5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

Tam metin

(1)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

Zeki Gündüz

PwC, Ortak, Avukat, YMM

PwC

*connectedthinking

(2)

Giriş

I Sistematik açısından yapılan değişiklikler II Değiştirilen hükümler

III Getirilen yeni hükümler IV Kaldırılan hükümler

(3)

I-Sistematik açısından yapılan değişiklikler

(4)

PricewaterhouseCoopers

I-Sistematik açısından yapılan değişiklikler

Sistematik açısından yapılan değişiklikler

• Yeni bir yasa

• Dar mükelleflerin vergilendirilmesinin ayrı bir bölümde düzenlenmesi

• Yeni kodifikasyon

- Yeni madde numaraları,

- Bentlerin rakamlarla [(1),(2),(3) gibi],

- Alt bentlerin küçük harflerle [a),b),c) gibi] gösterimi

(5)

PricewaterhouseCoopers

I-Sistematik açısından yapılan değişiklikler

Sistematik açısından yapılan değişiklikler

• Bentlerin sıralanmasında birbiriyle ilgili hususları

düzenleyenleri birbirini takip edecek şekilde düzenleme

• Kanun dilinin sade ve anlaşılabilir olması; yaşayan Türkçe kelimelerin kullanılması

(6)

PricewaterhouseCoopers

I-Sistematik açısından yapılan değişiklikler

Sistematik açısından yapılan değişiklikler

• Gelir Vergisi Kanunu’na yapılan atıfların azaltılması - Stopajlar

• Kurum kazançları üzerinden yapılacak stopajlar KVK’da düzenlenmektedir.

- Mahsuplar

- Kanunen kabul edilmeyen giderler

• Kurumlar açısından kanunen kabul edilmeyen indirimlere sadece KVK’da yer verilmiştir.

(7)

PricewaterhouseCoopers

I-Sistematik açısından yapılan değişiklikler

Sistematik açısından yapılan değişiklikler

• Maliye Bakanlığı’na esasları belirleme yetkisi verilmemiştir.

- Anayasa’ya göre vergileme ile ilgili esaslar ancak kanun ile düzenlenebilir.

(8)

II-Değiştirilen Hükümler

(9)

PricewaterhouseCoopers

II-Değiştirilen Hükümler

Değiştirilen Hükümler

• Kurumlar vergisi oranı

• Geçici vergi oranı

• Örtülü sermaye

• Örtülü kazanç dağıtımı

• Yurtdışı iştirak kazançları istisnası

• İştirak hissesi ve gayrimenkul satışlarında istisna

• İstisna ve muafiyetler

• Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi

• Rüçhan hakkı satış istisnası

• Beyanname verme süresi

(10)

III-Getirilen Yeni Hükümler

(11)

PricewaterhouseCoopers

III-Getirilen Yeni Hükümler

Getirilen Yeni Hükümler

• Kontrol edilen yabancı şirket

• Vergi cennetleri ile mücadele

• Masraf dağıtımı

• Yurtdışında gelir üzerinde ödenen vergilerin mahsubu

(12)

IV-Kaldırılan Hükümler

(13)

PricewaterhouseCoopers

IV-Kaldırılan Hükümler

Kaldırılan Hükümler

• Yabancı kurumların ücret geliri elde etmesi

• Şartsız olarak uygulanan rüçhan hakkı satış kazancı istisnası şarta bağlanmıştır

(14)

1- Oranlar ve Beyan Süresi

(15)

PricewaterhouseCoopers

Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranları

• Kurumlar vergisi oranının bir defada %20’ye indirilmesi

• Geçici vergi oranının kurumlar vergisi oranı ile belirlenerek

%20 olarak düzenlenmesi

• Bakanlar Kurulu’na geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine kadar getirmeye yetki verilmesi

• 2006 yılında hesap dönemi biten özel hesap dönemine

sahip şirketler için %30 ve %20 oranlarının ilgili yıllardaki ay sayısına göre ortalamasının alınarak uygulanacak oranın belirlenmesi (Geçici hüküm)

• Siyasi tercihin vergi oranlarının kademeli indirimi yerine bir defada indirmek şeklinde oluşması

1-Oranlar ve Beyan Süresi

(16)

PricewaterhouseCoopers

1-Oranlar ve Beyan Süresi

Beyanname Verme Süresi

• Yapılan düzenleme ile beyanname verme süresi hesap

döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25’ine kadar olarak belirlenmiştir.

- Takvim yılı kullanan kurumlar için 25 Nisan

(17)

2- Örtülü Sermaye

(18)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye

• Yeniden düzenleme

• İlişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak alınan borçların öz sermayenin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılmaktadır.

- Borç : öz sermaye = 3 : 1

- Yıl içinde herhangi bir tarihte üç kat sınırını aşan borç örtülü sermaye sayılmaktadır

- İlişkili banka veya benzeri kuruluşlardan alınan borçlarda 6:1’e kadar örtülü sermaye şartları oluşmamakta, ancak bu kuruluşlardan alınan borçların yarısının özsermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak

tanımlanacaktır

(19)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye

• İlişkili kişiler kapsamına ortak ve ortağın ilişkili olduğu kişiler girmektedir.

• Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem

gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az %10 ortaklık payı aranır.

(20)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye

- Ortakla ilişkili kişiler:

• Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında;

- ortağı bulunduğu veya

- oy veya kâr payı hakkına ya da hisselerine sahip olduğu bir kurum

veya

• doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bir tüzel kişinin sermayesinin veya oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurum

(21)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye

• Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesidir.

• Örtülü sermaye ile ilgili oranlar borç veren ortaklar ve ortaklarla ilişkili kişiler için topluca dikkate alınacaktır.

(22)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar

İlişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar

İlişkili kişilerin, banka ve diğer finans kurumlarından veya

sermaye piyasalarından temin ederek aynı koşullarda kısmen veya tamamen aktardığı borçlar

5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları

borçlanmalar.

(23)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve kur farkları

• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, GVK ve KVK uygulamasında;

- Borçlu kurum açısından: dağıtılan kâr payı

- Alacaklı olan ilişkili kişi açısından: elde edilen kâr payı - Dar mükelleflerde merkeze aktarılan tutar

olarak yeniden tasnif edilmektedir.

• Mükerrer vergilemeyi (ekonomik çifte vergilendirme) önlemek için faiz veya kur farkı geliri elde eden ilişkili kişi nezdinde daha önce yapılan vergilendirme işlemi buna göre düzeltilecektir

• Düzeltme için örtülü sermaye kullanan kurumun tarh edilen vergileri ödemesi şartı

• Örtülü sermaye kullandığı tespit edilen kurumda hem kapsama giren faiz ve kur farkları için hem de kâr dağıtım stopajı için cezalı tarhiyat

(24)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye ile ilgili diğer hususlar

• Borcun devamlı veya uzun süreli kullanılması şartı kaldırılmıştır.

• Yalnızca öz sermayenin üç katını aşan borç kısmı örtülü sermaye sayılacaktır.

• Maddede kullanılan ifadeler objektif ölçülere göre

tanımlanarak belirsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

• Süre şartlarının kaldırılıp ticari teamüllere uygun vadeli mal ve hizmet alımları için istisna getirilmemesi sorun yaratabilir.

• Yeni Kanun’da örtülü sermaye ile ilgili hükümler 1/1/2006

tarihinden sonraya sarkan ödünç işlemlerine de uygulanmak ve 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

yürürlüğe girecektir.

(25)

PricewaterhouseCoopers

2-Örtülü Sermaye

Mevcut uygulama ile taslağın karşılaştırılması

Türkiye'de Mevcut Durum Yeni KVK

Borç/Özkaynak oranı Belirsiz 3:1 (İlişkili banka veya finans kuruluşlarından alınan borçlarda 6 katına kadar örtülü sermaye şartları oluşmaz)

Borcun işletmede kullanılma süresi Devamlı kullanım (bir süre belirtilmemiştir)

Belirtilmemiştir; hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte koşulların sağlanması yeterlidir.

"İlişkili Kişi" tanımı Kurum ile arasında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir

münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişiler

- Ortak veya - Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı bulunduğu veya oy veya kar payı hakkına ya da hisselerine sahip olduğu bir kurum veya doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bir kurumun sermayesinin veya oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10'unu elinde bulunduran gerçek kişi veya kurum

Örtülü sermaye halinde giderleştirilemeyecek tutar

Örtülü sermaye şartlarının gerçekleşmesi halinde borcun tamamına ilişkin faiz (ve kur farkları)

Yıl içinde herhangi bir tarihte ilişkili kişilerden belirlenmiş borç/özsermaye oranını aşan borçlanmalara ilişkin ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı, kur farkı ve benzeri giderler Örtülü sermaye sayılmayacak haller Tanımlanmamıştır -Ortakların ya da ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakti teminat

karşılığı üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.

-İştiraklerin, ortakların veya ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı koşullarda kısmen veya tamamen aktardığı borçlar - Bankaların, finansman şirketlerinin, faktoring şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili yaptıkları borçlanmalar

"Öz sermaye"nin tanımı Belirsiz Özsermaye kurumun VUK uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesidir.

Borç veren açısından uygulama Tanımlanmamıştır Örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmesi ve ödenmesi halinde karşı tarafa daha önce yapılan vergilendirme işleminin düzeltilmesi hakkı

sağlanmıştır.

(26)

3-Örtülü Kazanç

3- Örtülü kazanç

(27)

Örtülü kazanç

3-Örtülü Kazanç

• Önemli ölçüde değiştirilmektedir.

• Md 13-1:

Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

Page 27

(28)

Örtülü kazanç

3-Örtülü Kazanç

İlişkili Kişi

Kurumların kendi ortakları

Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi

Denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar

Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları

Page 28

(29)

Örtülü kazanç

3-Örtülü Kazanç

• Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi

sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan

edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.

Bunlara yapılan ödemelerde %30 oranında stopaj var. (Md:30/7)

(Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemelerde stopaj konusunda belirleme yetkisi BKK’ya verilmiş. Yurtdışı finans kuruluşlarından yapılan borçlanmalara ilişkin ödenen kredi ana para, faiz ve kar payı ödemeleri stopaj matrahı dışında tutulmuştur.)

Page 29

(30)

Örtülü kazanç

3-Örtülü Kazanç

• Kanuna göre uygulanabilecek yöntemler:

- Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi - Maliyet artı yöntemi

- Yeniden satış yöntemi

Page 30

(31)

Örtülü kazanç

3-Örtülü Kazanç

Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar

olarak saklanması zorunludur.

İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine

Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, 3 yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde

kesinlik taşır.

Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak

dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.

Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir.

Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. Page 31

(32)

4- Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

(33)

PricewaterhouseCoopers

Yurtdışı iştirak kazançları istisnası

• Önemli ölçüde değiştirilmektedir.

• İstisnadan yararlanmak için;

- Yurtdışı iştirakteki pay oranı %25’ten %10’a düşürülmektedir.

- İştirak hissesini elde tutma süresi iki yıldan bir yıla indirilmektedir.

- Yurtdışı iştirakin ilgili ülkede tabi olması gereken asgari vergi oranı %20’den %15’e düşürülmektedir.

- Yurtdışı iştirakin kazançlarının en az %75’inin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı niteliğindeki kazançlarından oluşması şartı kaldırılmaktadır.

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Page 33

(34)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Yurtdışı iştirak kazançları istisnası

• Yurtdışı iştirakin esas faaliyet konusunun, ilişkili kişilere finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta

hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekmektedir.

(35)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Yurtdışı iştirak kazançları istisnası

• Aşağıdaki şartlar yeni kanunda da korunmaktadır:

- Kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi

- yurtdışı iştirakin anonim veya limited şirket mahiyetinde olması

• Yukarıda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde yurtdışı iştiraklerden elde edilen kâr payları kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

(36)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Yurtdışı iştirak kazançları istisnası

• Yurtdışı inşaat, onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre şirket kurulması gereken durumlarda yurtdışı iştirak kazançları istisnası için konulmuş olan şartlar aranmaksızın iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.

(37)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Yurtdışı iştirak kazançları istisnası

• Uluslararası yatırım şirketi mahiyetindeki kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançları da

vergiden istisna edilmektedir.

• Uluslararası yatırım şirketi;

- Kazancın elde edildiği tarih itibariyle devamlı olarak en az bir yıl süre ile nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlası;

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirakten oluşan

- tam mükellef anonim şirketleri ifade etmektedir.

(38)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Yurtdışı iştirak kazançları istisnası

• Ayrıca, uluslararası yatırım şirketlerinin istisna kazançlarını yabancı kurumlara dağıtmaları halinde uygulanacak stopaj oranının, dar mükelleflere yapılacak kar dağıtımları için

belirlenen oranının yarısını (%7.5) aşamayacağı belirlenmiştir.

(39)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Ülke Örnekleri

• İzleyen slaytlarda seçilen ülkelerde yurtdışı iştirak kazancı istisnası ve iştirak satışları kazancı istisnası uygulamalarının şartları yer almaktadır.

(40)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Avantajlı Holding Rejimleri – Ülke Örnekleri

Ülke

Temettü geliri istisnası /

oranı Hisse satış kazancı istisnası Asgari iştirak oranı

Asgari elde tutma

süresi

Hollanda Var / 100% Yurtdışı iştirak hissessinin satış

kazancı, yurtdışı iştirak kazancı istisnası şartlarının sağlanması

durumunda vergiden istisnadır.

5% Yok

Belçika Var / 95% Var 5% veya

EUR 1.200.000 İştirak

Yok

Lüksemburg Var / 100% Yurtdışındaki iştiraklerin satışından elde edilen kazançlar iştirak hisselerinin en

az 10% oranında olması ve asgari 1 sene elde tutulması şartları ile

istisnadır.

10% veya EUR 1.200.000 İştirak

değeri

1 Yıl

İspanya Var / 100% Yurtdışındaki iştiraklerin satışından elde edilen kazançlar iştirakin en az 5%

oranında olması ve hisselerin asgari 1 sene elde tutulması şartları ile

istisnadır.

5% 1 Yıl

İsviçre Var / 100% Yurtdışı iştirak hissesinin satış kazancı, yurtdışı iştirak kazancı istisnası şartlarının sağlanması durumunda

vergiden istisnadır.

20% veya CHF 2.000.000 İştirak

değeri

Yok

(41)

PricewaterhouseCoopers

4-Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Avantajlı Holding Rejimleri – Türkiye ile Hollanda karşılaştırması

Hollanda Türkiye Eski Durum Yeni K.V.K

Temettü geliri İstinası / oranı Var / 100% Var / 100% Var / 100%

Hisse satış kazancı istisnası Var Yok Var

Asgari iştirak oranı 5% 25% 10%

Asgari elde tutma süresi Yok 2 yıl 1 yıl - İştirak hissesi satış kazancı istisnası için

2 yıl Yurtdışında vergiye tabi olma şartı Kaynak ülkede gelir üzerinden alınan

vergiye tabi olma şartı vardır. Verginin oranı konusunda kısıtlama yoktur.

En az 20% oranında Kurumlar Vergisi'ne benzer vergi yükü olmalıdır.

En az 15% oranında Kurumlar Vergisi'ne benzer vergi yükü olmalıdır.

Diğer şartlar - İştirak hissesi portföy yatırımı olmamalıdır. - İştirak A.Ş. veya LTD mahiyetinde olmalıdır.

- İştirak A.Ş. veya LTD mahiyetinde olmalıdır.

- Yurtdışı iştirak sermayesi paylara bölünmüş şirket olmalıdır.

- İştirak'in faaliyetlerinin en az 75%'i ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinden oluşmalıdır.

- İştirakin esas faaliyet konusu finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olursa yurtdışındaki vergi yükü Türkiye'deki KV yükü kadar olmalıdır.

- İştirak kazançları elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar Türkiye'ye transfer edilmelidir.

- İştirak kazançları elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar Türkiye'ye transfer edilmelidir.

- Esas faaliyet konusu finansal kiralama veya menkul kıymet yatırımı olmamalıdır.

- İştirak hissesi satış kazancı istisnasının uygulanması için yukarıdaki şartlara ek olarak, uluslararası yatırım şirketinin en az 1 yıl süre ile aktifinin %75 veya fazlası yabancı kurumların sermayelerine en az 10% oranında iştirakten oluşması ve iştirak hisselerinin en az iki yıl elde tutulması gerekmektedir.

(42)

5- İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnası

(43)

PricewaterhouseCoopers

5-İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnası

İştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazançları istisnası

• İstisnadan yararlanmak için kârı sermayeye ilave etme şartı kaldırılmaktadır.

• Kârın en az beş yıl süreyle özel bir fon hesabında tutulması şartı getirilmektedir.

• İstisna, kazancın %75’ine uygulanacaktır.

• İstisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanmaktadır.

• İstisnadan yararlanmak için iki yıl elde tutma şartı korunmaktadır.

(44)

PricewaterhouseCoopers

5-İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnası

İştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazançları istisnası

• İki yıl içinde satış bedeli tahsil edilmez veya ilgili kazanç özel fondan çekilir veya sermayeye ilave dışında başka bir hesaba aktarılırsa istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler için vergi zıyaı olmuş sayılmaktadır.

• Kurucu hisse senetleri ile intifa senetleri de istisna kapsamına alınmaktadır.

• Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar ve iştirak hisseleri için iki yıllık elde tutma süresinin hesabında, devir

olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınmaktadır.

(45)

6- Muafiyet ve İstisnalarda Yapılan Değişiklikler

(46)

PricewaterhouseCoopers

6- Muafiyet ve istisnalarda Yapılan Değişiklikler

Muafiyet ve istisnalarda yapılan değişiklikler

• Tüketim ve taşıma kooperatiflerinde muafiyet kaldırılmaktadır.

• Rüçhan hakkı kupon satışından elde edilen kazançlarda istisna kaldırılmakta olup, istisna ancak iki yıl elde tutulan rüçhan hakkının satışından - iştirak ve gayrimenkul satış kazancı istisnası için getirilen şartlarla- elde edilen kazancın

%75’ine uygulanmaktadır.

• Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir

• İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderlerinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

(47)

7-Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi

(48)

PricewaterhouseCoopers

7-Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi

Tasfiye

• Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde yapılacak işlemler düzenlenmektedir.

• Tasfiye beyannamesinin verilme süresi 15 günden 30 güne çıkartılmaktadır.

• Tasfiye sürecinin başlangıcı genel kurul kararının tesciline bağlanmaktadır.

• Tasfiyeye ilişkin tüm hükümler bir araya toplanmaktadır.

(49)

PricewaterhouseCoopers

7-Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi

Devir ve Bölünme Hallerinde Zarar Mahsubu

• Devir ve tam bölünme hallerinde devralınan veya bölünen kurumların zararlarının mahsubu imkanı ciddi ölçüde

sınırlandırılmaktadır:

- Devir halinde devralınan kurumun devir tarihi itibariyle özsermaye tutarını geçmeyen zararları

- Tam bölünme halinde bölünen kurumun devralınan

özsermayesini geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararları

devralan kurumlar tarafından kullanılabilecektir.

• Bunun için ayrıca devralınan faaliyete 5 yıl devam etme şartı aranmaktadır.

(50)

PricewaterhouseCoopers

7-Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi

Bölünme

• Kısmi bölünmede devredilen aktif kıymetlerle ilgili pasif kalemlerin de devri zorunlu hale getirilmektedir.

• İştirak hisselerinin kısmi bölünmeye konu olabilmesi için iki yıl elde tutma şartı getirilmektedir.

• Kısmi bölünmede işletme bütünlüğüne vurgu yapılmaktadır.

• Kısmi bölünmede devralan şirketin bölünen kurumun borçları için sorumluluğu devraldığı kıymetlerin emsal bedeli ile

sınırlandırılmaktadır.

• Devir ve bölünme hallerinde beyanname verme süresi 15 günden 30 güne çıkartılmaktadır.

• Beyanname verme süresinin başlangıcı, devir veya bölünme kararının Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarih olarak tespit edilmekte ve belirsizlik ortadan kaldırılmaktadır.

(51)

PricewaterhouseCoopers

7-Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi

Hisse değişimi

• Hisse değişiminde, hisseleri devralınacak sermaye şirketinin limited şirket olması durumuna açıklık getirilmekte ve limited şirketlerin bu imkandan yararlanacağı hüküm altına

alınmaktadır.

(52)

PricewaterhouseCoopers

8 - Kontrol edilen yabancı kurum

• Yabancı ülkelerde kurulmuş olup,

• Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin veya kâr payının ya da oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak

suretiyle kontrol ettikleri kurumlar,

• Aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması halinde kontrol edilen yabancı kurum sayılır

(53)

PricewaterhouseCoopers

8-Kontrol Edilen Yabancı Kurum

Kontrol edilen yabancı kurum

- Yabancı iştirakin gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının pasif nitelikli gelirlerden oluşması,

- Kontrol edilen yabancı kurumun kazancının, ticari bilanço kârı üzerinden mahallinde %10’dan az oranda gelir

üzerinden alınan vergiye tabi olması,

- Kontrol edilen yabancı kurumun ilgili yıldaki gayrisafi

hasılatının 100.000 YTL karşılığı yabancı parayı geçmesi.

(54)

PricewaterhouseCoopers

8-Kontrol Edilen Yabancı Kurum

Kontrol edilen yabancı kurum

• Kontrol edilen yabancı kurumun kazancı, dağıtılsın ya da dağıtılmasın, hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibariyle, kontrol eden kurumların, kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir.

• Kontrol oranı olarak ilgili hesap dönemi içindeki herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate alınır.

(55)

PricewaterhouseCoopers

8-Kontrol Edilen Yabancı Kurum

Kontrol edilen yabancı kurum

• Kontrol edilen yabancı kurumların, bu maddeye göre Türkiye’de vergilendirilmiş olan kazançlarını sonradan

dağıtılmaları halinde, bu kazançlar Türkiye’de vergiye tâbi tutulmaz.

• Dağıtılan kazancın daha önce Türkiye’de vergilenmemiş kısmı vergiye tabi olur.

• Kontrol edilen yabancı kurumun kazançları üzerinden ilgili yabancı ülkede ödediği vergiler, aynı kazanç üzerinden Türkiye’de hesaplanan vergiden mahsup edilir.

(56)

PricewaterhouseCoopers

9-Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

9 -Yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu

Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak

sermayesi veya oy hakkının %25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kar payları üzerinden

• Temettüye kaynak oluşturan kazanç üzerinden ödenen gelir veya kurumlar vergisinin mahsubu imkanı getirilmesi

• Mahsup edilemeyen tutarın üç yıl süre ile ileri taşınması

• Geçici vergi dönemlerinde de mahsup yapılabilmesi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :