KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 51-61)

KOMİSYON RAPORLARI

İLÇE MECLİS KARARI:

1. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

Silivri İlçesi – Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar teklifi, ilgili yasal mevzuat ve 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planı doğrultusunda 4 ana başlık altında değerlendirilmiştir:

1. Kurum Görüşleri

2. Plan Hazırlanmasına İlişkin Mevzuat Açısından 3. Plan Kararları

4. Plan Notları

DEĞERLENDİRME

1. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

Silivri İlçesi - Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan raporunda esas olmak üzere alınan kurum ve kuruluş görüşleri belirtilmiştir.

1. Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü’nün 09.11.2009 gün, B.11.1.TCK.1.17.11.00 /376.01-24028 sayılı yazısında; “İlgi yazınız ekindeki uygulama alanını gösteren planlar incelenmiş olup, uygulama imar planı yapılacak alan sorumlu olduğumuz otoyol ağı dışında kalmaktadır.”

denilmektedir.

2. Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü’nün 16.11.2009 gün, B.11.1.TCK.1.01.02.00-161/25056 sayılı yazısında; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan ‘’Silivri TEM bağlantı yolu kesişimi (Silivri Kavşağı), Silivri, Sanatkarlar Caddesi-D100 kesişimi üstgeçit ve yol kavşak uygulama projesinin” dikkate alınması gerekmektedir. 1/1000 Ölçekli uygulama imar planlarının bölge müdürlüğüne iletilmesi halinde nihai görüşümüz bildirilecektir.” denilmektedir.

3. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2010 gün ve B.11.0.DLH.0.09.00.03-1124 sayılı yazısında; “İmar Planı yapılacak bölgede Bakanlığımız DHL İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir etüt proje çalışması bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, imar planı sınırı yakın çevresinde bulunan, İstanbul 3. Havaalanı yer seçim çalışmalarında alternatif olarak değerlendirilebilecek alan ve Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanan “Silivri Yat Limanı’’, imar planını etkileyecek nitelikte olan yatırım kararlarından olup, yapılacak çalışmalarda alternatif havaalanı mania planı kriterleri ile diğer yatırım kararlarını dikkate alan bütüncül bir yaklaşımın hakim olmasının uygun olacağı düşünülmektedir’’. denilmektedir.

4. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 25.11.2009 gün ve B.11.2.DDY.1.01.00.18-754/2025 sayılı yazısında;” İmar planı yapılacak sahalar demiryolu güzergahımız dışında olup bu sahalarla ilgili ileriye yönelik herhangi bir projemiz bulunmamaktadır.’’denilmektedir.

5. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı’nın 02.12.2009 gün ve B.11,2.DDY.0.84.00.06.754.01/16797 sayılı yazısında; ‘’…Planlama yapılacak alanda Kurumumuzun herhangi bir taşınmazı ve ileriye yönelik bu alanda herhangi bir proje veya yatırım kararımız bulunmamaktadır.’’denilmektedir.

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 17/11/2009 gün ve B.15.1.MTA.10.01.00.602.99-912-12016 sayılı yazısında;….söz konusu alanda Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına göre bugüne kadar belirlenmiş kömür, radyoaktif hammadde

rezervi, doğal çıkış, jeotermal kaynak arama ruhsatı ve koruma alanı çalışmaları ile herhangi bir maden ve yatak zuhuru bulunmamaktadır.” denilmektedir.

7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2010 tarih ve B.15.0.MGM.0.01.01.02.100-200091-27353 sayılı yazısında; …yaklaşık olarak harita üzerinden tespit edilen alan ile ilgili olarak yapılan incelemede; Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiş 230 adet ruhsat sahası belirlenmiş olup, söz konusu sahalara ait konumsal ve diğer ilişkin bilgiler ekte yer alan CD ile gönderilmiştir. Çalışmaların yürütüldüğü alanda mevcut ruhsatların Kanun ve Yönetmeliklerden gelen haklarının korunması kaydıyla imar planı hazırlanmasında Genel Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

8. Milli Savunma Bakanlığı ANT Batı Bölge, 5.İşletme Müdürlüğü’nün 03/01/2011 gün ve B042ANT1012400-205/03 sayılı yazısında belirtilen 7 maddelik görüş yazısının 4. Maddesinde;

a) NATO Akaryakıt Boru Hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 metre sağı ve 5 metre solunda her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması ve ruhsat verilmemesi,

b) Kamulaştırma sınırı içine bağ bahçe tesis edilmemesi,

c) Kamulaştırma sınırının yol olarak kullanılmaması ve boru hattını kat ederi vaziyette yol geçilmemesi, ancak zorunlu yol geçişlerinde ilgili işletme müdürlüğüne Çorlu İnşaat Bölge Başkanlığı Selimiye ‘ye yazılı müracaatta bulunarak müsaade istenmesi ve verilecek olan geçiş tip projesinin uygulanması,

d) Kamulaştırma sınırı içerisinde, kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu açılmaması, zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için ilgili İşletme Müdürlüklerine müracaat edilmesi,

e) NATO Akaryakıt Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına, ölçme kutularına, vana ve mesafe taşlarına zarar verilmemesi ve sökülüp atılmaması,

f) Kamulaştırma sınırı üzerinde ve 150 metre yakınında taş, kireç, kum, maden ocağı ve benzeri tesislerin işletilmesine müsaade edilmemesi,

g) Kamulaştırma sınırı üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin verilmemesi,

h) Nato Akaryakıt Boru hattı arazide 70 cm toprağın altında olacak şekilde döşenmiştir. Ancak doğal iklim koşulları ve elde olmayan sebeplerden ötürü, 50 yıl önce inşa edilen boru hattı derinliklerinde değişiklikler olabilmekte toprak azalması nedeniyle yer yer bu derinlik 30-40 santimetreye kadar düşebilmektedir.

NATO Akaryakıt Boru Hatlarının geçtiği güzergâhlarda yapılacak olan her türlü çalışmalarda, çalışmanın yapıldığı yere en yakın ünitelerimize yazılı müracaatta bulunmaları ve taraflar arasında karşılıklı geçiş müsaadesi protokol yapıldıktan sonra çalışmalara başlanılması, bu yapılmadığı takdirde her türlü zarar ve ziyanın karşılanmasında çalışmayı yapacak olan özel ve tüzel kişiler ile çalışmayı yaptıracak olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait olacaktır,

İ) Yukarıda belirtilen hususlara riayetle, NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergâhı ve civarında yapılacak inşaat ve kazı çalışmaları esnasında en yakın İşletme Müdürlüğüne bağlı ilgili ünite personelinin haberdar edilerek güzergâh tespiti hususunda yardımlarının alınması gerekmektedir.”denilmektedir.

9. BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün 24.11.2009 gün ve B.15.2.BOT.1.02.16.00-405.02-36769 sayılı yazısında; “…Hatların ve çevre güvenliğinin sağlanması için hatların geçtiği güzergah ekte sunulan “Teknik Emniyet Kuralları’’ çerçevesinde gereken emniyet mesafeleri bırakılarak bir koridor oluşturulması veya yeşil olarak tanzim edilmesi gerekmektedir. Boru hatları güzergahında tarafınızdan yapılacak alt yapı çalışmalarının projesinin tarafımıza sunularak onay alınması ve herhangi bir durumda bölgeden sorumlu Kırklareli Şube Müdürlüğümüzle koordineli çalışılması gerekmektedir.”denilmektedir. Kurum görüşünde bahsi geçen Doğal Gaz Boru Hatları planlama sınırı dışında kalmaktadır.

10. İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09.11.2009 tarih ve 50.40/2129/24504 sayılı yazısı ile 10.02.2011tarih ve 50.40/09097 sayılı yazısında;

_ Mevcut çelik doğalgaz hatlarımız ile Regülâtör(Basınç Düşürme İstasyonları) ve doğalgaz vanalarının yapılacak imar planlarına işlenmesi,

_İmar plan notlarına İGDAŞ altyapı hatlarına minimum 100cm yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası notu eklenmesi,

_Yeni yerleşime açılacak bölgelerin doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacı ile 3.00*5.00m ebatlarında yer tahsis edilmesi ve bu yerlerin mahalle merkezlerindeki yeşil alanlarda olması tercih sebebidir.

Kurumumuza ait doğalgaz altyapı/üstyapı tesislerimizin can ve mal güvenliği açısından Belediyenizce hazırlanacak olan imar planlarına işlenmesi ve herhangi bir imar değişikliğinde tesislerimizin mevcut haliyle korunması gerekmektedir. Ayrıca değiştirilmesi zorunluluk arz eden altyapı/üstyapı tesislerimiz için görüş alınması, bu tesisin hizmet gördüğü bölge için eşdeğer yeni bir alanın ayrılması “ İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’’gereği yasal zorunluluktur.’ Ve “Söz konusu RMS istasyonlarının Belediyenizce hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “doğalgaz tesisi” tesisi olarak belirtilmesi ve 06 Ocak 2011 tarih ve 27807 sayılı resmi gazetede yayınlanan BOTAŞ Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliğinin Madde 7-(2) Uygulama 1de belirtildiği gibi 80 metre yakınında yapılaşmaya izin verilmemesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bahsi geçen “doğalgaz tesisi” planlama alanı dışında kalmaktadır.

11. TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 03.12.2009 gün, B.15.2.TEİ.2.01.01.02/754/906 sayılı yazısında; “söz konusu bölgede Müdürlüğümüze ait 380 kV’lık BOTAŞ Habibler,154 kV’lık Silivri Trafo Merkezi bulunmakta olup, yer altı güç kablosu bulunmamaktadır.

1)Bölgeden geçen hatlar disket ortamında işlenerek yazı ekinde sunulmuştur

2)Mevcut 380 kV’lık BOTAŞ Habibler ve 154 kV’lık İkitelli Tegesan E.İ.Hattı için uygulama imar planlarına TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz notu düşürülmesi gerekmektedir.

3)İleriye dönük yatırımlarımız bilinmediğinden herhangi bir yatırımımızın olması durumunda ayrıca Belediyenize plan tadilatı teklifinde bulunulacaktır.”denilmektedir.

12. BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2009 gün, B.02,2.TED1.17.00.65/603-09-99/609 sayılı yazısında; “…söz konusu bölgede mevcut elektrik tesislerimizin göz önünde bulundurulması ve çalışmaların yapılacağı mesken yerleşim alanlarında trafo merkez yeri ayrılması gerekmektedir.

Ayrıca, mevcut hattımızın korunması, deplase edilmesi gerektiği takdirde Belediyeniz ve Şirketimiz arasında karşılıklı olarak bir protokol yapılması ve çalışmalarınızın altyapı tesislerimiz göz önünde bulundurularak bilgimiz dâhilinde ve Silivri İşletme Müdürlüğümüzden nezaretçi alınarak gerçekleştirilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini arz ederiz.” denilmektedir.

13. İl Tarım Müdürlüğü’nün 05.08.2010 gün, B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-28437-6015 sayılı yazısında; “…yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritadaki planlama bölgesi için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanan Etüt raporunun incelenmesi neticesinde; 6831 sayılı Orman Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu,2560 sayılı İSKİ Kanunu,3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine dair Tarım Reformu Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,3621 sayılı Kıyı Kanunu gibi özel kanunlara tabi araziler ilgili kanunlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

-Yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada turuncu renk ile gösterilen 789,61 hektarlık alanın (Kuru Mutlak Tarım Arazisi) 5403 sayılı kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereği tarım dışı amaçla kullanılması müdürlümüzce uygun görülmemiştir.

- 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri kapsamında tespit ve tahditleri yapılan ve yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada pembe renk ile gösterilen 160,78 hektarlık mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve ayrıca mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayırlar, harman yeri, sıvat yeri, eyrek yeri gibi kamu orta malları için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) Bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmaları yürütülemez.

- 1/10.000 ölçekli haritada yeşil renk ile gösterilen Bakanlık Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 14.03.2002 tarih ve TAD/TAKK/4a-359-3899 sayılı, 14.06.2002 tarih ve TAD/TAKK/4a-359-9553 sayılı ve 09.10.2002 tarih ve TAD/250 11 10-106-015438-63956 sayılı yazıları ile tarım dışı amaçlı kullanımları uygun görülmüş olan arazinin Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca parsel bazına oturtularak detaylandırılması sonucu1/10.000 ölçekli haritada yeşil renk ile gösterilen 2107.01 hektarlık alanın (Kuru Marjinal Tarım Arazisi), tarım dışı amaçla kullanılması yapılacak uygulama çalışmaları sırasında Toprak Koruma Projesi alınması şartıyla, 5403 sayılı Kanunun 13. Maddesinin 2. fıkrası gereği tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

- Geriye kalan ve 1/10.000 ölçekli haritada gri renk ile gösterilen 794,83 hektarlık alan yoğun yerleşim alanı olup Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ayrıca 19.07.2005 tarihinden sonra Müdürlüğümüzden izin alınmadan yapılan yapılar hakkında 5403 sayılı Kanunun 21.Maddesinin uygulanabilmesi için yapı sahiplerinin tapu, kimlik ve iletişim bilgilerinin Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.”denilmektedir.

14. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 28.07.2010 tarih ve B.18.4.İÇO.4.34.00.02/9399 sayılı yazısında ;”….Planlama alanında 2B alanı bulunmadığı, söz konusu alanın 2010 yılı ağaçlandırma programında bulunmadığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar bağlamında herhangi bir statülü alanda bulunmadığı,

Yapılacak olan çalışmalarda 2872 sayılı Çevre Kanunu(Değişik 2614/2006-5491) ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Yönetmeliği kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesi(3) bendi “Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki değerlendirmesi Olumlu’’kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’’ kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.’’hükmü uyarınca değerlendirilmesi için İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulmasının sağlanması gerekmektedir.’’denilmektedir.

15. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün 06/05/2010 gün ve B.18.1.DSİ.1.14.02.01.0-120-50632-340 sayılı yazısı ile; “…8-9-10/09/2010 tarihinde meydana gelen taşkının büyüklüğü, derelerin bu büyüklükteki feyezanı geçiremeyecek akışa geçip çok geniş alanlara yayılması taşkın sınırı belirlemede hatalı sonuçlara yol açacağından, kesin çözümün bu bölgedeki derelerin ıslah edilmesi ile mümkün olacağı anlaşılmıştır. 29.09.2009 tarihli İSKİ, İBB, DSİ ve TCK nın katıldığı AKOM mutabakat toplantısında, İstanbul’daki ıslahsız derelerin İBB ve DSİ tarafından ıslah edilmesi kararı verilmiş olup aynı toplantıda Marmara Denizine dökülen derelerin ıslahının İBB tarafından yapılacağı kararına varılmıştır. Derelerde ıslah yapılmadan imara yönelik çalışmanın yapılmaması gerekmektedir .” denilmektedir.

16. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 13.11.2009 gün ve B.18.1.OGM.1.17.03/7333 sayılı yazısı eki İnceleme raporu ile “…Sonuç (TEM Otoyolunun Güneyinde) imar planı çalışmalarını içeren sahaların orman ve 2B sahaları ile ilgisi yoktur.” denilmektedir.

17. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 20.06.2012 tarih ve M.34.0.İBB.0.25.69-310.01//665821-2276-121284 sayılı yazısında;

1) Müdürlüğümüzce yürütülen “İstanbul Ulaşım Sistemi Türleri ve Otopark Alanları” çalışması kapsamında söz konusu planlama alanına giren herhangi bir otopark yatırımımız bulunmamakta olup, otopark alanları ile ilgili “Planlarda yeşil alan, spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zeminaltları ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, vb.) uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu(UTK) kararı alınarak

‘Zeminaltı Katlı Otopark’ yapılabilir” şeklindeki plan notunun eklenmesi,

2) …metro hattına ilişkin; “Etüd aşamasındaki Büyükçekmece(Tüyap)-Silivri (Gümüşyaka) Metro Hattı şematik olup uygulama, İ.B.B. Başkanlığınca onaylanacak uygulama projesine göre yapılacaktır” plan notunun eklenmesi,

3) …Uygulama Projesi Biten Silivri TEM Bağlantı Yolu – D-100 Kesişimi (Silivri Kavşağı) Yol, Kavşak Uygulama Projesi’nin teklif plana işlenmesi,

4) Planlama alanı içerisindeki, otopark ihtiyacının konut alanlarında her 50 m2’lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık, ticaret alanlarında ise her 30 m2’lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık, sağlık tesis alanlarında her 60 m2’lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık otopark yerinin planlama alanı içerisinde karşılanmasının plan notu olarak ilave edilmesi,

5) Planlama alanı içerisindeki sanayi, kentsel sosyal altyapı(eğitim, kültürel tesis vb.)nın ve diğer fonksiyonlara ilişkin otopark ihtiyacının ise İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenmesi,

6) Açık Otopark Alanlarına ilişkin; “Bu alanlar açık veya kapalı otopark alanlarıdır. Kapalı otopark alanlarında mülkiyeti şahıslara ait olan alanlar için ilgililerinin müracaatı ve ilgili kurumların (Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vs.) uygun görüşleri alınarak Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla “Özel Katlı Otopark” olarak uygulaması yapılabilir.” Plan notunun eklenmesi,

7) “Akaryakıt İstasyonları için uygulama(ruhsat) aşamasında giriş-çıkışlara ilişkin UTK kararı alınacaktır” plan notunun eklenmesi,

8) Ek 1 nolu bilgi paftasında gösterilen 2 numaralı Akaryakıt İstasyon Alanı kavşak noktasında yer aldığından ulaşım sistemi üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesi için refüj devamlılığının sağlanması,

9) Teklif Akaryakıt İstasyon Alanları için; cephe şartları, mesafe şartı vb. gibi hususlarda Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nün görüşünün alınması,

10) Dere yatağında planlanan yollara ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) görüşü alınması,

11) Bölgeye plan kararları ile yeni yükler getirildiğinden 30m, 25m, 20m, 15m, 10m ve 12m genişliğinde yollar planlanmıştır. Bu yolların uygulanabilmesi için, kamulaştırmaya gerek duyulmadan imar uygulaması yapılarak (%40 D.O.P.) gerçekleştirilmesi,

12) 1/5000 ölçekli plandan gelen yapılaşma koşullarının aşılmaması,

13) Ek 1 nolu bilgi paftasında K kavşak noktaları belirlenmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarına; “K kavşak noktaları şematik olup, uygulama İ.B.B. Başkanlığınca onaylanacak uygulama projesine göre yapılacaktır” plan notunun eklenmesi,

14) 1/1000 ölçekli teklif plandaki, raylı sistem hatlarının paralelindeki yeşil alan ve yaya yollarının bisiklet yolu ayrılarak planlanması,

15) Planlama alanı içindeki yeni gelişme bölgelerinde; 30.00m-35.00m’lik yoldan 15m, 20.00m-25.00m’lik yoldan 10.00m, çekme mesafesi bırakılması,

16) Karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin (köşe kırığı); (ulaşım bilgi paftasında gösterildiği gibi)

Yerleşik Alanlar için;

• Teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki yollarında minimum 5m,

• Teklif alanın cephe aldığı 15 m genişliğin altındaki imar yollarında minimum 3m, Gelişme Alanları için;

• Teklif alanın cephe aldığı 20 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 7 m,

• Teklif alanın cephe aldığı 20 m genişliğin altındaki imar yollarında minimum 5m, Konut Dışı Çalışma Alanları için;

• Teklif alanın cephe aldığı imar yollarında minimum 12m,

olacak şekilde belirlenerek gerekli yol terklerinin yapılması, müdürlük görüşümüz olup…16 maddenin plan çalışmalarında dikkate alınması şartı ile söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

18. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 13.11.2009 tarih ve M.34.0.İBB.0.14.50-938.095/3716 sayılı yazısında; ”Söz konusu bölgede Raylı Sistem Planlama çalışmaları Belediyemiz Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yapılmaktadır. Müdürlüğümüz planlanan güzergâhların yapım işlerini yürütmektedir. İlgi yazımız ve ekleri; yazımız ekinde Ulaşım Planlama Müdürlüğüne gönderilmekte olup, gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.”denilmektedir.

19. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2009 tarih ve M.34.0.İBB.5.02.37.02.754/10036 sayılı yazısında; “… Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile tadilen uygun bulunan ve ekte sunduğumuz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında(BAGKK) lejantı ile gösterilen ve (kırmızı) ile taralı alanın Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Silivri İ.E.T.T.garaj alanı olarak planlara işlenmesini rica ederim.” denilmektedir. Kurum görüşünde bahsi geçen garaj alanı planlama sınırı dışındadır.

20. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 13.06.2012 gün ve M.34.1.İBB.0.34.70.310.06/1198-116620 sayılı yazısında; “Sonuç olarak, …., bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç. U.İ.Planı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak, kat sınırlaması olan alanlarda(ÖA2, ÖA3), ÖA4 lejantlı alanlarda(691 hektarlık alan) ve Çalışma Alanı Dışı(ÇAD)’nda plan yapılabilmesi için kat sınırlamasını kaldırmaya yönelik, ÖA4 lejantlı alanda(rapor şerhinde bahsi geçen) dolgunun detaylı olarak incelenmesine yönelik yerleşime uygunluk amaçlı, imar planına esas “Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” hazırlanarak, raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

21. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2012 gün ve M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.03- 406899 sayılı yazısında; “Bahse konu plan sahası ile ilgili İdaremiz görüşü aşağıda sıralanmıştır:

1.Yazımız ekinde … bahse konu plan sahasında mevcut ve planlanan tesislerimiz(atıksu, içmesuyu) bulunmakta olup, bu güzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarında imar yolu olarak korunması gerekmektedir. Ayrıca mevcut Ø1000Ç, Ø9000Ç, Ø800Ç, Ø600AÇB, Ø400DF ana isale hatlarımız ile içmesuyu şebeke hatlarımız göz önünde bulundurularak geçtikleri güzergahlar İmar Yolu olarak

korunmalıdır.

2. Bahse konu plan sahasında planlanan Çiftekaynaklar Depo sahası(318ada, 1, 4 parseller) ile Piripaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi sahası (f20d20b2d pafta, 7 ada, 234, 235 parseller) imar planlarında “İSKİ Hizmet Alanı” olarak ayrılması gerekmektedir.

7. İdaremiz tarafından Çamurlu Deresinde (Marmara Denizi ile TEM Karayolu arasındaki alanda) yapılan taşkın risk alanlarının belirlenmesi çalışmaları tamamlanmış olup, plana mutlaka işlenmelidir. Ayrıca Çamurlu Deresi taşkın risk durumu, dere yapı yaklaşma sınırı ve taşkın önlemli yapılaşma hususları ile ilgili maddeler aşağıda yer almaktadır.

· Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi halinde, öncelikle bu bölgelerde teknik altyapı kapsamında dere ıslah çalışmalarının tamamlanması gereklidir. Bu hususta, plana konu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu) inşaat izinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sınırı, imar ve yapılaşma önlemlerinin ihlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni

· Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi halinde, öncelikle bu bölgelerde teknik altyapı kapsamında dere ıslah çalışmalarının tamamlanması gereklidir. Bu hususta, plana konu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu) inşaat izinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sınırı, imar ve yapılaşma önlemlerinin ihlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 51-61)