Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 – Samordningsförbundet Consensus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 4 juni 2019 Sida 47 (59)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-51, 0.6

§ 162

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 – Samordningsförbundet

Consensus

Dnr 1907-2019

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Consensus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Consensus har upprättat årsredovisning för 2018.

Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendets behandling under sammanträdet

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Ärendet

Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabi- literingsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av Älvsbyns kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbun- dets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 16-45 år med kom- plexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter. Unga är särskilt prioriterade.

Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med god ekonomisk hushållning och upprät- tat enligt god redovisningssed. Efter genomförd granskning lämnas inga särskilda rekommendationer.

Bilagor:

Årsredovisning 2018 Consensus Revisionsberättelse 2018 Consensus

Missiv revisionsgranskning 2018 Consensus Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :