeki hava fotoğraflarından bahse konu alanda çırpıcı parkının ve spor tesislerinin bulunduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Zeytinburnu, 1659 ada 51 parselin tasdik sınırı içinde kalan kısmı,23.03.2007 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Bölge Parkı ifadeli Ağaçlandırılacak Alanda 06.12.2007 t.tli Uygulama İmar Planında Bölge Parkında kalmaktadır.

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Dosyasında yapılan incelemede; ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifine ilişkin;

Yeşil Alan Tesisler ve Yapım Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, görüşleri bulunmaktadır.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 26/06/2012 gün M. 34. 1 .İBB. 0 .34. 70. 310. 06./1287-125113 sayılı yazısında; “Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç. "Yerleşime Uygunluk Haritalarında, kısmen "ÖA-4b (İnce Yapay Dolgu nedeniyle hafif önlem alınması gereken alanlar)"da, kısmen "ÖA-lb (Düşük Sıvılaşma tehlikesi nedeniyle hafif önlem alınması gereken alanlar)" ile "ÖA-4b (İnce Yapay Dolgu ve İnce Alüvyon nedeniyle hafif önlem alınması gereken alanlar)" sorunlarını bir arada içeren "ÖA-6b (Karmaşık Problemli Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu alanlardan;

"ÖA-lb" lejantlı alanda; orta-düşük sıvılaşma risk derecesine sahip, zeminin litolojisi (kil, silt, kum, çakıl vs.), yer altı suyu etkisi, zemin büyütmesi, oturmalar (0-15cm arası), temel kazılarında gevşek malzemenin kalınlığına bağlı olarak stabilité sorunları görülebilir. Bu nedenle, uygulama öncesinde yapılacak etütlerde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, oluşabilecek problemler ve oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı, alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

"ÖA-4b" lejantlı alanlar; ince yapay dolgu ve ince alüvyon ile temsil edilirler. Yapay dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilmediği için uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında dolguların kalınlıkları ve yayılımları tespit edilmeli, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır.

Alüvyonlar ise; morfolojik olarak dere yataklarının hakim olduğu alanlardır ve yeraltı suyu yüzeye yakındır. Zemin büyütmesi riski gösterirler. Temel mühendisliği yönünden zayıf zeminlerdir. İçerdiği malzemenin özelliklerine bağlı olarak oturma sorunları görülebilir. Uygulama öncesinde yapılacak etütlerde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, yukarıda belirtilen problemlerin varlığı ve oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı ve bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre, gerekli görülen tüm zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır. Yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalı ve mevcut yapıların zemin-temel, temel-

yapı ve statik yönden irdelenip gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç.N.İ.Planı 1/1000 Ölç. U.İ.Planı tadilattan jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 21.11.2012 gün M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/1253948-4294 sayılı yazısı eki 16.11.2012 gün UP2012-40/14 sayılı İnceleme Komisyon kararında; “Zeytinburnu İlçesi,Çırpıcı Mahallesi,401 pafta,1659 ada 51 parselin bir kısmının “Bölge Parkı” lejantından “İSKİ Hizmet Alanı”

lejandına alınmasına hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifleri, söz konusu alanın Projeler Müdürlüğü bünyesinde yapılmış olan Çırpıcı Çayırı Spor Parkı Projesi kapsamında yer almasından dolayı bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.”denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisiler Yapım Müdürlüğünün 07.11.2012 gün M.34.1.İBB.0.70.39.030-300/İBB-206988-1508 sayılı yazısında; “Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan İnceleme sonucu Yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yeşil alan miktarının korunarak yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.” Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen, Zeytinburnu, Çırpıcı Mah., 1659 ada,51 parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, 23.03.2007 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerine, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerine İSKİ Genel Müdürlüğünce hazırlandığı görülmüştür.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Teklifi incelendiğinde; Zeytinburnu 1659 ada 51 parselin bir kısmının plan tasdik sınırı içine alınarak parselde yer alan Bölge Parkı ifadesi ve Ağaçlandırılacak Alan fonksiyonu iptal edilerek İSKİ Hizmet Alanı fonksiyonunun getirildiği, parselin batısına yapılaşmasız alanın

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Teklifi incelendiğinde; Zeytinburnu 1659 ada 51 parselin bir kısmının plan tasdik sınırı içine alınarak parselde yer alan Bölge Parkı ifadesi ve Ağaçlandırılacak Alan fonksiyonu iptal edilerek İSKİ Hizmet Alanı fonksiyonunun getirildiği, parselin batısına yapılaşmasız alanın

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 78-100)