Aflkale Çimento Devler Ligi nde

Tam metin

(1)

‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre; Aflkale Çimento Türkiye’deki en büyük sanayi kurulufllar› içinde 478’inci s›rada yer ald›. 1993 y›l›nda zarar eden fabrika, bu gün Türkiye’nin bir çok dev firmas›n› geride b›rakarak, ilk 500 büyük sanayi kuruluflu içine girdi ve fabrika h›zla Avrupa Standartlar›nda bir fabrika hüviyetine büründü.

1993 y›l›nda Erzurum ve bölge insan›n›n kolektif çal›flma ruhu ile sat›n al›nan Aflkale Çimento, baflar›lar›na baflar› kat›yor.

Türkiye’deki özellefltirme uygulamalar› aç›s›ndan bir çok akademik kurum ve kifli taraf›ndan

‘özellefltirmede örnek kurulufl’ olarak gösterilen Aflkale Çimento, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluflu içinde yerini ald›. Aflkale Çimento Sanayii T.A.fi Yönetim Kurulu Baflkan› Lütfü Yücelik,

“Baflar›, genel müdürden çayc›s›na,

mühendisinden iflçisine kadar hepimizindir. Yani ekibimizindir. Ekibe gerekli olan rahat çal›flma ortam›n› sa¤layarak fabrikan›n menfaatine olan herfleyin bafl tac› edilmesini sa¤lad›k. Böylece baflar› yakalad›k. Fabrika ald›¤›m›z gibi kalm›fl olsayd›, flimdi kap›s›na kilit vurulacakt›. 10 y›lda 30 milyon dolarl›k yat›r›m yapan flirketimiz direk 320, dolayl› olarak 2 bin kifliye ifl imkan›

fabrika haberleri

A

Aflkale Çimento Devler Ligi’nde

sa¤lanm›flt›r. Bu gün Türkiye’nin en büyük 500 firmas› aras›na giren Aflkale Çimento’nun hedefi, ilk 100’e girmektir. Bu birileri için hayal olabilir.

Ama biz 12 y›ld›r hayali gerçe¤e çevirmenin hazz›n›

hep beraber yafl›yoruz.” dedi.

VE 2005’TE GEL‹NEN NOKTA

Aflkale’de bulunan çimento fabrikas›, Erzurum ve A¤r›’da kurulan teknolojik haz›r beton tesisleri,

(2)

Üyelerimizden Bafltafl Baflkent Çimento San. ve Tic. A.fi.

ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.fi., ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) her y›l yapt›¤› araflt›rmaya göre Türkiye’nin

“‹lk 500 Sanayi Kuruluflu” aras›na bu y›l dahil oldular.

Devler ligine 460. s›radan girifl yapan Bafltafl Çimento, 1967 y›l›nda Türkiye’nin halka aç›k ilk anonim flirketlerinden biri olarak kurulmufltur. Bafltafl Çimento, kurulufl kapasitesi 500.000 ton/y›l iken; flu anda 2150 ton/gün klinker ve 700.000 ton/y›l olan üretim kapasitesi bulunmaktad›r.

ça¤dafl yönetim sistemi, kaliteli mal üretimi, istihdama ve de ülke ekonomisine katk›, ahde vefa, bölge insan›n›n sosyal ve ekonomik hayat›na destek Aflkale Çimento’nun olmazsa olmazlar›

aras›nda yer ald›. Baflkan Yücelik, Aflkale Çimento’nun geldi¤i noktay› anlat›rken “10 y›lda 30 milyon dolarl›k yat›r›m yapan Aflkale Çimento, y›ll›k 1.5 milyon ton çimento satman›n alt yap›s›n›

haz›rlamaktad›r. Erzurum Haz›r Beton Tesisi’nin saatte 160 metre küp beton üretmesi ise kapasite art›r›mlar›n›n bir sonucudur. 2004 y›l›nda 700 bin çimento ve 250 bin ton haz›r beton pazarlayan flirketimiz, hedeflerini büyüterek yoluna devam etmektedir.” dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA B‹R FABR‹KA

Baflkan Yücelik, kalitenin Aflkale Çimento için olmazsa olmazlar›n bafl›nda oldu¤unu ve kaliteden asla ödün verilmedi¤ini belirterek “Fabrikam›zda flu anda TSE belgeli 5 tip çimento üretilmektedir.

Di¤er tip çimentolar›n TSE belgeleri mevcut olup, talep halinde 10 tip çimento üretilebilmektedir.

Ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne girme aflamas›nda oldu¤u bir dönemde, fabrikam›zda Avrupa Birli¤i ile entegrasyonu sa¤lamak ve rekabet gücünü art›rmak amac›yla, 2001 y›l› A¤ustos ay›nda uluslararas› kalite belgesi olan ISO 9001-2000 kalite sistem belgesini alma çal›flmalar›na bafllam›fl ve 2002 y›l› May›s ay›nda söz konusu belge al›nm›flt›r. Ayr›ca fabrikam›zdaki ifl kazalar›n›

minimize etmek ve çal›flanlar›m›z›n sa¤l›k ve güvenli¤ini en üst düzeyde sa¤lamak amac›yla OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i kalite sistemi belgesi alma çal›flmas› tamamlanm›fl, ‹ngiliz Standartlar Enstitüsü taraf›ndan belge verilmesine karar verilmifltir. Aflkale Çimento bu belge ile bir kez daha AB normlar› aç›s›ndan bir dev ad›m atm›flt›r. ” diye konufltu.

Aflkale Çimento Sanayii T.A.fi Yönetim Kurulu Baflkan› Lütfü Yücelik, Aflkale Çimento

Fabrikas›’n›n Türkiye için bir model oldu¤unu ifade ederken: “Biz ERÇ‹MSAN olarak Türkiye’ye modeliz. Bizim çal›flma metodumuzu takip edecek bütün firmalar kesinlikle baflar›l› olacaklard›r. Ama bir dönem benim ve arkadafllar›m gibi s›k›nt›ya katlanmas›n› bilmeleri flart. Yoksa baflar›

kendili¤inden gelmiyor. Bir zamanlar zarar eden ve devletin elinde hantal yap›ya bürünen Aflkale Çimento, bu gün Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluflu aras›na giriyorsa, bunun anlam›n›

iyi analiz etmek gerekir. Çal›flan›m›z›n, ortaklar›m›z›n ve bize güvenen insanlar›n beklentilerini da asla bofla ç›karmad›k ”fleklinde konufltu.

Bafltafl Çimento ve Çimko Çimento da Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluflu

Aras›ndaki Yerlerini Ald›lar

64 milyon 660 bin 204 YTL’lik sat›flla 487. s›rada yer alan Çimko Çimento, Ad›yaman Çimento'nun 1995 y›l›nda özellefltirilmesiyle Sanko Grubu'na kat›lm›flt›r. Ad›yaman' da kurulu olan tesis 252.000 m2'si kapal› alandan oluflmaktad›r.

Fabrikan›n ilk kurulufl kapasitesi 1700 ton/gün klinker olup, yap›lan iyilefltirmelerle 2000 ton/gün (640.000 ton/y›l) klinker ve 900.000 ton/y›l çimento üretim ve sat›fl seviyelerine ç›kar›lm›flt›r.

(3)

Üyelerimizden Nuh Çimento Sanayi A.fi.’nin üçüncü klinker hatt› ve ikinci enerji santrali aç›l›fl töreni 15 Temmuz 2005 tarihinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›ld›¤› görkemli törenle gerçeklefltirildi.

Nuh Çimento Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›

Atalay fiahino¤lu’nun ev sahipli¤i yapt›¤› aç›l›fl törenine Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n yan›

s›ra, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe, Kayseri Ba¤›ms›z

Türkiye ve Avrupa’da Bir Numara

Nuh Çimento

(4)

Milletvekili Muharrem Eskiyapan, CHP Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen, Kocaeli Valisi Erdal Ata, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu, TOBB Baflkan› R›fat

Hisarc›kl›o¤lu, Hereke Belediye Baflkan› Esener Maçil, bölge kaymakamlar› ve belediye baflkanlar›, resmi kurum yöneticileri, oda baflkanlar›, Nuh Çimento ortaklar› ve bayileri, çimento fabrikalar›n›n temsilcileri, yurtiçi ve yurtd›fl›ndan gelen ifladamlar›

ve Hereke halk› kat›ld›. Kat›l›m›n oldukça genifl oldu¤u törende ilk konuflmay› Nuh Çimento Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Atalay fiahino¤lu yapt›. Konuflmas›nda Nuh Çimento’nun büyüme süreci hakk›nda bilgi veren fiahino¤lu “y›ll›k klinker üretimi 2.8 milyon ton olan kapasitemiz üçüncü klinker hatt› ile bir misli artarak 4.3 milyon tona ulaflm›flt›r. Bu rakamsal de¤erlerle Nuh Çimento tek çat› alt›nda çimento üretimi yapan fabrikalar aras›nda Türkiye ve Avrupa’da bir numara olmufltur” dedi. Ayr›ca Nuh Enerji Elektrik Üretim A.fi. hakk›nda da bilgi veren fiahino¤lu “36,5 MW ve 60 MW’l›k iki ayr› enerji santraline sahibiz. Hem piyasaya elektrik satacak konumday›z, hem de flirketin elektrik ihtiyac› bu santrallerle

sa¤lanmaktad›r” dedi.

Konuflmas›nda yat›r›mlar›n maliyetlerinden de bahseden fiahino¤lu “120 milyon dolar harcanan yat›r›m›n %55’i öz sermaye ile karfl›lanm›flt›r.

Yapaca¤›m›z ihracatla bugün için ülkemize y›ll›k 25-30 milyon dolar olarak sa¤lanan döviz girdisi, bundan böyle y›lda 85-100 milyon dolarl›k seviyelere ulaflacakt›r” dedi.

Atalay fiahino¤lu’nun konuflmas›ndan sonra s›ras›

ile TOBB Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu, Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe, Kocaeli Valisi Erdal Ata ve son olarak Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an törende konufltular. Erdo¤an

konuflmas›nda Nuh Çimento’nun yapm›fl oldu¤u yat›r›mlardan ve yeni yat›r›m›n tamam›n› yurt d›fl›na satmas› sonucu ülkeye kazand›rd›¤› döviz girdisinden dolay› memnuniyetini dile getirdi.

Konuflmalar›n ard›ndan Nuh Çimento Sanayi A.fi.’nin üçüncü klinker hatt› ve ikinci enerji santrali törenle aç›ld›ktan sonra Atalay fiahino¤lu ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an

beraberindekilerle birlikte yeni yat›r›mlar›n yap›ld›¤›

sahalar› gezdiler.

(5)

Akçansa Büyükçekmece Fabrikas›, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 2005 y›l› Sektör Çevre Ödülü’ne lay›k görüldü.

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n çevrenin korunmas›, çevre kirlili¤inin azalt›lmas›, daha az at›k üretilmesi, daha çok çevre dostu ürüne yönelinmesini teflvik etmek ve çevre bilincini gelifltirmek amac›yla üyelerine yönelik düzenledi¤i 2005 y›l› Sektör Çevre Ödülleri'ni almaya hak kazananlara ödülleri, 22 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen törende verildi. Akçansa Genel Müdürü Mehmet Göçmen, ödülünü Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe’nin elinden ald›.

ISO’nun Çevre Ödülü AKÇANSA’n›n

at›r›m›n tamamlanmas›yla Çanakkale fabrikas›n›n y›ll›k klinker üretimi yüzde 100 artacak ve Akçansa’n›n toplam klinker üretim kapasitesi 5.7 milyon tona yükselecek.

Üyemiz Akçansa, Çanakkale’deki çimento fabrikas›nda 135 milyon ABD Dolar›

tutar›nda dev bir yeni yat›r›ma gidiyor. Yat›r›m›n tamamlanmas›yla Çanakkale fabrikas›n›n y›ll›k klinker üretimi yüzde 100 artacak ve Akçansa’n›n toplam klinker üretim kapasitesi 5.7 milyon tona yükselecek.

Akçansa Yönetim Kurulu’nun ald›¤› karara göre, en k›sa zamanda bafllayacak olan kapasite art›rmaya yönelik yeni yat›r›m 2007 y›l› sonunda tamamlanacak.

Akçansa Genel Müdürü Mehmet Göçmen konu ile ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, yeni yat›r›m kapsam›nda dünya ölçe¤inde yüksek ve çevreye duyarl› teknolojilerin kullan›laca¤›n› belirterek, yat›r›m›n devreye girmesiyle Türkiye’nin toplam çimento üretim kapasitesinin de önemli ölçüde artaca¤›na iflaret etti. Bu çerçevede yürütülecek lojistik yat›r›mlarla iç ve d›fl ticarette ciddi rekabet avantaj› yakalayacaklar›n› da ifade eden Göçmen, yat›r›m›n devreye girmesiyle, sektörde Türkiye ölçe¤ini de aflarak bölgesel anlamda bir stratejik güç olma hedefine ulaflacaklar›n› kaydetti.

Y

AKÇANSA’dan

135 Milyon Dolarl›k

Dev Yat›r›m

(6)

Akçansa Çimento sponsorlu¤unda yap›m›

tamamlanan Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, 17 Temmuz 2005 tarihinde Büyükçekmece halk›n›n hizmetine sunuldu.

Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, basketbol, tenis, voleybol gibi birbirinden fakl› sporlar›n yap›labildi¤i çok amaçl› bir tesis olarak dikkat çekiyor.

Akçansa’n›n fabrikas›n›n da bulundu¤u ilçedeki Jimnastik Kulübü’nden, Akçansa çal›flanlar› da yararlan›yor.

Akçansa Çimento, çal›flanlar›n›n spora olan ilgisini göz önünde bulundurarak bir spor kompleksinin yap›m›na destek verdi. Geçti¤imiz y›l protokolu imzalanan ve Akçansa sporsonlu¤unda yap›m› biten Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, hem Büyükçekmece halk›na hem de Akçansa çal›flanlar›na kazand›r›lan çok amaçl› bir spor kompleksi oldu. Büyükçekmece Jimnastik Kulübü, 17 Temmuz 2005 Pazar günü yap›lan törenle; basketbol, tenis, voleybol gibi sporlar›n yap›labilece¤i çok amaçl›

bir alan olarak hizmete girdi.

Akçansa, spor alan›n›n üstünün branda ile kaplanmas›,

yanlar›n›n tel çit ile çevrilmesi, zenimin betonlan›p saplanmas› ve zeminin spor yapmaya elveriflli bir kaplama ile kaplanmas›n› üstlendi.

Spor kompleksiden Büyükçekmece halk›n›n yan› s›ra Akçansa çal›flanlar› da yararlan›yor. Böylelikle çal›flanlar, ifl stresinde spor salonunda atma ve sosyal aktivitelerde beraber olma flans›n› yakal›yor.

Akçansa’dan Spora Altyap› Deste¤i

1999 ve 2000 y›llar›nda ayn› ödüle Çanakkale Fabrikas› ile lay›k görülen Akçansa, bu gururu üçüncü kez yaflam›fl oldu. Konu ile ilgili olarak görüfllerini aktaran Mehmet Göçmen; “Çevreye karfl› olan duyarl›l›¤›m›z ile hem ülke ekonomisine hem de paydafllar›m›za önemli ölçüde bir katma de¤er sa¤l›yoruz. Do¤al kaynaklar›m›z›n korunmas›, bugün bizler için; gelecekte de bu co¤rafyada yaflayacak di¤er nesiller için gerçekten çok önemlidir. Biz Akçansa olarak, çevre ve ekonomi için de¤er yaratarak büyüyoruz. Y›llard›r çevremize yapt›¤›m›z yat›r›mlar sonucunda, fabrikalar›m›z›n emisyon de¤erleri Avrupa standartlar›n›n oldukça alt›ndad›r, yani üretimimize hemen hemen tüm Avrupa’da devam edebilecek konumday›z.” fleklinde konufltu.

Ay›ca, çeflitli at›klar› çevre ve ekonomi için de¤ere dönüfltüren Akçansa’n›n, Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalar›, T.C.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› R1- 34 - 001 ve R1- 17 - 001 alternatif yak›t kullan›m lisanslar›n› alan ilk fabrikalar olma özelli¤i tafl›yor.

(7)

Haziran 2005 tarihinde Konya Çimento tesislerinde tüm çal›flanlar›n ve emeklilerin kat›l›m›yla

gerçeklefltirilen flenli¤e yo¤un kat›l›m

olmufltur. Çeflitli oyunlar›n ve aktivitelerin gerçeklefltirildi¤i organizasyonda Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö¤rencileri de bir konser vermifltir.

12

Konya Çimento

Geleneksel

Bahar fienli¤i

(8)

Denizli Çimento çal›flanlar›ndan Kalite Kontrol fiefi Rafet Özgün, Ambar fiefi Halit Bar›fl, Elektrik Teknikeri Hüseyin Özen ve Sa¤l›k Memuru Kamer Karaman emekli olarak fabrikadan ayr›ld›lar.

Düzenlenen törende emeklilik plaketleri, Fabrika Direktörü Yusuf Ziya Bekiro¤lu taraf›ndan takdim edildi. Bekiro¤lu törende yapt›¤› konuflmada emekli olan çal›flanlara Denizli Çimento T.A.fi.’ne sa¤lad›klar› katk›lardan ve baflar›l›

çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür edip, sa¤l›kl› ve mutlu bir emeklilik yaflam› geçirmelerini temenni etti.

Denizli Çimento’da Emeklilik Töreni

2 Haziran 2005 tarihinde Konya Çimento tesislerinde tüm çal›flanlar›n ve emeklilerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen flenli¤e yo¤un kat›l›m olmufltur. Çeflitli oyunlar›n ve aktivitelerin gerçeklefltirildi¤i organizasyonda Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö¤rencileri de bir konser vermifltir.

4 Temmuz 2005 tarihinde her iki döner f›r›n›n efl zamanl› çal›flmas› ve üretim ile sat›fllarda elde edilen baflar›l› sonuçlar›n de¤erlendirildi¤i bir kutlama yeme¤i düzenlenmifltir. Malzeme al›m›n›n son buldu¤u tafl oca¤› bölgesinde a¤açland›rma projesinin yürütüldü¤ü göl kenar› mesire yerinde düzenlenen yemekte Konya Çimento Genel Müdürü Davut Ulus bir konuflma yaparak tüm çal›flanlara gayretlerinden dolay› teflekkür etmifltir.

Sendikam›z Üyesi OYSA Çimento Sanayii ve T.A.fi.’nin önceki Genel Müdürü Adil Erol’un o¤lu

ÖZGÜR EROL

12.06.2005 Pazar günü vefat etmifltir.

Merhuma Tanr›dan Rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baflsa¤l›¤› dileriz.

Çimento ‹flveren Dergisi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :