YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

115  Download (0)

Tam metin

(1)

YENİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Mehmet O. ÖZENÇ

Yeminli Mali Müşavir

BKR IŞIK YMM A.Ş.

2007

(2)

5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi

Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Yeni Kanun Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 1.1.2006 tarihinden itibaren

Yürürlüğe Girmiştir (Transfer Fiyatlandırması ile ilgili Hükümler 1.1.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir)

(3)

Kanun ile Getirilen Yenilikler

* Sisteme İlişkin Değişiklikler

* Yeni Getirilen Müesseseler

* Değiştirilen Maddeler

(4)

Sisteme İlişkin Değişiklikler Nelerdir ?

 Kanunlaştırma Şekline (kodifikasyon, tedvin) İlişkin Yenilik

Kanun Kısımlardan ve Altlarında Bölümlerden oluşmaktadır

Bölümlerde Maddelerden oluşmaktadır. Yenilik

 Maddeler 1- 2- 3-

 Fıkralar (1) (2) (3)

• Bentler a) b) c)

– Alt Bentler 1) 2) 3)

(5)

Yeni Kısım ve Bölümler

 I. Kısım : Mükellefiyet

1. Bölüm : Konu ve Mükellefiyet 2. Bölüm : Muafiyet ve İstisnalar

 2. Kısım : Tam Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi

1. Bölüm : Matrahın Tayini 2. Bölüm : Beyan

3. Bölüm : Verginin Tarhı

4. Bölüm : Tasfiye Birleşme Devir Bölünme ve Hisse Satışı

(6)

5. Bölüm : Verginin Ödenmesi

 3. Kısım : Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi

1. Bölüm : Matrahın Tayini 2. Bölüm : Beyan

3. Bölüm : Özel Beyan

4. Bölüm : Verginin Tarhı ve Ödenmesi

5. Bölüm : Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname

 4. Kısım : Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler

(7)

Sistematikle İlgili Diğer Yenilikler

 Tam ve Dar Mükellefiyet Esasında Vergileme ile İlgili Ayrı Bölümlerde Düzenleme Yapılmıştır

 Dil Mümkün Olduğunca Sadeleştirilmiştir

 Kanunun Diğer Kanunlarla Olan Bağları Azaltılmıştır

 Yeni Kanunda Daha Ayrıntılı Düzenlemeler Yapılmak Suretiyle “Vergilendirme ile İlgili

Esaslar Kanunla Düzenlenir” şeklindeki Anayasal ilkeye Sadık Kalınmıştır

(8)

Kanunla Getirilen Yenilikler

I.

I.

I.

I. Vergi Oranlarında Yapılan Değişiklikler II.II.

II.II. İstisnalar III.

III.

III.

III. Ar-Ge İndirimi IV.IV.

IV.IV. Vergi Güvenlik Müesseseleri V.

V.

V.

V. Zarar Mahsubu VI.VI.

VI.VI. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

(9)

I. VERGİ ORANLARI

 Kurumlar Vergisi Oranı % 30’dan % 20’ye İndirilmiştir (geçici vergi de % 20’ye inmiştir)

 Dar Mükellef Kurumlardan Yapılan Tevkifat Oranları % 15 Olarak

Belirlenmiştir (ancak yeni BKK çıkartılana kadar eski oranların uygulanmaya devam edeceği

belirlenmiştir)

 Dar Mükelleflere Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Tevkifatın Oranı % 15

(10)

Vergi YüküKurum Ortaklarının En Yüksek Vergi YükleriTam Mükellef Gerçek Kişilerin % 34Dar Mükellef Gerçek Kişi ve

Kurumların % 32

(11)

Toplam Vergi Yükü

Tam

Mükellef Gerçek Kişi

Dar

Mükellef Gerçek Kişi

Dar

Mükellef Kurum

1.Kurum Kazancı 100 100 100

2.Kurumlar Vergisi (20)(20)(20)(20) (20)(20)(20)(20) (20)(20)(20)(20)

3.Dağıtılacak Kurum Kazancı 80 80 80

4.Vergi Stopajı (3 x % 15) 12121212 12121212 12121212

5.Vergi İstisnası(%50) 40 - -

6.Beyan Edilecek Temettü (3-5) 40 - -

7.Hesaplanan G.V.(6x%35) 14 - -

8.Mahsup Edilecek Tevkifat (4) 12 - -

9.Ödenecek Gelir Vergisi (7-8) 2222 - -

10. Toplam Vergi Yükü (2+4+9) 34343434 32323232 32323232

(12)

II. İSTİSNALAR (md. 5)

1. İştirak Kazançları İstisnası

2. Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

3. Yurt Dışı İştirak Payları Satış Kazancı İstisnası

4. Yurt Dışı İşyeri ve Daimi Temsilcilik Kazançları İstisnası

5. Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler İstisnası

6. Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

(13)

1. İştirak Kazançları İstisnası ( md. 5-(1)/a )

 Kurumların;

 Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde

ettikleri kazançlar ( fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç)

 Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları

kurumlar vergisinden istisnadır.

(14)

İştirak Kazançları İstisnası

( md. 5-(1)/a )

 Kurumların başka bir kuruma iştirak

etmeleri nedeniyle bu kurumun yönetim kurulunda bulunan temsilcileri vasıtasıyla elde etmiş oldukları kar payları da iştirak kazançları istisnasından

yararlanabilecektir

(15)

2. Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

( md. 5-(1)/b )

 Kurumların, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında bulunan Anonim veya Limited

şirket niteliğindeki şirketlerin

sermayesine iştirak etmeleri nedeniyle elde edecekleri iştirak kazançları

aşağıdaki şartların da yerine getirilmesi durumunda kurumlar vergisinden istisna olacaktır

(16)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları

1. Yurt dışındaki iştirakin ödenmiş

sermayesinin en az % 10’una sahip olunmalı

2. İştirak payı, kazancın elde edildiği tarih itibariyle kesintisiz olarak en az 1 yıl süre ile elde tutulmalı

3. İştirak kazancı, elde edildiği hesap

dönemi kurumlar vergisi beyannamesi

(17)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları

4. Yurt dışı iştirak kazancının elde edildiği kurumun bulunduğu ülkede en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıması

İştirak edilen şirketin esas faaliyet konusu;

 finansal kiralama dahil finansman temini,

 sigortacılık hizmetleri veya

 menkul kıymet yatırımı

ise vergi yükü şartı % 15 yerine,

En az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi (%20) oranındadır

(18)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları – vergi yükünün hesaplanması

Fiili Vergi Yükü

Vergi Yükü = ――――――――――――――

Dağıtılabilir Kurum Kazancı

(19)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları – vergi yükünün hesaplanması

 Vergi yükü, yurt dışındaki iştirakin

bulunduğu ülkede ilgili dönemde kar payı dağıtımı için ödenen vergiler de dahil olmak üzere,

 toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin,/

 bu dönemde elde edilen toplam

dağıtılabilir kurum kazancı İLE tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit edilecektir

(20)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları – vergi yükünün hesaplanması

Dağıtılabilir kurum kazancının tespitinde, dönem karından ayrılan karşılıklar ile yedek akçeler,

dağıtılabilir karın bir unsuru olarak kabul edilecektir İlgili ülke mevzuatı uyarınca ayrılması zorunlu olan yedek akçeler de dağıtılabilir kar olarak

değerlendirilecektir

Diğer taraftan, bulunduğu ülke vergi mevzuatı KKEG olarak kabul edilen giderlerin, fiilen yapılmış olup dağıtılması mümkün olmadığından, dağıtılabilir kurum kazancına ilave edilmemesi gerekmektedir

(21)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları – vergi yükünün hesaplanması

Örnek 1 : (Y) A.Ş. 1 yılı aşkın süredir yurt dışında televizyon üretimi yapan (Z) A.Ş.’ne iştirak etmiştir. (Z) A.Ş.’ nin

bulunduğu ülkede vergi yükü oranı %25’dir.

1. Kurum Kazancı 270

2. KKEG 30

3. Toplam 300

4. İstisna 200

5. Vergiye Tabi Kazanç 100

6. Vergi (%25) 25

7. Dağıtılabilir Kazanç 245

(22)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları – vergi yükünün hesaplanması Örnek 2 : Geçmiş yıl zararı bulunması halinde

1. Kurum Kazancı 150

2. Geçmiş Yıl Zararı 100

3. Vergiye Tabi Kazanç 50

4. Vergi ( %10 ) 5

5. Dağıtılabilir Kurum Kazancı 45

(bilançoda geçmiş yıl karları veya zararları bulunmadığı varsayımı ile)

Vergi Yükü = 5/50 = %10

(23)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları – özellikli durumlar

Vergi yükü hesaplanırken; iştirak edilen yabancı kurumun bulunduğu ülkedeki tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin dikkate alınması gerekmektedir

Söz konusu kurumun başka ülkelerde ödediği veya kurum kazancının dolaylı olarak Türkiye’ye transferinde ödenen vergilerin bu hesaplamaya dahil edilmemesi gerekmektedir

(24)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yararlanma şartları – özellikli durumlar

İştirak payı, kazancın elde edildiği tarih itibariyle kesintisiz olarak en az 1 yıl süre ile elde tutulma şartının uygulanmasında;

Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye

artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için bir yıllık elde tutulma süresinin tespitinde, sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınacaktır

(25)

Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

yurt dışında inşaat işlerlerinin yapılabilmesi için ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olması durumu

 Yurt dışında; inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu

şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen

kazançlara, HERHANGİ BİR ŞART ARANMAKSIZIN yurt dışı iştirak kazançları istisnası

uygulanacaktır

 Ancak, yurt dışındaki şirketin ana

sözleşmesinde, bu faaliyetlerin yapılması için kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç

(26)

3. Yurt Dışı İştirak Payları Satış Kazancı İstisnası

( md. 5-(1)/c )

 Uluslararası yatırımcı şirketlere tanınan bir istisnadır

 Sadece Anonim Şirketlerin, yurt dışında sahip oldukları anonim ve limited şirket şirket niteliğindeki şirketlere ait paylarını elden çıkarmalarından doğan kurum

kazancı aşağıdaki şartların da yerine getirilmesi durumunda kurumlar

(27)

Yurt Dışı İştirak Payları Satış Kazancı İstisnası

yararlanma şartları

 Yurt dışı iştiraklerin her birinin

sermayesine en az % 10 iştirak edilmeli

 İştirak payı en az 2 tam yıl aktifte kalmalı

 İştirak eden anonim şirketin, kazancın elde edildiği tarih itibariyle kesintisiz

olarak en az 1 yıl süre ile, nakit varlıkları dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlasının yurt dışı iştiraklerden

oluşması

(28)

Yurt Dışı İştirak Payları Satış Kazancı İstisnası

yararlanma şartları Örnek 3:

Tam mükellef (A) A.Ş. 13.1.2007 tarihi itibariyle 3 tam yıldır aktifinde bulunan ve aralıksız olarak nakit varlıkları dışında kalan aktif toplamının % 80’i yurt dışında bulunan (B), (C) ve (D) anonim veya limited şirketlerine iştirakten oluşmaktadır İştiraklerin bilanço değeri 400.000 YTL nakit varlıkları dışında kalan aktif toplamı 500.000 YTL’dir

 (B)’nin sermayesi 500.000 YTL (A)’nın payı 250.000 YTL

 (C)’nin sermayesi 200.000 YTL (A)’nın payı 100.000 YTL

 (D)’nin sermayesi 1.000.000 YTL (A)’nın payı 50.000 YTL

(29)

Yurt Dışı İştirak Payları Satış Kazancı İstisnası

yararlanma şartları Örnek 3:

 Bu şartlarda, (A)’nın (D) şirketindeki sermaye payı % 5

olduğundan ve bu iştirak payı dışındaki iştiraklerin (A)’nın nakit varlıklar dışındaki aktif toplamına oranı

[(250.000+100.000)/500.000=] % 70 olacağından, bu kurum istisna uygulaması için gereken şartları

taşımamaktadır

 Ancak, (A)’nın (D) şirketi dışında kalan diğer şirketlere iştirak etmesi nedeniyle, nakit varlıklar dışındaki aktif

toplamı % 75 şartını taşıyor olsaydı, (D) şirketine ait iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için de istisnadan yararlanılabilecekti

(30)

4. Yurt Dışı İşyeri ve Daimi Temsilcilik Kazançları İstisnası (md. 5-(1)/g)

Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri (şubeleri)

aracılığıyla elde ettikleri kurum

kazançları, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda kurumlar

vergisinden istisna olacaktır

(31)

Yurt Dışı İşyeri ve Daimi Temsilcilik Kazançları İstisnası

yararlanma şartları

 Şubenin bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve

kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması

 Elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin

verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması

(32)

Yurt Dışı İşyeri ve Daimi Temsilcilik Kazançları İstisnası

yararlanma şartları

İştirak edilen şirketin esas faaliyet konusu;

 finansal kiralama dahil finansman temini,

 sigortacılık hizmetleri veya

 menkul kıymet yatırımı

ise vergi yükü şartı % 15 yerine,

En az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi ( % 20) oranındadır

(33)

5. Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler İstisnası (md. 5-(1)/h)

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işler ve teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar,

HERHANGİ BİR KOŞULA BAĞLANMAKSIZIN kurumlar vergisinden istisnadır

(34)

Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler İstisnası

herhangi bir koşula bağlı olmama

 Kazancın Türkiye’ye getirilme zorunluluğu yoktur

 Kazancın yurt dışında belli bir oranda vergi yükü taşıması gerekmemektedir

(35)

Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler İstisnası

şube merkez cari hesapları

Şube ile merkez arasındaki cari

hesapların emtia ihracından doğan kısmı yabancı para değerlemesine tabi

ancak, para hareketlerinden doğan kısmı ise değerlenmeyecektir

(36)

Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler İstisnası

kazancın yurtdışında bir işyerinde elde edilme şartı

Kazanç yurt dışında bulunan bir İŞYERİnde elde edilmelidir

Ancak, yurtdışında ve işyerinde yapılan inşaat, onarım, montaj işlerine BAĞLI olarak yapılan Teknik Hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilmesi de

mümkündür

(37)

6. Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası ( md. 5-(1)/e)

Kurumların;2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alantaşınmazlar ve iştirak hisselerinin,satışından doğan kazancın % 75’lık kısmı

kurumlar vergisinden istisnadır

(38)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

istisnanın amacı

İstisnanın amacı, kurumların bağlı

değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak

sağlanması ve kurumların mali yapılarının güçlendirilmesidir

(39)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

yararlanma şartları

 İstisna satışın yapıldığı yılda uygulanacaktır

 Kazancın istisnadan yararlanan kısmı pasifte 5 yıl bir fon hesabında tutulacak Bu fon hesabı 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında başka hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez

(40)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

yararlanma şartlarıSatış bedeli, satışın yapıldığı yılı

izleyen ikinci takvim yılının sonuna

kadar tahsil edilmelidir

(41)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

yararlanma şartları

Menkul kıymet veya taşınmaz

ticareti VE bunların kiralanması işi ile uğraşan kurumların

Bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışı istisna kapsamı

dışındadır

(42)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

yararlanma şartları

 Taşınmaz ticareti ile uğraşan mükellefin

faaliyetinin icrasına tahsis ettiği taşınmazı satışı işlemi- diğer şartların yerine gelmesi

durumunda- istisnadan yararlanabilecektir

 Menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının

belirlenmesine katılmak amacıyla elde tutulan ortaklık payları da istisnadan yararlanabilecektir

(43)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

tanımlar-taşınmaz

Taşınmaz : Türk Medeni Kanunu’nda TMK (md. 704) tanımlanan sabit mallardır, bunlar;

 Arazi

 Tapu defterine ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar

 Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

(44)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

tanımlar-taşınmaz

 Taşınmazın kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir

 Örneğin; organize sanayi bölgeleri tarafından verilen tahsis belgesine istinaden veya çeşitli nedenlerle iki yıldan fazla süreyle fiilen kullanılan ancak, tapuda kurum adına henüz tescil edilmemiş bir taşınmazın tahsis belgesine dayanılarak satışına istisna

uygulanmayacaktır

Ancak, iki tam yıl kullanıldığı resmi kayıtlarla tevsik edilen taşınmazın tapuda kurum adına tescil

edildikten sonra satılması halinde, satıştan elde

(45)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

tanımlar-taşınmaz

 Taşınmaz tanımına, eklentiler girmeyecektir

 Eklenti, TMK’nda, -asıl şeye sürekli olarak bağlanan taşınır maldır ve asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez-, şeklinde tanımlanmıştır

 İstisna uygulaması makineler açısından

değerlendirildiğinde; makinelerin sökülmesi gerektiği

zaman bina zarar görecek ise VEYA birbirinden ayrılmaları halinde istenilen fayda sağlanamayacak ise makineler de binanın bütünleyici parçası kabul edilecektir

 Bunlara örnek olarak transformatörler, kazanlar, zemine raptedilen türbinler sayılabilir

(46)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

tanımlar-iştirak hisseleri

 Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri

 Limited şirketlere ait iştirak payları

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit

şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları

 İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları

(47)

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

tanımlar-iştirak hisseleri

 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan

yatırım ortaklıkları hisse senetleri iştirak hissesi olarak kabul edilecektir

 Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri ise iştirak hissesi olarak kabul edilmeyecektir

(48)

7. Diğer Bazı İstisnalar

 Emisyon Primleri İstisnası (md. 5-(1)/ç) :

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin

itibari değeri aşan kısmı

 - Menkul kıymetler yatırım fon ve ortaklıkları, - Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları,

- Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıkları, - Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonları,

- Emeklilik yatırım fonları,

- Altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları

(49)

Diğer Kanunlarla Sağlanan İstisnalar

 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve Devri (4490 sayılı K)

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (4691 sayılı K)

 Serbest Bölgeler (3218 sayılı K.)

(50)

III. AR-GE İNDİRİMİ (md. 10-(1)/a)

İşletme bünyesinde gerçekleştirilen

sadece yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme

harcamaları tutarının

% 40’ı oranında hesaplanacak [Ar-Ge indirimi]

kurum kazancından indirilebilir

(51)

AR-GE İndirimi

hangi faaliyetlerin ar-ge sayılacağı

 Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi

 Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler,

araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler

üretilmesi

 Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri

 Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi

 Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması

(52)

AR-GE İndirimi

hangi faaliyetlerin ar-ge sayılmayacağı

 Pazar araştırması ya da satış promosyonu

 Kalite kontrol

 Sosyal bilimler araştırmaları

 Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri

 İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı

(53)

AR-GE İndirimi

hangi faaliyetlerin ar-ge sayılmayacağı

 Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler

 İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve

örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri

 Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik

çalışmalar,

 Numune verilmek amacıyla prototiplerden

kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri

(54)

AR-GE İndirimi

ar-ge faaliyetinin son bulması

Ar-Ge faaliyetidenemelerin son bulduğuilk üretimin yapıldığı veürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği

Andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş

(55)

AR-GE İndirimi

ar-ge harcamaları nelerdir ?

 İlk Madde ve Malzeme Giderleri

 Personel Giderleri

 Genel Giderler

 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

 Vergi, Resim ve Harçlar

 Amortisman ve Tükenme Payları

 Finansman Giderleri

(56)

AR-GE İndirimi

istenen belgeler nelerdir ?

 Ar-Ge indiriminin uygulanmaya başlanacağı geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar ar-ge faaliyeti ile ilgili Rapor Gelir İdaresi’ne gönderilecek

 İdare raporun bilimsel değerlendirilmesinin ve uygunluğunun araştırılması için TÜBİTAK

ve/veya üniversiteler ile araştırma kuruluşlarına gönderir, bu kuruluşlarca uygun görülerek

ayrıca Rapora bağlanan projeler indirimden

(57)

AR-GE İndirimi

istenen belgeler nelerdir ?

 İndirim için YMM Tasdik Raporu da gereklidir

 Ar-Ge projesi olarak değerlendirilmeyen projeler nedeniyle mükellef tarafından haksız yere

indirim konusu yapılan tutarlar, vergi ziyaı

cezası ve gecikme faizi ile birlikte mükelleften aranılacaktır

(58)

AR-GE İndirimi

indirimin uygulanması

Gerek gider yazılan gerekse

aktifleştirilerek amortisman ayrılan tüm ar-ge harcamaları üzerinden

% 40 oranında indirim ayrıca yapılır ve indirilemeyen kısım sonraki

dönemlere devredebilir

(59)

AR-GE İndirimi

teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgelerdeki ar-ge faaliyetleri

Teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge

faaliyetleri

işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan bölgelerde uygulanan

istisnalara konu olmaması durumunda, bu harcamalar da Ar-Ge indirimi

kapsamındadır

(60)

IV. VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ

1.

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

2.

Vergi Cennetleri ile Mücadele

3.

Örtülü Sermaye

4.

Transfer Fiyatlandırması

(61)

1. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

(md. 7)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum (KEYK) olarak kabul edilen iştiraklere yatırım yapan mükelleflere bu iştiraklerinden fiilen kar payı dağıtılmasa bile vergi uygulamaları açısından kar payı

dağıtılmış sayılmakta ve şartlara uyan iştiraklerin kazançları Türkiye’de

kurumlar vergisine tabi olmaktadır

(62)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

KEYK şartlar

1. Tam mükellef gerçek kişi veya kurumların Doğrudan veya dolaylı olarak

Ayrı ayrı ya da birlikte

Yurt dışı iştirakin sermayesinin, kar payının ya da oy hakkının

En az % 50’sine sahip olmaları

[kontrol oranı için; hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate

(63)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

KEYK şartları

2. İştirakin toplam gayrisafi hasılatının

% 25 veya daha fazlasının

ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışında faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif

nitelikli gelirlerden oluşması

(64)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

KEYK şartları

3.Yurt dışı iştirakin ticari bilanço karı

üzerinden % 10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü

taşıması

4.Yurt dışındaki iştirakin ilgili yıldaki

toplam gayrisafi hasılatının 100.000 YTL karşılı yabancı parayı geçmesi

(65)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

dolaylı iştirak nedir ? Örnek 4 :

Türkiye’de tam mükellef olan (A) Kurumu,

(S) ülkesinde kurulu (B) Kurumunun sermayesine

%100 oranında iştirak etmektedir; (T) ülkesinde kurulu (C) Kurumunun ise %50 hissesi (B)

Kurumuna aittir; Bu durumda, (A) Kurumu, (C) Kurumuna dolaylı olarak (%100 x %50=) %50 oranında iştirak ettiğinden (C) Kurumu, diğer

şartların da gerçekleşmesi halinde kontrol edilen yabancı kurum olarak değerlendirilecektir

(66)
(67)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

birlikte iştirak nedir ? Örnek 5 :

Türkiye’de tam mükellef olan (A) Kurumu, (S)

ülkesinde kurulu (B) Kurumunun sermayesine %60 oranında iştirak etmektedir; (T) ülkesinde kurulu (C) Kurumunun ise %50 hissesi (B) Kurumuna aittir; (C) Kurumunun %20 hissesi ise yine Türkiye’de tam

mükellef olan gerçek kişi (D)’ye aittir; Bu durumda, (A) Kurumu, (C) Kurumuna dolaylı olarak (%60 x %50)

%30 oranında iştirak etmektedir. Diğer taraftan, gerçek kişi (D)’nin de (C) Kurumuna doğrudan %20 oranında iştirak ettiği dikkate alındığında, (A)

Kurumu ve gerçek kişi (D)’nin, (C) Kurumuna toplam iştirak oranı %50 olduğundan (C) Kurumu, diğer

şartların da gerçekleşmesi halinde kontrol edilen

(68)
(69)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

tam mükellef kurumların matrahına dahil edeceği KEYK kazancı

 KEYK’ların Türkiye’de vergiye tabi tutulacak kazancı,

 zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten

 istisnalar düşülmeden önceki

 vergi öncesi kurum kazançları olacaktır

 KEYK’un geçmiş yıl zararları nedeniyle

dağıtılabilir karının olmaması durumunda

Türkiye’de vergilendirilecek bir kazançtan söz edilemeyecektir

(70)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

tam mükellef kurumların matrahına dahil edeceği KEYK kazancı

Yurt dışı iştirakten elde edilmiş sayılan kazancın hesaplanmasında, yurt dışı

iştirakin ilgili hesap döneminin kapandığı tarihte sahip olunan iştirak oranı

(sermaye, kar payı veya oy kullanma hakkı oranı) dikkate alınacaktır

(71)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

yurt dışı iştirakin yurt dışında ödediği verginin Türkiye’de mahsubu

Yurt dışındaki iştirakin bulunduğu ülkede

ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, KEYK’un Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar

vergisinden mahsup edilebilecektir

Ancak, KEYK’un bulunduğu ülke dışındaki

ülkelerde ödemiş olduğu vergilerin, Türkiye’de mahsup edilmesi mümkün değildir

(72)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

iştirakin kar paylarını dağıtması durumunda vergileme

Yurt dışı iştirakin KEYK kazancı

kapsamında Türkiye’de vergilendirilmiş kazancının, yurt dışındaki kurum

tarafından sonradan dağıtılması halinde, elde edilen kar paylarının daha önce

Türkiye’de vergilendirilmiş kısmı ayrıca vergilendirilmeyecektir

(73)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

KEYK kazancının çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları karşısındaki durumu

İlgili anlaşma hükümleri, dağıtılan söz konusu kar payının Türkiye’de istisna edilmesini öngörüyor ise;

kar payının dağıtılıp Türkiye’ye getirildiği dönemde, daha önce KEYK kazancı olarak vergilendirilen kazanç üzerinden

hesaplanıp ödenen kurumlar vergisinden, dağıtılan kar payı tutarına isabet eden

kısım iade edilebilecektir

(74)

2. Vergi Cennetleriyle Mücadele

(md. 30-(7))

 Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme sağlayıp sağlamadığı ve

 Bilgi değişimi

gibi hususların göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen

ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, % 30 oranında vergi

(75)

Vergi Cennetleriyle Mücadele

farklı amaçla yapılan ödeme türleri için farklı kesinti oranları belirlenebilecek

Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan;

 mal

 iştirak hisseleri

 deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması

 yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti

oranını farklı olarak (sıfır ile 30 arasında) belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir

(76)

Vergi Cennetleriyle Mücadele

vergi kesintisi yapılmayacak ödemeler

 Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerdeki

 finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kar payı ödemeleri ile

 sigorta ve reasürans ödemeleri

üzerinden bu kapsamda vergi kesintisi yapılmayacaktır

(77)

Vergi Cennetleriyle Mücadele

vergi kesintisi yapılmayacak ödemeler

Sözü edilen finans kuruluşu,

münhasıran finansman hizmeti veren, bulunduğu ülkenin mevzuatına göre finansal kaynak sağlamaya yetkili olan kuruluşlardır

Ancak, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kuruluşlar bu kapsamda

değerlendirilmez

(78)

Vergi Cennetleriyle Mücadele

vergi kesintisi yapılmayacak ödemeler

 Ayrıca, bankalara nakit akışı sağlayan, varlıklara dayalı olarak, yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında uzun vadeli fon temin eden ve yalnız bu amaçla kurulan “Özel Amaçlı Kurumlar (SPV, SPC)” da finans kuruluşu

sayılacaktır

 Bankaların, bu yöntemle finansman temin etmesi halinde, SPV’nin yapısı ve işlemlerin tüm

ayrıntısını içeren bir yazıyı bağlı oldukları vergi

(79)

3. Örtülü Sermaye

(md. 11, 12)

İşletmede kullanılan borçlar;

 Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi

 İşletmede kullanılması

 Kullanılan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun

öz sermayesinin 3 katını (banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalarda 6 kat) aşması

Durumunda bu borçlar örtülü sermaye sayılacaktır

(80)

Örtülü Sermaye

(md. 11 indirimine izin verilmeyen giderler)

Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderler –indirilmesine izin verilmeyen

giderlerdendir-

(81)

Örtülü Sermaye

ortak

Ortaklık ilişkisi, bir kurumun hem

ortak olduğu kurumlarla hem de söz konusu kuruma ortak olan gerçek

kişi ve kurumlar ile olan ilişkisini

kapsamaktadır, bu ilişkide herhangi

bir ortaklık payı sınırı

(82)

Örtülü Sermaye

ortak

Ancak İMKB’de işlem gören hisselerin elde bulundurulması halinde, bu

hisselerin ait olduğu kurumlardan yapılan borçlanmalarda örtülü sermayenin

oluşabilmesi için bu şekilde elde

bulundurulan hisselerin sağladığı ortaklık payının en az % 10 olması gerekmektedir

(83)

Örtülü Sermaye

ortak

Örneğin; 1.1.2007 tarihi itibarıyla öz sermayesi 1.000.000 YTL olan (A)

A.Ş.’nin sermayesine % 5 oranında iştirak ettiği (B) Ltd. Şti.’den yaptığı

borçlanmalar, diğer şartların da

bulunması durumunda örtülü sermaye olarak değerlendirilecektir

(84)

Örtülü Sermaye

ortakla ilişkili kişi

 Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az

% 10 oranında oy veya kar payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da

 Doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun

sermayesinin, oy veya kar payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu

(85)
(86)

Örtülü Sermaye

borcun doğrudan ya da dolaylı kullanılması

 Borcu kullanan kurumun, borcu ortaklık ilişkisi olan bir kurumdan veya ortakları ile ilişkili bir başka kurumdan doğrudan veya dolaylı olarak temin etmesi örtülü sermayenin varlığını etkilemez

 Dolaylı olarak temin edilen

borçlanmalarda araya birden fazla

kurumun girmesi borcun örtülü sermaye

(87)

Örtülü Sermaye

borcun işletmede kullanılması gereği

Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için

borcu alan kurumun bu borcu işletme veya yatırım harcamalarında kullanması

gerekmektedir

Bu borcun aynı şartlarla diğer başka bir kuruma aktarılması halinde, işletmede

kullanılan bir borçtan söz etmek mümkün

olmayacak ve bu borçlanma nedeniyle örtülü sermaye oluşmayacaktır

(88)

Örtülü Sermaye

borcun öz sermayenin 3 katını aşması

Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden yapılan borçlanmalarda

 bu kişilerden alınan borçların toplamının hesap dönemi başındaki öz sermayenin üç katı aşması durumunda

 bu oranı aşan borç tutarlarının

 oranı aştıkları sürece

(89)

Örtülü Sermaye

öz sermaye nedir ?Öz sermaye,

aktif

(mevcutlar ile alacaklar)

toplamı ile

borçlar arasındaki farktırHesap dönemi başındaki öz sermaye

dikkate alınacaktır

(90)

Örtülü Sermaye

örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar

 Gayrinakdi teminatlar karşılığında, üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar

 Ortakların veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından temin ederek

kullandırdığı borçlar

 Bankalar tarafından yapılan borçlanmalar

 Finansal kiralama, finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bankalardan yaptıkları borçlanmalar

(91)

Örtülü Sermaye

örtülü sermaye sayılan tutarların kar payı sayılması

 Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan

tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze

aktarılan tutar sayılacaktır

 Kur farkları bu kapsamda değerlendirilmez

(92)

Örtülü Sermaye

örtülü sermaye sayılan tutarların kar payı sayılması nedeniyle yapılacak düzeltme

 Borç verenin tam mükellef kurum olması durumunda, elde etmiş sayıldığı gelir

iştirak kazancı sayılacak ve gerekli

şartları taşıması halinde iştirak kazançları istisnasından faydalanacaktır

 Hesap dönemi kapandıktan sonra daha önce ödenen vergiler için düzeltme talep edilebilecek ve fazla ödenen vergi iade

(93)

Örtülü Sermaye

örtülü sermaye sayılan tutarların kar payı sayılması nedeniyle yapılacak düzeltme

 Borç verenin dar mükellef kurum, gerçek kişi, vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf

herhangi kişi olması durumunda;örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı olarak kabul edilecektir

 Kar payı brüte tamamlanarak belirlenen

oranlarda vergi kesintisine tabi tutulacaktır

 Kur farkı burada dikkate alınmayacaktır

(94)

Örtülü Sermaye

Örnek 6 :

(Y) Kurumunun 2006 hesap dönemi başındaki öz sermayesi 100 birimdir

2006 yılında mevcut borçlanmalar :

 Ortak (A)’dan doğrudan alınan 100 birim

 Ortak (B)’nin aktifine kayıtlı bir arsanın teminat gösterilmesi suretiyle Bay (Z)’den alınan 200 birim

 Ortak (C)’den doğrudan alınan 150 birim

 Ortak (D) Bankasından alınan 1000 birim

 Kurumun iştiraki durumunda bulunan (T) A.Ş’nin (E) Bankasından temin ederek aynı şartlarla

(95)

Örtülü Sermaye

Örnek 6 :

 Ortak (A)’dan 100 birim

 Ortak (B)’den gayrinakdi kredi hesaplama harici

 Ortak (C)’den 150 birim

 Ortak (D) Bankasından 500 birim (1000’in

%50’si)

 Ortak (C) Bankadan aldığı krediyi aynen vermiştir hesaplama harici

olmak üzere hesaplamada kullanılacak borçlanma toplam 750 birim olacaktır

(96)

Örtülü Sermaye

Örnek 6 :

Örtülü Sermaye tutarı :

Kurumun hesap dönem başındaki

öz sermayesi 100 birim olduğundan,

örtülü sermaye, öz sermayenin üç katının yani (3x100=) 300 birimin üzerindeki

tutar olan (750-300=) 450 birim olacaktır

(97)

V. ZARAR MAHSUBU

(md. 9)

Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer

alan zararlar kurum kazancından indirilebilir

(98)

1. Zarar Mahsubu

devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu

Devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurum,

devralınan veya bölünen kurumun zararlarını belli şartlar çerçevesinde mahsup edebilecektir

(99)

Zarar Mahsubu

devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu

 Devir ve bölünme hallerinde;

devreden zarar tutarları, devralınan veya bölünen kurumun öz sermayesi ile

sınırlıdır

 Tam bölünme işleminde,

bölünen kurumun zararlarından, söz konusu kurumun öz sermayesinin

devralınan tutarını geçmeyen ve

devralınan kıymetle orantılı zarar kısmı

(100)

Zarar Mahsubu

devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu

 Devralınan veya bölünen kurumların son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması

 Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, aynı

faaliyete en az 5 yıl süreyle daha devam etmesi

(101)

Zarar Mahsubu

devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu

Devralınan zararlar,

devreden veya bölünen kurumda doğduğu dönemden itibaren

5 yıllık süre içinde mahsup edilebilecektir

(102)

2. Yurt Dışı Zararların Mahsubu

 Yurt dışı faaliyetlerden zarar doğması

halinde, belirlenen koşullarla bu zararlar kurum kazancından indirilebilir

 Ancak, kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere

ilişkin yurt dışı zararlar mahsup edilemez

(103)

Yurt Dışı Zararların Mahsubu

şartlar – denetim yaptırma şartı

 Faaliyette bulunulan ülkede beyan edilen vergi matrahları (zarar dahil), her yıl o ülke

mevzuatına göre denetime yetkili kuruluşlarca incelenmiş ve rapora bağlanmış, bu raporun aslı ile birlikte tercüme edilmiş bir örneği

Türkiye’deki ilgili vergi dairesine verilmiş olmalıdır

 Rapor ekinde yer alacak vergi beyanları ile

bilanço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara onaylatılmalıdır

(104)

Yurt Dışı Zararların Mahsubu

şartlar – denetim yaptırma şartı

 Yabancı ülkede denetime yetkili kuruluş

olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesi ve eki bilanço ile gelir tablosunun, yabancı

ülkenin yetkili makamlarından alınacak veya onaylatılacak birer örneği, ayrıca oradaki Türk elçilik veya konsolosluklarına da onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneği ilgili vergi dairesine verilmelidir

(105)

Yurt Dışı Zararların Mahsubu

şartlar – yurt içinde denetim yaptırma şartı

 Yurt dışı zararın mahsup edilmek

istendiği yıldan geriye doğru son 5 yıla ilişkin Türkiye’deki kurumun da denetim yaptırmış ve raporlarını ilgili vergi

dairesine ibraz etmiş olmaları gerekmektedir

 Ancak, söz konusu raporlar ilgili vergi dairesine ibraz edilmemiş ise, raporların zararın mahsup edileceği dönemde ibraz edilmesi mümkündür

(106)

Yurt Dışı Zararların Mahsubu

zararın yurtdışında mahsup edilmesi

 Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararlar, ilgili ülkede de mahsup edilmiş veya gider yazılmış ise,

Türkiye’de beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç da, mahsup ya da gider yazılmadan önceki tutar olacaktır

(107)

Yurt Dışı Zararların Mahsubu

Örnek 7 :

(A) Kurumunun 2005 ve 2006 yıllarındaki yurt içi ve yurt dışı faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir

Yıllar Yurt Dışı

Faaliyet Sonucu (YTL)

Yurt İçi Faaliyet Sonucu

(YTL)

2005 25.000 .000

Zarar

10.000.000 Kazanç

2006 35.000.000

Kazanç

20.000.000 Kazanç

(108)

Yurt Dışı Zararların Mahsubu

Örnek 7 :

(A) Kurumunun Türkiye’deki Beyanları 2005 Yılı

Yurt İçi Faaliyet Sonucu 10.000.000 Kazanç Yurt Dışı Faaliyet Sonucu - 25.000.000 Zarar

Matrah - 15.000.000 Devreden Zarar

2006 Yılı

Yurt İçi Faaliyet Sonucu 20.000.000 Kazanç Yurt Dışı Faaliyet Sonucu (Mahsup Öncesi) +35.000.000 Kazanç

Toplam 55.000.000 Kazanç

Geçmiş Yıl Zararı - 15.000.000 Zarar

(109)

VI. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

(md. 33)

 Yurt dışında elde edilen ve Türkiye’de vergilendirilecek kazançlar için

Daha önce yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler

Türkiye’de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir

 Ancak, kazançları Türkiye’de kurumlar

vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışında ödenen vergiler mahsup edilemez

(110)

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

mahsup süresi

Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu

ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle,

Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergilerin mahsubuna imkan

olmazsa, mahsup hakkı izleyen 3. hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir

(111)

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

mahsup edilebilecek yurt dışı vergilerin sınırı

 Yurt dışı kazançlar üzerinden ödenip Türkiye’de mahsup edilebilecek yurt dışında ödenen

vergiler, hiçbir surette yurt dışında elde edilen kazançlara Türkiye’de uygulanan kurumlar

vergisi oranını ( % 20 ) aşamayacaktır

 Mahsubun yapılabilmesi için; Türkiye’deki vergi matrahına dahil edilen yurt dışı kazanç tutarının bu vergileri de içerecek şekilde brütleştirilmiş olması gerekmektedir

(112)

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

mahsup edilebilecek yurt dışı vergilerin sınırı Örnek 8 :

 (A) Kurumu, yurt dışındaki işyerinde 100.000 YTL karşılığı kurum kazancı elde etmiştir

 Yabancı ülkede % 25 vergi ödenmiştir

 100.000 YTL Türkiye’de kurum kazancına dahil edecek, ancak bu kazanca ilişkin yurt dışında ödenen verginin, Türkiye’de bu kazanca ilişkin olarak hesaplanan vergiyi aşan kısmını yani

[25.000 - (100.000 x %20)=] 5.000.- YTL’yi Türkiye’de hesaplanan vergiden mahsup

(113)

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kar payları üzerinden ödenen vergilerin mahsubu

 Tam mükellef kurumların

 Doğrudan veya dolaylı olarak

 Sermayesi veya oy hakkının en az % 25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden

 Elde ettikleri kar payları üzerinden

 Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden, yurt dışında kar payı dağıtımına kaynak oluşturan

kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin -kar payı tutarına

isabet eden kısmı- mahsup edilebilecektir

(114)

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kar payları üzerinden ödenen vergilerin mahsubu

 Elde edilen kar payı brüt (vergi dahil)

olarak kurum kazancına dahil edilmelidir

 Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlarda da mahsup işleminde

Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranı ( % 20 ) aşılamayacaktır

(115)

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

Yurt dışında ödenen vergilerin tevsiki

Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa

mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri

tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik edilecektir

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :